intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ tên đề tài: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị ra đa hàng hải sử dụng cho đường thủy nội địa

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

48
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài có nội dung trình bày về: Tình hình tiêu chuẩn hóa cho thiết bị radar sử dụng trên tàu non-SOLAS của các tổ chức tiêu chuẩn trên thế giới; tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị radar sử dụng cho đường thủy nội địa; và lựa chọn sở cứ xây dựng quy chuẩn cho thiết bị ra - đa hàng hải sử dụng cho đường thủy nội địa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ tên đề tài: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị ra đa hàng hải sử dụng cho đường thủy nội địa

Báo cáo đề tài 14-15-KHKT-TC<br /> BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> ------------------------<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Tên đề tài: XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT<br /> VỀ THIẾT BỊ RA-ĐA HÀNG HẢI SỬ DỤNG CHO ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA<br /> Mã số: 13-15-KHKT-TC<br /> <br /> Chủ trì :<br /> <br /> ThS. Nguyễn Trọng Thành<br /> KS. Hoàng Ngọc Khánh<br /> <br /> HÀ NỘI 2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> Báo cáo đề tài 14-15-KHKT-TC<br /> MỤC LỤC<br /> 1<br /> <br /> Giới thiệu đề tài.......................................................................................... 3<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Tên đề tài ...................................................................................................3<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Mã số đề tài................................................................................................3<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Tên dự thảo quy chuẩn ...............................................................................3<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nghiên cứu, khảo sát tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị radar hàng hải sử<br /> dụng trên tàu non-SOLAS. ......................................................................... 3<br /> <br /> 2.1<br /> Tình hình tiêu chuẩn hóa cho thiết bị radar sử dụng trên tàu non-SOLAS<br /> của các tổ chức tiêu chuẩn trên thế giới....................................................................3<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> Tổ chức hàng hải quốc tế IMO ...........................................................3<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Các tiêu chuẩn về thiết bị dẫn đường hàng hải của IEC ......................4<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Các tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu - ETSI .........5<br /> <br /> 2.1.4<br /> <br /> Liên minh viễn thông quốc tế ITU ......................................................6<br /> <br /> Tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị radar sử dụng cho đường thủy nội địa .....6<br /> 2.2.1<br /> <br /> Cục hàng hải Việt Nam ......................................................................6<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Bộ Thông tin và Truyền thông (BTTTT) ............................................6<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...........................................9<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Nhận xét .............................................................................................9<br /> <br /> 2.3<br /> Lựa chọn sở cứ xây dựng quy chuẩn cho thiết bị ra – đa hàng hải sử dụng<br /> cho đường thủy nội địa ..........................................................................................10<br /> 3<br /> <br /> Xây dựng quy chuẩn về thiết bị ra-đa sử dụng cho đường thủy nội địa. .... 11<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Cách thức xây dựng nội dung quy chuẩn ..................................................11<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Dự thảo quy chuẩn ...................................................................................12<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đánh giá kết quả đạt được của đề tài ........................................................ 13<br /> <br /> 2<br /> <br /> Báo cáo tóm tắt đề tài 14-15-KHKT-TC<br /> 1<br /> <br /> Giới thiệu đề tài<br /> <br /> 1.1 Tên đề tài<br /> Tên đề tài theo đề cương được duyệt: “Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về<br /> thiết bị ra-đa hàng hải (SOLAS)".<br /> Tên theo khuyến nghị: “Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị ra-đa<br /> hàng hải sử dụng cho đường thủy nội địa”<br /> 1.2 Mã số đề tài<br /> Mã số: 13-15-KHKT-TC<br /> Thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn<br /> 1.3 Tên dự thảo quy chuẩn<br /> Đề xuất đổi tên Dự thảo quy chuẩn thành: “Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật<br /> về thiết bị ra-đa hàng hải sử dụng cho đường thủy nội địa”.<br /> 2<br /> <br /> Nghiên cứu, khảo sát tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị radar hàng hải sử<br /> dụng trên tàu non-SOLAS.<br /> <br /> 2.1 Tình hình tiêu chuẩn hóa cho thiết bị radar sử dụng trên tàu non-SOLAS<br /> của các tổ chức tiêu chuẩn trên thế giới<br /> 2.1.1 Tổ chức hàng hải quốc tế IMO<br /> IMO là tổ chức hàng hải quốc tế được thành lập năm 1958 bao gồm nhiều uỷ<br /> ban kỹ thuật, trong đó uỷ ban về an toàn hàng hải là quan trọng nhất, chuyên về các<br /> lĩnh vực an toàn hàng hải, thông tin vô tuyến và tìm kiếm cứu nạn v.v. Năm 1979 tổ<br /> chức này đã đưa ra Chỉ thị về hệ thống an toàn và cứu nạn toàn cầu (GMDSS- Global<br /> Maritime Distress and Safety System). Hệ thống GMDSS bao gồm các dịch vụ vô<br /> tuyến mặt đất và vệ tinh đảm bảo thông tin an toàn và tìm kiếm cứu nạn giữa tàu- tàu<br /> và tàu-bờ. Năm 1988, IMO đã sửa đổi bổ xung hiệp ước an toàn sinh mạng trên biển<br /> SOLAS (Safety of Life at Sea) yêu cầu các tàu biển trang bị thiết bị GMDSS. Đến năm<br /> 1999, IMO yêu cầu bắt buộc các tàu phải trang bị thiết bị GMDSS.<br /> Hệ thống GMDSS phải tuân thủ các thể lệ vô tuyến của ITU R, các yêu cầu tính<br /> năng thiết bị liên quan của IMO và các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị chi tiết của các tổ<br /> chức tiêu chuẩn quốc tế hoặc vùng như ETSI, IEC..<br /> <br /> 3<br /> <br /> Báo cáo tóm tắt đề tài 14-15-KHKT-TC<br /> Một số thiết bị thuộc hệ thống GMDSS gồm: thiết bị điện báo in trực tiếp băng<br /> hẹp (NAVTEX), radiotelex; phao vô tuyến chỉ vị trí cấp cứu; bộ phát đáp ra đa; thiết<br /> bị thông tin vô tuyến gọi chọn số; v.v.<br /> Công ước SOLAS ban hành năm 1974 qui định các yêu cầu về an toàn sinh<br /> mạng trên biển và vào năm 1980 các quốc gia thành viên tham gia công ước SOLAS<br /> bắt buộc áp dụng. Các tiêu chuẩn về hệ thống an toàn và cứu nạn hàng hải quốc tế<br /> GMDSS đã được áp dụng rộng rãi trên lĩnh vực giao thông vận tải hàng hải của nhiều<br /> quốc gia.<br /> 2.1.2 Các tiêu chuẩn về thiết bị dẫn đường hàng hải của IEC<br /> Ủy ban kỹ thuật điện tử quốc tế (IEC) có ban kỹ thuật TC 80 đưa ra các tiêu<br /> chuẩn sử dụng trong nghiệp vụ dẫn đường hàng hải. Thành lập năm 1980, Ủy ban kỹ<br /> thuật IEC TC 80 đã đưa ra các thao tác và các yêu cầu thực hiện cùng với các phương<br /> pháp thử nghiệm đối với các hệ thống và thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng<br /> hải. Ủy ban này cung cấp các tiêu chuẩn được chấp nhận bởi chính phủ vì thích hợp<br /> cho yêu cầu của tổ chức hàng hải quốc tế SOLAS. TC 80 thực hiện được điều này<br /> bằng cách bảo đảm rằng nó có các đại diện từ ngành công nghiệp, người sử dụng,<br /> chính phủ và các tổ chức chứng thực. Hiện nay đang có 20 quốc gia thành viên tham<br /> gia trong ủy ban này và có sự liên kết với tất cả các tổ chức hàng hải quốc tế. IEC TC<br /> 80 có hai tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến thiết bị ra đa hàng hải sử dụng trên tàu<br /> non-SOLAS, đó là:<br />  IEC 62252 – Thiết bị, hệ thống thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải: Rađa cho các thuyền nhỏ không tuân thủ chương V của công ước SOLAS – Các<br /> yêu cầu thực hiện, phương pháp đo và các kết quả đo yêu cầu (Maritime<br /> navigation and radiocommunication equipment and systems -Ra-đa for craft not<br /> in compliance with IMO SOLAS Chapter V - Performance requirements,<br /> methods of test and required test results). Tiêu chuẩn này đã bị IEC thu hồi năm<br /> 2013 và cho đến nay chưa có phiên bản thay thế.<br />  IEC 60945- Maritime navigation and radiocommunication equipment and<br /> systems - General requirements - Methods of testing and required test results.<br /> Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu chung cho hệ thống và thiết bị thông tin vô<br /> tuyến và thiết bị vô tuyến dẫn đường hàng hải. Ở đây đưa ra các yêu cầu chung<br /> tổng thể cho tất cả các thiết bị trên tàu như: điều kiện môi trường hoạt động,<br /> <br /> 4<br /> <br /> Báo cáo tóm tắt đề tài 14-15-KHKT-TC<br /> nguồn cung, yêu cầu tương thích điện từ (chỉ có phát xạ dẫn và phát xạ bức xạ<br /> cổng vỏ), không có yêu cầu riêng cho loại thiết bị đặc thù nào.<br /> 2.1.3 Các tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu - ETSI<br /> Thông tin truyền thông rất cần thiết cho các thủy thủ trong các hoạt động hàng<br /> ngày và cho mục đích an toàn. ETSI chịu trách nhiệm đưa ra một loạt các tiêu chuẩn<br /> kỹ thuật và báo cáo liên quan đến thiết bị vô tuyến và sử dụng hệ thống đường thủy<br /> nội địa và hàng hải.<br /> Công việc của nhóm làm việc ETSI là phải bao hàm được cả các yêu cầu của<br /> quốc tế và của châu âu, do đó viện đã làm việc chặt chẽ với tổ chức hàng hải quốc tế,<br /> bộ phận thông tin vô tuyến của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU-R) và Ủy ban châu<br /> Âu và các tổ chức khác để đảm bảo các sản phẩm của ETSI phù hợp với các quy định<br /> và công ước khác về hàng hải.<br /> 2.1.3.1 Các thiết bị vô tuyến hàng hải không thuộc quy định của công ước SOLAS<br /> Công ước SOLAS yêu cầu các tàu vận tải hành khách lớn và các tàu chiến lớn<br /> cần phải mang một số tiết bị cụ thể cho mục đích an toàn. Tuy nhiên, các thiết bị tương<br /> tự cộng thêm một số thiết bị khác mà công ước SOLAS không quy định mà các tàu<br /> nhỏ khác sử dụng. Mặt khác, các tàu nhỏ này cũng có thể mang theo các loại thiết bị<br /> vô tuyến thông dụng khác nhưng Công ước SOLAS không quy định.<br /> Những thiết bị vô tuyến không được IMO quy định thì lại được Chỉ thị R&TTE<br /> quy định. Đây là một cách tiếp cận mới của Chỉ thị này, dựa trên “các chuẩn hài hòa”<br /> được tổ chức tiêu chuẩn châu âu công nhận. ETSI có thể được sử dụng để minh họa sự<br /> phù hợp với các yêu cầu đặc biệt của chỉ thị này.<br /> ETSI sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu cho các thiết bị thông tin nằm trong phạm vi<br /> của Chỉ thị về thiết bị hàng hải và Chỉ thị dịch vụ thông tin đường sông. Và cũng tạo ra<br /> các chuẩn hài hòa cho truyền thông, ra đa và các thiết bị dẫn đường thuộc phạm vi của<br /> Chỉ thị R&TTE . Do đó, với những thiết bị này, ETSI đã phát triển các tiêu chuẩn<br /> thuộc nhiều phần:<br />  Phần 1 bao gồm các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị<br />  Phần 2 là chuẩn hài hòa, những yêu cầu trong phần 1 là cần thiết để sử dụng<br /> hiệu quả phổ tần tránh các nhiễu có hại (điều 3.2 của chỉ thị)<br />  Phần 3, là một tiêu chuẩn hài hòa, chỉ ra các yêu cầu cần thiết để đảm bảo tiếp<br /> cận các dịch vụ mới nổi (Điều 3.3 của chỉ thị)<br /> Nếu thiết bị được sản xuất phù hợp với phần 2 và phần 3 (nếu có), nhà sản xuất có thể<br /> tuyên bố sự phù hợp với các yêu cầu cần thiết có liên quan của chỉ thị R & TTE.<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2