intTypePromotion=3

Báo cáo tốt nghiệp: Tổn thất điện năng

Chia sẻ: Nguyenhoanganh Nguyenhoanganh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
59
lượt xem
12
download

Báo cáo tốt nghiệp: Tổn thất điện năng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tốt nghiệp Tổn thất điện năng do em Nguyễn Thị Thuỳ Trang trình bày với các nội dung chính như sau: Giới thiệu tổng quát về công ty điện lực, tình hình tổn thất tại công ty điện lực Vinh – Nghệ An, nhận dạng cơ hội và các giải pháp giảm tổn thất. Mời các em cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Tổn thất điện năng

 1. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ Môc lôc Lơi noi đâu………………………………………………………………………. ̀ ́ ̀ …….5 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC  VINH – NGHỆ AN…………………………………………………….………….6 1.1. Lich s ̣ ử hinh thanh va phat triên………………………………….…………….6 ̀ ̀ ̀ ́ ̉ 1.2.   Sơ   đồ   bộ   máy   tổ   chức   của   công  ty…………………………………………….....8 1.3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban……………………………………... …....9 1.4. Môt sô khai niêm c ̣ ́ ́ ̣ ơ ban vê tôn thât ̉ ̀ ̉ ́…………………………………………………11 1.5. Chi tiêu đanh gia tôn thât.....................................................................................12 ̉ ́ ́ ̉ ́ CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH TỔN THẤT TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC VINH – NGHỆ AN… 13 1
 2. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ 2.1. Công tác sản xuất ­ kinh doanh của Điện lực Vinh tính đến thời điểm tháng   10   ­   2011   đạt   được   kết   quả   như   sau……………………………………………... ………….13 2.2. Tình hình tổn thất của công ty điên l ̣ ực Vinh thang 11/2011……………....… ́ 15 2
 3. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ CHƯƠNG 3 NHẬN DẠNG CƠ HỘI VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIẢM TỔN  THẤT……………..22 3.1. Nêu va phân tich cac biên phap nhăm giam tôn thât điên năng……………..22 ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ 3.2. Công tac th ́ ực hiên lam bao cao kinh doanh……………………………..……22 ̣ ̀ ́ ́ 3.3.  Ý nghĩa của giam tôn thât điên năng…………………………………….……27 ̉ ̉ ́ ̣ CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN……………………………………………………………..………… 29 3
 4. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ 4
 5. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ 5
 6. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ Lơi noi đâu ̀ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ Thê ki 21 , thê ki cua nên công  nghiêp phat triên, kinh tê hôi nhâp, đ ̀ ́ ời sông nhân ́   ̀ ̀ ược nâng cao. Co đ dân đang ngay cang đ ́ ược như  vây la nh ̣ ̀ ờ qua trinh công nghiêp ́ ̀ ̣   ́ ̣ ̣ ́ ́ ươc ma nganh điên la môt trong nh hoa hiên đai hoa đât n ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ưng nganh co vai tro tiên ̃ ̀ ́ ̀   phong. ̣ ̣ ̉ ̀ ứ IX đa khăng đinh “ nganh điên cân phai đi tr Đai hôi Đang lân th ̃ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ước môt b ̣ ước   trong sự nghiêp công nghiêp hoa – hiên đai hoa nên kinh tê cua đât n ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ ước”. Chinh vi ́ ̀  ̣ ́ ́ ươc ta cac công trinh đang đ vây ma trên khăp đât n ̀ ́ ́ ̀ ược xây dựng, đi vao hoat đông ̀ ̣ ̣   ̀ ư Thuy điên S ngay cang nhiêu nh ̀ ̀ ̉ ̣ ơn La, Nhiêt điên Thuy Nguyên… ̣ ̣ ̉ Từ thực tê đo, em la môt sinh viên cua tr ́ ́ ̀ ̣ ̉ ương Đai Hoc Điên L ̀ ̣ ̣ ̣ ực đa đ ̃ ược nhà  trương va thây cô tao điêu kiên đê đ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ược đi thực tâp th ̣ ực tê tai Công ty điên l ́ ̣ ̣ ực Vinh,  ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ức mơi me va linh hôi nh đây chinh la nên tang đê em hiêu them nhiêu kiên th ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̃ ̣ ưng kiên ̃ ́  thưc cu trên th ́ ̃ ực tê.́ Trong lân đi th ̀ ực tâp tai Công ty điên l ̣ ̣ ̣ ực Vinh vơi đê tai em tim hiêu la ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ “ Tôn ̉   thât điên năng” ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ược nhiêu điêu th  em đa hoc hoi đ ̀ ̀ ực sự bô ich. Trong qua trinh th ̉ ́ ́ ̀ ực   ̣ ́ ́ ực tâp em đa tham khao rât nhiêu y kiên, vân dung nhiêu tai liêu khac hiên bao cao th ̣ ̃ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́  ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ nhau nên ban bao cao cua em chăc chăn không tranh khoi nh ưng sai sot, em rât mong ́ ́   ̣ ược sự  gop y va chi bao cua thây cô đê ban bao cao cua em đ nhân đ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ược hoan thiên ̀ ̣   hơn Em xin gửi lơi cam  ̀ ̉ ơn chân thanh đên cac thây cô giao trong khoa cua tr ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ương, ̀   cac cô chu trong Công ty điên l ́ ́ ́ Nguyên Đinh Tuân ̣ ưc Vinh va đăc biêt la thây giao  ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̃ ̀ ́  Phong đa hêt s ̃ ́ ưc giup đ ́ ́ ỡ em trong qua trinh th ́ ̀ ực tâp v ̣ ừa qua. ̉ ơn! Em xin chân thanh cam  ̀ 6
 7. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀                                                                                          Sinh viên thực hiên ̣                                                                                       Nguyên Thi Thuy Trang ̃ ̣ ̀ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC  VINH – NGHỆ AN 1.2. Lich s ̣ ử hinh thanh va phat triên ̀ ̀ ̀ ́ ̉ Công ty Điện lực Vinh là một đơn vị có bề dày lịch sử hình thành và phát triển  hơn 50 năm. Trải qua bao thăng trầm đổi thay, Nhà máy điện Vinh ­ Sở  Điện lực   Nghệ Tĩnh ­ Sở Điện lực Vinh­ nay là Công ty Điện lực Vinh luôn nỗ lực phấn đấu  và hoàn thành xuất sắc sứ  mệnh lịch sử  của mình. Các thế  hệ  CBCNV Nhà máy  điện Vinh năm xưa, Công ty Điện lực Vinh ngày nay tự hào đã đóng góp một phần   không nhỏ năng lực, trí tuệ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước,   xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt cùng các ngành, nghề  và nhân dân cả  nước  thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá ­ hiện đại hoá hiện nay.  Trước nhưng năm 1985 Tỉnh Nghệ  AN và Hà Tĩnh sử  dụng lưới điên độc  lập .Sau khi sử  dụng lưới điện quốc gia để  đáp  ứng nhu cầu quản lý kinh doanh  điên năng thi năm 1985 chi nhánh điện lực thành phố vinh đã được thành lập.  - Các lãnh đạo trưởng chi nhánh từ khi thành lập tới nay: - 1987 Trần Văn Chương - 1989 Phạm Lập - 1991 Trần Phong 7
 8. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ - 1997 Phạm Thận - 2007 Nguyễn Hồng Hải - 2008 Ông Xuân Hùng - Hiện nay Phạm Nga làm trưởng chi nhánh - Công ty điện lực thành phố Vinh lấy các mục tiêu để phát triển : - Tăng sản lượng điện bán - Giá điện năng - Giảm tổn thất điên , sự cố điện năng. Trong suốt chặng đường phát triển công ty luôn cố  gắng để  giảm tổn thất đến   mức nhỏ tối thiểu nhưng năm 1988 tổn thất là 27 % đến năm 1987 tổn thất là 16 ­17  % , 1989 giảm xuống 8,5 %  và hiện nay còn 5,4 % Công ty Điện lực Vinh ­ Nghệ  An    là đơn vị  phân phối điện có bề  dày kinh  nghiệm trong việc quản lý kinh doanh điện năng ­ Trong những năm gần đây, việc sản xuất ­ kinh doanh của Công ty Điện lực  Vinh không thuận lợi do hệ  thống thiếu nguồn, giá điện sinh hoạt nâng cao, viễn  thông ra đời sau các mạng khác trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt... Được sự quan   tâm của các cấp, các ngành và địa phương, Công ty Điện lực Vinh luôn làm tròn   chức năng nhiệm vụ  quản lý vận hành và kinh doanh điện năng, đáp  ứng tốt mọi  yêu cầu về điện của địa phương để  phục vụ sản xuất, đời sống và phát triển kinh  tế ­ xã hội. Đội ngũ CBCNV trưởng thành về  mọi mặt, các phong trào thi đua liên  tiếp được phát động và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Công ty Điện lực Vinh luôn là   đơn vị  có nhiều bề  nổi trong phong trào thi đua của Tổng Công ty Điện lực Miền   Bắc. CBCNV yên tâm công tác, đời sống luôn  ổn định và không ngừng được nâng   cao, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển công tác sản xuất ­ kinh doanh của đơn vị. 8
 9. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ 1.2. Sơ đô b ̀ ộ máy tổ chức của công ty. Giám Đốc Phó Giám Đốc Kỹ  Phó Giám Đốc  Phó Giám Đốc  Phó Giám Đốc An  Thuật Kinh Doanh Kinh Tế ­VT Toàn Phòng Kinh  Phòng  Phòng Doanh –Tài Vụ Tổng Hợp KH ­ KT­ AT Đội Đội  Đội Đội Đội  Trung Thế Khu Vực 1 Khu Vực 2 Khu Vực 3 Khu Vực 4 Tổ Trực Vân  Tổ Kinh Doanh  Hành Lưới Điện Viễn Thông 9
 10. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ 1.4. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban.  Giám đốc Điện lực do Tổng Công ty bổ  nhiệm, là đại diện của Công ty,  chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật trong mọi hoạt  động của đơn vị mình phụ trách. ­ Lãnh đạo xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn toàn diện các mặt quản  lý sản xuất kinh doanh của Điện lực.  Các phó Giám đốc: ­ Các phó Giám đốc Điện lực do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, được Giám đốc  Điện lực phân công quản lý điều hành một số lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm   trước pháp luật, trước Giám đốc Điện lực và trước Giám đốc Công ty.  Phó Giám đốc Kỹ thuật:         ­ Tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong lĩnh vực Kỹ thuật và các lĩnh vực   được phân công. Trực tiếp điều hành phòng Kỹ  thuật, Phòng Kế  hoạch – Vật tư,  phòng điều độ  và phụ  trách khâu kỹ  thuật đường dây hạ  thế  của các đội quản lý  khách hàng...    Phó Giám đốc Kinh doanh          ­ Phụ  trách khâu Kinh doanh của Điện lực, trực tiếp điều hành các tổ  thuộc   Phòng Kinh doanh, kiểm tra sử  dụng điện và phần nghiệp vụ  kinh doanh của các  Đội quản lý khách hàng liên quan đến các chỉ  tiêu kinh tế  kỹ  thuật như: Tổn thất  điện năng, thu nộp tiền điện, giá bán điện bình quân, điện năng thương phẩm. . .   Pho giam đôc kinh tê viên thông ́ ́ ́ ́ ­ phụ trách về các vấn đề của evn telecom và đảm bảo thông tin liên   lạc với các thành viên trong cty, trực tiêp  chi đao tô kinh doanh viên thông… ́ ̉ ̣ ̉ ̃  Pho giam đôc An toan ́ ́ ́ ̀ 10
 11. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ ­ ̣ ́ Phu trach là ph ụ  trách công tác an toàn lao động cho cán bộ  công  nhân viên và phụ trách công tác huấn luyện an toan lao đông. ̀ ̣  Phòng Tổng hợp: . chức năng nhiệm vụ:       + Công tác Tổ  chức: Nghiên cứu xây dựng các phương án tổ  chức sản xuất –   kinh doanh, tổ chức bộ máy, tổ chức quản lý.       + Công tác cán bộ: Quản lý diện công nhân viên chức thuộc Điện lực; Lập kế  hoach, biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ  công nhân viện của Điện lực, lưu trữ  bảo quản hồ sơ cán bộ công nhân viên Điện lực.      + Công tác lao động: Xây dựng kế hoạch, quy hoạch nhu cầu lao động hàng năm.  Quản lý, tổ  chức việc xây dựng và áp dụng các định mức tiêu chuẩn kỹ  thuật,   nghiệp vụ trong sản xuất kinh doanh: Quản lý chỉ  đạo và kiểm tra việc thực hiện   chế độ chính sách đối với người lao động.      + Công tác tiền lương: Xây dựng kế hoach tiền lương hàng năm, giao kế hoạch   tiền lương và thực hiện quyết toán tiền lương hàng tháng, thực hiện kiểm tra việc  thực hiện quỹ tiền lương đối với người lao động.  Phong kinh doanh – tai vu ̀ ̀ ̣ Chưc năng nhiêm vu: ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ương cho can bô công nhân ­ Quan li tai chinh cho công ty, lam công tac tiên l ̀ ́ ̣   trong công ty, xây dựng kê hoach kinh doanh cho công ty. ́ ̣   Phong kê hoach – kinh tê – an toan ̀ ́ ̣ ́ ̀ Chưc năng nhiêm vu: ́ ̣ ̣ ­ Lên kế hoạch vận hành hệ thống điện mà mình quản lý một cách kinh tế và   11
 12. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ an toan. Lên kê hoach thât cu thê ro rang cho công ti vê vân đê kinh tê va an toan điên.  Đôi khu v ̣ ực     Chưc năng nhiêm vu: ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ­ La cac đôi điên lực phương, sua ch ̀ ̉ ưa điên, va vân hanh 1 cach tôi  ̃ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ưu 1 cach ́   ̃ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ kinh tes ki thuat trên đia ban hoat đông cua đôi đo. ́  Tô tr ̉ ực vân hanh ̣ ̀ Chưc năng nhiêm vu: ́ ̣ ̣ Phôi hợp vs điêu đô hê thông l ̀ ̣ ̣ ́ ươi điên khu v ́ ̣ ực đê vân hanh hê thông an toan va ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀  ̣ ̉ hiêu qua nhât ́ 1.4. Môt sô khai niêm c ̣ ́ ́ ̣ ơ ban vê tôn thât ̉ ̀ ̉ ́. ́ ̣ :   Khai niêm ̉ ̣ ­  Tôn thât điên năng: ́ ̀ ượng điên năng bi tiêu hao   la l ̣ ̣   trong quá trình đưa điện  năng từ nới sản xuất đến các hộ tiêu thụ  . Tuỳ theo phương pháp và mục đích phân  loại mà tổn thất điện năng được phân thanh 3 loai khác nhau ̀ ̣ ̉ : Tôn thât trong qua ́ ́  ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ trinh san xuât, tôn thât trong qua trinh phân phôi va truyên tai, tôn thât trong qua trinh ́ ́ ̀   tiêu thu.̣   Trong hệ thống điện tổn thất điện năng phụ thuộc vào đặc tính của mạch  điện, lượng điện truyền tải, khả năng của hệ thống và vai trò của công tác quản lý. ̣ ̉ Phân loai tôn thât: ́ ­ Tổn thất điện năng trong quá trình sản xuất : Đây là lượng điện năng tiêu hao  ngay tại nhà máy điện, nó được xác định bởi lượng chệnh lệch điện năng phát ra tại   đầu cực của máy phát điện với điện năng đưa lên lưới truyền tải và điện năng phục   vụ  cho quá trình sản xuất điện. Lượng điện năng tổn thất này phát sinh là do quá   trình truyền dẫn điện trong nhà máy phát điện và do việc điều độ  hệ  thống điện   không đồng bộ, hợp lý. 12
 13. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ­ Tôn thât điên năng trong qua trinh truyên tai va phân phôi gôm 2 loai: ̉ ́ ̣ ̣ : la tiêu hao điên năng tât yêu xay ra trong qua +  Tôn thât điên năng ky thuât ̃ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ́  ̀ ̉ ̀ ́ ̣ trinh truyên tai va phân phôi điên năng. ̀ Do dây dẫn, máy biến áp, thiết bị trên lưới  đều có trở  kháng, khi dòng điện chạy qua gây tiêu hao điện năng do phát nóng  MBA, dây dẫn và các thiết bị  điện; ngoài ra đường dây dẫn điện cao áp từ  110  kV trở lên còn có tổn thất vầng quang; dòng điện qua cáp ngầm, tụ  điện còn có  tổn thất do điện môi, đường dây điên. ̣ ̉ ́ ̣ ̣ : Tổn thất điện năng phi kỹ thuật hay còn gọi  + Tôn thât điên năng phi ky thuât ̃ là tổn thất điện năng thương mại là do tình trạng vi phạm trong sử dụng điện như  lấy cắp điện dưới nhiều hình thức (câu móc điện trực tiếp, tác động làm sai lệch   mạch đo đếm điện năng, gây hư  hỏng, chết cháy công tơ, các thiết bị  mạch đo  lường…), do chủ  quan của người quản lý khi khi TU mất pha, TI, công tơ  chết,  cháy không xử lý, thay thế kịp thời, bỏ sót hoặc ghi sai chỉ số, do không thực hiện  đúng chu kỳ kiểm định và thay thế công tơ  định kỳ  theo qui định của pháp lệnh đo   lường, đấu nhầm, đấu sai sơ đồ đấu dây… dẫn đến điện năng bán cho khách hàng  đo được qua hệ thống đo đếm thấp hơn so với điện năng khách hàng sử dụng. ­ Tổn thất điện năng  ở  khâu tiêu thụ: Đây là lượng điện năng tiêu hao và thất  thoát trong quá trình sử dụng các thiết bị điện của khách hàng. Điều đó được quyết  định bởi mức độ  hiện đại, tiên tiến và công nghệ  của các thiết bị  điện cũng như  trình độ vận hành, sử dụng các trang thiết bị điện đó của khách hàng. 1.5. Chi tiêu đanh gia tôn thât: ̉ ́ ́ ̉ ́ ­ Vơi tôn thât ky thuât ky thuât: so sanh san l ́ ̉ ́ ̃ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ượng nhân va san l ̣ ̀ ̉ ượng phat (năm ́ ̀   ̉ ̀ ̉ ́ ợp ly). Cac ph trong khoang 10% la tôn thât h ́ ́ ương phap thiêt kê đ ́ ́ ́ ường dây sao cho   hợp li đê tôi  ́ ̉ ́ ưu tôn thât. ̉ ́ ­ Vơi tôn thât phi ky thuât chi tiêu đanh gia phu thuôc vao: ng ́ ̉ ́ ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ươi dung, ph ̀ ̀ ương  ̉ ́ ực hiên công viêc đo đêm, kiêm tra.... phap quan li, th ́ ̣ ̣ ́ ̉ 13
 14. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ 1.6 Công thưc tinh ti lê tôn thât điên năng ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ a, công thưc tinh ti lê tôn thât điên năng ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣  ­ Tỷ  lệ  tổn thất điện năng là chỉ  tiêu xác định mức độ  tổn thất điện năng  ở  dạng số tương đối. Nó được xác định bằng tỷ số % giữa lượng điện năng tổn thất   và tổng sản lượng điện trong cùng một khoảng thời gian nhất định. Att Adn Atp Công thức tính:       Att % .100 .100  (%) A dn A dn Trong đó: Att %: Tỷ lệ tổn thất điện năng. Att : Lượng điện năng tổn thất. ­ Tổn thất công suất Tổn thất công suất trên 1 pha của đường dây là : Trên 3 pha là : ∆P = 3. Nếu thay   theo công suất ta có công thức cuối cùng : 14
 15. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH TỔN THẤT TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC VINH – NGHỆ AN 2.1. Công tác sản xuất ­ kinh doanh của Điện lực Vinh đạt được kết quả như sau: So sánh Chỉ tiêu Đơn vị 2008 2009 2010 09/08 10/09 Điện   thương   Triệu kWh 227,381 245,106 290,855 1,07 1,18 phẩm Tỷ lệ tổn   % 8,15 9,33 13,80 1,14 1,48 thất Giá bán   Đồng/Kw 841,79 939,33 1.058 1,12 1,13 bình quân h Doanh   thu tiền   Tỷ đồng 191,407 230,235 307,725 1,20 1,34 điện Doanh thu của Điện lực Vinh tăng khá nhanh, năm 2009 tăng 20,3% so với  2008, còn 2010 tăng 33,66% so với năm 2009. Doanh thu tăng nhanh như vậy là do   yếu tố  điện thương phẩm và giá bán bình quân đều tăng. Điện thương phẩm năm  2008 là 227,381triệu kWh đến năm 2010 là 290,855triệu kWh ( tăng đến 27,9%).  Còn giá bán điện bình quân cũng tăng, năm 2008 là 841,79 (đồng/kWh) đến năm  2010 là 1.058 (đồng/kWh). 15
 16. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ Ta phân tích mức độ   ảnh hưởng của giá bán điện bình quân và điện thương   phẩm đến doanh thu của Điện lực Vinh  năm 2010.  +    Điện thương phẩm tăng làm cho doanh thu tăng lên 1 lượng là :        DT  =   939,33 (290,855 – 245,106 )  =  42973,41 (tr.đồng)  +    Giá bán tăng làm cho doanh thu tăng lên 1 lượng là :    DT  =   245,106 (1.058 – 939,33 )  =   29086,73 (tr.đồng)  +   Tổng hợp 2 yếu tố trên ta thấy doanh thu tăng lên 1 lượng là :                             DT  = 42973,41 + 29086,73   =  59686,34 (tr.đồng)     Và nhận thấy yếu tố quan trọng hơn cả làm tăng doanh thu của Điện lực Vinh  đó là do điện thương phẩm tăng. 16
 17. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ 2.2. Tình hình tổn thất của công ty điên l ̣ ực Vinh 2.2.1  Cac chi tiêu đanh gia tôn thât: ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ực hiên  Ty lê tôn thât th ̣ ́ ̣   Kê hoach ̣ Lô ĐZ TTĐN (%) TTĐN trên  ̉ Tông lươi trung ap ́ ́ trên lươi ha ap ́ ̣ ́ ̣ ực vinh Điên l 4,59 ĐZ974E15­1 4,15 0,07 5,29 ĐZ976E15­1 5,4 0,01 6,56 ĐZ979E15­1 5,27 0,92 6,69 ĐZ981E15­1 3,57 0,84 4,80 ĐZ471E15­7 4,42 1,37 6,04 ĐZ472E15­7 4,42 0,39 5,97 ĐZ473E15­7 3,79 0,22 5,09 ĐZ474E15­7 4,97 0,13 5,53 ĐZ475E15­7 4,33 0,11 5,47 ĐZ476E15­7 0,01 0,22 5,24 ĐZ373E15­7 0.07 0,01 / 17
 18. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ 2.2.2 Tôn thât    ̉ ́   *  Tổn thất điện năng tại các lộ đường dây. Thang bao cao ́ ́ ́ Điêṇ   ̣ Điên th ương phâm ̉ Điêṇ   ̉ ̣  Ty lê ̉ ̣  Ty lê ̣ ̣ Điên nhân giao  năng  ̉ tôn thât ́   TTK Ma­̃ ̉ Tông tp ̣ Tp tram ̣ ̣   Điên nhân (kwh) truyêǹ   ̉ tôn thât ́  (%0 H  Tên lộ CD ̣ tram CC ̉ tai kwh (kwh) được   giao 6kv 0 0 138590 0 138590 ­138590 0 0.00 379CL 0 0 138590 0 138590 ­138590 0 0.00 10kv 5356708 0 5341862 1225177 4116685 14846 0.28 0.00 931 E15 0 0 0 0 0 0 0 0.00 974 E15 1499380 0 1498321 302436 1195885 1059 0.07 0.00 976 E15 2370800 0 2370638 405398 1965240 162 0.01 0.00 979 E15 1367160 0 1354534 466874 887660 12626 0.92 0.00 981E15 119368 0 118369 50469 67900 999 0.84 0.00 TDTTHD 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 22kv 15183004 0 1513342 3925789 11207637 49578 0.33 0.00 6 431 E15   0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 432 E15 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 471 E15 1180520 0 1164373 727433 436940 16147 1.37 0.00 472 E15 4407652 0 4390306 1419046 2971260 17346 0.39 0.00 473 E15 2327468 0 2322340 691075 1631265 5128 0.22 0.00 474 E15 3070752 0 3066642 417452 2649190 4110 0.13 0.00 475 E15 2190276 0 2187896 241004 1946890 2382 0.11 0.00 35KV 2006336 0 2001871 429779 1572092 4465 0.22 0.00 331 E15 304151 0 3041474 3041474 0 677 0.02 0.00 375 E15 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Tôn thât đ ̉ ́ ường dây trung ap (gôm ca tôn thât may biên ap) ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ Stt ̣ ́ Điên ap  ̉ Tông sô  ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ Chia theo ty lê tôn thât điên năng 18
 19. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ (kv) (Đz) >4% 3% ­ 4% 2% ­ 3% 7% 7% ­ 5% 5% ­ 4%
 20. ̃ ̣ Nguyên Thi Thuy Trang ̀ * Công tac quan ly công t ́ ̉ ́ ơ đo đêm: ́ TT ̣ Nôi dung ̀ ̉ ̉ ̣ ực Tai san cua điên l Ghi chú Công tơ cơ khí Công tơ điên ̣   tử 1fa 3fa 1fa 3fa 1 ̣ Thay đinh kỳ 250 36 7 2 ̉ ̣ Kiêm tra đinh ky trên l ̀ ươí 3 ́ ̉ Phat triên m ơí 91 4 3 4 ̉ Hong, chay ́ 8 1 5 Thay công tơ Xoa ban tông ́ ́ ̉ / / / / 6 Thay lý 7 ̉ ́ ̣ Tông sô vân hanh ̀ 69280 1515 / 256 Cac công tac quan ly khach hang: ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ Số  lân ̉   tra  Sô vu vi pham đa lâp ̀   kiêm ́ ̣ ̣ ̃ ̣   Sô biên ban đa x ́ ̉ ̃ ử  Sô điên năng truy thu (kwh) ́ ̣ sử dung điên ̣ ̣ biên ban̉ lý 32 10 10 20540   20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản