intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Ý nghĩa của luật so sánh trong hoạt động lập pháp "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

589
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ý nghĩa của luật so sánh trong hoạt động lập pháp. Luật so sánh là một môn khoa học pháp lý tổng quát sử dụng phương pháp so sánh làm trọng yếu để các vấn đề pháp luật thuộc các hệt thống pháp luật khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Ý nghĩa của luật so sánh trong hoạt động lập pháp "

  1. LÝ luËn vµ kÜ n¨ng sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p (1) TS. Ph¹m TrÝ Hïng * L p pháp là ho t ng quan tr ng th nó, không s d ng ư c h t nh ng ưu th hi n quy n l c nhà nư c. L p pháp và nh ng ki n th c chuyên môn c a lu t so bao g m vi c ban hành hi n pháp, các b sánh v i tư cách m t môn khoa h c. lu t và các o lu t. V i tư cách là cơ quan Trong bài vi t này, chúng tôi mu n quy n l c nhà nư c cao nh t và là cơ quan phân tích ý nghĩa c a lu t so sánh trong duy nh t có quy n l p hi n và l p pháp, nh ng giai o n c th c a quá trình l p Qu c h i ban hành lu t th ch hoá pháp, qua ây cho th y s c n thi t ph i s ư ng l i ch trương c a ng, quy nh d ng thành qu c a lu t so sánh vào ho t nh ng lĩnh v c, nh ng v n quan tr ng, ng l p pháp. cơ b n nh t c a i s ng c a nhà nư c và T góc nhìn chung nh t, ý nghĩa th c xã h i.(2) ti n hàng u c a lu t so sánh là nghiên c u Công cu c i m i m i m t i s ng xã kinh nghi m c a nư c ngoài nh m th c h i nư c ta, c bi t là i m i v chính hi n có hi u qu vi c i m i và hoàn thi n tr và pháp lu t; s phát tri n các m i quan h th ng pháp lu t qu c gia. Nh ng công h trên trư ng qu c t và trong khu v c, trình nghiên c u và thành t u m i nh t c a quá trình h i nh p c a t nư c ã cho th y lu t so sánh không ch ưa ra cho nhà làm s c n thi t ph i nghiên c u kinh nghi m lu t các mô hình và khuôn m u ã ư c s pháp lí c a các nư c trên th gi i, trư c h t d ng thành công nư c ngoài mà còn ưa là ph c v ho t ng l p pháp. ra nh ng k t lu n rút ra t nghiên c u kinh Th c t ho t ng xây d ng pháp lu t nghi m nư c ngoài. Lu t so sánh giúp ti p Vi t Nam cho th y vi c d th o văn b n thu nh ng kinh nghi m ã ư c ki m ch ng quy ph m pháp lu t thư ng ư c giao cho nư c ngoài gi i quy t v n tương t , các b , ngành có liên quan. Trong các giai m t khác còn cho phép xem xét các m t tiêu o n c a ho t ng l p pháp u có s c c, h n ch c a kinh nghi m nư c ngoài. d ng vi c nghiên c u, so sánh, i chi u Khi xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v i các văn b n quy ph m pháp lu t tương m i, nhà làm lu t thư ng chú ý xem xét các ương trong các h th ng pháp lu t trên th quy ph m pháp lu t ang t n t i và ang có gi i. Tuy nhiên, n u vi c nghiên c u, so hi u l c c a pháp lu t nư c ngoài - nh ng sánh, i chi u mang tính t phát, r i r c, quy ph m mà k t qu áp d ng chúng trong ng u h ng thì s thi u cái nhìn t ng th v th c ti n ã ư c tích lũy, ki m nghi m. ho t ng c a văn b n quy ph m pháp lu t * Trung tâm lu t so sánh trong th c ti n pháp lí và các quan h c a Trư ng i h c Lu t Hà N i T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007 3
  2. LÝ luËn vµ kÜ n¨ng sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p Lu t so sánh có ý nghĩa quan tr ng y u t quan tr ng c a vi c hình thành quan trong ho t ng l p pháp, c bi t các ti u i m và vi c b o m thông tin cho ho t giai o n: Làm sáng t và nh n th c nhu ng xây d ng pháp lu t. c u i u ch nh pháp lu t; hình thành mô Lu t so sánh hư ng n vi c nghiên c u hình tư tư ng và mô hình cơ c u c a văn m t cách sâu s c và quy mô các hi n tư ng b n quy ph m pháp lu t; so n th o d án; pháp lu t trong các h th ng pháp lu t th th o lu n, s a i, ch nh lí d án. gi i, dư i góc so sánh h th ng pháp Ngoài ra, lu t so sánh có ý nghĩa c lu t Vi t Nam v i các h th ng pháp lu t bi t trong nghiên c u ưa ra các cơ s trên th gi i, qua ó ch ra nh ng văn b n khoa h c nh m xác nh hình hài, chi n quy ph m pháp lu t nào nư c ta còn thi u lư c trong ho t ng l p pháp xây d ng và c n ph i b sung trong quá trình h i h th ng pháp lu t Vi t Nam, kh ng nh v nh p qu c t , trong b i c nh toàn c u hoá. trí c a h th ng pháp lu t Vi t Nam trong Ý nghĩa nh n th c, ý nghĩa thông tin c a ngôi nhà chung c a tr t t pháp lu t th lu t so sánh ây có tác d ng như m t gi i . ng th i, trong b i c nh toàn c u hoá trong nh ng lu n c v s c n thi t ph i có và h i nh p, nhìn t khía c nh hài hoà hoá văn b n quy ph m pháp lu t, nh t là i v i và th ng nh t hoá pháp lu t, nghiên c u văn b n quy ph m pháp lu t m i chưa t ng lu t so sánh có ý nghĩa c bi t c n thi t.(3) ư c xây d ng Vi t Nam. Ví d : Trong 1. Ý nghĩa c a lu t so sánh trong vi c quá trình h p tác và h i nh p, chúng ta th y làm sáng t và nh n th c nhu c u i u nh ng thách th c ch y u c a h th ng ch nh pháp lu t pháp lu t Vi t Nam là trong lĩnh v c pháp Ho t ng xây d ng pháp lu t là ho t lu t c trưng cho cơ ch th trư ng. T ng s d ng r ng rãi nh t các k t qu c a cách nhìn nh n so sánh lu t chúng ta th y nghiên c u so sánh lu t. Chính trong quá các qu c gia có n n kinh t th trư ng phát trình ho t ng l p pháp n y sinh nhu c u tri n (như Mĩ, c, Nh t...) pháp lu t c nh c p thi t tìm hi u xem các văn b n quy tranh ra i s m, ư c quan tâm và phát ph m pháp lu t c a các nư c khác ư c xây tri n liên t c, ư c coi là ch nh pháp lí d ng như th nào.(4) Ngay giai o n u cơ b n c a pháp lu t hành chính-kinh t . c a quá trình làm lu t - giai o n ti n chu n Trong khi ó, Vi t Nam, sau hơn 10 năm b d án, vi c s d ng các tài li u so sánh chuy n sang n n kinh t th trư ng, m c dù lu t làm lu n c ra quy t nh xây d ng tình tr ng c nh tranh không lành m nh ang d án văn b n quy ph m pháp lu t là h t nh c nh i, c bi t c quy n ang là v t s c c n thi t. c n i v i nh ng sáng t o và t do kinh Các nhà làm lu t thư ng s d ng nh ng doanh song lu t c nh tranh chưa ư c nhà làm lu t quan tâm xây d ng.(5) Như v y, tài li u so sánh pháp lu t giai o n u c a quá trình làm lu t và coi chúng là m t lu t so sánh b ng nghiên c u chung h 4 T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007
  3. LÝ luËn vµ kÜ n¨ng sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p th ng pháp lu t c a các nư c có n n kinh t hàng, thu doanh thu xác nh trên cơ s th trư ng phát tri n và nghiên c u c th toàn b giá tr hàng hoá, d ch v cung ng ch nh lu t ch ng c nh tranh và c nên x y ra tình tr ng trùng l p thu doanh quy n các nư c ó ã góp ph n làm sáng thu qua nhi u giai o n khác nhau c a chu trình s n xu t lưu thông.(7) Qua nghiên c u t nh n th c nhu c u i u ch nh pháp lu t cho ra i Lu t ch ng c nh tranh và c lu t so sánh pháp lu t i u ch nh quan h tài quy n Vi t Nam.(6) i m c n lưu ý ây chính các nư c chúng ta th y có cách gi i là m t văn b n pháp lu t có trong h th ng quy t hi u qu hơn c a ch thu giá tr pháp lu t nư c ngoài nhưng không nh t gia tăng và ây là m t trong nh ng cơ s thi t ph i có trong h th ng pháp lu t Vi t làm sáng t nh n th c nhu c u i u ch nh Nam. Lu t so sánh bên c nh vi c ch ra pháp lu t cho ra i Lu t thu giá tr gia tăng năm 1997.(8) nh ng nét tương ng và khác bi t gi a các 2. ng d ng c a lu t so sánh trong h th ng pháp lu t còn lí gi i t i sao có vi c hình thành mô hình tư tư ng và cơ nh ng tương ng và khác bi t ó, t i sao c u c a vă n b n l u t c n thi t ph i có văn b n pháp lu t ó trong b i c nh c a h th ng pháp lu t nư c ngoài. Sau khi ã s d ng tài li u nghiên c u Nghiên c u lu t so sánh giúp chúng ta lu t so sánh như m t trong nh ng lu n c hi u sâu hơn v h th ng pháp lu t Vi t phân tích s c n thi t ph i có lu t và ưa Nam b i nó t o i u ki n nhìn nh n h vào chương trình xây d ng lu t - o lu t th ng pháp lu t Vi t Nam m t cách khách c n thi t ph i ban hành ư c ưa vào so n quan, v i quan i m m i và kho ng cách th o. Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp c n thi t, không b ràng bu c b i nh ng gi i lu t quy nh: “Cơ quan, t ch c trình d án pháp pháp lu t nh t nh mà n u không lu t, pháp l nh thành l p ban so n th o”. nghiên c u lu t so sánh có th coi là ương Ban so n th o s t ng k t ánh giá các quy nhiên, không th thay th . Qua nghiên c u nh pháp lu t hi n hành, chu n b tư li u, lu t so sánh có th th y trong các h th ng tài li u liên quan (trong ó có các tài li u so pháp lu t trên th gi i có cách gi i quy t sánh lu t), trên cơ s ó so n th o các các v n tương t m t cách ơn gi n và chương i u c th và chu n b d th o các hi u qu hơn. ng d ng này có th s d ng văn b n quy nh chi ti t, hư ng d n th c hi n.(9) C n ph i th y r ng, trư c khi i vào làm lu n c làm sáng t nh n th c nhu c u i u ch nh pháp lu t b ng cách thay th , so n th o các chương i u c th , vi c hình s a i, b sung văn b n quy ph m pháp thành mô hình tư tư ng và mô hình cơ c u lu t ã có. Ví d t năm 1998 tr v năm c a văn b n lu t là h t s c c n thi t. các 1990, ch th kinh doanh n p thu doanh nư c khác nhau s có nh ng mô hình tư thu cho các s n ph m, d ch v ư c cung tư ng và cơ c u văn b n pháp lu t khác ng trên th trư ng thông qua doanh thu bán nhau, ví d m t s nư c quy nh các t i T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007 5
  4. LÝ luËn vµ kÜ n¨ng sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p ph m v môi trư ng trong b lu t hình s , ã t ra không phù h p. H th ng pháp lu t m t s nư c quy nh các t i ph m này truy n th ng c a Thái Lan th m ư m tinh trong lu t môi trư ng. th n Ph t giáo rõ ràng là g n gũi v i tinh c hơn.(10) Qua Vi c nghiên c u so sánh các h th ng th n c a B lu t dân s pháp lu t trên th gi i và phân nhóm chúng ây có th th y t m quan tr ng mang tính giúp chúng ta hình dung h th ng pháp lu t quy t nh c a vi c l a ch n mô hình tư c a Vi t Nam n m trong nhóm các h th ng tư ng và mô hình cơ c u văn b n quy ph m pháp lu t nào, mô hình tư tư ng và mô hình pháp lu t. Trong vi c l a ch n ó, các cơ c u c n theo hình m u nào c a văn b n nghiên c u lu t so sánh có vai trò to l n. quy ph m pháp lu t tương ương c a h M t ví d khác có th k n là vi c l a th ng pháp lu t nào. Vi c hi u rõ các h ch n mô hình cho D án lu t v lu t sư th ng pháp lu t trên th gi i trong s so Vi t Nam, ban so n th o ã t ch c nghiên sánh chúng v i nhau giúp l a ch n ư c c u công phu v pháp lu t c a m t s nư c mô hình tư tư ng và mô hình cơ c u văn v lu t sư, ưa ra các mô hình c th v b n quy ph m pháp lu t t i ưu và phù h p t ng v n như tên g i, ph m vi i u ch nh nh t. L a ch n mô hình tư tư ng và cơ c u và khái ni m lu t sư; t ch c xã h i, ngh sai s d n n s th t b i c a văn b n quy nghi p c a lu t sư và qu n lí ho t ng (11) ph m pháp lu t ư c ban hành. Xin nêu ra hành ngh c a lu t sư... 3. ng d ng c a lu t so sánh trong trư ng h p B lu t dân s và thương m i so n th o d án lu t, pháp l nh Thái Lan. Năm 1909 cu i tri u vua Rama V, Chính ph Thái Lan quy t nh thành l p Sau khi ã l a ch n ư c mô hình tư H i ng l p pháp d th o B lu t dân tư ng và mô hình cơ c u văn b n quy ph m s và thương m i. B n th o cu i cùng c a pháp lu t, bư c ti p theo là so n th o các B lu t dân s và thương m i ư c trình và ch nh, các quy ph m pháp lu t c th c a thông qua năm 1923 là do các c v n ngư i d án lu t. Vi c nghiên c u kinh nghi m Pháp giúp xây d ng theo mô hình tư c a các nư c v kĩ thu t xây d ng t ng ch tư ng và mô hình cơ c u c a B lu t nh, t ng quy ph m pháp lu t, kinh Napoleon. Vi c l a ch n mô hình này ã nghi m trong l a ch n gi i pháp pháp lí gây nhi u ph n ng, tranh cãi trong gi i i u ch nh t ng quan h pháp lu t c th là lu t và trên th c t , B lu t này ch t n t i 2 h t s c c n thi t. Chính trong giai o n năm và sau ó b thay th b i b lu t m i: so n th o d án lu t, ý nghĩa c a lu t so B lu t dân s và thương m i theo mô hình sánh ư c th hi n y nh t. Thay vì B lu t dân s Nh t B n v i nguyên m u là ph i d oán và có nguy cơ ph i ch n B lu t dân s c. B lu t dân s Pháp nh ng gi i pháp kém thích h p, rõ ràng có ch u nh hư ng c a thuy t lu t t nhiên v i th khai thác, tham kh o các kinh nghi m cách tư duy tách r i pháp lu t kh i o c quý báu, phong phú c a nư c ngoài, tìm ra 6 T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007
  5. LÝ luËn vµ kÜ n¨ng sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p các cách x lí ơn gi n và ã ư c áp d ng tra, ph n bi n các d th o... M t o lu t có có hi u qu nư c ngoài. Tuy nhiên, c n ch t lư ng t t không ch có n i dung t t mà lưu ý là ph i nghiên c u kinh nghi m c a còn ph i có hình th c th hi n t t. Ch t nư c ngoài theo quan i m phê phán. Các lư ng c a m t o lu t tuỳ thu c vào nhi u nguyên t c và thi t ch ho t ng có hi u y u t nhưng trong ó không th không k qu trong nh ng i u ki n c thù nh t nh n vai trò to l n c a kĩ thu t l p pháp th m t nư c có th s là hoàn toàn không hi n trong o lu t. Kĩ thu t l p pháp là s phù h p và th m chí có th s nguy hi m k t tinh nh ng tinh hoa pháp lí c a nhân i v i nư c khác.(12) lo i. Kĩ thu t l p pháp t t là t ng th các tri Xu t phát t ư ng l i i m i c a ng th c khoa h c pháp lí ( c bi t trong ó có và trong i u ki n h i nh p kinh t khu v c khoa h c lu t so sánh) ã ư c s d ng và th gi i thì m t o lu t t t không nh ng trong quá trình so n th o m t o lu t nh m ph i ph n ánh úng n, khách quan các giá m b o cho nó có y kh năng i u ch nh có hi u qu các quan h xã h i.(13) tr phù h p v i i u ki n kinh t , chính tr , xã h i trong nư c mà còn ph i ch a ng Nhà nghiên c u lu t h c Úc L. Sertoma các giá tr nhân lo i ư c th a nh n chung. ã ưa ra b n phân lo i nh ng khó khăn mà Do v y, có th l y m c phù h p gi a lu t nhà làm lu t g p ph i khi s d ng nh ng s qu c gia và lu t qu c t mà Nhà nư c ta ã li u, k t qu nghiên c u lu t so sánh, ó là: tham gia kí k t ho c th a nh n ánh giá 1) Nh ng khó khăn mang tính hình th c ch t lư ng c a m t o lu t. Tiêu chí ánh (bao g m nh ng khó khăn trong vi c tìm giá ch t lư ng c a lu t này m b o cho các ki m, thu th p tài li u c n thi t và khó khăn o lu t không nh ng ph n ánh các giá tr v ngôn ng ); 2) Nh ng khó khăn v tâm lí xã h i trong nư c mà còn ph i tìm ki m, k (tr ng i do nh ng nh hư ng tâm lí ã th a các giá tr và kinh nghi m c a nhân ư c hình thành); 3) Nh ng khó khăn mang lo i trong i u ch nh các quan h xã h i tính th c t (bao g m nh ng khó khăn trong b ng pháp lu t. vi c thu nh n nh ng k t qu và mô hình Ho t ng l p pháp trong m t ý nghĩa ng d ng ã ư c chu n b s n); 4) Nh ng nào ó mang tính ch t kĩ thu t. Toàn b quá khó khăn v ki n th c và trình (do ki n trình này ư c th c hi n b i m t h th ng th c và trình c a nh ng ngư i tham gia nh ng thao tác kĩ thu t, t phát hi n nhu vào ho t ng l p pháp có th có nh ng h n c u, òi h i c n ph i i u ch nh b ng pháp ch ). Nhà lu t h c ngư i c U. Drobnig lu t n vi c i u tra, kh o sát, th c nghi m còn b sung thêm khó khăn v th i gian – xác nh các m c tiêu, các nguyên t c và khi o lu t c n thông qua nhanh chóng s vi c ch n l a hình th c th hi n, s d ng không có th i gian làm quen m t cách nghiêm túc v i kinh nghi m nư c ngoài.(14) ngôn ng pháp lí, xây d ng các quy ph m, các ch nh và d th o các văn b n, th m Các o lu t và các văn b n quy ph m T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007 7
  6. LÝ luËn vµ kÜ n¨ng sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p pháp lu t là nh ng khách th ph bi n nh t s d ng nghiên c u lu t so sánh i c a nghiên c u lu t so sánh trong ho t ng chi u nó v i văn b n quy ph m pháp lu t l p pháp. Nhu c u c a nhà làm lu t là tương ương các h th ng pháp lu t trong nghiên c u so sánh các o lu t c a các khu v c và trên th gi i là m t trong nh ng nư c trên th gi i nh m tìm ra nh ng i m cơ s khoa h c làm căn c th o lu n, s a tương ng trong i tư ng i u ch nh pháp i, ch nh lí d án. lu t. Vi c ti p c n d dàng các o lu t T i kì h p, i bi u Qu c h i ti n hành nư c ngoài làm cho chúng tr thành ngu n th o lu n t , oàn và t i phiên h p toàn th . quy ph m thu n l i cho vi c so sánh và s ph c v cho kì h p, các i bi u Qu c d ng. Nhưng ng th i, vi c d ti p c n ó h i ph i c, nghiên c u các tài li u ư c cũng ti m n c nh ng cám d c a vi c b t g i t i trư c (các d án lu t, các báo cáo...) chư c, sao chép cơ h c. Khi ó m c ích hi u, n m ư c các n i dung m t cách thông tin ã l n át và lo i tr m c ích phân sâu s c có th tham gia th o lu n m t tích c a nghiên c u lu t so sánh. T ây cách t t nh t. Kèm theo các d án lu t các n y sinh nguy cơ “xâm chi m pháp lu t” i bi u nghiên c u, tham gia óng góp ý c a các văn b n quy ph m pháp lu t gi a ki n có th có nh ng tài li u nghiên c u lu t các nư c. Do ó, khi nghiên c u các lu t và so sánh giúp cho các i bi u Qu c h i có văn b n quy ph m pháp lu t c a các nư c, các thông tin c n thi t v n i dung các d án trư c h t c n ánh giá úng gi i h n c a s lu t, chu n b h th ng ki n th c làm cơ s tương ng ho c c a s khác bi t trong i cho vi c th o lu n, ch nh lí, thông qua d án tư ng i u ch nh c a các lu t và văn b n lu t t i kì h p có hi u qu , ch t lư ng. quy ph m pháp lu t. Ti p theo c n làm sáng Trên th gi i vi c cung c p tài li u t v trí c a văn b n trong h th ng i u nghiên c u lu t so sánh ph c v th o ch nh pháp lu t c a ngành lu t ho c liên lu n, s a i, ch nh lí d án lu t ã tr ngành lu t. ng th i c n làm sáng t c s thành ph bi n. Duma qu c gia Nga và tương quan c a chúng v i các văn b n quy Ngh vi n Tây Ban Nha, trong các tài li u ph m pháp lu t khác, t chúng trong b i phân tích thông tin v d th o lu t bao gi c nh kinh t -xã h i, ph i ánh giá ư c tính cũng ưa ra tài li u, thông tin v pháp lu t nư c ngoài tương ng.(16) Liên bang Nga kh thi c a vi c áp d ng chúng. Vi c thu th p thông tin v th c ti n áp d ng c a o có h n m t t ch c nghiên c u lu t so sánh lu t ư c nghiên c u so sánh (nh m tránh chuyên nghi p ph c v ho t ng xây d ng ưa ra k t lu n mang tính hình th c) cũng pháp lu t nói chung và ho t ng l p pháp có vai trò c bi t quan tr ng.(15) nói riêng là Vi n pháp lu t và lu t so sánh 4. ng d ng c a lu t so sánh trong tr c thu c Chính ph Liên bang. Theo i u th o lu n, s a i, ch nh lí d án lu t l c a Vi n (ban hành ngày 29/3/1994), Sau khi d án ã ư c so n th o, vi c trong Vi n có các ban chuyên môn v các 8 T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007
  7. LÝ luËn vµ kÜ n¨ng sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p 5. K t lu n ngành pháp lu t nư c ngoài, v tư pháp qu c t , v pháp lu t c a các nư c thu c c ng Nhu c u c a ho t ng l p pháp thúc ng các qu c gia c l p. Vi n là cơ quan y vi c tăng cư ng nghiên c u so sánh các tư v n v các v n pháp lu t c a Chính o lu t m t ph n nh m tìm ra nghiên c u ph Nga, ch u trách nhi m so n th o các tài lu t so sánh ó nh ng i u tương t , gi ng li u v các v n pháp lu t c a Nga và nư c nhau trong i tư ng i u ch nh pháp lu t, ngoài theo yêu c u c a Chính ph Nga, xu t trong hình th c và phương pháp c a s i u b n thông tin t ng quan và báo cáo v pháp ch nh pháp lu t. Các văn b n quy ph m lu t nư c ngoài khía c nh chuyên ngành, pháp lu t ư c các nghiên c u lu t so sánh nh ch và t nư c h c. Vi n ti n hành chú ý nhi u nh t b i nó cho phép tìm th y phân tích các m i tương quan gi a pháp c nh ng c i m chung c a các h th ng lu t c a Liên bang v i pháp lu t c a các văn b n quy ph m pháp lu t, các xu hư ng ch th c a Liên bang Nga... góc óng phát tri n trùng h p c a chúng l n các c góp vào ho t ng xây d ng pháp lu t, thù trong h th ng pháp lu t ó. Vi n pháp lu t và lu t so sánh tr c thu c v n d ng thành công nh ng k t qu Chính ph Liên bang k t h p v i các ban và nghiên c u c a lu t so sánh vào ho t ng ti u ban c a Duma qu c gia Nga, Văn l p pháp, các nhà làm lu t c n hi u rõ ý phòng T ng th ng Nga, Văn phòng chính nghĩa c a lu t so sánh, ng th i c n n m ph Nga và B tư pháp Nga trong th m v ng nh ng phương pháp, cách th c ti p nh nhu c u i u ch nh pháp lu t; mô hình c n c a lu t so sánh. Câu h i s p t i là c n tư tư ng và mô hình cơ c u c a văn b n quy ph i làm gì và làm như th nào ng d ng ph m pháp lu t; so n th o d án văn b n quy lu t so sánh vào ho t ng l p pháp c n ph m pháp lu t; th o lu n, s a i, ch nh lí ư c ti p t c nghiên c u. d án văn b n quy ph m pháp lu t... Trong góc nh n th c rõ ư c ý nghĩa c a t t c các ti u giai o n c a quy trình xây lu t so sánh trong ho t ng xây d ng pháp d ng các văn b n quy ph m pháp lu t quan lu t nói chung và trong nh ng ti u giai o n tr ng Liên bang Nga u có “ t hàng” c th , trên cơ s xem xét quy trình, th c nghiên c u c th ho c có s tham gia c a ti n ho t ng xây d ng pháp lu t Vi t các chuyên gia t Vi n pháp lu t và lu t so Nam chúng ta th y: sánh tr c thu c Chính ph Liên bang các • C n ưa nh ng ng d ng c a lu t so chuyên gia này (thư ng là nh ng h c gi , sánh vào sâu hơn n a trong ho t ng l p giáo sư n i ti ng...) óng góp ý ki n t góc pháp, c n coi ó là yêu c u b t bu c trong lu t so sánh, trên cơ s s d ng nh ng các ti u giai o n c th c a quy trình xây nghiên c u v các quy ph m, ch nh, d ng pháp lu t. ngành lu t c th c a các h th ng pháp lu t • Trên th c t , ho t ng chu n b các trên th gi i.(17) d th o lu t do các ban so n th o ti n hành T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007 9
  8. LÝ luËn vµ kÜ n¨ng sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p và ây m c , ph m vi s d ng các k t (5).Xem: Nguy n Như Phát, “Lu t so sánh và m t qu nghiên c u lu t so sánh c n ư c chú ý lí lu n”, T p bài vi t chuyên lu t s o s vn xem xét. nâng cao ch t lư ng c a d sánh, Hà N i, 2003, tr.12. th o lu t, c n có s tham gia c a các cơ (6).Xem: Nguy n Như Phát, “ ng d ng c a lu t so quan nghiên c u, các trư ng i h c lu t, sánh vào th c ti n xây d ng Lu t c nh tranh Vi t Nam”, Tài li u h i th o “ ng d ng c a lu t so sánh các khoa lu t, các nhà nghiên c u lu t h c trong ho t ng l p pháp”, Trư ng i h c Lu t Hà nói chung và các nhà nghiên c u lu t so N i, tháng 10/2006. sánh nói riêng vào các ban so n th o. S (7).Xem: Lê H ng H nh (ch biên), “Nh ng n n t ng tham gia này có th b ng nhi u hình th c pháp lí cơ b n c a kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa Vi t Nam”, Hà N i, 2002, tr.157. khác nhau như: Cung c p các tài li u, thông (8).Xem: Lu t thu giá tr gia tăng 1997, Ngh nh s tin lu t h c, các k t lu n và th m nh 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 quy nh chi ti t thi tương ng; ưa các nhà nghiên c u tr c ti p hành Lu t thu giá tr gia tăng. tham gia vào quá trình so n th o; s d ng (9).Xem: Phan Trung Lý, “Năng l c l p pháp và yêu c u các nghiên c u lu t so sánh và ti p thu khách quan c a vi c tăng cư ng năng l c l p pháp”, T p chí nhà nư c và pháp lu t, s 2/2006, tr. 16-17. nh ng ki n ngh do các nhà nghiên c u lu t (10).Xem: Dương Thanh Mai, “H th ng pháp lu t so sánh ưa ra. c a các nư c ASEAN”, T p bài vi t chuyên lu t so • Có th nghĩ t i vi c thành l p m t t sánh, Hà N i, 2003, tr.199-200. (11).Xem: V b tr tư pháp, “N i dung cơ b n c a ch c nghiên c u lu t so sánh chuyên nghi p D án lu t v lu t sư, so sánh v i pháp lu t c a m t ph c v ho t ng xây d ng pháp lu t nói s nư c”. chung và ho t ng l p pháp nói riêng.(18) (12). Michael Bogdan, Lu t s o sánh, Hà N i , 2002, tr. 22. (1). Dùng thu t ng “lu t h c so sánh” ch môn (13).Xem: Tr n Ng c ư ng, “V vi c nâng cao ch t khoa h c “so sánh các h th ng pháp lu t khác nhau lư ng các d án lu t”, T p chí nhà nư c và pháp nh m tìm ra nh ng nét tương ng và khác bi t, gi i lu t, s 3, 2003, tr.4-5. thích ngu n g c, ánh giá cách gi i quy t, phân nhóm (14).Тихомиров Ю. А., Курс сравнительного các h th ng pháp lu t…” s chính xác và tránh gây правоведения, Москва, 1996, с. 50. hi u nh m hơn. Tuy nhiên thu t ng “lu t so sánh” (15).Xem: Nguy n Qu c Hoàn, “S d ng lu t so (Comparative Law) ã ư c hình thành t r t lâu và sánh trong ho t ng l p pháp”, Tài li u h i th o ư c s d ng ph bi n trong các công trình khoa h c “ ng d ng c a lu t so sánh trong ho t ng l p nên chúng tôi dùng thu t ng này. pháp”, Trư ng i h c Lu t Hà N i, tháng 10/2006. (2). H i ng qu c gia ch o biên so n T i n (16).Xem: Võ Khánh Vinh, “Giáo trình lu t so sánh”, bách khoa Vi t Nam, T i n bách khoa Vi t Nam, Hà N i, 2002, tr. 143. Hà N i, 2002, tr.660. (17). Ngu n: http://www.izak.ru/index1.html (3).Xem: Nguy n Thanh Tâm, “lu t so sánh trong (18). Ch c năng, nhi m v và ho t ng c a t ch c nghiên c u lu t so sánh chuyên nghi p ph c v ho t quá trình h i nh p pháp lu t”, Tài li u h i th o “ ng ng l p pháp có th ư c nêu ra làm tài cho d ng c a lu t so sánh trong ho t ng l p pháp”, nh ng nghiên c u sâu và c th hơn. Có th tham Trư ng i h c Lu t Hà N i, tháng 10/2006. kh o mô hình vi n pháp lu t và lu t so sánh tr c (4) Тихомиров Ю. А., Курс сравнительного thu c Chính ph Liên bang Nga ư c nêu ra trên. правоведения, Москва, 1996, с. 49 -50. 10 T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2