intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 16"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
286
lượt xem
33
download

BIỂU MẪU "BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 16"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm theo Phụ lục 16 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 16"

  1. Phụ lục 16 . Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Tháng, quý, năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ: 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính:....VND STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO KỲ TRƯỚC LŨY KẾ TỪ CÁO ĐẦU NĂM I Thu nhập từ hoạt động đầu tư 1 Cổ tức được nhận 2 Lãi được nhận 3 Các khoản thu nhập khác II Chi phí 1 Phí quản lý 2 Phí lưu ký, giám sát 3 Các loại phí khác III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) IV Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư 1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư 2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ V Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2