intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG- Mẫu CBTT-09

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
990
lượt xem
83
download

BIỂU MẪU "BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG- Mẫu CBTT-09

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động đầu tư của quỹ đại chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo Mẫu CBTT-09 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG- Mẫu CBTT-09

  1. Mẫu CBTT-09 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG (Tháng, Quý, Năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ: 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ đại chúng/ Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng: 4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính: ….VND ST CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC T I Thu nhập từ hoạt động đầu tư 1 Cổ tức được nhận 2 Lãi được nhận 3 Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở) II Chi phí 1 Phí quản lý quỹ 2 Phí lưu ký, giám sát 3 Các loại chi phí khác 4 Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở) III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) IV Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư 1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư 2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ V Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Ngày...... tháng......năm......... (Tổng) Giám đốc (Tổng) Giám đốc Ngân hàng giám sát (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Công ty quản lý quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2