intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Biên bản đại hội đoàn TNCS"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
822
lượt xem
143
download

Biểu mẫu " Biên bản đại hội đoàn TNCS"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Biên bản đại hội đoàn TNCS"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Biên bản đại hội đoàn TNCS"

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG CHI ĐOÀN KTCN-VẬT LÝ 3 ________________________________________________________ Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2007. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN KTCN - VẬT LÝ 3 TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG (Nhiệm kỳ 2007 - 2008) Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008, họp từ ngày …/…/2007 đến ngày …/…./2007 tại chi đoàn KTCN - Vật lý 3. Trường CĐSP Bình Dương. Khách mời của Đại hội gồm : 1. 2. 3. Theo tinh thần phiên họp trù bị diễn ra ngày … tháng … năm 2007, Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các đ/c sau : * Đoàn Chủ tịch : 1. Đ/c 2. Đ/c 3. Đ/c * Ban Thư ký, thẩm tra tư cách đại biểu : 1. Đ/c ……………………………Trưởng ban 2. Đ/c…………………..…………Thành viên 3. I. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2006 - 2007; phương hướng - nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007 - 2008 và Bản Kiểm điểm của BCH chi đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2006 - 2007 do các đồng chí …………, …………. và …………… trình bày trước Đại hội. * Về báo cáo tổng kết : nhiệm kỳ 2006 - 2007: 100% đại biểu tán thành các nội dung trong bản báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2006 - 2007do đồng chí ……….., thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội. * Về phương hướng - nhiệm vụ nhiệm kỳ 2007 - 2008 : 1
  2. Đại hội tán thành các chỉ tiêu đã đề ra trong dự thảo báo cáo Mục tiêu - Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2006 - 2007 do đồng chí…………, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội. Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết từng chỉ tiêu cụ thể. ể Công tác giáo dục: có 3 chỉ tiêu - 100% ĐVTN được nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học Lý luận chính trị (có bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận). - 100% ĐVTN tham gia tốt các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động, phong trào do Nhà trường và Đoàn trường tổ chức. - 100% chi đoàn tham gia thực hiên chuyên mục “Thông điệp chi đoàn tôi” trên chương trình phát thanh Thanh niên định kỳ 2 tháng/1 lần. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành. ể Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh: có 4 chỉ tiêu - Tổ chức 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn. - 80% chi đoàn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đoàn vụ. - 95% đoàn viên được xếp loại Khá trở lên. - 100% thanh niên được đứng vào hàng ngũ của Đoàn trước khi tốt nghiệp. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành. ể Công tác triển khai thực hiện phong trào “Thi đua, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”: gồm 3 phần Phần 1: Phong trào thi đua trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, từng bước làm chủ khoa học công nghệ, phát triển phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong ĐVTN - HSSV: có 9 chỉ tiêu - 100% ĐVTN tham gia xây dựng quỹ “Khuyến học - Khuyến tài”. - 80% HSSV được xếp loại Khá trở lên. - Có ít nhất 5 đề tài NCKH do HSSV thực hiện. - 75% HSSV thực tập sư phạm đạt từ loại Giỏi trở lên. - 100% HSSV có chứng chỉ A tin học trước khi tốt nghiệp; trong đó, có 25% đạt chứng chỉ B. - 100% HSSV có chứng chỉ A ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp; trong đó, có 20% đạt chứng chỉ B. - 95% đoàn viên CB - GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. - Có ít nhất 10 đề tài NCKH do đoàn viên chi đoàn CB - GV thực hiện. - Có 2 đến 4 đoàn viên chi đoàn CB - GV đậu cao học. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành. Phần 2: Phong trào xây dựng môi trường văn hoá, giáo dục lành mạnh trong Nhà trường; tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội: có 2 chỉ tiêu - 100% ĐVTN không vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của Trường và các tệ nạn xã hội. 2
  3. - 100% ĐVTN không hút thuốc lá trong khuôn viên Trường. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành. Phần 3: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, chung sức vì cộng đồng: có 3 chỉ tiêu - 100% ĐVTN tham gia xây dựng quỹ “Công tác xã hội”. - 100% chi đoàn có đoàn viên tham gia chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện” hàng năm. - Vận động ít nhất 250 ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành. ể Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và tổ chức Công đoàn trong Nhà trường: có 2 chỉ tiêu - Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng cảm tình Đảng hàng năm đạt tỉ lệ từ 12% đến 15% tổng số Đoàn viên. - Có 2% đến 4% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành. Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết bản dự thảo báo cáo Mục tiêu - Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2006 – 2007 .Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành. II. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày yêu cầu, cơ cấu và tiêu chuẩn BCH chi đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2007 - 2008 do đồng chí ……….trình bày trước Đại hội. - Toàn thể Đại hội nhất trí với các tiêu chuẩn, cơ cấu, yêu cầu BCH chi đoàn KTCN - Vật lý 3 mà Đoàn Chủ tịch đã thông qua. - Đại hội quyết định số lượng UV BCH nhiệm kỳ 2007 - 2008 là …… đ/c. - Danh sách ứng cử viên BCH chi đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2007 – 2008 được Đại hội thông qua gồm có … đồng chí sau : 1. 2. 3. 4. * Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm … đồng chí sau : 1. Đ/c……………………………… Tổ trưởng 2. Đ/c……………………………… Thành viên 3. Đ/c……………………………… Thành viên III. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành chi đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2007 - 2008. - Tình hình bầu cử : + Số phiếu phát ra : + Số phiếu thu vào : + Số phiếu hợp lệ : + Số phiếu không hợp lệ : - Kết quả bầu cử do Ban Kiểm phiếu công bố như sau : 1. ………………….. ../.. phiếu (Đạt ……..%) 2. ………………….. ../.. phiếu (Đạt ……..%) 3
  4. 3. ………………….. ../.. phiếu (Đạt ……..%) 4. ………………….. ../.. phiếu (Đạt ……..%) - Căn cứ vào nguyên tắc, thể lệ bầu cử, các đ/c sau đây trúng cử vào BCH chi đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2007 – 2008. 1. 2. 3. IV. BCH chi đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2007 - 2008 họp phiên nội bộ để bầu các chức vụ chủ chốt, kết quả như sau : - Ban BCH chi đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2007 - 2008 gồm … đồng chí : 1. 2. 3. - Đồng chí ……..được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi Đoàn. - Đồng chí …….. được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi Đoàn. V. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của……, với nội dung như sau : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... VI. Đ/c ……….thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên; đồng thời thay mặt BCH khóa mới nhận nhiệm vụ trước Đại hội. VII.Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung cơ bản sau : * Đại hội đã bầu ra … đ/c đủ tiêu chuẩn vào BCH Chi Đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2008. * Giao cho Ban Chấp hành Chi Đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2008 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình hành động thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên giai đoạn 2007 - 2008 đã được Đại hội thông qua. * Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008 trân trọng đề nghị Đoàn cấp trên, quý Thầy Cô luôn dành sự quan tâm hỗ trợ cho công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của chi đoàn KTCN - Vật lý 3; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ĐVTN, HSSV của chi đoàn KTCN - Vật lý 3 được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. * Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của Trường với tinh thần xung kích sáng tạo, hãy giương cao lá cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ 4
  5. Chí Minh, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh, đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; cùng góp sức với Đảng, chính quyền và đoàn trường trong Nhà trường thực hiện thành công sự nghiệp chính trị của Trường; xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đại hội bế mạc lúc ……. ngày ….. tháng …. năm 2007 TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI TM. BAN THƯ KÝ Trưởng ban …………………. ……………………. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2