intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
460
lượt xem
49
download

BIỂU MẪU "DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh theo phụ lục II-3 THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TT-BKH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH "

  1. Phụ lục II-3 D A N H S Á C H T H À N H V I Ê N CÔNG TY HỢP DANH
  2. Số, ngày, Vốn góp nơi cấp Nơi đăng CMND hoặc Nghề ký hộ hộ chiếu nghiệp, Ngày, Chỗ ở khẩu trình độ Chữ Ghi đối với cá Tổng Sở Phần Thời tháng, hiện thường chuyên ký chú TT Tên Giới Quốc Dân nhân, hoặc giá hữu vốn điểm năm tại trú đối môn của của thành tính tịch tộc Giấy chứng trị vốn góp góp sinh đối với cá thành viên thành viên nhận ĐKKD vốn vốn đối với nhân hợp danh viên đối với góp với thành hoặc địa thành viên doanh chỉ trụ nghiệp viên là là cá sở chính cá nhân hoặc quyết đối với định thành nhân tổ chức lập đối với tổ chức khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. Thành viên hợp danh
  3. B. Thành viên góp vốn (nếu có) . . . . . . . . . , n g ày . . . . . . . . . t h á n g . . . . . . . . . n ă m . . . . . . . . Đ ạ i d i ệ n t h e o p h áp l u ậ t c ủ a c ôn g t y ( Ký v à g h i r õ h ọ t ê n) Ghi chú: Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. T à i s ả n h ì n h t h à n h t ổ n g g i á t r ị v ố n g ó p c ủ a t ừ n g t h à n h v i ê n c ầ n đ ư ợ c l i ệ t kê c ụ t h ể : t ê n l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n ; s ố lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2