intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.316
lượt xem
167
download

BIỂU MẪU "DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH có hai thành viên trở lên theo phụ lục II-1 THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TT-BKH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN "

  1. Phụ lục II-1 DA N H S Á C H T H À N H V I Ê N C Ô N G T Y T R Á C H N H I Ệ M H Ữ U H Ạ N C Ó H A I T H À N H V I Ê N T R Ở L Ê N Số, ngày, Vốn góp cơ quan Nơi đăng ký cấp CMND hộ khẩu hoặc hộ Ngày, Chỗ ở thường trú Phầ Sở Loại tài Thời Chữ ký tháng, hiện chiếu đối n hữu sản, số điểm của TT Tên Giới Quốc Dân đối với cá với cá năm tại đối nhân hoặc địa vốn vốn lượng, giá góp vốn thành thành sinh đối tính tịch tộc với nhân, hoặc viên chỉ trụ sở góp (%) trị tài sản viên với thành Giấy chứng chính đối với góp vốn thành viên là nhận tổ chức ĐKKD đối viên là cá nhân cá nhân với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . . . . . . . . . , n g ày . . . . . . . . . t h á n g . . . . . . . . . n ă m . . . . . . . . Đ ạ i d i ệ n t h e o p h áp l u ậ t c ủ a c ôn g t y ( Ký v à g h i r õ h ọ t ê n) Ghi chú: Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng thành viên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2