intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "NGHIỆM THU VẬT LIỆU/ THIẾT BỊ/ SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG"

Chia sẻ: Pham Manh Huy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

0
545
lượt xem
71
download

BIỂU MẪU "NGHIỆM THU VẬT LIỆU/ THIẾT BỊ/ SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hố sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: ... (Ghi rõ ký hiệu bản vẽ có liên quan đến đối tượng nghiệm thu) .....................; - Quy phạm, tiêu chuẩn được áp dụng: ... (Ghi rõ mã hiệu quy phạm, tiêu chuẩn, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật liên quan đến đối tượng nghiệm thu) ............................................;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "NGHIỆM THU VẬT LIỆU/ THIẾT BỊ/ SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG"

 1. biÓu mÉu 01 C«ng ty cæ phÇn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam vinapol §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----- Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… nghiÖm thu vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng .................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng môc: tr×nh) ........................................................ Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : 1. §èi tîng nghiÖm thu: ... (Ghi râ tªn vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n) ............. 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i .................................................................................................................................. .......
 2. 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: 4.1 VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé; - Hè s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: ... (Ghi râ ký hiÖu b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .....................; - Quy ph¹m, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông: ... (Ghi râ m· hiÖu quy ph¹m, tiªu chuÈn, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) ............................................; - Hå s¬ dù thÇu vµ Hîp ®ång x©y dùng; - Hå s¬ xuÊt xø, chøng chØ xuÊt xëng, phiÕu xuÊt, nhËp kho, niªm phong, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm tra chÊt lîng, danh môc tÝnh n¨ng kü thuËt cña ®èi t- îng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu; 4.2 VÒ chÊt lîng vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n: .................. (§¹t/ Kh«ng ®¹t so víi hå s¬ thiÕt kÕ, tiªu chuÈn ¸p dông, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt...) .......................................................................................................................... ........ 4.3 C¸c vÊn ®Ò kh¸c nÕu cã: ....................................................................................................................................... ........ 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý ®a vµo sö dông cho c«ng tr×nh ... (ghi râ tªn, sè lîng c¸c ®èi tîng nghiÖm thu) .............................................. - Thêi gian Nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i ®a c¸c ®èi tîng nghiÖm thu trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn ra khái c«ng tr- êng ..................................................................................... §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)
 3. BiÓu mÉu 02 C«ng ty cæ phÇn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam vinapol §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----- Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng .................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng môc: tr×nh) ........................................................ Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : 1. §èi tîng nghiÖm thu: ..... (Ghi râ tªn c«ng viÖc x©y dùng ®îc nghiÖm thu) ............... 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST)
 4. - ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i .................................................................................................................................. ....... 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: 4.1 VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé; - B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng viÖc x©y dùng; - Hè s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: ... (Ghi râ ký hiÖu b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .....................; - Quy ph¹m, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông: ... (Ghi râ m· hiÖu quy ph¹m, tiªu chuÈn, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) ............................................; - Hå s¬ dù thÇu vµ Hîp ®ång x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr íc khi sö dông (nÕu cã); - C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm tra chÊt lîng vËt liÖu (nÕu cã); - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu; 4.2 VÒ chÊt lîng c«ng viÖc x©y dùng: .................. (§¹t/ Kh«ng ®¹t so víi hå s¬ thiÕt kÕ, tiªu chuÈn ¸p dông, tµi liÖu chØ dÉn kü
 5. thuËt...) .......................................................................................................................... ........ 4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ....................................................................................................................................... ........ 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong tr êng hîp kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. BiÓu mÉu 03 C«ng ty cæ phÇn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam vinapol §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----- Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...
 6. Biªn b¶n sè: ……… NGhiÖm thu hoµn thµnh giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng (HoÆc bé phËn c«ng tr×nh X©y dùng) Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng .................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng môc: tr×nh) ........................................................ Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : 1. §èi tîng nghiÖm thu: ... (Ghi râ tªn giai ®o¹n hoµn thµnh/ Bé phËn c«ng tr×nh hoµn thµnh) .................................................................................................................................... 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ - ¤ng Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i .................................................................................................................................. .......
 7. 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: 4.1 VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé; - Hè s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: ... (Ghi râ ký hiÖu b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .....................; - Quy ph¹m, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông: ... (Ghi râ m· hiÖu quy ph¹m, tiªu chuÈn, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) ............................................; - Hå s¬ dù thÇu vµ Hîp ®ång x©y dùng; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu; - Danh môc hå s¬ nghiÖm thu; - Hå s¬ nghiÖm thu giai ®o¹n hoµn thµnh/ Bé phËn c«ng tr×nh; - B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng giai ®o¹n x©y dùng/ Bé phËn c«ng tr×nh; - Biªnb¶n kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu. 4.2 VÒ chÊt lîng giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh/ Bé phËn c«ng tr×nh: .................. (§¹t/ Kh«ng ®¹t so víi hå s¬ thiÕt kÕ, tiªu chuÈn ¸p dông, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt...) .......................................................................................................................... ........ 4.3 C¸c vÊn ®Ò kh¸c nÕu cã: ....................................................................................................................................... ........ 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai giai ®o¹n thi c«ng tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong tr êng hîp kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.
 8. BiÓu mÉu 04 C«ng ty cæ phÇn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam vinapol §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----- Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó ®a vµo sö dông 1. H¹ng môc c«ng tr×nh: ........................ (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc nghiÖm thu) .......................................... 2. §Þa ®iÓm x©y dùng: 3. Thµnh phÇn nghiÖm thu: 3.1 Chñ ®Çu t: - ¤ng Chøc vô: Tæng Gi¸m ®èc (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: Trëng Ban QLDA (Bµ): ................................................... 3.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng: NguyÔn Xu©n ChÝnh Chøc vô: Phã ViÖn trëng - ¤ng: Lª Quang Chøc vô: Gi¸m ®èc TT CNXD - ¤ng: ................................................... Chøc vô: Trëng ®oµn gi¸m s¸t 3.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ - ¤ng Chøc vô: Gi¸m ®èc (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh (Bµ): ...................................................
 9. 3.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ: ............................................................................................. - ¤ng Chøc vô: Gi¸m ®èc (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: Chñ nhiÖm thiÕt kÕ (Bµ): ................................................... 3.5 §¹i diÖn C¬ quan qu¶n lý vÒ phßng ch¸y, chèng ch¸y: .................................................. - ¤ng Chøc vô: ............................................ (Bµ): ................................................... 3.6 §¹i diÖn c¸c bªn liªn quan kh¸c (theo giÊy mêi cña Chñ ®Çu t - ): .................................. - ¤ng Chøc vô: ............................................ (Bµ): ................................................... 4. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i .................................................................................................................................. ....... 5. §¸nh gi¸ h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng: 5.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu) .................... - Hå s¬ hoµn thµnh x©y dùng c«ng tr×nh; - Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ tµi liÖu hoµn thµnh x©y dùng h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc theo ph©n cÊp; - V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n íc cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ; an toµn m«i trêng; an toµn vËn hµnh theo quy ®Þnh; - Nh÷ng ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ ®Ó ®a h¹ng môc, c«ng tr×nh vµo sö dông. 5.2 VÒ tiÕn ®é x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh: - Ngày khëi c«ng: - Ngày hoàn thành: 5.3 VÒ c«ng suÊt vËn hµnh c«ng tr×nh: - Theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt: - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc: 5.4 VÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn lao ®éng, an toµn phßng næ, phßng ch¸y, chèng « nhiÔm m«i trêng vµ an toµn lao ®éng: 5.5 Khèi lîng:
 10. - Theo thiÕt kÕ (hoÆc hå s¬ dù thÇu): - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc: 5.6 VÒ chÊt lîng h¹ng môc c«ng tr×nh: .............. (§¹t/ Kh«ng ®¹t chÊt lîng theo hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m ¸p dông) ............................................................................................................................. ........ 5.7 Nh÷ng söa ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng so víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt: ....................................................................................................................................... ........ 5.8 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ....................................................................................................................................... ........ 6.KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông. - C¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng cÇn ph¶i söa ch÷a kh¾c phôc ; Thêi gian nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a, kh¾c phôc trong trêng hîp kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. - C¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, dãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu) §d c¬ quan phßng ch¸y chèng ch¸y §d c¸c bªn liªn quan (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) IV. mÉu biªn b¶n nghiÖm thu PhÇn thiÕt bÞ Mét sè biªn b¶n nghiÖm thu chÝnh ® îc thiÕt lËp trong qu¸ tr×nh thi c«ng cña Nhµ thÇu, thèng kª tõng phÇn theo giai ®o¹n l¾p ®Æt thiÕt bÞ nh b¶ng sau: TT giai ®o¹n Tªn c¸c biªn b¶n nghiÖm thu chÝnh 1 NghiÖm thu vËt liÖu Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr íc ®Çu vµo khi ®a vµo sö dông (Xem biÓu mÉu sè 1 t¹i môc III) 2 L¾p ®Æt bé phËn/giai Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt bé phËn/ giai ®o¹n thiÕt bÞ. ®o¹n cña thiÕt bÞ 3 PhÇn l¾p ®Æt tÜnh Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ thiÕt bÞ 4 PhÇn ch¹y thö ®¬n Biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i ®éng kh«ng t¶i 5 PhÇn ch¹y thö liªn ®éng Biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i kh«ng t¶i 6 PhÇn ch¹y thö liªn ®éng Biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i cã t¶i
 11. TT giai ®o¹n Tªn c¸c biªn b¶n nghiÖm thu chÝnh 7 PhÇn nghiÖm thu c¸c Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c chØ tiªu b¶o hµnh chØ tiªu … Ngoµi c¸c biªn b¶n chÝnh trªn, trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu nÕu cÇn sÏ lËp thªm c¸c biªn b¶n kh¸c.
 12. BiÓu mÉu 05 C«ng ty cæ phÇn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam vinapol §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----- Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NGhiÖm thu l¾p ®Ætbé phËn/ giai ®o¹n thiÕt bÞ Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng .................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng môc: tr×nh) ........................................................ Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : 1. §èi tîng nghiÖm thu: .................. (Ghi râ tªn bé phËn/ giai ®o¹n l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu) ................................................................................................................... 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p lÆt thiÕt bÞ: ................................................................................ - ¤ng Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu:
 13. B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i .................................................................................................................................. ....... 4. §¸nh gi¸ bé phËn thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt: 4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu)............................................................................................................................ ....... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu; 4.2 VÒ chÊt lîng l¾p ®Æt:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ........................................................................ 4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........ 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)
 14. Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. BiÓu mÉu 06 C«ng ty cæ phÇn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam vinapol §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----- Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng .................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng môc: tr×nh) ........................................................ Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : 1. Tªn thiÕt bÞ/H¹ng môc thiÕt bÞ: ................. (Ghi râ tªn thiÕt bÞ/ H¹ng môc thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu) .................................................................................................................. 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng Chøc vô: (Bµ): ...................................................
 15. - ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ: ................................................................................ - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i .................................................................................................................................. ....... 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: 4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu)............................................................................................................................ ....... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu;
 16. 4.2 VÒ chÊt lîng l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ...................................................... 4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........ 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. BiÓu mÉu 07 C«ng ty cæ phÇn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam vinapol §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----
 17. Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng .................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng môc: tr×nh) ........................................................ Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : 1. Tªn thiÕt bÞ/côm thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm: ....................................................................................................................................... ........ 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ: ................................................................................ - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i .................................................................................................................................. .......
 18. 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: 4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu)............................................................................................................................ ....... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu; 4.2 VÒ chÊt lîng thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ............................................................................................................................. .................. 4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........ 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖ thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.
 19. BiÓu mÉu 08 C«ng ty cæ phÇn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam vinapol §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----- Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng .................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng môc: tr×nh) ........................................................ Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : 1. HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm: ....................................................................................................................................... ........ 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS
 20. (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ: ................................................................................ - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... - ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i .................................................................................................................................. ....... 4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i ®· thùc hiÖn: 4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu)............................................................................................................................ ....... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t îng nghiÖm thu;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2