intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
460
lượt xem
39
download

Biểu mẫu " Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế" dùng tại Ủy ban nhân dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế"

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂN BẢ N TỪ CH Ố I NH ẬN TÀI SẢ N T H ỪA K Ế Tôi là (1): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Tôi là người thừa kế theo .............................. (2) của ông/bà ................................ .................................................................................................................................. chết ngày...../....../........ theo Giấy chứng tử số.................................... do Uỷ ban nhân dân............................................................... cấp ngày ......./......../......... Tài sản mà tôi được thừa kế là: .................................................................................. ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng. Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Người từ chối nhận tài sản thừa kế (Ký và ghi rõ họ tên)
  2. 2 LỜ I CH Ứ N G CỦA CÔNG CH ỨNG VIÊN Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .......................................................) tại ........................................................................................................................, tôi .............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số .........., tỉnh/thành phố .............................................. CÔNG CH ỨN G : - Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ................................... ...........................................................................................................................lập; - Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - ................................................................................................................................ .................................................................................................................................. ............................................................................................................................ - Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế ....................... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD. CÔNG CHỨNG VIÊN (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi thông tin về người từ chối nhận tài sản thừa kế như sau: Họ và tên :...................................................... Sinh ngày:........./......../................ Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu số :................................................ cấp ngày......./......./........tại .......................................................................... Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ........................................................ Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................ (2) Ghi hình thức thừa kế như sau: 2.1. Trường hợp thừa kế theo di chúc thì ghi: di chúc 2.2. Trường hợp thừa kế theo pháp luật thì ghi: pháp luật (3) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
  3. 3 - Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi. - Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2