intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.08.01 (Ke hoach & thuc hien qua trinh test)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

178
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.08.01 (ke hoach & thuc hien qua trinh test)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.08.01 (Ke hoach & thuc hien qua trinh test)

  1. BM.PM.08.01 NBH: LÞch kiÓm tra c¸c s¶n phÈm bµn giao Stt S¶n phÈm Ngµy b¾t Ngµy kÕt Ng­êi bµn Ng­êi ®Çu thóc giao nhËn 1 CÊu h×nh phÇn cøng 2 CÊu h×nh phÇn mÒm 3 M« h×nh trao ®æi th«ng tin 4 C¸c chøc n¨ng chÝnh 5 C¬ së d÷ liÖu Néi dung kiÓm tra 1. CÊu h×nh phÇn cøng 2. CÊu h×nh phÇn mÒm 3. M« h×nh trao ®æi th«ng tin 4. C¸c chøc n¨ng chÝnh 5. C¬ së d÷ liÖu Trang 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2