Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 27

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
39
lượt xem
15
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 27 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 27

  1. Bài : 14778 Cho các axit sau: HClO (1); HIO (2); HBrO (3). Sắp xếp theo chiều tính oxi hoá và độ bền mạnh dần. Chọn dãy sắp xếp nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. (1) > (2) > (3) B. (3) > (2) > (1) C. (1) > (3) > (2) D. (2) > (1) > (3) Đáp án là : (C) Bài : 14777 Cho các axit sau: . Sắp xếp theo chiều tính axit mạnh dần. Chọn dãy sắp xếp nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. (1) < (2) < (3) B. (3) < (2) < (1) C. (1) < (3) < (2) D. (2) < (3) < (1) Đáp án là : (D) Bài : 14776 Cho phản ứng hoá học sau: Tỉ lệ , hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. (a+3b); (2a+5b); (6+5b); (a+5b); a; (2a+5b) B. (3a+b); (3a+3b); (a+b); (a+3b); a; 2b C. (3a+5b); (2a+2b); (a+b); (3a+5b); 2a; 2b D. (a+3b); (4a+10b); (a+3b); a; b; (2a+5b) Đáp án là : (D) Bài : 14775
  2. X, Y, Z là ba kim loại liên tiếp nhau trong một chu kì. Tổng số khối của chúng là 74. X, Y, Z lần lượt là những kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. K, Ca và Sr B. Li, Be và B C. Na, Mg và Al D. Cs, Ba và La Đáp án là : (C) Bài : 14774 Chia a gam ancol làm hai phần bằng nhau: - Phần 1: Cho tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít (đktc) - Phần 2: Đem thực hiện phản ứng este với axit . Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100% thì khối lượng este thu được là: Chọn một đáp án dưới đây A. 8,8g B. 9,8g C. 10,8g D. 7,8g Đáp án là : (A) Bài : 14773 Khi nung hỗn hợp và thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. Thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là: Chọn một đáp án dưới đây A. 28,41% và 71,59% B. 28% và 72% C. 29,41% và 70,59% D. 26,41% và 73,59% Đáp án là : (A) Bài : 14772
  3. Dùng thêm một hoá chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch ? Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch D. Không xác định được. Bài : 14771 Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: Các chất X, Y có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14770 Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol? Chọn một đáp án dưới đây A. Dầu vừng (mè) B. Dầu lạc (đậu phộng) C. Dầu dừa D. Dầu luyn. Đáp án là : (D) Bài : 14769 Một hỗn hợp gồm Ag, Cu, Fe có thể dùng hoá chất nào sau đây để tinh chế Ag: Chọn một đáp án dưới đây
  4. A. Dung dịch HCl B. Dung dịch C. Dung dịch D. Dung dịch đậm đặc. Đáp án là : (C) Bài : 14768 Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng: 1. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ sinh ra khí và nước. 2. Trong hợp chất hữu cơ, cacbon luôn luôn có hoá trị IV. 3. Những hợp chất chứa cacbon là hợp chất hữu cơ. 4. Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử, ngoài các nguyên tố C, H còn có các nguyên tố khác. 5. Ancol etylic tác dụng với natri vì trong phân tử có cacbon, hiđro và oxi. 6. Axit hữu cơ có tính axit vì trong phân tử có nhóm –COOH. Chọn một đáp án dưới đây A. 2, 4, 5, 6 B. 1, 2, 5, 6 C. 2, 3, 4, 5 D. 1, 4, 6 Đáp án là : (D) Bài : 14767 Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Các amin đều kết hợp với proton. B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn . C. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin. D. Công thức tổng quát của amin no, mạch hở bất kì là Đáp án là : (B) Bài : 14766 Câu không đúng là trường hợp nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. Thuỷ phân protein bằng axit hoặc kiềm khi nung nóng sẽ cho một hỗn hợp các aminoaxit. B. Phân tử khối của một aminoaxit (gồm một chức và một chức -COOH) luôn luôn là số lẻ. C. Các aminoaxit đều tan trong nước. D. Dung dịch aminoaxit không làm giấy quỳ đổi màu. Đáp án là : (D) Bài : 14765 Hai hợp chất X, Y mạch hở (chỉ chứa C, H, O) đơn chức, đều tác dụng với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na. Để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X và Y cần 8,4 lít thu được 6,7 lít và 5,4g nước. Các khí đo ở đktc. Gốc hiđrocacbon của X, Y là gốc nào trong các gốc sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Ankyl B. Ankinyl C. Ankenyl D. B và C đúng Đáp án là : (A) Bài : 14764 Tính chất đặc trưng của saccarozơ là: 1. Chất rắn, tinh thể, màu trắng; 2. Polisaccarit; 3. Khi thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ; 4. Tham gia phản ứng tráng gương; 5. Phản ứng đốt cháy cho cacbon (than). Những tính chất trên, tính chất nào đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. 3, 4, 5 B. 1, 2, 3, 5 C. 1, 2, 3, 4 D. 1, 3, 5
  6. Đáp án là : (B) Bài : 14763 Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ: Chọn một đáp án dưới đây A. Đặc trưng của phản ứng thuỷ phân B. Độ tan trong nước C. Về thành phần phân tử D. Về cấu trúc mạch phân tử Đáp án là : (D) Bài : 14762 Đốt cháy một ancol X ta thu được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó . K ết luận nào sau đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. X là ankanol B. X là ancol 3 lần ancol C. X là ankadiol D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14761 Một hợp chất hữu cơ X chứa 10,34% hiđro. Khi đốt cháy X ta chỉ thu được và với số mol như nhau và số mol oxi dùng cho phản ứng 4 lần số mol X. Biết rằng khi X cộng với thì cho ancol đơn chức, còn khi tác dụng với dung dịch thì cho poliancol. Công thức cấu tạo của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 14756
  7. Cho 0,53g muối cacbonat của kim loại hoá trị I tác dụng với dung dịch HCl dư thoát ra 112ml khí (đktc). Công thức phân tử của muối là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14755 Muốn pha chế 300ml dung dịch NaOH có pH = 10 thì khối lượng NaOH cần dùng là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản