Bố trí và sử dụng nhân sự

Chia sẻ: Lam Quang Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

2
987
lượt xem
482
download

Bố trí và sử dụng nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bố trí và sử dụng nhân sự giống nh- việc tạo dựng một đội bóng: cầu thủ nào chúng ta đang có? chúng ta có thể có? chúng ta cần? và vị trí nào, trận đấu nào phù hợp nhất với mỗi cầu thủ tại mỗi thời điểm khác nhau? Và xa hơn thế, làm thế nào để bồi dưỡng và tạo dựng đ-ợc đội ngũ cầu thủ giỏi cho t-ơng lai nhằm tạo thế chủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bố trí và sử dụng nhân sự

 1. Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù TS LÊ QUÂN 1
 2. Đề cương bài giảng Nguyên tắc bố trí và sử dụng NS - Trù tính trước - Hiệu suất - Tâm lý - Làm giàu công việc - Dân chủ tập trung Nội dung bố trí sử dụng NS - Dự báo nhu cầu - Đánh giá đội ngũ NS - Phân tích GAP - Hoạt động điều chỉnh - Kiểm soát nhân sự Bố trí nhân sự theo nhóm - Phân loại nhóm làm việc - Phân loại nhân viên để xây dựng nhóm - Phát triển nhóm làm việc hiệu quả TS LÊ QUÂN 2
 3. Khái niệm bố trí và sử dụng nhân sự Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù gièng nh− viÖc t¹o dùng mét ®éi bãng: cÇu thñ nμo chóng ta ®ang cã? chóng ta cã thÓ cã? chóng ta cÇn? vμ vÞ trÝ nμo, trËn ®Êu nμo phï hîp nhÊt víi mçi cÇu thñ t¹i mçi thêi ®iÓm kh¸c nhau? Vμ xa h¬n thÕ, lμm thÕ nμo ®Ó båi d−ìng vμ t¹o dùng ®−îc ®éi ngò cÇu thñ giái cho t−¬ng lai nh»m t¹o thÕ chñ ®éng cho c©u l¹c bé Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù lμ qu¸ tr×nh s¾p ®Æt nh©n sù vμo c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc cña doanh nghiÖp, khai th¸c vμ ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc lμm viÖc cña nh©n sù nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. TS LÊ QUÂN 3
 4. Mục tiêu của bố trí và sử dụng NS §¶m b¶o ®óng sè l−îng §¶m b¶o ®óng ng−êi §¶m b¶o ®óng n¬i, ®óng chç §¶m b¶o ®óng thêi h¹n TS LÊ QUÂN 4
 5. C¸c nguyªn t¾c bè trÝ vμ sö dông nh©n sù Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù ph¶i cã trï tÝnh tr−íc. Quy ho¹ch cô thÓ trong bè trÝ vμ sö dông nh©n sù ®Ó ®¶m b¶o bè trÝ ®óng ng−êi ®óng viÖc LÆng lÏ lμ mét kü x¶o vμ thÓ hiÖn trÝ tuÖ cña nhμ qu¶n trÞ Qu¸ tr×nh sö dông nh©n sù ph¶i ®¶m b¶o cã môc ®Ých. ý t−ëng dïng ng−êi lμ rÊt quan träng v× nã cã tÝnh ®éng viªn nh©n sù rÊt cao. Ph¶i biÕt m¹nh d¹n trong bè trÝ vμ sö dông nh©n sù, ph¶i biÕt ph¸ bá c¸c khu«n th−íc cò Ngoμi n¨ng lùc chuyªn m«n, bè trÝ vμ sö dông nh©n sù ph¶i coi träng phÈm chÊt ®¹o ®øc. TS LÊ QUÂN 5
 6. C¸c nguyªn t¾c bè trÝ vμ sö dông nh©n sù Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù theo l«gÝc hiÖu suÊt §¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n ho¸, thèng nhÊt quy tr×nh nghiÖp vô trªn toμn hÖ thèng doanh nghiÖp; §¶m b¶o tÝnh hîp t¸c gi÷a c¸c c¸ nh©n vμ nhãm. §¶m b¶o cã tÇm h¹n qu¶n trÞ phï hîp. Dïng ng−êi theo häc thøc Mçi c¸ nh©n trong doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®−îc danh vμ phËn cho riªng m×nh TS LÊ QUÂN 6
 7. C¸c nguyªn t¾c bè trÝ vμ sö dông nh©n sù Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù theo l«gÝc t©m lý x· héi Giao cho ng−êi lao ®éng nhiÒu viÖc phøc t¹p ®Ó t¹o ra th¸ch thøc KhÝch lÖ nhu cÇu thμnh ®¹t Lu©n chuyÓn c«ng viÖc T¹o niÒm vui trong c«ng viÖc Giang s¬n dÔ thay ®æi, bÈm tÝnh khã thay ®æi Trong nhμ cã bμ vî ®éc ¸c th× b¹n bÌ kh«ng tíi, trong thuéc h¹ cã nh÷ng kÎ ®è kþ th× ng−êi hiÒn tμi sÏ rêi xa TS LÊ QUÂN 7
 8. C¸c nguyªn t¾c bè trÝ vμ sö dông nh©n sù Bè trÝ nh©n sù ph¶i ®¶m b¶o ph¸t triÓn cho tõng c¸ nh©n Dïng ng−êi kh«ng qu¸ cÇu toμn, kÎ hiÒn sü kh«ng ph¶i lμ th¸nh nh©n Ng−êi nhiÒu tμi sÏ l¾m tËt, vμ nh− vËy nÕu ta cè g¾ng lo¹i bá chiÕc b¸nh tËt ®i th× chiÕc xe sÏ trë thμnh kh«ng sö dông ®−îc Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù do vËy cÇn chuyªn s©u chø kh«ng cÇn ham nhiÒu LÊy ch÷ tÝn vμ lßng tin lμm gèc. Sö dông nh©n sù cÇn ph¶i biÕt réng l−îng , Khi kh«ng tin th× kh«ng bè trÝ vμ sö dông, khi ®· tin th× kh«ng nªn l¹nh lïng víi nh©n viªn TS LÊ QUÂN 8
 9. Một số phạm trù liên quan Phân tích công việc: Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc Chiến lược nhân sự và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Thống kê nhân sự và Kiểm toán xã hội Đánh giá nhân sự TS LÊ QUÂN 9
 10. Ph©n tÝch c«ng viÖc (Job analysis) C«ng viÖc (Job) Lμ qu¸ tr×nh thu nhËn c¸c Mét nhãm c¸c ho¹t ®éng cã liªn th«ng tin vÒ c«ng viÖc quan ®Õn nhau nh»m x¸c ®Þnh c¸c quyÒn h¹n nμo, nhiÖm vô nμo, VÞ trÝ (position) ho¹t ®éng nμo thuéc vÒ Mét lo¹t c¸c tr¸ch nhiÖm vμ c«ng viÖc. quyÒn h¹n ®−îc hoμn thμnh bëi Nhμ qu¶n trÞ nh©n sù mét nh©n viªn sö dông c¸c th«ng tin Nhãm c¸c c«ng viÖc (Job nhËn ®−îc ®Ó x©y dùng b¶n MTCV. B¶n Family) MTCV lμm tham chiÕu Nhãm c¸c c«ng viÖc cã c¸c ®Æc trong suèt qu¸ tr×nh ®iÓm gÇn gièng nhau lμm viÖc cña nh©n viªn vμ lμm nÒn t¶ng cho x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch nh©n sù kh¸c.
 11. M« t¶ c«ng viÖc (Job description) Nh÷ng tiªu chuÈn c«ng viÖc (specifications of job) C«ng viÖc ®ßi hái c¸c kü n¨ng, kh¶ n¨ng vμ n¨ng lùc cña nh©n viªn ®Ó hoμn thμnh c«ng viÖc C¸c ®Æc thï nμy lμ c¬ së cho c«ng t¸c tuyÓn chän sao cho chän lùa ®−îc nguêi cã thÓ hoμn thμnh c«ng viÖc. B¶n m« t¶ c«ng viÖc (Job description) V¨n b¶n tËp hîp c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm cña mét c«ng viÖc.
 12. Ph©n tÝch c«ng viÖc NÒn t¶ng cho bè trÝ vμ sö dông nh©n sù: PTCV Nh©n viªn lμm viÖc g× Nh©n viªn lμm viÖc g× X¸c ®Þnh cc¸cyyªuccÇuccña X¸c ®Þnh ¸c ªu Çu ña T¹i sao nh©n viªn lμm viÖc ®ã T¹i sao nh©n viªn lμm viÖc ®ã cc«ngviÖc «ng viÖc Nh©n viªn lμm viÖc ®ã ntn? Nh©n viªn lμm viÖc ®ã ntn? MTCV Tãm l−îc cc¸cth«ng tin vÒ cc«ng Tãm l−îc ¸c th«ng tin vÒ «ng §Þnh h−íng nh©n viªn viÖc §Þnh h−íng nh©n viªn viÖc H−íng dÉn nh©n viªn Danh ss¸chcc¸cchøc n¨ng chÝnh H−íng dÉn nh©n viªn Danh ¸ch ¸c chøc n¨ng chÝnh Kû luËt lao ®éng vvμkiÓm so¸t ccñacc«ngviÖc ña «ng viÖc Kû luËt lao ®éng μ kiÓm so¸t §Æc thï cña c«ng viÖc TuyÓn dông TuyÓn dông Yªu ccÇuvÒ ®μo t¹o, häc vÊn, kkü Yªu Çu vÒ ®μo t¹o, häc vÊn, ü Sμng läc Sμng läc n¨ng, kinh nghiÖm… n¨ng, kinh nghiÖm… Ph¸t triÓn Ph¸t triÓn
 13. Ho¹ch ®Þnh NNL (Human Resources Planning - HRP) Ho¹ch ®Þnh NNL Lμ mét tiÕn tr×nh dù b¸o vμ ra quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn c¸c dßng lu©n chuyÓn nh©n sù ra nhËp vμ rêi khái DN. Môc ®Ých cña Ho¹ch ®Þnh NNL: Dù b¸o nh©n sù cho doanh nghiÖp: cung vμ cÇu vÒ NNL. Cung cÊp c¸c th«ng tin nÒn t¶ng cho viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vμ ®μo t¹o nh©n sù.
 14. H§NNL vμ QTCL (Strategic Planning) Ph©n tÝch chiÕn l−îc Chóng ta cÇn nh÷ng NNL nμo vμ NNL nμo cã thÓ khai th¸c? ThiÕt kÕ chiÕn l−îc NNL nμo ®−îc ®¸p øng vμ cung cÊp? TriÓn khai chiÕn l−îc NNL sÏ ®−îc ®¸p øng ra sao? H§ NNL H§ NNL H§ ChiÕn l−îc H§ ChiÕn l−îc
 15. Liªn hÖ gi÷a tiÕn tr×nh H§NNL vμ H§ ChiÕn l−îc Ph©n tÝch CL Ph©n tÝch CL ThiÕt kÕ chiÕn l−îc ThiÕt kÕ chiÕn l−îc TriÓn khai chiÕn TriÓn khai chiÕn ThiÕt lËp MT: X¸cd lËp râ rμng cc¸c l−îc l−îc ThiÕt lËp MT: X¸cd lËp râ rμng ¸c ph−¬ng ph¸p qu¶n trÞ: TriÓn khai cc¸cquy tr×nh Môc titiªuKD Môc ªu KD ph−¬ng ph¸p qu¶n trÞ: TriÓn khai ¸c quy tr×nh C¸c gi¸ trÞ, nh»m ®¹t ®−îc môc titiªu nh»m ®¹t ®−îc môc ªu §iÓm m¹nh C¸c gi¸ trÞ, §iÓm m¹nh hh−íngddÉn,thñ tôc, quy −íng Én, thñ tôc, quy ®®Òra: Ò ra: DN/®iÓm yÕu DN/®iÓm yÕu t¾c Môc titiªukinh C¸c cc¬hhéivvμ t¾c Môc ªu kinh C¸c ¬ éi μ Môc ®®Ých doanh nguy cc¬bbªnngoμi Môc Ých doanh nguy ¬ ªn ngoμi Môc titiªuvvμ §iÓm m¹nh vvμ §iÓm m¹nh μ C¸c nguån t¹o Môc ªu μ C¸c nguån t¹o cc¸c−−utitiªn ¸c u ªn yÕu ccñacc«ngty yÕu ña «ng ty ra lîi thÕ cc¹nhtranh ra lîi thÕ ¹nh tranh Huy ®®éngcc¸c C¸c cc¬hhéivvμ C¸c ¬ éi μ Huy éng ¸c nguån lùc nguy cc¬ nguy ¬ nguån lùc Nguån t¹o ra Nguån t¹o ra lîi thÕ cc¹nhtranh lîi thÕ ¹nh tranh X¸c ®Þnh chiÕn l−îc NNL, c TriÓn khai quy tr×nh NNL, TriÓ khai quytr× NhËn dd¹ng quan hÖgi÷a NNL NhË X¸c ®Þnh chiÕn −î NNL, l−îc TriÓn tr×nh NNL, NhËn ¹ng quan hÖ gi÷ NNL gi÷a môc tiªu vμ ch−¬ng tr×nh ª chÝnh s¸ch, vμ biÖn ph¸p t¸c ch, μ biÖn ph¸p t¸c Ö vvμ CLKD μ CLKD môctitiªu vμch−¬ng tr× ch−¬ng tr×nh chÝnh s¸ch,vvμbi ph ¸ hhμnh ®éng μnh ®éng nghiÖp nghiÖ nghiÖp
 16. Mô hình giản lược BiÕn ®éng vÒ biªn chÕ C¸c gi¶ thiÕt vÒ th¨ng tiÕn KÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña nh©n sù DN Dù b¸o trong 5 n¨m §¸nh gi¸ nhu cÇu vÒ nh©n sù So s¸nh ChÝnh s¸ch nh©n sù
 17. M« h×nh Bố trí và sử dụng nhân sự Dù bb¸onhu ccÇu Dù ¸o nhu Çu Gi¶ ®Þnh Gi¶ ®Þnh Kü thuËt ssödông Kü thuËt ö dông C©n ®®èigi÷a Nhu ccÇu C©n èi gi÷a Nhu Çu Nhu ccÇuSP/DÞch vô Nhu Çu SP/DÞch vô Ph©n tÝch xu hướng Ph©n tÝch xu hướng vvμcung øøng μ cung ng C«ng nghÖ C«ng nghÖ Trù tinh Trù tinh Nguån lùc tμi chÝnh Nguån lùc tμi chÝnh Kü thuËt Delphi Kü thuËt Delphi NghØ viÖc, bbáviÖc, vv¾ng NghØ viÖc, á viÖc, ¾ng … … (ThiÕu) mÆt (ThiÕu) mÆt TuyÓn dông TTèc®é t¨ng tr−ëng ccñaDN èc ®é t¨ng tr−ëng ña DN TuyÓn dông Full-time Full-time TriÕt lý qu¶n trÞ TriÕt lý qu¶n trÞ Part-time Part-time Thêi vô Thêi vô Kü thuËt Kü thuËt C¸c yÕu tè ngo¹i vi C¸c yÕu tè ngo¹i vi B¶ng nh©n ssù (Thõa) Gi¶m B¶ng nh©n ù Thay ®®æidd©nssè Thay æi ©n è (Thõa) Gi¶m Ph©n tÝch Markov Tr×nh ®é ®μo t¹o ccñaNNL Sa th¶i Ph©n tÝch Markov Tr×nh ®é ®μo t¹o ña NNL Sa th¶i Th«ng kkªkkünn¨ng KÕt thóc hhîp®®ång KÕt thóc îp ång Th«ng ª ü ¨ng DÞch chuyÓn nh©n lùc DÞch chuyÓn nh©n lùc Qu¶n trÞ ph¸t minh ss¸ngtao giảm cường đđộ giảm cường ộ Qu¶n trÞ ph¸t minh ¸ng tao ChÝnh ss¸chccñachÝnh phñ ChÝnh ¸ch ña chÝnh phñ S¬ ®®åthay thÕ Về hưu S¬ å thay thÕ TTûlÖ thÊt nghiÖp û lÖ thÊt nghiÖp Về hưu LLËpkÕ ho¹ch vÒ thμnh tÝch Ëp kÕ ho¹ch vÒ thμnh tÝch Dù bb¸ocung øøng Dù ¸o cung ng
 18. Quy trinh Dù b¸o nhu cÇu vÒ nh©n lùc cña doanh nghiÖp trong t−¬ng lai; §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vÒ nh©n lùc hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp; Xem xÐt thÞ tr−êng cung øng nguån nh©n lùc; So s¸nh gi÷a nhu cÇu nh©n lùc vμ kh¶ n¨ng hiÖn cã Ph©n tÝch GAP §Þnh biªn vμ lËp kÕ ho¹ch bè trÝ vμ sö dông nh©n sù
 19. TiÕp cËn ®Þnh l−îng: ph©n tÝch xu h−íng (Trend Analysis) Dù b¸o nhu cÇu NNL trong DN dùa trªn c¬ së d÷ liÖu thèng kª, vÝ dô vÒ b¸n hμng: Lùa chän mét biÕn sè kinh doanh cho phÐp tÝnh to¸n ®cîc nhu cÇu nh©n sù (business factor) X¸c ®Þnh hÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng (labour productivity ratio). TÝnh to¸n n¨ng xuÊt lao ®éng trong qu¸ khø X¸c ®Þnh xu h−íng gia t¨ng, gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng X¸c ®Þnh sè l−îng lao ®éng theo môc tiªu kinh doanh
 20. Ví dụ về phân tích xu hướng nhu cầu nhân sự BUSINESS ÷ LABOUR = HUMAN RESOURCES FACTOR PRODUCTIVITY DEMAND YEAR (SALES IN THOUSANDS) (SALES/EMPLOYEE) (NUMBER OF EMPLOYEES) 1997 $2,351 14.33 164 1998 $2,613 11.12 235 1999 $2,935 8.34 352 2000 $3,306 10.02 330 2001 $3,613 11.12 325 2002 $3,748 11.12 337 2003 $3,880 12.52 310 2004* $4,095 12.52 327 2005* $4,283 12.52 342 2006* $4,446 12.52 355
Đồng bộ tài khoản