intTypePromotion=1

Các dạng biểu mẫu văn bản trong môn văn bản và lưu trữ học đại cương

Chia sẻ: Huyen Le | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

1
732
lượt xem
143
download

Các dạng biểu mẫu văn bản trong môn văn bản và lưu trữ học đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Các dạng biểu mẫu văn bản trong môn văn bản và lưu trữ học đại cương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các dạng biểu mẫu văn bản trong môn văn bản và lưu trữ học đại cương

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------o0o---------- ĐƠN XIN PHEP NGHỈ HOC ́ ̣ Kính gửi : - Phòng Quản lý Đào tạo - Khoa ........................................................................... Giảng viên ................................................................. - Em tên là:............................................................................................................................................................................................................ Mã số sinh viên: ................................................................................................................................................................................................ Giáo viên chủ nhiệm: ........................................................................................................................................................................................ Hôm nay em viết đơn này kính mong quý thầy cô cho phép em được nghỉ học môn……………………………….do thầy (cô) .......................................................................................................................................................... giảng dạy từ ngày ………………. Đến ngày ...................................................................................................................................................................... Lý do: ................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ Em hứa sẽ tự học bài cũ đầy đủ. Xin trân trọng cảm ơn! Hà N ội, ngay ̀ ́ thang năm 2010 Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Các chứng từ đi kèm đơn này bao gồm: 1............................................................ 2........................................................... 3........................................................... 4........................................................... THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG ----------o0o--------- Số:…../GT GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi: ............................ ............................ Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Ngoại Thương trân trọng giới thiệu: Anh, chị:.............. ............................ Chức vụ:............. ............................ Được cử đến...... Về việc............... ............................ Đề nghị.......................................................................................................................................................... hết sức giúp đỡ anh, chị........................................................................................................................................ Hoàn thành nhiệm vụ Có giá trị Ngày….tháng….năm 20…. doahongkhonggai12
 2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã s ố sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang h ọc lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . H ệ đào t ạo chính qui t ại Tr ường Đại học Cần Thơ. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Trong năm học: . . . . . - . . . . . . ., tôi đã b ị đình ch ỉ h ọc t ập . . . . . h ọc kỳ, v ới lý do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và đã đ ược Ban Giám hi ệu ký theo Quy ết đ ịnh s ố: . . . . . ./QĐ- ĐHCT, ngày . . . tháng . . . năm . . . . . Nay đã hết thời gian bị đình ch ỉ h ọc tập, kính xin Ban Giám hi ệu cho phép tôi đ ược tr ở l ại trường tiếp tục học. Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./. . . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . . * Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) * XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG * Ý KIẾN CỦA KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã s ố sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . H ệ đào t ạo chính qui t ại Tr ường Đ ại h ọc C ần Thơ. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trong năm học: . . . . - . . . . ., tôi có làm đ ơn xin t ạm ngh ỉ h ọc . . . . h ọc kỳ, v ới lý do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và đã đ ược Ban Giám hi ệu đ ồng ý theo Quy ết đ ịnh s ố: . . . . . ./QĐ- ĐHCT, ngày . . . tháng . . . năm . . . . . Nay đã hết thời gian xin tạm ngh ỉ h ọc, kính xin Ban Giám hiệu cho phép tôi đ ược tr ở l ại tr ường ti ếp tục học. Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./. . . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . . * Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) * XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG * Ý KIẾN CỦA KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã s ố sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . H ệ đào t ạo chính qui t ại Tr ường Đ ại h ọc C ần Th ơ. H ộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nay tôi làm đơn này kính gởi đến Ban Giám hiệu Trường Đại h ọc Cần Thơ cho phép tôi được tạm ngh ỉ học . . . . học kỳ, kể từ học kỳ . . . năm học . . . . - . . . . . đến h ết h ọc kỳ . . . năm học . . . - . . . . Lý do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./. . . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . . * Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) * XÁC NHẬN CỦA BỆNH VIỆN * Ý KIẾN CỦA KHOA (nghỉ học bệnh) doahongkhonggai12
 3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã s ố sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . H ệ đào t ạo chính qui t ại Tr ường Đ ại h ọc C ần Th ơ. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nay tôi làm đơn này kính gởi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Th ơ cho phép tôi đ ược t ạm ngh ỉ học . . . . học kỳ, kể từ học kỳ . . . năm học . . . . - . . . . . đến h ết h ọc kỳ . . . năm h ọc . . . - . . . . Lý do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./. . . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . . * Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) * XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG * Ý KIẾN CỦA KHOA (nghỉ hoc lý do khác) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- ÐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ Tôi tên: ……………………………………………….MSSV: …………… Nơi sinh: ……………………………………………………. …………. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… Hiện đang học lớp (ngành): ……………………Khóa: …Hệ Vừa làm Vừa học Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường Đại Học C ần Th ơ xác nh ận tôi đã học xong chương trình đào tạo ngành ……………............do Khoa Công ngh ệ đào t ạo t ại đơn vị liên kết………………............. Lý do: Bổ sung hồ sơ xin việc Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu trường. Cần Thơ, ngày........tháng........năm ….. Người viết đơn Cần Thơ, ngày … tháng … năm … TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ (xác nhận tốt nghiệp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------o0o---------- ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi : Tôi tên là : Sinh ngày..................tháng ...........năm.........tại................. Giấy CMND số : Cấp ngày.........tháng............năm............tại................... Hiện cư ngụ tại : Trình độ văn hóa : Ngoại ngữ : + Anh : + Pháp : Nghề nghiệp chuyên môn : Sức khỏe : Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và b ố trí công việc làm. Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách theo chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp. Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận. ...............,ngày.........tháng........năm....... Kính đơn ký tên. doahongkhonggai12
 4. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------- Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- ÐƠN XIN PHÉP VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ÐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gởi: - Quý Thầy, Cô giảng dạy học phần Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU - Ban Chủ nhiệm Khoa TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ - Phòng Đào Tạo Tôi tên: ……………………………………………….MSSV: …………… Họ và tên sinh viên: Nơi sinh: ……………………………………………………. …………………………………………….MSSV: ..………… …………. Hiện học lớp đang (ngành): Hộ khẩu thường trú: ……………………………………Khóa: ……………. ………………………………………………………… Hiện đang học lớp (ngành): ……………………………Khóa: Nay em làm đơn này gởi đến Phòng Đào tạo, BCN Khoa và …………….. Thầy, giảng dạy học phần:….. Quý Cô ………………………………………………...., Mã số HP:.................. cho Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu xin xác nhận là phép em được không tham gia thi kết thúc học ph ần, được b ảo lưu k ết sinh viên thuộc Khoa Công ngh ệ - Trường Đại Học C ần Th ơ, học kỳ ….. quả đánh giá giữa kỳ và nhận điểm I cho h ọc ph ần này trong h ọc kỳ….., năm học …………………… năm học 200..-200…Trong thời hạn 1 năm tiếp theo, em sẽ dự thi đ ể hoàn tất điểm học phần. Nếu quá th ời hạn 1 năm em không hoàn tất Lý do: xin làm lại bảng tên điểm học phần này thì điểm I sẽ được chuyển thành điểm F. Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu trường. Lý do vắng thi: Em bị bệnh phải nằm viện (đính kèm giấy xác nhận của bệnh viện). Cần Thơ, ngày........tháng........năm ….. Kính mong được sự chấp nhận của Quý Th ầy Cô, BCN Người viết đơn Khoa và Phòng Đào Tạo. Cần Thơ, ngày …. tháng......năm XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ 200… Cần thơ, ngày … tháng … năm … Người viết đơn TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ (làm lại bảng tên) Duyệt của Khoa Ý kiến của CBGD Trưởng Khoa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- ÐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ Tôi tên: ……………………………………………….MSSV: …………… Nơi sinh: ……………………………………………………. …………. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… Hiện đang học lớp (ngành): ……………………………Khóa: …………… Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu xin xác nhận tôi là sinh viên năm cu ối ngành học ………………………………………………......................................... Khoa Công nghệ - Trường Đại Học Cần Thơ. Lý do: Bổ sung hồ sơ xin việc Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu trường. Cần Thơ, ngày........tháng........năm ….. Người viết đơn XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ Cần thơ, ngày … tháng … năm … TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ (xác nhận sinh viên năm cuối) doahongkhonggai12
 5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP Kính gởi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ. Tôi tên: ....................................................................................................... Mã số sinh viên: Ngày sinh: . . . . /. . . ./ . . . . . . Nơi sinh: huyện ............................................................................................................ tỉnh Ngành đào tạo:................................................................................................................................................................................................................................... Tại ĐVLK:......................................................................................................................................................................................................................................... Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................................................................................................................... Điện thoại lạc : liên ..................................................................................................................................................................................... (Nộp kèm 2 ảnh 3x4, ghi thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp phía sau ảnh) Điện thoại liên lạc (nếu có): ............................................................................................................................................................................................................. Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành các học phần còn bị nợ sau: Mã môn học Tên môn học Điểm Học kỳ Năm học TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp b ổ sung. Rất mong đ ược s ự ch ấp thu ận c ủa Ban Giám hiệu. Trân trọng kính chào./. Cần Thơ, ngày . . . tháng . . . năm . . . . . Người làm đơn (Ký tên, ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN MIỄN HỌC PHẦN Kính gởi: Lãnh đạo Khoa Công Nghệ - Trường Đại Học Cần Thơ Tôi tên là: …………………………...….Mã số SV:….….........Lớp:…………….Khoá:…. Nay tôi làm đơn xin miễn học phần: 1/ ……………………………………………………Mã số học phần:…………… 2/ ……………………………………………………Mã số học phần:…………… 3/ ……………………………………………………Mã số học phần:…………… Rất mong nhận được sự chấp thuận của lãnh đạo Khoa. Cần Thơ, ngày…… tháng…… năm 200… Ý kiến của BCN Khoa Người làm đơn Ghi chú: • tiết số Xem chi công văn 32/ĐHCT, ngày 26/03/2008 (website: http://www.ctu.edu.vn/colleges/tech/sinhvien/danhsachcachocphanxetmiengiam.jpg • Khi sinh viên nộp đơn xin xét miễn h ọc ph ần Tin học hoặc Ngo ại ngữ thì mi ễn toàn b ộ các học phần tương ứng với chứng chỉ. Ch ỉ nh ận các Chứng ch ỉ Tin học ho ặc Ngo ại ngữ do Trung tâm của Trường Đại học cần Thơ Cấp. • Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục th ể chất do Trường Đại h ọc Cần Th ơ ho ặc các trường đại học trong nước cấp. • Sinh viên nộp đơn tại khoa quản lý ngành (theo mẫu trên) kèm theo bản photo và b ản chính của chứng chỉ để đối chiếu. doahongkhonggai12
 6. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tư do - Hạnh phúc ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ Tôi tên : .............................................................................................................................................. Mã số sinh viên: Ngày sinh : ......................................................................................................................................................................................................... N ơi sinh : ......................................................................................................................................................................................................... Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................................................................................................................................. Là sinh viên lớp: Phát triển Nông thôn A (CA ) khóa .... (20 - 20 ) Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường Đại Học Cần Thơ. Tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu xin được miễn giảm học phí học kỳ …… năm h ọc ……………… Lý do: .................................................................................................................................................................................................................................... (Kèm theo xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương) Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./. Cần Thơ, ngày . . . tháng . . . năm 20 Người làm đơn (Chữ ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA BAN ỘNG HÒAU HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM C GIÁM HIỆ XÃ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cần Thơ, ngày tháng năm 20 TL. HIỆU TRƯỞNGĐỀ NGHỊ ĐƯỢC VAY VỐN HỌC TẬP GIẤY GIÁM ĐỐC VIỆN NC PHÁT TRIỂN PTĐB * * * * * * * * Kính gửi: Hội đồng Điều hành Quỹ Khuyến học Phát triển Nông thôn Tôi tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã s ố sinh viên : . . . . . . . . . . Ngày sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Là sinh viên lớp : Phát triển Nông thôn A... (CA ) khóa. . . . . . (20 - 20 ) Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường Đại Học Cần Th ơ. Nay tôi làm giấy này kính gửi đến Hội đồng điều hành Quỹ Khuyến học Phát triển Nông thôn cho tôi được vay vốn từ Khuyến học Phát triển Nông thôn với Số tiền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - Viết bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lý do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................. .................................................... Tôi cam đoan sẽ nộp lãi đúng hạn và hoàn vốn ngày. . . . . tháng . . . . . . năm 20 Tôi rất mong được sự chấp thuận của Hội đồng . Trân trọng kính chào./. Cần Thơ, ngày tháng năm 200 Ý kiến của phụ huynh Người làm đơn (chữ ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến Ban cán sự lớp Ý kiến Cố vấn học tập doahongkhonggai12
 7. (1) TÊN CƠ QUAN C ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………………... Số: ……/TB -------------- …….., ngày …. tháng …. năm …… THÔNG BÁO KẾT LUẬN Về ……………………(2)………………………. Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………… (3) ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……….... Nơi nhận: TH Ủ TR ƯỞNG C Ơ QUAN - Như trên - …. -… - Lưu (Ký tên đóng d ấu) ---------- 1. Tên cơ quan hoặc tên hội nghị. 2. Tóm tắt nội dung. (1) BỘ ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……./…….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày …. tháng … năm …….. THÔNG TƯ Về việc …………(2) ………………..…. ………………..(3) ……………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………….…….. ………………………………………………………………………………….………………………….…. Nơi nhận: B Ộ TR ƯỞNG B Ộ ……… (4) …………… - ….. - …. Lưu (đơn vị thảo văn bản và văn thư). - (Ký tên, đóng dấu). ----------- Dùng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để giải thích, h ướng d ẫn chi ti ết th ực hi ện văn b ản 1. của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Ch ỉ th ị); h ướng d ẫn th ực hi ện quy định về quản lý ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách. Nội dung tóm tắt Thông tư (về vấn đề gì). 2. Phần đầu nêu văn bản phải giải thích, hướng dẫn thực hiện. Tùy theo n ội dung dài, ngắn mà phân ra các 3. chương, mục cho phù hợp. Không đặt Điều, khoản như văn bản Quy ết đ ịnh. Thông t ư ch ỉ đ ể gi ải thích, h ướng dẫn chi tiết văn bản cần thực hiện không được trái với nội dung của văn bản đó, cũng như các văn b ản c ủa các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để đảm bảo tính thống nhất. Thẩm quyền ký Thông tư là Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy nhiệm ký thay. 4. doahongkhonggai12
 8. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……./CP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………………., ngày …….. tháng …….. năm …… NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về việc …………..(1)……………. CHÍNH PHỦ Căn cứ ………(2) ……………………………………………………………………………………………. Căn cứ ……. (3) …………………………………………………………………………………………….. Theo đề nghị của …………………………………………………………………………………………… NGHỊ ĐỊNH Điều 1. …........ (4) …………………………………………………………………………………………… Điều 2. ……….(5) …………………………………………………………………………………………… Điều 3. Các ……….(6) ……………………… Chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. T/M CHÍNH PH Ủ TH Ủ T ƯỚNG Nơi nhận - …………. - ………… Lưu - (Ký tên, đóng d ấu) ----------- Ghi rõ, vắn tắt nội dung vấn đề ban hành. 1. Nếu ban hành những chính sách lớn mà Hiến pháp, Luật trao quyền cho 2. Chính phủ thì ghi điều của Hiến pháp, Luật trao quyền: nếu là quyền đương nhiên của Chính phủ thì ghi: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 (ghi gọn lấy ngày Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 30 tháng 9 năm 1992 làm căn cứ). CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM S ố: Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc L/CTN LỆNH ………………………………………………………………………………………………………… ………. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ - …………………………………………………………………………………………… … Căn cứ - …………………………………………………………………………………………… … NAY CÔNG BỐ ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ………., ngày ……… tháng ……… năm …… CH Ủ T ỊCH N ƯỚC C ỘNG HÒA XÃ H ỘI CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM (Ký và đóng d ấu Ch ủ t ịch n ước) doahongkhonggai12
 9. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ (1) Về việc …………………………………….. (Ban hành kèm theo Nghị định số ……../CP, ngày ….. tháng …… năm ……… ) CHƯƠNG I Điều 1. ………………………………………………………………………………………………………... Điều 2. ………………………………………………………………………………………………………... Điều 3. ………………………………………………………………………………………………………... CHƯƠNG II Điều ………… (2) …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. T/M CHÍNH PH Ủ TH Ủ T ƯỚNG ( Ký tên đóng dấu) ---------- Điều lệ được ban hành kèm theo Nghị định nên không phải lấy số và ký hiệu riêng vì đã ghi ở 1. bản Nghị định rồi, ghi rõ Điều lệ, Quy định, Quy chế. Cuối Điều lệ, không phải để điều khoản trách nhiệm thi hành vì điều này đã đ ặt trong Ngh ị 2. định rồi. Nội dung thường có Chương I nguyên tằc chung (quy đ ịnh chung); Ch ương II … ghi rõ nội dung cụ thể của Điều lệ; Chương …. Điều khoản cuối cùng. Nếu Điều lệ dài thì trong từng chương có thể chia thành từng m ục, có điều, trong t ừng đi ều chia ra các điểm 1, 2, 3 … hoặc a, b, c … Cuối Điều lệ cần có quy định hiệu lực về không gian và thời gian thi hành TÊN CƠ QUAN C ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………………... Số: ………...…. -------------- …….., ngày …. tháng …. năm …… THÔNG BÁO Về ……………………(2)………………………. Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………… (3) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… ….... Nơi nhận: TH Ủ TR ƯỞNG C Ơ QUAN - Như trên - …. -… - Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư). (Ký tên đóng d ấu) ---------- 1. Dùng cho các cơ quan, đơn vị để thông tin về nội dung và kết quả hoạt động c ủa c ơ quan, đ ơn v ị; truy ền đ ạt kịp thời các quyết định của cấp trên. Sau khi thông báo nếu cần thì ra văn bản pháp quy (Quy ết đ ịnh, Ch ỉ th ị) đ ể c ấp d ưới th ực hi ện. Không dùng hình thức thông báo để thay văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền của cơ quan. 2. Tóm tắt nội dung thông báo (về việc gì, cuộc họp, buổi làm việc…). 3. Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quy ết (k ết lu ận), c ơ quan, cá nhân tham d ự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện. doahongkhonggai12
 10. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ THƯƠNG MẠI Số : /BC-STMTP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2005 BÁO CÁO Về …………………………… Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - ………….. - ………….. Lưu VT,…. Ký hiệu người đánh máy và số bản phát hành DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh phúc _______ Số …./BB – DN _______ …(1)…, ngày… tháng… năm… BIÊN BẢN Về việc bàn giao…………..(2)………………….. - Căn cứ quyết định số …….ký hiệu……ngày……tháng……năm…….của…...về việc…………………………….. Hôm nay, ngày……tháng……năm…….lúc……giờ……., ………..(3)………chính thức bàn giao cho…………………(4)…………….. I. NỘI DUNG BÀN GIAO CHÍNH THỨC GỒM CÁC MỤC SAU ĐÂY: 1) Về chức năng, nhiệm vụ. 2) Về tổ chức. 3) Về nhân sự. 4) Về cơ sở vật chất. 5) Về hồ sơ, tài liêu lưu trữ. II. NHỮNG VIỆC KHÁC: 1) …………………………………. 2) …………………………………. 3) ………………………………….. Biên bản này được lập thành ……(5)…….bản để gửi đến các nơi có liên quan như sau: 1) …………………………………. 2) …………………………………. 3) ………………………………….. Biên bản lập tại………ngày……giờ…..nói trên. ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DI ỆN BÊN NH ẬN (ký tên, họ và tên) (ký tên, h ọ và tên) Chứng thực (xác nhận) của cơ quan (cấp) ra quyết định bàn giao …..(1)…., ngày… tháng… năm… …….(6)…….. (ký tên, đóng d ấu) Chú giải (1) Địa danh (2) Trích yếu : tóm tắt nội dung của vấn đề bàn giao. (3) Tên bộ phận, cá nhân bàn giao. (4) Tên bộ phận, cá nhân nhận bàn giao. (5) Số lượng bản. (6) Thẩm quyền ký xác nhận của cơ quan , tổ chức ra quyết định bàn giao. doahongkhonggai12
 11. Mẫu số: 11/MBNSHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN TƯỜNG TRÌNH 1 V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở Tôi tên: ...................................................................................... Sinh năm: ....................................... Chứng minh nhân dân số: ................................................... do: ........................................................ cấp ngày: .................................................... tháng ............................. năm ....................................... Địa chỉ thường trú tại: ................................. đường: ........................................................................ Phường (Xã, thị trấn): .................................................. Quận (Huyện): ........................................... Và Vợ (Chồng) tên................................................................. Sinh năm: ........................... .............. Chứng minh nhân dân số: ................................................... do: ....................................................... cấp ngày: .................................................... tháng ............................. năm ...................................... Địa chỉ thường trú tại: ................................. đường: ........................................................................ Phường (Xã, thị trấn): .................................................. Quận (Huyện): ........................................... Nội dung tường trình: Chúng tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thực, nếu có gì sai trái chúng tôi xin ch ịu trách nhiệm trước pháp lu ật. Xác nhận 2................................................. TP.HCM, ngày ........... tháng ......... năm 200........ Người làm bản tường trình (Ký tên và ghi rõ họ tên) _______________________ Mẫu nàyđược ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 1. 2. Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc chính quyền nơi đã giải quyết chính sách v ề nhà ở, đ ất ở v ề n ội dung gi ải quyết chính sách nhà ở, đất ở chỉ người làm bản tường trình (hoặc vộ/chồng của người làm bản tường trình) Mẫu – Công điện TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /CĐ- … (3)…. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20… CÔNG ĐIỆN ………….. (5)……………… ---------------- ………….. (6) điện ....................................................................................................... (8) .................................................................................................................. ............................................................................................................ ............................................................................................................ ................................................................................................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................ ................................................................................................................... ............................................................................................................ ................................................................................................................... ............................................................................................................ ................................................................................................................... ............................................................................................................ ./. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Nơi nhận: (Chữ ký, dấu) - …………; - ……………; Họ và tên - Lưu: VT, …. (9) A.xx (10) Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện. (4) Địa danh (5) Trích yếu nội dung điện. (6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của người đứng đầu. (7) Tên cơ quan, tổ chức nhận điện (8) Nội dung điện. (9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). doahongkhonggai12
 12. Mẫu Biên bản TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /BB- … (3)…. BIÊN BẢN ………… (4) ………….. -------------- Thời gian bắt đầu............................................................................... Địa điểm............................................................................................. Thành phần tham dự........................................................................... ............................................................................................................ ................................................................................................................... Chủ trì (chủ tọa):............................................................................... ................................................................................................................... Thư ký (người ghi biên bản):............................................................. ................................................................................................................... Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo): ……………….. Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ….. giờ ….., ngày …. tháng ….. năm …… ./. THƯ KÝ CHỦ TỌA (Chữ ký) (Chữ ký, dấu (nếu có)) (5) Họ và tên Họ và tên Nơi nhận: - ……….; - Lưu: VT, hồ sơ. Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. (4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo. (5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần). Giấy giới thiệu TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /GGT- … (3)…. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20… GIẤY GIỚI THIỆU -------------- ........................................................................ (2) ................................................. trân trọng giới thiệu: Ông (bà) ............................................................................................ (5) ............................................................................................................. Chức vụ:............................................................................................ ................................................................................................................... Được cử đến:.................................................................................... (6) ............................................................................................................. Về việc:............................................................................................. ................................................................................................................... ........................................................................................................... ................................................................................................................... Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ. Giấy này có giá trị đến hết ngày....................................................... ./. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Nơi nhận: - Như trên; (Chữ ký, dấu) - Lưu: VT. Họ và tên Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu). (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. (4) Địa danh (5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu. (6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc. doahongkhonggai12
 13. Phiếu gửi TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /PG- … (3)…. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20… PHIẾU GỬI .................................. -------------- ........................................................................... (2) …………………… gửi kèm theo phiếu này các văn bản, tài liệu sau: 1............................................................................................................................................................................................................................... (5 ................................................................................................................................................................................................................................................ 2............................................................................................................ ................................................................................................................... Sau khi nhận được, đề nghị ................................................................ (6)……….. gửi lại phiếu này cho............................................................ .............................................................................................................. (2)............................................................................................................. ./. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Nơi nhận: (Chữ ký, dấu) - …. (6)….; - …. (7)….; Họ và tên …. (8)…, ngày ….. tháng ….. năm … Người nhận (Chữ ký) Họ và tên Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành phiếu gửi. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành phiếu gửi. (4) Địa danh (5) Liệt kê cụ thể các văn bản, tài liệu được gửi kèm theo phiếu gửi. (6) Tên cơ quan tổ chức nhận phiếu gửi và văn bản, tài liệu. (7) Phiếu gửi không cần lưu nhưng phải được gửi vào sổ đăng ký tại VT cơ quan, tổ chức để theo dõi. Địa danh nơi cơ quan, tổ chức nhận phiếu gửi và văn bản, tài liệu đóng trụ sở. (8) doahongkhonggai12
 14. Mẫu – Nghị quyết (cá biệt) TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /NQ-….(3)... …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20… NGHỊ QUYẾT ………………….. (5) ………………….. ------------------------ THẨM QUYỀN BAN HÀNH Căn cứ ................................................................................................................................................................................................................... cứ Căn ............................................................................................................................................................................................................................. ; ............................................................................................................................................................................................................. ; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. .................................................................................................... (6) ........................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................... Điều ... .................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................... Điều ... .................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................... QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Nơi nhận: - Như Điều …; (Chữ ký, dấu) - ……..; - Lưu: VT, …. (7) A.xx (8) Họ và tên Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết. Câu 1: Tài liệu lưu trữ là gì? Cho (4) Địa danh ví dụ tài liệu lưu trữ ở Việt Nam qua các thời kỳ? - Tài liệu lưu trữ: Là những tài liệu có giá trị về mặt lịch sử, thực tiễn, được thu th ập cất giữ và b ảo quản, tổ ch ức và sử dụng chúng nhằm s ử dụng trong công tác nghiên c ứu khai thác, phục vụ cho các mục đích về kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội. - Ví dụ về văn bản lưu trữ ở Việt Nam qua các thời kỳ: Thời kỳ trung đại: Sắc, dụ, lệnh, nhà vua, chỉ, chiếu, tấu, sớ, biểu Thời kỳ Pháp thuộc: Nghị định, chỉ thị, thông tư, biên b ản,…  Thời kỳ sau CMT8: Hiến pháp, luật, pháp lệnh, lệnh, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, các tài liệu khoa h ọc kỹ thu ật, các tài liệu phim, ảnh, băng ghi âm, hình,… Câu 2: Các loại hình tài liệu và những đặc điểm của tài liệu lưu trữ? Các loại hình tài liệu lưu trữ: Tài liệu lưu trữ hình thành ngày ϖ càng nhiều về số lượng, đa dạng về loại hình: Có 3 loại hình: - Tài liệu hành chính thông thường: Sắc, dụ, lệnh, nhà vua, chỉ, chiếu, tấu, sớ, biểu ( ở các triều đại PKVN) Thời bắc thuộc: Nghị định, chỉ thị, thông tư, biên bản,… Sau cách mạng tháng 8: Hiến pháp, luật, pháp lệnh, lệnh, ngh ị quyết,  kế hoạch, báo cáo,… - Tài liệu khoa học – kỹ thuật: Hình thành ở các cơ quan xây dựng, giao thông, kỹ thuật, cơ khí, tự nhiên; viện k ỹ thu ật; các trung tâm nghiên c ứu, vi ện nghiên c ứu của các trường đại học,… - Tài liệu ảnh, phim, băng ghi âm, ghi hình,… Những đặc diểm của tài liệu lưu trữ: ϖ - Tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin về quá khứ, là hoạt động, sự kiện, hiện tượng,…được ghi lại một cách chính xác b ằng văn b ản. - Tài liệu lưu trữ là bản gốc, bản chính của các văn bản mà ở đó ch ứa đựng nh ững thông tin, nội dung, có mức độ chân th ực cao. - Tài liệu lưu trữ do Nhà nước thống nhất quản lý từ TW đến địa ph ương. Câu 3: Tính chất, nguyên tắc quản lý công tác lưu trữ ở Việt Nam? Mối liên hệ gi ữa lưu trữ h ọc và các khoa h ọc khác ϖ Tính chất: - Tính cơ mật: + Chứa đựng nhiều thông tin bí mật của đất nước + Các ngành tài liệu thăm dò khoáng sản, địa tầng + Tài liệu an ninh, quốc phòng, phát minh, sáng chế - Tính khoa học: Giữ lại một nguồn tài liệu lớn và bảo quản nó với mục đích là khai thác nguồn tài liệu để ứng dụng vào cuộc sống, biên mục th ống kê, công c ụ nghiên c ứu khoa h ọc, … Nguyên tắc quảnϖ lý công tác lưu trữ ở Việt Nam: Nguyên tắc tập trung, thống nhất quản lý công tác lưu trữ - Tập trung toàn bộ tài liệu của phòng lưu trữ quốc gia - Bảo quản trong các mạng lưới lưu trữ từ trung ương đến địa ph ương dưới sự quản lý của nhà nước - Chỉ đạo nghiệp vụ lưu trữ 1 chách thống nhất Mối liên hệϖ giữa lưu trữ học và các khoa học khác: - Đối với khoa học lịch sử: + Cung cấp những tư liệu thông tin tương đối chính xác + Các tài liệu lưu trữ phản ánh toàn bộ các mặt phát triển của nhà nước. - Đối với bảo tàng học: Cung cấp các thông tin cho hoạt động bảo tàng để xây dựng sự thật lịch sử cho hiện vật b ảo tàng, đồng th ời hiện vật bảo tàng cũng là tài liệu l ưu tr ữ - ĐỐi với công bố học: Quyết định đối với loại hình tài liệu nào sẽ công bố ở mức độ nào doahongkhonggai12
 15. - Đối với văn học: Lưu trữ học giữ lại bản thảo của các bản thảo của tác phẩm văn học - Đối với các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật: Giữ lại nhiều tài liệu lưu trữ về khoa học:khoa học hàng hóa, khí hậu, địa chất. Câu 4: Đối tượng, cơ sở, phương pháp luận của lưu trữ học? Lưu trữ học là bộ môn nghiên cứu và soạn thảo những vấn đề về lí luận, pháp chế, ph ương pháp, về công tác lưu trữ bao gồm nh ững v ấn đ ề ch ủ y ếu là: Lí lu ận và thực tiễn cuẩ công tác lưu trữ, lịch sử tổ chúc công tác lưu trữ, lịch sử các cơ quan nhà nước. Đối tượng của lưu trữ học:ϖ Đối tượng nhiên cứu của công tác lưu trữ chính là tài liệu Cơ sở phương pháp luận củaϖ công tác lưu trữ học - Nguyên tắc tính Đảng: + Đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, xuất phát từ lợi ích tước mắt và lâu dài của giai cấp vô sản, dân tộc Việt Nam mà đ ề ra lí lu ận có l ợi cho vi ệc b ảo quản tài liệu + Lí luận phải đi đôi với thực tiễn - Nguyên tắc lịch sử + Các tài liệu lưu trữ mang dấu ấn của 1 thời lỳ lịch sử nh ất định. Có nh ững tài liệu của th ời kỳ phong kiến, ch ống Pháp + Không phải là tài liệu loại đi hết mà phải giữ gìn các lo ại tài liệu có giá trị. + Khi xét giá trị tài liệu phải xét đúng th ời điểm lịch sử mà nó xuất hiện - Nguyên tắc toàn diện, tổng hợp + Tài liệu lưu trữ có giá trị về nhiều mặt. + Có những tài liệu ko có giá trị về nội dung mà có giá trị về ngày tháng + khi xét giá trị tài liệu thì phải xét đúng bói cảnh lịch sử nó xuất hiện Câu 5: Công tác lưu trữ ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc? Trước năm 1917ϖ - 1868 ở Nam kỳ: Thống đốc Nha Lộ Chính ra chỉ thị cho các cơ quan ở Nam Kỳ phải lạp h ồ s ơ, phân lo ại, đánh số, lưu trữ h ồ sơ nh ưng ch ỉ th ị không được ch ấp hành. - 1902 Thống đốc Nam kỳ ra quyết định thành lập một cơ quan lưu trữ để th ống nhất về việc lưu trữ tài liệu - 1907 ban hành nghị định tring đó quy địn chức năng nhiệm vụ của sở lưu trữ Nam Kỳ về việc sắp x ếp, nộp hồ s ơ, b ảo quản tài liệu. Tuy v ậy, không có nhân viên am hiểu về công tác lưu trữ, công tác lưu trữ không tiến b ộ. - 1887 ở Trung Kỳ sở lưu trữ Trung Kỳ được thành lập. Tài liệu bắt đầu được phân lo ại, s ắp xếp, lưu trữ h ồ s ơ. Do áp d ụng máy móc, cách phân lo ại c ủa Châu Âu nên ko phát triển - 1907 ở Bắc kỳ: Thống sứ Bắc Kỳ gửi thông tư cho các tỉnh trong đó quy định 1 sôa vấn đề chuyên môn của công tác lưu tr ữ, s ắp x ếp, b ảo qu ản h ồ s ơ tuy ển ch ọn nhân viên làm công tác lưu trữ. Tuy nhiên ko đc th ực hiện Tính đến năm 1917, công tác lưu trữ không đtạ được kết quả, các tài liệu không được sắp xếp, bảo quản tốt. Nhiều tài liệu bị phân tán, mất mát Từ năm 1917 đến năm 1945ϖ - 6 – 1917 : Chính phủ Pháp vội vàng cử một người có chuyên môn về công tác lưu trữ sang Đông Dương. Don-bu-đê đi th ực tế tất c ả các n ơi sau đó ông đ ề xuất kiến lên toàn Đông Dương. Gấp rút thành lập cơ quan quản l và tổ chức công tác lưu trữ cho toàn cõi Đông D ương và được ch ấp nhận. - 11 – 1917 Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập Nha lưu trữ và th ư viện Đông dương: - 12 – 1917 Thành lập 5 kho lưu trữ ở Tràng Thi (HN), Huế, Sài Gòn, Phnômpênh (Căm – pu – chia ), Viêng – chăn (Lào) nên công tác l ưu tr ữ có nh ững ti ến b ộ rõ r ệt. - 1931 hàng năm chính quyền thực hiện tổ chức mở lớp ngắn hạn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác lưu trữ, tài liệu được giữ gìn cẩn th ận h ơn. Câu 6: Công tác lưu trữ ở Việt Nam giai đoạn 1945 đến nay? Sau cách mạng tháng 8 thànhϖ công: - 1/1946: chủ tịch Hồ Chí Minhh kí thông đạt số 1C/VP có ghi rõ:Tài liệu nghiên cứu 1946-1954:ϖ - 1951 Hồ Chí Minh ban hành sắc lện 65/SL nêu rõ sẽ truy tố như tội ph ản quốc với kẻ nào mua bán tài liệu bí mật quốc gia ϖ 1955-1975: - 1959: thành lập phông lưu trữ văn phòng lưu trữ trung ương Đảng và phông lưu trữ thuộc Th ủ tướng và các cơ quan lưu trữ ở các tỉnh - 1962: thành lập cục lưu trữ thuộc phủ thủ tướng. Từ đó hình thành các trung tâm lưu trữ ở Tràng Thi, Sài Gòn, Đ ội c ấn. Và b ảo qu ản các b ản kh ắc, m ộc b ản - 3 – 1967: Thành lập tổ bộ môn lưu trũ học thuộc khoa sử trường Đại h ọc Tổng Hợp - 11 – 1974: Thành lập trường trung học văn thư lưu trữ Câu 7: Khái niệm phông lưu trữ? Các loại hình phông lưu trữ? Sưu tài li ệu lưu tr ữ, cho ví d ụ? ϖ Khái niệm phông lưu trữ: - Khái niệm phông lưu trũ là khái niệm phân loiạ một đơn vị th ống kê dùng để ch ỉ toàn kh ối tư liệuvăn kiện hình thành nên trong quá trình ho ạt động c ủa 1 đ ơn v ị (c ơ quan hoặc các nhân) những tư liệu này có nghĩa chính trị kinh tế, vă hóa, khoa học, lịch s ử được đưa vào b ảo quản ở các phòng lưu trữ cơ quan ho ặc kho l ưu tr ữ nhà nước. - Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam: là toàn bộ tài liệu văn kiện hình thành nên trong quá trình ho ạt đ ộng c ủa tất c ả các cơ quan và cá nhân. Nh ững tài li ệu này có nghĩa về chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học, lịch sử và các ý nghĩa khác của nước CHXHCNVN ϖ Các loại hình phông lưu trữ: • Phông lưu trữ cơ quan: Là toàn bộ tài liệu văn kiện hình thành nên trong quá trình bo ạt động của 1 ocw quan cụ th ể có ý nghĩa v ề các mặt chính tr ị, văn hóa, kinh t ế, văn hóa, xã h ội, khoa học lịch sử và các ý nghĩa khác được chọn lọc và bảo quản ở phòng lưu trữ của cơ quan, phòng lưu trử của nhà nước, tên cơ quan có khối tài liệu văn kiện ấy đ ước đặt làm tiên phong và được gọi là đơn vị hình thành phông. • Phông lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ: - Phông lưu trữ cá nhân: Là toàn bộ tài liệu hình thành trong quá trình s ống, hoạt động của một nhân v ật n ổi ti ếng trên các lĩnh v ực chính tr ị, kinh t ế, quân s ự, văn h ọc – nghệ thuật được đua vào bảo quản ở 1 kho nhất định. - Phông lưu trữ gia đình: là toàn bộ tài liệu hình thành nên trong quá trính s ống, hoạt động của các thành viên trong cùng m ột gia đình là nh ững nhân v ật n ổi ti ếng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn học nghệ thuật, được b ảo quản ở 1 kho nhất định - Phông lưu trữ dòng họ: là toàn bộ tài liệu hình thành nên trong quá trình s ống, hoạt đ ộng c ủa các thành viên trong m ột dòng h ọ n ổi ti ếng trên lĩnh v ực kinh t ế, chính trị, ngoại giao, quân sự, văn học – nghệ thuật. Sưu tập tài liệu lưu trữ:ϖ - Sưu tập là nhặt nhạnh, tổng hợp - Sưu tập là tài liệu lưu trữ nhóm nhỏ lẻ, riêng biệt hình thành nên trong quá trình hoạt động c ủa 2 hay nhiều c ơ quan ho ặc cá nhân đ ược k ết h ợp l ại v ới nhau theo từng đặc trưng nhất định, thường là đặc trưng vấn đề, th ời gian, tên gọi tài liệu, đặc trưng tác giả. VD: Sưu tập tài liệu lưu trữ về cao trào 1930 – 1931, phong trào cần vương cuối th ế kỷ 19, bản th ảo các tác ph ẩm văn học trước cách mạng Câu 8: Các giai đoạn phân loại tài liệu phông lưu trữ quốc gia? Các đặc trưng thường được áp dụng để phân chia tài li ệu phông l ưu tr ữ qu ốc gia theo nhứng khôi, các kho lưu trữ? Các giai đoạn phân chia tài liệu lưu trữϖ quốc gia: - Khái niệm: Phân loại tài liệu là căn cứ vào nhưungx đặc trưng chung tức là nh ững điểm giống và khác nahu của tài liệu đ ể phân chia chúng thành các nhóm nh ỏ nhằm tổ chức một cách khoa học và sử dụng có hiệu quả những tài liệu đó. - Ở Việt Nam việc phân loại các tài liệu phông lưu trữ quốc gia VN gồm 3 giai đoạn + Giai đoạn 1: phân loại phông TLQGVN nói chung để xác định mạng lưới các kho lưu trữ + Giai đoạn 2: Phân loại tài liệu trong phạm vi các kho lưu trữ theo phông lưu trữ + Giai đoạn 3: Phân loại tài liệu trong các phông lưu trữ Các đặc trưng thường được áp dụng để phân chia tài liệu pϖhông lưu trữ quốc gia theo những khối, các kho lưu trữ? - Đặc trưng thời lỳ lịch sử: + Theo quan niệm chung các tài liệu được sản sinh mang dấu ấn của th ời đại VD: con dấu + Mốc đánh dấu thời điểm chuyển biiến của thời lỳ lịch sử ở Việt Nam: 8/1945 - Đặc trưng nghĩa toàn quốc và nghĩa địa phương của tài liệu doahongkhonggai12
 16. - Đặc trưng ngành hoạt động: KT, Ngoại giao, nội vụ, quốc phòng, văn hóa - Đặc trưng về phương pháp và kĩ thuật làm ra tài liệu VD: tài liệu phim ảnh khác với tài liệu ghi trên giấy Câu 9: Những đặc trưng thường được áp dụng trong phân lo ại tài liệu trong một phông lưu trữ cụ th ể? Có mấy lo ại ph ương pháp phân lo ại? - Định nghĩa phân loại tài liệu trong công tác lưu trữ: là căn cứ và những đặc trưng ch ủ yếu của tài liệu trong phông đ ể phân chia chúng ra các nhóm, s ắp x ếp tr ật t ự các nhóm và các đơn vị bảo quản trong từng nhóm nhằm sử dụng có hiệu quả tài lliệu của phông lưu trữ đó Những đặcϖ trưng: - Đặc trưng về cơ cấu tổ chức - Đặc trưng thời gian - Đặc trưng ngành hoạt động phân loại theo nhóm hay chức năng - Đặc trưng vấn đề: nội dung công việc phản ánh tài liệu - Đặc trưng tác giả hình thành tài liệu - Đặc trưng địa cư: các tài liệu hình thành trong các vùng lãnh th ổ - Đặc trưng tên gọi: báo cáo, thông báo, quyết nghị,… Các phương pháp phân loại:ϖ - Kiểu cơ cấu tổ chức – thời gian - Kiểu thời gian – cơ cấu tổ chức - Kiểu phương án mặt hoạt động – thời gian – mặt hoạt động Thường áp dụng cho các tỉnh về: CN, N2, đào tạo, Y tế - Kiểu phương án vấn đề - thời gian và thời gian – vấn đề (Một kiểu phương án phân loại gồm sự kiết hợp2 dặc trưng củ ph ương án phân lo ại) Câu 11: Phông lưu trữ cá nhân? Sơ đồ khung phân lo ại phông lưu tr ữ cá nhân? Phông lưu trữ cá nhân - La toàn bộ tài liệu hình thành trong sống, ho ạt động của 1 nhân vật nổi tiếng trên các lĩnh v ực chính tr ị, kinh t ế, văn hóa, quân s ự,… đ ược đ ưa vào b ảo qu ản ở 1 kho nhất định. Sơ đồ khung phân loại phông lưu trữ cá nhân - Thường phân các nhóm tài liệu theo thứ tự: + Nhóm tài liệu tiểu sử: tiểu sử của người hình thành phông nh ư: giấy khai sinh, các l l ịch cá nhân, tài liệu văn b ằng, ch ứng ch ỉ, các tài li ệu liên quân đ ến vi ệc hình thành phông. + Nhóm tài liệunvề hoạt động xã hội + Nhóm tài liệu về sáng tác + Nhóm tài liệu về thư từ cá nhân: thư của người hình thành phông gửi cho người khác và th ư c ủa người khác gửi cho người hình thành phông + Nhóm tài liệu về tranh ảnh và những tài liệu tạo hình khác + Nhóm tài liệu về những người khác trong gia đình: vợ chồng, con cái của người hình thành phông + Nhóm sưu tập tài liệu liên quan đến người hình thành phông doahongkhonggai12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2