Các phương pháp HTCX

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
152
lượt xem
14
download

Các phương pháp HTCX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương pháp ngâm: - Ngâm lạnh - Hầm - Hãm - Sắc - Các phương pháp cải tiến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phương pháp HTCX

 1. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP HTCX 1.CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÂM. 1.1. NGAÂM LAÏNH. 1.2. HAÀM. 1.3. HAÕM. 1.4. SAÉC. 1.5. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP CAÛI TIEÁN. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) 2.1. NGAÁM KIEÄT COÅ ÑIEÅN. 2.2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT CAÛI TIEÁN. 1
 2. 1. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÂM. NGAÂM DUNG MOÂI + DÖÔÏC LIEÄU DÒCH CHIEÁT Tuøy nhieät ñoä ngaâm. 1.1. NGAÂM LAÏNH. -Cho döôïc lieäu tieáp xuùc vôùi dung moâi. -Trong thôøi gian nhaát ñònh. -ÔÛ nhieät ñoä thöôøng, coù khuaáy troän. 2
 3. 1. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÂM. -AÙp duïng cho döôïc lieäu coù: +Hoaït chaát deã tan ôû nhieät ñoä thöôøng. +Hoaït chaát deã phaân huûy, bay hôi ôû nhieät ñoä cao. +Taïp deã tan ôû nhieät ñoä cao. +Dung moâi deã bay hôi. +Döôïc lieäu khoâng coù caáu truùc teá baøo. -Öu nhöôïc. +Öu: Ñôn giaûn, deã thöïc hieän. +Thôøi gian keùo daøi, toán dung moâi. Xem caâu: 1,2. 3
 4. 1. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÂM. Caâu 1. Thôøi gian ngaâm vôùi nöôùc: döôùi 48 giôø, vôùi coàn: coù theå treân 7 ngaøy. Ñ Caâu 2. Nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp ngaâm laïnh: toán thôøi gian vaø dung moâi vaø khoâng chieát kieät ñöôïc hoaït chaát. Ñ 4
 5. 1. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÂM. 1.2. HAÀM. -Ngaâm döôïc lieäu vôùi dung moâi trong thieát bò lôùn. -Nhieät ñoä: döôùi ñieåm soâi DM, cao hôn nhieät ñoä thöôøng. -Thænh thoaûng khuaáy troän. -Thôøi gian coù theå keùo daøi haøng giôø. -AÙp duïng cho döôïc lieäu. +Hoaït chaát khoù tan ôû nhieät ñoä thöôøng. +Hoaït chaát deã hoûng, bay hôi ôû nhieät ñoä cao. +Coù dung moâi thöôøng duøng laø nöôùc, daàu. 5
 6. 1. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÂM. 1.3. HAÕM. -Ñoå dung moâi ñang soâi vaøo döôïc lieäu, trong thieát bò kín. -Thænh thoaûng khuaáy troän. -Gaïn vaø eùp baõ. -Thôøi gian ngaén (30 phuùt) -AÙp duïng cho döôïc lieäu moûng manh. -Phöông phaùp haàm ñôn giaûn. -Dòch chieát giöõ ñöôïc höông vò döôïc lieäu ban ñaàu. -Khoâng söû duïng cho dung moâi bay hôi. 6
 7. 1. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÂM. 1.4. SAÉC. -Laø ñun soâi nheï nhaøng trong moät thieát bò coù naép ñaäy. -Theo DÑ Myõ thôøi gian 15 phuùt. -Theo ñoâng y keùo daøi haøng giôø. 1.5. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÂM CAÛI TIEÁN. -Coù caùnh khuaáy. -Coù thieát bò gaây chaán ñoäng cô hoïc (sieâu aâm) -Keát hôïp caùc phöông phaùp ngaâm. 7
 8. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) 2.1. NGAÁM KIEÄT COÅ ÑIEÅN. N. 2.1.1. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT CUÛA PHÖÔNG PHAÙP. P. -Khoái boät trong bình ngaám kieät. -Khi ñoå dung moâi leân khoái boät döôïc lieäu. -Khi troïng löïc vaø löïc mao daãn caân baèng. ng ng -Quaù trình hoøa tan, khuyeách taùn dieãn ra. ch -Tieáp tuïc ñoå dung moâi môùi. 8
 9. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) *Ngaám kieät laø quùa trình : -Ngaâm phaân ñoaïn vì döôïc lieäu khoâng tieáp xuùc moät laàn vôùi toång löôïng dung moâi. ng ng -Lieân tuïc: Vì khoâng phaân bieät töøng giai ñoaïn. ng -Töï ñoäng: Vì dung moâi môùi thay theá dòch chieát do troïng ng ng löïc. 2.1.2. THIEÁT BÒ NGAÁM KIEÄT. T. -Vaät lieäu: Thuûy tinh, söù, saønh, kim loaïi khoâng ræ. nh -Hình daùng: Hình noùn cuït, hay hình truï. ng 9
 10. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) -Bình ngaám kieät hình noùn cuït. +Coù quy ñònh veà kích thöôùc. +Theå tích tính phuø hôïp vôùi döôïc lieäu (2/3 bình) +Bình chieát noùn cuït laät ngöôïc. *Öu: +Thao taùc deã (saûn xuaát nhoû) +Ít bò taéc khi döôïc lieäu tröông nôû *Nhöôïc: +Dung moâi deã chaûy thaønh luoàng khuaáy ñoäng. nh ng ng +Phaàn treân roäng neân deã bay hôi. ng 10
 11. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) 2.1.3.TIEÁN HAØNH NGAÁM KIEÄT. NH T. 2.1.3.1.Laøm aåm döôïc lieäu. -Muïc ñích: +Döôïc lieäu tröông nôû tröôùc khi cho vaøo bình. +Taïo nhöõng khe hôû ñeàu nhau. +Dung moâi thaám nhanh vaø ñeàu. -Tröôøng hôïp khoâng caàn laøm aåm. ng +Döôïc lieäu khoâng coù caáu truùc teá baøo. +Dung moâi khoâng phaân cöïc. 11
 12. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) -Tyû leä vaø thôøi gian. +Laøm aåm döôïc lieäu khoaûng 20 – 30% DL, coù theå 50 – 100%. ng +Thôøi gian: 2 – 4giôø ñaäy kín. 2.1.3.2.Naïp döôïc lieäu vaøo bình ngaám kieät. -Cho döôïc lieäu vaøo, san ñeàu. -Khoâng neùn chaët, löôïng döôïc lieäu khoaûng 2/3 bình. ng ng -Luoân theâm DM ngaäp maët, ngaâm khoaûng 12 – 24h hay 48h. ng -Muïc ñích ngaâm laïnh. nh +Döôïc lieäu thaám ñeàu dung moâi. 12
 13. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) +Quy trình hoøa tan dieãn ra toát hôn. +Dòch chieát ñaàu thu ñöôïc ñaäm ñaëc hôn. 2.1.3.3.Ruùt dòch chieát. -Tuøy loaïi döôïc lieäu vaø soá löôïng. ng -DÑVN quy ñònh 1 – 3ml/phuùt. t. -Tuøy coâng thöùc tính X=K C 13
 14. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) 2.1.3.4.Keát thuùc ngaám kieät. -Quan saùt maøu dòch chieát. -Thöû nhoùm döôïc chaát baèng thuoác thöû. ng -Döôïc lieäu caén khoâ (chöa bieát hoaït chaát) *Öu nhöôïc ñieåm phöông phaùp. +Öu ñieåm: @Laáy kieät hoaït chaát hôn phöông phaùp ngaâm. @Dòch chieát ñaàu ñaäm ñaëc ( ñeå rieâng ) khoâng caàn coâ hoaëc coâ ít 14
 15. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) +Nhöôïc: @Khoâng duøng ñöôïc dung moâi laø nöôùc, khí. ng @Döôïc lieäu chöùa nhieàu chaát nhaøy, tinh boät, goâm. 2.2.CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT CAÛI TIEÁN. N. 2.2.1.PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN ÑOAÏN HAY TAÙI NGAÁM KIEÄT. T. 15
 16. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) B1 B2 B3 500g 300g 200g 500ml x 3 200ml x 3 200ml 300ml 500ml 1000ml 16
 17. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) 2.2.2.NGAÁM KIEÄT NGÖÔÏC DOØNG. NG. -Nguyeân taéc: +Chieàu cuûa dung moâi vaø chieàu cuûa döôïc lieäu ngöôïc doøng. ng +Coù ngaám kieät ngöôïc doøng. ng 2.2.2.1.Ngaám kieät ngöôïc doøng giaùn ñoaïn. ng -Soá laàn dòch chieát : n laàn. -Soá bình ngaám kieät: n+1 laàn. 17
 18. A B C D E Giai ñoaïn 0 1 2 3 4 I 1 2 3 4 0 II 2 3 4 0 1 II 3 4 0 1 2 IV 4 0 1 2 3 V 18
 19. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) 2.2.2.2. Ngaám kieät ngöôïc doøng lieân tuïc. -Döôïc lieäu chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu vôùi dung moâi. -Thu ñöôïc dòch chieát ôû moät ñaàu. -Baõ ñöôïc ñaåy ra ôû ñaàu kia. -AÙp duïng trong saûn xuaát lôùn. -Khoâng toán nhieàu coâng söùc. 2.2.3. NGAÁM KIEÄT DUØNG AÙP SUAÁT. 2.2.3.1.Duøng aùp suaát cao. -Duøng aùp löïc khí ñaåy dung moâi qua khoái döôïc lieäu. 19
 20. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGAÁM KIEÄT (NGAÂM NHOÛ GIOÏT) -DL chöùa trong nhöõng bình hình truï daøi, ñöôøng kính nhoû. 2.2.3.2. Duøng aùp suaát giaûm. -Duøng bôm chaân khoâng. 2.2.4.NGAÁM KIEÄT DUØNG SIEÂU AÂM. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản