intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách phát hiện bệnh cho trẻ em: Hướng dẫn cách phát hiện bệnh qua biểu hiện của bàn tay - Phần 1

Chia sẻ: Alucard Hellsing | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:117

67
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách phát hiện bệnh cho trẻ em: Hướng dẫn cách phát hiện bệnh qua biểu hiện của bàn tay - Phần 1 trình bày những nội dung về cơ sở chẩn bệnh qua vân tay và móng tay trẻ em; đặc điểm sinh lý và bệnh lý trẻ em; dự đoán sức khỏe trẻ em; tên gọi, vị trí và ý nghĩa của móng ngón bàn tay trẻ em; phương pháp phân chia khu vực bàn tay tương ứng bệnh lý tạng phủ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách phát hiện bệnh cho trẻ em: Hướng dẫn cách phát hiện bệnh qua biểu hiện của bàn tay - Phần 1

 1. HƯỚNG DÂN CÁCM PHÁT HIỆN BỆNH O U A BIỂU HÌỆN CUA BÀN TÁY » Cách phát hiện bệnh C H O TRẺ EM V NHÀXUẮĨBẢNTHỜIMI
 2. HƯỚNG DẪN CÁCH PHÁT H Ị ^ BÊNH O U A B IỂ U H ÌỆ N CỦA BÀN TAY Cách phát hiện bệnh CH O TRE EM
 3. Hién mục treii xuaì hiiii pliam ciiỉi I hư viọii Ọuoc J>ia V iel Nam Hướiiịỉ dắn cách pÌKÌl hiện licnh qua biêu hicii cùa bàn tay : Cách |)hál hicii bcnli clio lic CIII / 'lìaii I.ệ Xuân bicn dịch. - 11. : Thời dại. 201 I. - 2,U)tr. ánh ; 2 Icm 1. Bệnh 2. ('hấn doáii ?1 . Đicu I I Ị 4. \'an tay 5. 1'rẻ em 618.92 - dcl4 TI)B0()12p-('l!>
 4. Trán Lệ }{uân[Biêii dich] HƯỚNG DẪN CÁCH PHÁT HIỆN BÊN H OUA BIỂU HÌỆN CUA BÀN TÁY ách phát hiện bệnh CH o TRE EM ? ì NHÀXUÂĨBẢN ềÊ ĨHỪIĐẠI
 5. KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ QUA VÂN BÀN TAY Hình 1 Dưới c h â n n g ó n trỏ b à n tay phả i có v â n h ì n h chữ “ Đ i ề n ” hoặ c h ì n h chữ “T h ậ p ”, là tín hiệu b ê n h k ế t sỏi mât. Hình 2
 6. V â n vù ng phổi b à n tay rôh loạn, biểu h i ệ n b ệ n h b iế n p h ầ n phổi. Hình 3 Màu sắc m ặ t m ó n g n g ó n trắng, tín hiệ u t h i ế u máu... Hình 4 M óng n g ó n mà u đỏ, tín hiệ u chức n ă n g đ ô n g cầ m máu bị trỏ ngại.
 7. Hình 5 Móng ngón màu vàng, tín hiệu b ệ n h về mật, gan. Hình 6 Màu m ặ t m ó n g xanh, tín hiệ u h à n lạ n h ứ đọng.
 8. Hình 7 Mó ng n g ó n màu đen, tín hiệu bệnh tì n h ng h iê m trọng. Hình 8 Món g n g ó n m à u xa n h da trời, tín hiệ u ứ máu.
 9. Hình 9 M à u m ặ t m óng tro h ạ t dẻ là tín hiệ u do thuô^c t i ê m uô"ng gây nê n. H ì n h 10 M óng ng ón mà u tr ắ n g đỏ đa n xen, tín h iệ u xơ vữa gan.
 10. H ì n h 11 M ó n g n g ó n co teo, tín hiệu d i n h dưỡng k h ô n g đầy đủ. H ì n h 12 M ó n g ng ón bè to, tín hiệu h ô n g d ù i b ệ n h dau mỏi. 10
 11. Hình 13 M ó n g n g ó n dài ra là tín hiệu cơ qua n hô h ấ p dễ bị m ắc b ệ n h . Hình 14 M óng n g ó n n g ắ n lại, tín hiệu b ệ n h tim m ạ ch v à n h , b ệ n h tiểu dríờng. 11
 12. Hình 15 Mó ng ng ón h ì n h tam giác, tín hiệ u đau đầu. Hình 16 Mó ng ng ón h ẹ p lại, tín h iệ u t h ể c h ấ t kém. 12
 13. H ì n h 17 M ó n g n g ó n h ì n h quả trám, tín hiệu b ệ n h tim, xơ vữa đ ộ n g mạch. H ì n h 18 M ó n g n g ó n h ì n h quạt, tín hiệ u dễ mắc chứng t r ú n g gió, viê m phổi. 13
 14. Hình 19 Món g n g ó n lõm ngang, triệu c h ứ n g cơ t h ể bị giun sán. Hình 20 M óng n g ó n v ể n h lê n tín hiệ u cơ t h ể th iế u canxi, th iế u máu.. 14
 15. Hình 21 M ó n g n g ó n trỏ mà giữa gồ cao lên, tín hiệu p hổi bị viêm. Hình 22 M ón g n g ó n nửa tròn, tín hiệu dễ bị mắc b ệ n h th ậ n . 15
 16. Hình 23 M óng ngổ n h ì n h cfng, tín hiệu dễ m ắc b ệ n h h iể m nghèo. Hình 24 M ón g ng ón phẳng, triệu c h ứ n g dễ mắc b ệ n h viêm họng. 16
 17. Hình 25 M ó n g n g ó n có sọc dọc, tín hiệ u k é n ăn. Hình 26 M ó n g n g ó n r ã n h lõm dọc, c ă n cứ vị trí r ã n h lõm là tín hi ệ u k h á c n h a u về b ệ n h tật. 17
 18. H ì n h 27 M ặt m ó n g có đố"m trắng, tín hiệ u t ổ n thiíơng mang tín h t ạ m thời. H ì n h 28 M ón g n g ó n đổi sang m à u vàng, tín hiệ u lây n h i ễ m k hu ẩ n. 18
 19. Hình 29 V à n h tr ă n g c h â n n g ó n m à u đỏ, tín hiệ u b ệ n h tim. Hình 30 M ặ t m ó n g xu ấ t h i ệ n r ã n h ngang, tín hiệ u mắc b ệ n h trao đổ i chất. 19
 20. Hình 31 M ặt m ó n g xuấ t h i ệ n r ã n h đứn g dọc biể u h i ệ n b ệ n h nâ^m ngoài da. Hình 32 M ặt m ó n g có c ạ n h lăng dọc, tín h i ệ u d i n h dưỡng k h ô n g tôd. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2