intTypePromotion=1

Câu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sự

Chia sẻ: Huyền Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
204
lượt xem
24
download

Câu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo tài liệu "Câu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sự" sau đây để biết được những nội dung chính được đưa ra trong tài liệu cũng như cách thức làm những bài tập này. Từ đó, giúp các bạn nắm bắt kiến thức môn học một cách tốt hơn để có thể học và hoàn thành bài thi môn học một cách hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sự

C©u hái «n tËp m«n luËt tè tông h×nh sù<br /> <br /> Bµi I: nhËp m«n LuËt tè tông h×nh sù<br /> 1. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy kh¸i niÖm "tè tông h×nh sù" vµ nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cña tè<br /> tông h×nh sù.<br /> 2. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy kh¸i niÖm "LuËt tè tông h×nh sù" (víi t- c¸ch lµ ngµnh luËt,<br /> mét ®¹o luËt, m«n häc, khoa häc ph¸p lý). Ph©n biÖt kh¸i niÖm “tè tông h×nh sù” víi<br /> kh¸i niÖm “LuËt tè tông h×nh sù”.<br /> 3. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy ®èi t-îng ®iÒu chØnh cña LuËt tè tông h×nh sù; Mèi quan hÖ<br /> gi÷a LuËt h×nh sù vµ LuËt tè tông h×nh sù.<br /> 4. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cña LuËt tè tông h×nh sù. Ph©n tÝch<br /> néi dung ph-¬ng ph¸p "phèi hîp, chÕ -íc" cña LuËt tè tông h×nh sù. Ph©n biÖt víi<br /> ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cña LuËt tè tông h×nh sù vµ mét sè ngµnh luËt kh¸c. Cho vÝ dô<br /> chøng minh.<br /> 5. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy vÞ trÝ cña LuËt tè tông h×nh sù trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt<br /> Nam.<br /> 6. H·y tr×nh bµy ®èi t-îng nghiªn cøu vµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu cña Khoa häc ph¸p<br /> lý tè tông h×nh sù vµ mèi quan hÖ gi÷a Khoa häc ph¸p lý tè tông h×nh sù víi c¸c khoa<br /> häc cã liªn quan, ®Æc biÖt víi Khoa häc ph¸p lý h×nh sù, víi Téi ph¹m häc vµ Khoa<br /> häc ®iÒu tra h×nh sù.<br /> 7. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy hiÖu lùc ¸p dông cña LuËt tè tông h×nh sù ViÖt Nam? Anh<br /> (ChÞ) cho biÕt tr-êng hîp C«ng d©n ViÖt Nam ph¹m téi trªn l·nh thæ quèc gia kh¸c th×<br /> cã ¸p dông c¸c qui ph¹m ph¸p luËt tè tông h×nh sù ViÖt Nam kh«ng?<br /> 8. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy nh÷ng lý do cña viÖc x©y dùng vµ ban hµnh Bé luËt TTHS<br /> n¨m 2003 thay thÕ cho Bé luËt TTHS 1988; Quan ®iÓm vµ nguyªn t¾c x©y dùng Bé<br /> luËt TTHS 2003.<br /> 9. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy nh÷ng ®iÓm míi cña Bé luËt TTHS n¨m 2003 so víi Bé luËt<br /> TTHS 1988.<br /> 10. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy nhiÖm vô cña LuËt tè tông h×nh sù ViÖt Nam? Trong giai<br /> ®o¹n c¶i c¸ch t- ph¸p, x©y dùng Nhµ n-íc ph¸p quyÒn XHCNVN hiÖn nay LuËt tè<br /> tông h×nh sù cã nhiÖm vô g×?<br /> 11. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy sù ph¸t triÓn cña LuËt tè tông h×nh sù ViÖt nam tõ n¨m<br /> 1945 ®Õn nay.<br /> <br /> bµi 2: nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña luËt tè tông h×nh sù<br /> 12. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy kh¸i niÖm c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña LuËt Tè tông h×nh<br /> sù?<br /> 13. Ph©n lo¹i c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña luËt tè tông h×nh sù?<br /> 14. Anh (chÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c b¶o ®¶m quyÒn b×nh<br /> ®¼ng cña mäi c«ng d©n tr-íc ph¸p luËt trong tè tông h×nh sù (§iÒu 5 BLTTHS).<br /> 15. Anh (chÞ) h·y ph©n tÝch néi dung vµ ý nghÜa cña nguyªn t¾c ph¸p chÕ x· héi chñ<br /> nghÜa trong luËt tè tông h×nh sù ViÖt Nam (§iÒu 3 BLTTHS).<br /> 16. Anh (chÞ) h·y ph©n tÝch néi dung vµ ý nghÜa cña nguyªn t¾c " Thùc hµnh quyÒn<br /> c«ng tè vµ kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt trong tè tông h×nh sù" (§iÒu 23 BLTTHS).<br /> 17. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c: "TiÕng nãi vµ ch÷ viÕt<br /> dïng trong tè tông h×nh sù lµ tiÕng ViÖt. Ng-êi tham gia tè tông cã quyÒn dïng tiÕng<br /> nãi vµ ch÷ viÕt cña d©n téc m×nh, trong tr-êng hîp nµy cÇn ph¶i cã phiªn dÞch" (§iÒu<br /> 24 BLTTHS).<br /> 18. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 4<br /> BLTTHS: “ T«n träng vµ b¶o vÖ c¸c quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n".<br /> 19. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 6<br /> BLTTHS: “ B¶o ®¶m quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ th©n thÓ cña c«ng d©n”.<br /> 20. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 7<br /> BLTTHS: “ B¶o hé tÝnh m¹ng, søc khoÎ, danh dù, nh©n phÈm, tµi s¶n cña c«ng d©n”.<br /> 21. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 8<br /> BLTTHS: “B¶o ®¶m quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë, an toµn vµ bÝ mËt th­ tÝn, ®iÖn<br /> tho¹i, ®iÖn tÝn cña c«ng d©n”<br /> 22. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 9<br /> BLTTHS: “Kh«ng ai bÞ coi lµ cã téi khi ch­a cã b¶n ¸n kÕt téi cña Toµ ¸n ®· cã hiÖu<br /> lùc ph¸p luËt”<br /> 23. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 10<br /> BLTTHS: “ X¸c ®Þnh sù thËt cña vô ¸n”<br /> 24. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 11<br /> BLTTHS: “ B¶o ®¶m quyÒn bµo ch÷a cña ng­êi bÞ t¹m gi÷, bÞ can, bÞ c¸o”<br /> 25. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 12<br /> BLTTHS: “ Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, ng­êi tiÕn hµnh tè tông”<br /> <br /> 2<br /> <br /> 26. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 13<br /> BLTTHS: “ Tr¸ch nhiÖm khëi tè vµ xö lý vô ¸n h×nh sù”<br /> 27. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 14<br /> BLTTHS: “B¶o ®¶m sù v« t­ cña nh÷ng ng­êi tiÕn hµnh hoÆc ng­êi tham gia tè tông”.<br /> 28. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 15<br /> BLTTHS: “ Thùc hiÖn chÕ ®é xÐt xö cã Héi thÈm tham gia”<br /> 29. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 16<br /> BLTTHS: “ ThÈm ph¸n vµ Héi thÈm xÐt xö ®éc lËp vµ chØ tu©n theo ph¸p luËt”.<br /> 30. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 17<br /> BLTTHS: “ Toµ ¸n xÐt xö tËp thÓ”<br /> 31. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 18<br /> BLTTHS: “ XÐt xö c«ng khai”<br /> 32. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 19<br /> BLTTHS: “ B¶o ®¶m quyÒn b×nh ®¼ng tr­íc Toµ ¸n”<br /> 33. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 20<br /> BLTTHS: “Thùc hiÖn chÕ ®é hai cÊp xÐt xö”<br /> 34. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 21<br /> BLTTHS: “ Gi¸m ®èc viÖc xÐt xö”<br /> 35. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 22<br /> BLTTHS: “ B¶o ®¶m hiÖu lùc cña b¶n ¸n vµ quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n”<br /> 36. Anh (chÞ) h·y ph©n biÖt c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n vµ nguyªn t¾c kh«ng c¬ b¶n trong<br /> LuËt tè tông h×nh sù.<br /> 37. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 25<br /> BLTTHS: “ Tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc vµ c«ng d©n trong ®Êu tranh phßng ngõa vµ<br /> chèng téi ph¹m”<br /> 38. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 26<br /> BLTTHS: “Sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan nhµ n­íc víi c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông”<br /> 39. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 27<br /> BLTTHS: “ Ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn ph¹m téi”.<br /> 40. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 28<br /> BLTTHS: “Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n sù trong vô ¸n h×nh sù”<br /> <br /> 3<br /> <br /> 41. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 29<br /> BLTTHS: “B¶o ®¶m quyÒn ®­îc båi th­êng thiÖt h¹i vµ phôc håi danh dù, quyÒn lîi<br /> cña ng­êi bÞ oan” .<br /> 42. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 30<br /> BLTTHS: “B¶o ®¶m quyÒn ®­îc båi th­êng cña ng­êi bÞ thiÖt h¹i do c¬ quan hoÆc<br /> ng­êi cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh tè tông h×nh sù g©y ra”<br /> 43. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 31<br /> BLTTHS: “B¶o ®¶m quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o trong tè tông h×nh sù”<br /> 44. Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch néi dung, ý nghÜa cña nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i §iÒu 32<br /> BLTTHS: “ Gi¸m s¸t cña c¬ quan, tæ chøc, ®¹i biÓu d©n cö ®èi víi ho¹t ®éng cña c¬<br /> quan tiÕn hµnh tè tông, ng­êi tiÕn hµnh tè tông”.<br /> <br /> Bµi 3: C¬ quan tiÕn hµnh tè tông, ng-êi tiÕn hµnh tè tông<br /> vµ ng-êi tham gia tè tông<br /> 45. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy kh¸i niÖm c¬ quan tiÕn hµnh tè tông vµ ph©n biÖt C¬ quan<br /> tiÕn hµnh tè tông víi c¬ quan kh¸c ®-îc giao tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng tè tông.<br /> 46. Anh (ChÞ) hay tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan tiÕn hµnh tè tông víi c¸c c¬<br /> quan t- ph¸p vµ c¸c c¬ quan nhµ n-íc kh¸c.<br /> 47. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy c¬ cÊu, nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng; chøc n¨ng, quyÒn<br /> h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan §iÒu tra trong tè tông h×nh sù.<br /> 48. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy c¬ cÊu, nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng; chøc n¨ng, quyÒn<br /> h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña ViÖn kiÓm s¸t trong tè tông h×nh sù.<br /> 49. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy c¬ cÊu, nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng; chøc n¨ng, quyÒn<br /> h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan Toµ ¸n trong tè tông h×nh sù.<br /> 50. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña C¬ quan C¶nh s¸t, C¬ quan<br /> An ninh, C¬ quan H¶i quan, C¬ quan KiÓm l©m, Bé ®éi biªn phßng, C¶nh s¸t biÓn<br /> trong tè tông h×nh sù.<br /> 51. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy tiªu chuÈn, viÖc ph©n lo¹i, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña<br /> §iÒu tra viªn trong tè tông h×nh sù.<br /> 52. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy tiªu chuÈn, viÖc ph©n lo¹i, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña<br /> KiÓm s¸t viªn trong tè tông h×nh sù.<br /> 53. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy tiªu chuÈn, viÖc ph©n lo¹i, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña<br /> ThÈm ph¸n trong tè tông h×nh sù.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 54. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy tiªu chuÈn, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Héi thÈm nh©n<br /> d©n trong tè tông h×nh sù.<br /> 55. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Th- ký Toµ ¸n.<br /> 56. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña Thñ tr-ëng C¬<br /> quan ®iÒu tra, Phã Thñ tr-ëng C¬ quan ®iÒu tra.<br /> 57. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña ViÖn tr-ëng<br /> ViÖn kiÓm s¸t, Phã ViÖn tr-ëng ViÖn kiÓm s¸t.<br /> 58. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña Ch¸nh ¸n, Phã<br /> Ch¸nh ¸n Tßa ¸n.<br /> 59. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy khi nµo ph¶i tõ chèi hoÆc thay ®æi ng-êi tiÕn hµnh tè<br /> tông. T¹i sao tè tông h×nh sù quy ®Þnh cÇn ph¶i tõ chèi hoÆc thay ®æi ng-êi tiÕn hµnh tè<br /> tông trong nh÷ng tr-êng hîp ®ã?<br /> 60. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy quyÒn ®Ò nghÞ thay ®æi ng-êi tiÕn hµnh tè tông?<br /> 61. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy viÖc thay ®æi §iÒu tra viªn; ThÈm quyÒn thay ®æi ®iÒu tra<br /> viªn?<br /> 62. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy viÖc thay ®æi KiÓm s¸t viªn ; ThÈm quyÒn thay ®æi KiÓm<br /> s¸t viªn.<br /> 63. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy viÖc thay ®æi ThÈm ph¸n, Héi thÈm; ThÈm quyÒn thay ®æi<br /> ThÈm ph¸n, Héi thÈm.<br /> 64. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy viÖc thay ®æi Th- ký Tßa ¸n; ThÈm quyÒn thay ®æi th- ký<br /> phiªn toµ.<br /> 65. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy kh¸i niÖm, quyÒn vµ nghÜa vô cña bÞ can, bÞ c¸o ( cho vÝ dô<br /> chøng minh).<br /> 66. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy kh¸i niÖm, quyÒn vµ nghÜa vô cña ng-êi bÞ h¹i (cho vÝ dô<br /> chøng minh).<br /> 67. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy kh¸i niÖm, quyÒn vµ nghÜa vô cña nguyªn ®¬n d©n sù (cho<br /> vÝ dô chøng minh).<br /> 68. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy kh¸i niÖm, quyÒn vµ nghÜa vô cña cña bÞ ®¬n d©n sù (cho<br /> vÝ dô chøng minh).<br /> 69. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy kh¸i niÖm, quyÒn vµ nghÜa vô cña cña ng-êi cã quyÒn lîi<br /> vµ nghÜa vô liªn quan ®Õn vô ¸n ( cho vÝ dô chøng minh).<br /> 70. Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy kh¸i niÖm, quyÒn vµ nghÜa vô cña ng-êi bµo ch÷a (chã vÝ<br /> dô chøng minh).<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản