intTypePromotion=1

Câu hỏi trò chơi Rung Chuông Vàng - Phần 10

Chia sẻ: Dương Thanh Hợp | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
232
lượt xem
113
download

Câu hỏi trò chơi Rung Chuông Vàng - Phần 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'câu hỏi trò chơi rung chuông vàng - phần 10', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trò chơi Rung Chuông Vàng - Phần 10

  1. 1. PNTR là gì? - PNTR là chữ viết tắt tiếng Anh của từ Quy chế Quan hệ thương m ại bình thường vĩnh viễn (Permanent Normal Trade Relations). 2. ESCAP là gì? - ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) là tên viết tắt tiếng Anh của Ủy ban Kinh t ế xã h ội châu Á - Thái Bình Dương. 3. NICs lµ g×? - NICs (Newly industrializing countries) là cụm từ dùng để chỉ nh ững nước công nghiệp mới. 4. Một hiện tượng hi hữu trong lịch sử và là tai nạn duy nhất trong lịch sử của ngành năng lượng hạt nhân thương mại thế giới cho đến nay? - Thảm hoạ Chernobyl. 5. UFO là gì? - UFO là chữ viết tắt của unidentified flying object trong tiếng Anh nghĩa là vật thể bay không xác định chỉ vật thể hoặc hiện tượng thị giác bay trên trời mà không thể xác định được đó là gì. 6. WWF viÕt t¾t cña tõ g× trong tiÕng Anh? - Quỹ quốc tế bảo vệ động vật hoang dã (World Wildlife Fund). 7. "Thung lũng Silicon" ë ®©u?- Hoa Kú. 8. Đến nay đã có bao nhiêu khách du lịch bay vào vũ trụ?- 4. 9. Ban Ki Moon đã trở thành Tổng thư ký thứ mÊy cña LHQ?- 8. 10. Tæng thèng thø 7 cña LHQ lµ ai?- Kofi Annan. 11. Ai là người đầu tiên đã khám phá ra chất pénicilline?- Alexander Fleming . 12. Cục dự trữ Liên bang Mỹ viÕt t¾t lµ g×?-FED. 13. Ai là người tìm ra vi khuẩn bệnh lao?- Robert Koch. 14. Nguồn gốc của Thiền phái Trúc Lâm ở đâu?- Nói Yªn Tö. 15. Ba tØnh miÒn §«ng Nam K× gåm nh÷ng tØnh nµo?- Gia §Þnh, §Þnh Têng, Biªn Hoµ. 16. Ba tØnh miÒn T©y Nam K× gåm nh÷ng tØnh nµo?- VÜnh Long, An Giang, Hµ Tiªn. 17. Phong trµo ®ång khëi BÕn Tre diÔn ra vµo n¨m nµo? - 1960. 18. T¸c phÈm “B×nh ng« ®¹i c¸o” cña ai? - NguyÔn Tr·i. 19. Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam gåm nh÷ng bé phËn hîp thµnh nµo? - Bé ®éi chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n tù vÖ. 20. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m diÔn ra vµo thêi gian nµo? 1
  2. - Ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1945. 21. Ai lµ ngêi l·nh ®¹o phong trµo §«ng Du? - Phan Béi Ch©u. 22. ChiÕn dÞch biªn giíi diÔn ra vµo n¨m nµo? - 1950. 23. ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ diÔn ra vµo n¨m nµo? - 1954. 24. ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ diÔn ra lµm mÊy ®ît? - Ba. 25. ChiÕn dÞch “§êng chÝn Nam Lµo” diÔn ra vµo n¨m nµo? - 1971. 26. ChiÕn dÞch “§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng” diÔn ra vµo n¨m nµo? - 1972. 27. ChiÕn dÞch “Hå ChÝ Minh” diÔn ra vµo thêi gian nµo? - Tõ 26/4 ®Õn 30/4/1975. 28. ChiÕn dÞch ViÖt B¾c diÔn ra vµo n¨m nµo? - 1947. 29. ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng diÔn ra vµo nh÷ng n¨m nµo? - 938 vµ 1288. 30. ChiÕn tranh Côc bé diÔn ra trong kho¶ng thêi gian nµo? - 1965 – 1968. 31. T¸c gi¶ cña t¸c phÈm “Lôc V©n Tiªn” lµ ai? - NguyÔn §×nh ChiÓu. 32. Chïa Mét Cét ®îc x©y dùng vµo n¨m nµo? - 1049. 33. Tªn gäi kh¸c cña Chïa Mét Cét? - Diªn Hùu. 34. Cét cê Hµ Néi ®îc x©y dùng vµo n¨m nµo? - 1812. 35. Cuéc mÝt tinh ë Qu¶ng trêng §Êu x¶o diÔn ra vµo thêi gian nµo? - Ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 1938. 36. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®îc thµnh lËp vµo thêi gian nµo? - 03/02/1930. 37. D¹ Tr¹ch V¬ng lµ tªn gäi cña ai? - TriÖu Quang Phôc. 38. Vô ¸n “LÖ chi viªn” liªn quan ®Õn ai? - NguyÔn Tr·i. 39. Hµ Néi hiÖn nay cã mÊy quËn? - 7. 2
  3. 40. Héi “Gß §èng §a” diÔn ra vµo ngµy nµo? - Ngµy 05 th¸ng Giªng ©m lÞch hµng n¨m. 41. Héi nghÞ Diªn Hång diÔn ra vµo n¨m nµo? - 1285. 42. Ph¹m Ngò L·o lµ tíng thêi nµo? - Thêi TrÇn. 43. Bé luËt Gia Long thuéc triÒu ®¹i phong kiÕn nµo? - Thêi nhµ NguyÔn. 44. Khëi nghÜa Yªn ThÕ do ai l·nh ®¹o? - Hoµng Hoa Th¸m. 45. Quèc Tö Gi¸m ®îc x©y dùng thêi nµo? - Thêi Lý. 46. V¹n Xu©n lµ tªn níc ta thêi nµo? - Thêi Lý. 47. S«ng Hång ch¶y vµo níc ta b¾t ®Çu ë tØnh nµo? - TØnh Lµo Cai. 48. Tªn con tµu ®a nhµ du hµnh Gagarin vµo vò trô cã tªn lµ g×? - Ph¬ng §«ng. 49. Tªn con tµu ®a nhµ du hµnh Neil Astrong lªn mÆt tr¨ng cã tªn lµ g×? - Apolo11. 50. Tªn con tµu ®îc Trung Quèc phãng lªn vò trô lµ g×? - ThÇn Ch©u. 51. C©u nãi “BiÕt råi khæ l¾m nãi m·i’’ trong t¸c phÈm nµo? - Sè ®á. 52. B¶n Window míi nhÊt ®îc Microsoft ®a ra lµ g×? - Vista. 53. C¸c s«ng Hoµng Hµ, Mª K«ng ®îc b¾t nguån tõ ®©u? - Cao nguyªn T©y T¹ng. 54. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng diÔn ra vµo thêi gian nµo? - Th¸ng 2 n¨m 1951. 55. Qu©n ta gi¶i phãng HuÕ trong chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh vµo thêi gian nµo? - Ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 1975. 56. MEN§EN ®· tiÕn hµnh thÝ nghiÖm trªn c¸i g×? - §Ëu Hµ Lan. 57. C©u nãi “Häc, häc n÷a, häc m·i’’ lµ cña ai? - Lªnin. 58. S«ng Mª K«ng ch¶y qua bao nhiªu níc? - 6. 59. Tªn thËt cña nhµ th¬ ThÕ L÷? - Thø LÔ. 60. Ai lµ t¸c gi¶ cña “HÞch tíng sÜ”? - TrÇn Hng §¹o. 3
  4. 61. “HÞch tíng sÜ” ®îc viÕt n¨m nµo? - 1285. 62. B¶ng tuÇn hoµn ho¸ häc mang tªn nhµ ho¸ häc nµo? - Men®ªlªep. 63. Níc ta gia nhËp Asean vµo n¨m nµo? - 1995. 64. T¸c phÈm “Trong lßng mÑ” lµ cña ai? - Nguyªn Hång. 65. Ai lµ ngêi t×m ra thuyÕt “v¹n vËt hÊp dÉn”? - Issac Niut¬n. 66. Ai lµ ngêi cã c©u nãi næi tiÕng “¥-rª-ka”? -Acsimet. 67. Thñ tíng cña níc Anh hiÖn nay lµ ai? -Tony Blair. 68. Chñ tÞch níc ta hiÖn nay lµ ai? -NguyÔn Minh TriÕt. 69. Chñ tÞch Quèc héi níc ta hiÖn nay lµ ai? -NguyÔn Phó Träng. 70. Tæng BÝ th §¶ng Céng s¶n VN lµ ai? - N«ng §øc M¹nh. 71. Tæng BÝ th ®Çu tiªn cña §¶ng ta lµ ai? - TrÇn Phó. 72. Tªn ho¸ häc cña muèi ¨n? - NaCl. 73. Trong ph¶n øng chÊt chiÕm oxi lµ chÊt g×? - ChÊt khö. 74. Trong ph¶n øng chÊt nhêng oxi lµ chÊt g×? - ChÊt oxi-ho¸. 75. Ngêi ®Çu tiªn ®· x©y dùng mét häc thuyÕt cã hÖ thèng vÒ sù tiÕn ho¸ cña sinh giíi? - Lamac. 76. T¸c phÈm næi tiÕng “Nguån gèc c¸c loµi” lµ cña ai? - §acuyn. 77. “Romeo & Juliet” lµ t¸c phÈm cña ai? - Shakepeare. 78. Lý C«ng UÈn dêi ®« vµo n¨m nµo? - 1010. 79. Trong nh÷ng chÊt sau , chÊt nµo cã thÓ t¸c dông víi HCl : Fe,Cu,Au,Al,Na? -Na,Fe,Al. 80. Ai lµ ngêi ph¸t minh ra cao su? - Charles Goodyear. Ai phát minh ra bom nguyên tử? 81. - Robert Oppenheimer. 4
  5. 82. Ai là người tiên phong trong lĩnh vực vi sinh vật học? - Louis Pasteur. 83. CDMA viÕt t¾t cña tõ g×? - CDMA viết đầy đủ là Code Division Multiple Access. 84. C¶ng Sydney n¨m nay trßn bao ngiªu tuæi? -75. 85. ATM viÕt t¾t cña tõ nµo? - Automated Teller Machine. 86. Nhà thờ nào là đại diện tiêu biểu nhất cho phong cách kiến trúc Gô-tích trên thế giới? - Nhà thờ Đức Bà Paris. 87. Nhà thờ Đức Bà Paris ®îc x©y dùng vµo n¨m nµo? - 1160. 88. Nh÷ng trang Web cã ®u«i .gov lµ trang web cña tæ chøc nµo? - ChÝnh phñ. 89. World Cup 2010 ®îc diÔn ra ë ®©u? - Nam Phi. 90. Scandinavi bao gồm những nước nào? - Đan Mạch, Na uy, Thuỵ Điển, nhưng cũng có thể thêm cả 2 thành viên Ai-xơ-len và Phần Lan. 91. Asean ®îc thµnh lËp vµo thêi gian nµo? - Ngµy 8 th¸ng 8 n¨m 1967. 92. B¸n ®¶o §«ng D¬ng gåm nh÷ng níc nµo? - VN, Lµo, Campuchia. 93. Khu vùc khai th¸c dÇu má lín nhÊt thÕ giíi ? - T©y nam ¸. 94. Gi¶i thëng Oscar n¨m 2007 lµ lÇn thø mÊy? - 79. 95. HiÖp héi ASEAN gåm bao nhiªu thµnh viªn? - 11. 96. Ba tØnh (thµnh phè) võa ®îc t¸ch ra ë níc ta? - §¾k N«ng, §iÖn Biªn, HËu Giang. 97. Vên quèc gia Cóc Ph¬ng thuéc tØnh nµo? - Ninh B×nh, Hoµ B×nh, Thanh Ho¸. 98. Vên quèc gia Yok §«n thuéc tØnh nµo? - §¾k L¾k. 99. Con s«ng chia c¾t hai miÒn Nam – B¾c trong kh¸ng chiÕn chèng Mü? - BÕn H¶i. 100. §Êt níc ViÖt Nam bao gåm nh÷ng g×? - §Êt liÒn, c¸c h¶i ®¶o, vïng biÓn, vïng trêi. 5
  6. 1. Chiếc cúp bóng đá lâu đời nhất nước Anh? FA 2. Năm 1970 chiếc cúp đã vĩnh viễn thuộc về lien đoàn bong đá Brazil có tên là gì? "Nữ thần Vàng" 3. Sự tích đầm mực gắn liền với 2 nhân vật nào? Thấy Chu Văn An và học trò Thuỷ Thần Nhân vật chính trong tiểu thuyết “thép đã tôi thế đấy”? Pavel Corsaghin 4. Trận đánh mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên? Ban Mê Thuật 5. Trạm vũ trụ quốc tế thay thế cho sự hoạt động của trạm Hoà Bình?ISS 6. Con tầu đã đưa nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong lên mặt trăng (tháng 7/1969) 7. Người phụ nữ đầu tiên đạt giải Nobel? : Marie Curie (đạt 2 giải Nobel về Vật lý và Hoá Học) 8. Nơi đây nhà bác học Darwin đã tìm ra thuyết tiến hoá? quần đảo Galpagos 9. Hệ điều hành đầu tiên mà IBM đưa ra cho máy tính cá nhân? Hệ điều hành MS-DOS , năm 1981 10. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên được chế tạo? Máy ENIAC – năm 1945 -ở đại học Pensynvania-Mỹ 11. Trong tác phẩm “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc, vị vua nào không hề có mặt trong tác phẩm nhưng được khắc họa rất đậm nét và linh động ? Khải Định. 12. Tên 2 nhân vật chính trong tác phẩm “Đôi mắt” của Nam Cao ? Độ và Hoàng. 13. Ai là Tổng thống Mỹ trẻ nhất trong lịch sử? John Kenedy 14. Vị tổng thống Mỹ “Ngồi trên xe lăn”? Franklin Delano Roosevelt (Ru dơ ven) 15. Câu nói này là của ai “Không biết về sự dốt nát của mình là hai lần dốt nát”? Platon 16. Người được gọi là “Copécníc và Galilê của thế kỉ XX”? Anh-Stanh 17. Cha đẻ của bom nguyên tử? Enrico Fermi 18. Người được mệnh danh là “Cha đẻ của văn học dân tộc Nga”? Pushkin 19. Tác phẩm cuối cùng và được coi là gây tiếng vang lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Beethoven? Bản giao hưởng số 9 20. Người họa sĩ nổi tiếng này trong lúc tức giận đã tự cắt đứt tai trái của mình? Van Gogh 21. Hình thức sinh sản trong đó chỉ có một cá thể tham gia vào quá trình tạo ra các cơ thể mới, không phân biệt tính đực-cái, không qua thụ tinh? Sinh sản vô tính. 22. Quê hương của hãng điện thoại Nokia? Phần Lan 23. Chất khí nào khó hóa lỏng nhất? Hêli 24. Nhật Bản bao gồm bao nhiêu đảo chính?TL: 4 (Hockaido, Honshu, Shikoku, Kyushu) 25. Đội tuyên truyền giải phóng quân ban đầu thành lập có bao nhiêu người?TL: 34 26. Cầu Tower bắc qua sông nào ở Anh?TL: Thames 27. Cầu Cổng Vàng (Golden Gate) thuộc bang nào của Hoa Kỳ?TL: California 28. Một năm có bao nhiêu giải Grand Slam (quần vợt) được tổ chức?TL: 4 29. Đất nước được mệnh danh là xứ sở hoa phong lan?TL: Thái Lan 6
  7. 30. Ai đã cho xây dựng Khuê Văn Các?TL: Gia Long 31. 3 hãng thông tin di động Sfone, EVN, HT mobile đều dùng chung công nghệ gì?TL: CDMA 32. Viết tắt của hệ thống định vị toàn cầu?TL: GPS (Global Positioning System) ASEM hiện có bao nhêu thành viên ?38 33. Câu lạc bộ paris gồm bao nhiêu nước ? 19 34. .”Thung lũng silicon “nằm ở bang nao? San Francisco 35. Che Guevara là người nước nào ?Argentina 36. 1 loài hoa là biểu tượng của nhật hoàng ?Hoa cúc 37. 13 vạch đỏ trên cờ mĩ có ý nghiã j ?Tượng trưng cho 13 bang 38. đầu tiên của Mĩ 39. Hiện nay có bao nhiêu quốc gia có thủ đô trùng hoàn toàn với tên nước ? 9 Thủ đô Guatemala thuộc nước Guatemala Kuwait - Kuwait Luxembourg - Luxembourg Mexico City - Mexico Monaco - Monaco Panama City - Panama Singapore - Singapore Djibouti - Djibouti San Marino - San Marino Đèo dài nhất việt nam ?Đèo phađin dài 37km nằm giữa sơn la 40. và lai châu Hồ hoàn kiếm(gươm) còn có tên gọi khác là ?Hồ Lục thủy 41. Đội bóng vô địch seri A nhiều lần nhất ?Juvetus : 27 lần 42. Ngọn núi cao nhất ở châu phi ?Kynimanraro (quanh năm có 43. tuyết fủ ) Miền nam gọi chuột rút là ?Vọp bẻ 44. Vị hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử trung quốc ?Khang hi ( 45. 62 năm ) Bộ trưởng bộ y tế đầu tiên của nứơc ta là ?Phạm ngọc Thạch 46. Tứ hành xung ?Tý –Ngọ-Mão –Dậu 47. Ngày trao giải thưởng nobel hàng năm ?10/12 48. Giải nobel nào ko nằm trong di trúc của Nobel?Nobel kinh tế 49. .Các tiểu vương quốc a rập thống nhất gồm bao nhiêu nước ? 50. 7 Mùi thơm của nước sông hương là do ?Rễ cây thạch xương 51. bồ Rằm tháng riêng có tên khác là j ?Tết thượng nguyên 52. Tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta?Nghệ an 53. 54. Điền tiếp vào dãy sau : 1 2 10 37 101 …?372 7
  8. Đài truyền hình ra đời sớm nhất trên thế giới là ?BBC (the 55. Bristish Broadcasting corporation ) Giải oscar đầu tiên đc tổ chức vào năm nào ?1928 56. 57. Cờ cắm trên nóc hầm tướng Dờ cat có chữ j ?Quyết chiến quyết thắng 58. 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2