intTypePromotion=1

CÂU HỎI IQ & ĐÁP ÁN

Chia sẻ: Vanvancaca | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1
1.233
lượt xem
545
download

CÂU HỎI IQ & ĐÁP ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi iq & đáp án', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI IQ & ĐÁP ÁN

 1. CÂU H I IQ & ÁP ÁN GI I THI U Trong s các phương pháp khác nhau có m c ích dùng o trí thông minh thì phương pháp ph bi n nh t là dùng bài ki m tra IQ (Ch s thông minh-Intellegence Quotient). ây là hình th c ki m tra ã ư c tiêu chu n hóa, ư c thi t k nh m o trí thông minh c a con ngư i như s khác bi t v h c th c. IQ là phương pháp o m c thông minh liên quan n tu i. T “quotient” (trong t vi t t t IQ) có nghĩa là chia m t lư ng cho m t lư ng, và vi c xác nh trí thông minh là năng l c trí tu hay nhanh nh y c a b não. Thông thư ng thì các bài ki m tra IQ g m có nhi u lo i câu h i có tính ch t phân b c trình , m i câu u ư c tiêu chu n hóa b ng vi c th nghi m câu h i trên m t s lư ng l n các cá nhân nh m thi t l p thang i m s IQ trung bình cho m i bài ki m tra là 100. Th c t cho th y năng l c trí tu c a m t con ngư i thư ng phát tri n m t t c nh t nh cho n tu i kho ng 13, sau tu i này s phát tri n trí não tr nên gi m d n, ngoài tu i 18 thì r t ít ho c không có s c i thi n trí thông minh nào. Khi o ch s IQ c a m t a tr , ngư i ta thư ng dùng bài ki m tra IQ ã ư c tiêu chu n hóa, v i i m t trung bình ư c quy cho t ng nhóm tu i. Ví d m t a tr 10 tu i mà t ư c k t qu mà áng l ra a tr 12 tu i m i t ư c thì a tr 10 tu i có ch s thông minh là 120, hay b ng 12/10 x 100: Tu i trí tu (12) x 100 = 120 IQ Tu i th i gian (10) Vì sau tu i 18, ngư i ta th y ít ho c không có s c i thi n v trí thông minh nào nên ngư i l n c n ph i ư c ki m tra b ng bài thi IQ có i m trung bình là 100. Cũng gi ng như nhi u cách phân b m t bài ki m tra khác trên th c t , s phân b bài thi IQ có d ng như hình c a m t chi c chuông thông thư ng (xem hình dư i), trong hình này i m t trung bình là 100 và các t l tương t x y ra c trên và dư i giá tr chu n này. Có nhi u lo i bài ki m tra trí thông minh khác nhau, ví d như lo i bài Cattell, Stanford-Binet và Wechsler, và m i lo i u có thang ánh giá trí thông minh khác nhau. Stanford-Binet ánh giá r t cao b ng các câu h i liên quan n kh năng ngôn ng và ư c dùng r ng rãi M . Lo i bài Weschler g m có hai thang ánh giá riêng bi t v ngôn ng và kh năng di n t v i m i m c IQ. i v i thang ánh giá Stanford-Binet thì có t i m t n a s ngư i tham gia ki m tra t i m IQ t 90 n 110, 25% t i m trên 110, 11% t i m trên 120, 3% t i m trên 130 và 0,6% t i m trên 140.
 2. CÂU H I IQ & ÁP ÁN 0 100 170 i m IQ Hình 1: ư ng cong hình chi c chuông M c dù chính bài ki m tra IQ chúng ta c quan tâm nhi u n nhưng cũng ph i hi u r ng các bài ki m tra IQ ch là m t hình th c ki m tra o nghi m tinh th n. N i dung c a lo i bài ki m tra này có th bao chùm h u h t các khía c nh v bi u c m ho c trí tu , bao g m cá tính, thái , trí thông minh hay bi u c m. Nh ng bài ki m tra o nghi m tinh th n v cơ b n cũng ch là các d ng c dùng ánh giá trí não. Nh ng bài ki m tra v thái cũng ư c coi là nh ng bài ki m tra IQ v kh năng nh n bi t. Lo i bài ki m tra này ư c thi t k ki m tra kh năng n m b t nhanh chóng c a b n trong i u ki n th i gian h n h p. Có nhi u lo i bài ki m tra ánh giá khác nhau. Tuy nhiên, m t bài ki m tra i n hình g m có 3 ph n, m i ph n ánh giá m t kh năng khác nhau, thư ng bao g m ánh giá kh năng l p lu n ngôn ng , x lý con s và hình h c, ho c tư duy hình h c không gian. i u quan tr ng là ph i rèn luy n trí não c a chúng ta m t cách thư ng xuyên. Ví d , chúng ta càng luy n t p nhi u bài ki m tra v ý th c ngôn ng thì chúng ta càng làm tăng kh năng hi u nghĩa c a t và dùng chúng m t cách hi u qu ; chúng ta càng luy n t p các bài toán chúng ta càng tr nên t tin hơn khi làm vi c v i các con s , kh năng gi i chính xác các bài toán s h c càng t t hơn và chúng ta s gi i nhanh hơn. Th i gian gi i h n i v i m i bài ki m tra là 90 phút. Cho phép dùng máy tính b túi h tr gi i các bài toán s h c. Hãy s d ng b ng dư i ây ánh giá k t qu c a b n: im t M c ánh giá 36 - 40 R t xu t s c 31 - 35 Xu t s c 25 - 30 R t gi i 19 - 24 Gi i 14 - 18 Trung bình Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 3. CÂU H I IQ & ÁP ÁN CÂU H I 1. M nh ghép nào dư i ây trong s các m nh A, B, C, D và E khi ghép v i m nh bên trái s t o ra m t hình vuông hoàn ch nh? A B C D E DA:I-1-B 2. S nào s là s ti p theo c a chu i s sau? 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ? DA:I-3-20 3. S nào khác tính ch t v i các s còn l i? 9678 4572 5261 5133 3527 6895 7768 DA:I-4-3527 4. Cho hình sau: 1 2 4 7 4 7 10 ? 6 12 ? ? 7 8 10 ? 6 5 Còn thi u các ch s nào? 8 10 9 7 12 13 B A 6 5 7 8 7 9 14 13 C D DA:I-6-D Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 4. CÂU H I IQ & ÁP ÁN 5. Hình nào khác v i các hình còn l i? B C A E D DA:I-7-C 6. M i s trong hình kim t tháp dư i là t ng c a hai s ngay bên dư i nó. Hãy i n vào kim t tháp s còn thi u. 56 28 19 7 7 DA:I-9-((103,47,28,12,16,12,2,5,9,3)) “các s l n lư t t trên xu ng, trái sang ph i” 7. Hình nào khác v i các hình còn l i? A B C D E DA:I-10-B 8. Hình nào khác v i các hình còn l i? Hình b y c nh, Hnh tam giác, Hình l c giác, Hình l p phương, Hình ngũ giác DA:I- 13- hình l p phương Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 5. CÂU H I IQ & ÁP ÁN 9. Công t c A b t èn s 1 và 2 sáng/t t ho c t t/sáng Công t c B b t èn s 2 và 4 sáng/t t ho c t t/sáng Công t t C b t èn s 1 và 3 sáng/t t ho c t t/sáng = Sáng =T t B l n lư t các công t c C, A và B v i k t qu Hình 1 thành Hình 2. V y công t c nào không ho t ng tí nào? 1 1 2 2 3 3 4 4 Hình 1 Hình 2 DA:I-14-Công t c A b h ng 10. Cho hình bên trái Hình bên trái còn thi u hình nào trong s các hình sau? A B C D E DA:I-15-B 11. S còn thi u ch d u ch m h i là s nào? 3 6 2 7 21 3 ? 4 16 DA:I-18-4 Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 6. CÂU H I IQ & ÁP ÁN 12. Hình dư i có bao nhiêu ư ng th ng? DA:I-20-11 13. Cho hình bên trái Hình bên trái còn thi u hình nào trong s các hình sau? A B C ? D E F DA:I-21-D 14. Tìm s thích h p ti p theo cho chu i s sau: 67/8, 29/16, 55/8, 33/16, 43/8, ? DA:I-22-51/16 15. Cho dãy s : 10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ? Hãy i n vào ch hai d u h i hai s ti p theo? DA:I- 24-888, 890 16. M t ngư i àn ông có 53 chi c t t trong ngăn kéo c a mình: 21 cái màu xanh gi ng nhau, 15 cái màu en gi ng nhau và 17 cái màu gi ng nhau. Th t không may bóng èn trong phòng anh ta b cháy, phòng thì t i như m c. Anh ta ph i l y ra bao nhiêu chi c t t ch c ch n 100% anh ta l y ư c m t ôi t t màu en? DA:I-30-40 Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 7. CÂU H I IQ & ÁP ÁN 17. Hãy v hình còn thi u trong chu i hình bên dư i. DA:I-31-(là hình cu i cùng c a chu i này) 18. Trư c 12 gi trưa là bao nhiêu phút n u trư c ó 9 phút s phút này g p hai l n s phút sau 10 gi sáng? DA:I-32-37 phút 19. Tìm 5 s liên ti p c a chu i dư i ây có t ng b ng 22. 7396413793541765 DA:I-35-93541 20. Hình l c giác nào trong s các hình A, B, C, D và E có th thêm vào m t d u ch m sao cho c hai d u ch m áp ng ư c cùng i u ki n như hai d u ch m trong hình l c giác bên trái ? C B A E D DA:I-36-D 21. Ch cái nào tr c di n v i ch cái mà cách nó 2 ch cái theo chi u kim ng h tính t ch cái tr c di n v i ch cái E A H B G C D Website: http://www.nghoanFvan137.blogspot.com E
 8. CÂU H I IQ & ÁP ÁN DA:I-38- G 22. S nào s thay vào d u ch m h i trong hình bên dư i? DA:I-39-0 23. Nhóm hình trên còn thi u hình nào trong s các hình sau? Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 9. CÂU H I IQ & ÁP ÁN DA:I-40-C 24. Ti p theo chu i hình trên là hình nào trong s các hình sau? A B C D E DA:II-1-E 25. Cho hình dư i i n vào ch d u h i hình thích h p? 20 22 19 21 19 18 18 19 18 17 19 16 ? 18 17 17 19 18 18 17 19 21 ? 20 A B C D 16 18 15 ? DA:II-3-B Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 10. CÂU H I IQ & ÁP ÁN 26. Hãy i n s còn thi u vào ch d u ch m h i? DA:II- 5-5 27. Cho hình ti p theo là hình N u cho hình ti p theo là hình nào dư i ây? A B C D E DA:II-7-B 28. Cho chu i s : 0, 4, 2, 6, 3, 7, 3.5, ? S nào s là s ti p theo? DA:II-8-7.5 29. Tìm ra hai t (m t t trong m i nhóm ngo c ơn bên dư i có quan h tương t v i các t in hoa và liên quan t i các t trong nhóm. KINH ( , trí tuy n, kinh tuy n) VĨ ( ư ng song song, ư ng th ng, ư ng phân) DA:II-9-Kinh tuy n, ư ng song song Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 11. CÂU H I IQ & ÁP ÁN 30. Cho hình dư i i n vào ch d u h i hình thích h p? 5 2 3 10 4 2 7 3 6 4 1 11 16 29 15 33 14 35 17 31 1 9 ? 12 A B C D 12 ? 6 ? DA:II-10-B 31. T nào trong ngo c ơn có nghĩa g n nh t v i t in hoa? THEO DÕI (Ra l nh, Quan sát, Can thi p, Xâm nh p, K t lu n) DA:II-11- Quan sát 32. Hãy ch n ra hai t trái nghĩa nhau nh t? S t do, S phù phi m, S trong tr ng, S im m, S phi lý, S i c c DA:II-13- S phù phi m& S i m m 33. Nhìn các hàng ngang và d c, n u hai ô hình u tiên h p v i nhau t o thành hình th 3, tr trư ng h p các ký hi u gi ng nhau s tri t tiêu nhau khi k t h p. V y ô hình nào trên k t h p không úng và ph i thay th b ng ô hình nào dư i ây? DA:II-12-Hình 7 sai, thay b ng hình B Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 12. CÂU H I IQ & ÁP ÁN 34. Cho hình bên Khi hình trên g p l i t o thành m t hình h p thì có th là duy nh t hình nào trong các hình dư i ây? A B C D E DA:II-16-D 35. T nào khác v i các t còn l i? Xương ùi, Hàm dư i, Xương mác, Xương chày, Xương bánh chè DA:II- 17- Hàm dư i 36. Chi u nay ng h eo tay c a tôi ch y úng gi , sau ó nó b t u ch y ch m 17 phút m i gi cho n khi cách ây 6 ti ng nó ng ng ch y hoàn toàn. Lúc này nó ch th i gian là 2.52 pm. V y bây gi là m y gi ? DA:II-18-10 gi êm 37. Cho hình bên trái Hãy i n hình còn thi u vào hình bên? A B C D E D Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 13. CÂU H I IQ & ÁP ÁN 38. Ti p theo chu i hình trên là hình nào trong s các hình sau? DA:II-21-A 39. Cho chu i s sau: 1, 101, 15, 4, 29, -93, 43, -190, ? Ti p theo chu i s trên là s nào? DA:II-23-57 40. Cho chu i s sau: 15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33 Hãy i n s thích h p vào ch d u ch m h i? DA:II- 25-27,9,12 41. Cho hình bên trái Hình nào bên dư i có i m chung nh t v i hình bên trái? DA:II-26-D A B C D E 42. Hãy i n con s còn thi u vào ô tr ng hình dư i? 5 4 ? 8 5 7 6 9 1 1 7 1 9 1 3 Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 14. CÂU H I IQ & ÁP ÁN DA:II-28-7 43. sáng/t t ho c t t/sáng Công t c A b t èn s 1 và 2 sáng/t t ho c t t/sáng Công t c B b t èn s 2 và 4 sáng/t t ho c t t/sáng Công t c C b t èn s 1 và 3 Công t c D b t èn s 3 và 4 sáng/t t ho c t t/sáng = Sáng =T t T t l n lư t công t c D, C, A và B v i k t qu Hình 1 chuy n thành Hình. V y công t c nào không ho t ng? 1 1 2 2 3 3 4 4 Hình 1 Hình 2 DA:II-29-Công t c D 44. T nào trong ngo c ơn g n nghĩa nh t v i t in hoa? H P NH T Bt N K th p Bt Xi t mõm ng ch t A B C D E DA:II-C (k t h p) 45. S nào s thay cho d u ch m h i? Website: http://www.nghoa
 15. CÂU H I IQ & ÁP ÁN DA:II-31-17 46. Hình l c giác nào trong s các hình A, B, C, D và E có th thêm vào m t d u ch m sao cho áp ng ư c cùng i u ki n như trong hình l c giác bên trên 5 hình này ? B C A D E DA:II-32-E Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 16. CÂU H I IQ & ÁP ÁN 47. Tìm s thích h p thay cho d u ch m h i trong nhóm các con s sau. DA:II-35-49 48. Cho hình Hình còn thi u là hình nào? A B C D DA:II-37-D 49. S nào s là s thay cho d u ch m h i? DA:II-39-8 Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
 17. CÂU H I IQ & ÁP ÁN 50. Khi hình trên g p l i t o thành m t hình l p phương thì có th t o thành duy nh t m t hình nào trong các hình dư i ây? A B C D E DA:II-40-E Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2