intTypePromotion=1
ADSENSE

Chăm sóc răng miệng toàn diện

Chia sẻ: Trinh _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

5
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng "Chăm sóc răng miệng toàn diện" giúp bạn đọc khám phá tám bước chăm sóc răng miệng, hiểu sự thật về kem đánh răng, bàn chải đánh răng và nước súc miệng, khám phá lợi ích và chiết xuất của thực vật để bảo vệ răng miệng của bạn. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăm sóc răng miệng toàn diện

 1. Gii thiu Nu bn c ng gi
 2. ng nh tôi, ln lên gia nn vn hóa Bc M, thì t h n t! bé, ng#i ln $ã luôn nhc nh& bn r(ng vi)c $ánh rng và ki-m tra rng mi)ng 2 l0n/nm là r2t quan tr4ng. Ba m6 s8 dy chúng ta cách ch
 3. ng theo ch $K kém lành mnh nh gii trL hi)n nay. Trong nghiên cNu cOa mình v vi)c tP chm sóc rng mi)ng (vì tôi vô cùng hNng thú vi nhng chic rng), tôi phát hi)n ra r(ng, t! bé, chúng ta $ã $Rc chB dy sai cách. Và lý do $@n gi
 4. ng và chm sóc rng mi)ng sao cho phù hRp. Cho dù chúng ta $ã ch
 5. gng vô ích khi cha hi-u rõ $Rc toàn bK câu chuy)n.
 6. Khi bn tr&ng thành và không có ba m6 k bên $- th#ng xuyên $a $i thm khám na, bn s8 có th- d0n quên luôn vi)c ki-m tra rng. Chính tôi c ng nh th! D#ng nh vi)c không bit $iu gì $ang x
 7. t h@n. C ng có th- do tôi không a gì m2y loi thu
 8. c gây tê, m i tôi thì luôn dY Nng vi mùi thu
 9. c gây tê, mi)ng tôi thì không chYu $Rc vY cOa ch2t flo, cOa m kìm k6p b(ng kim loi và b4t cOa thu
 10. c sát trùng. Không $n nha sV nhng li không $O kin thNc $- tP chm sóc, rng cOa t4i li gJp v2n $, và th là không th- không $i. Tôi t!ng nghV, ai ai c ng c0n có bác sV $- chm sóc cho c@ th-, và nha sV $- chm sóc cho rng mi)ng. Cho nên, c ng gi
 11. ng nh m4i ng#i, tôi $ã tuy)t $
 12. i tin r(ng, rng mi)ng là mKt bK ph]n hoàn toàn tách bi)t vi ph0n còn li cOa c@ th-. fn khi nh]n ra m
 13. i liên h) th]t sP gia rng mi)ng và toàn bK c@ th-, tôi mi gi]t mình trc nhng cách cha trY cOa các nha sV Tây y. H4 chB cha trY nhng tri)u chNng bên ngoài, thay vì tìm ra nguyên nhân c
 14. t lõi cho sP m2t cân b(ng bên trong. Cách thNc cha trY này s8 khin m4i ng#i cN ph
 15. th
 16. ng kê sau $ây: 90% các c_ ông c_ bà t! 60 tuFi tr& lên có h@n mKt nla s
 17. rng trong hàm (63% s
 18. rng) bY sâu, bY trám hoJc bY r_ng.
 19. May mn thay, m4i thN $ã sáng t^, tôi $ã tP mình gt b^ quan ni)m sai l0m r(ng rng mi)ng và c@ th- là hai ph0n tách bi)t. Tôi bt $0u hi-u và c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2