intTypePromotion=3

Chỉ định và kết quả của kỹ thuật mổ một thì chữa lỗ đái lệnh thấp thể bìu dương vật, dùng vạt niêm mạc bao qui đầu tự do tạo niệu đạo

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
13
lượt xem
0
download

Chỉ định và kết quả của kỹ thuật mổ một thì chữa lỗ đái lệnh thấp thể bìu dương vật, dùng vạt niêm mạc bao qui đầu tự do tạo niệu đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong 3 năm từ tháng 6 - 2000 tới tháng 8 - 2003, tại khoa Phẫu thuật nhi Bệnh viện Việt - Đức, 64 bệnh nhi tuổi từ 2 tới 16 tuổi, bị tật lỗ đái lệch thấp thể bìu và dương vật đã được mổ chữa bằng phẫu thuật một thì : cắt xơ làm thẳng dương vật và tạo niệu đạo bằng vạt niêm mạc bao qui đầu tự do cho thể dương vật và tạo thêm niệu đạo bìu bằng vạt da bìu tại chỗ cho thể bìu. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ định và kết quả của kỹ thuật mổ một thì chữa lỗ đái lệnh thấp thể bìu dương vật, dùng vạt niêm mạc bao qui đầu tự do tạo niệu đạo

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> 51 CHÆ ÑÒNH VAØ KEÁT QUAÛ CUÛA KYÕ THUAÄT MOÅ MOÄT THÌ CHÖÕA LOÃ ÑAÙI<br /> LEÄNH THAÁP THEÅ BÌU-DÖÔNG VAÄT, DUØNG VAÏT NIEÂM MAÏC BAO QUI<br /> ÑAÀU TÖÏ DO TAÏO NIEÄU ÑAÏO<br /> Traàn Ngoïc Bích*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Trong 3 naêm töø thaùng 6 - 2000 tôùi thaùng 8 - 2003, taïi khoa Phaãu thuaät nhi Beänh vieän Vieät - Ñöùc, 64 beänh<br /> nhi tuoåi töø 2 tôùi 16 tuoåi, bò taät loã ñaùi leäch thaáp theå bìu vaø döông vaät ñaõ ñöôïc moå chöõa baèng phaãu thuaät moät thì :<br /> caét xô laøm thaúng döông vaät vaø taïo nieäu ñaïo baèng vaït nieâm maïc bao qui ñaàu töï do cho theå döông vaät vaø taïo<br /> theâm nieäu ñaïo bìu baèng vaït da bìu taïi choã cho theå bìu. Keát quaû sôùm cuõng nhö qua theo doõi laâu daøi cho thaáy vaït<br /> gheùp töï do soáng toát vaø phaùt trieån bình thöôøng theo söï phaùt trieån cuûa döông vaät.<br /> Keát quaû sau moät laàn moå : -Vôùi loã ñaùi leäch thaáp theå döông vaät: keát quaû toát laø 88,5 %, roø nieäu ñaïo 11,5 %. -Vôùi<br /> loã ñaùi leäch thaáp theå bìu : keát quaû toát ñaït 83,3% %, roø nieäu ñaïo 16,7%.<br /> <br /> SUMMARY<br /> INDICATION AND RESULT OF ONE STAGE REPAIR OF PENO-SCROTAL<br /> HYPOSPADIAS USING A FREE MUCOSAL GRAFT FROM PREPUCE FOR<br /> URETHROPLASTY<br /> Tran Ngoc Bich * * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004: 343 - 349<br /> <br /> During a periode of 3 years from July 2000 to August - 2003, at the pediatric surgical departement of Vieät Ñöùc hospital, 64 patients under 17 years of age who suffered from scrotal and penile hypospadias were treated<br /> by one stage repair: Release the fibrosis tissue and reconstruction of the urethra. The penile urethra was<br /> reconstructed by a free graft of preputial mucosa and the scrotal urethra was reconstructed by scrotal skin.<br /> Results of primary, single-stage correction: -For the penile hypospadias: good 88,5 %, fistula 11,5 %. -For<br /> the scrotal hypospadias: good 83,3 %, fistula 17,3 %.<br /> phöông phaùp moå nhieàu thì vôùi tyû leä thaønh coâng cao.<br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Töø 1984 taïiVieän Nhi Haø noäi, Chuùng toâi baét ñaàu duøng<br /> Töø hôn moät theá kyû qua, dò taät loã ñaùi leäch thaáp<br /> phöông phaùp moå moät thì ñeå moå chöõa cho caùc loaïi theå<br /> (LÑLT) ñaõ ñöôïc moå chöõa bôûi raát nhieàu phöông phaùp,<br /> beänh LÑLT(1). Trong thôøi gian ñaàu, chuùng toâi chæ<br /> töø moå bôûi kyõ thuaät nhieàu thì (2 tôùi 5,6 laàn moå) tôùi kyõ<br /> duøng caùc vaït da hoaëc vaït nieâm maïc coù cuoáng maïch<br /> thuaät moät thì, vôùi raát nhieàu loaïi chaát lieäu khaùc nhau ôû<br /> ñeå taïo hình nieäu ñaïo. Veà sau, do coù nhieàu beänh nhaân<br /> caùc vò trí khaùc nhau ñeå taïo hình nieäu ñaïo nhö: vaït<br /> khoâng coøn ñuû chaát lieäu taïi choã ñeå taïo hình nieäu ñaïo,<br /> nieâm maïc bao qui ñaàu coù cuoáng maïch hoaëc töï do, vaït<br /> neân chuùng toâi buoäc phaûi duøng chaát lieäu töï do nhö vaït<br /> da töï do, vaït nieâm maïc baøng quang, nieâm maïc<br /> da daøy töï do, vaït nieâm maïc baøng quang ñeå taïo hình<br /> mieäng, vaø caùc loaïi chaát lieäu hình oáng saün coù cuûa cô<br /> nieäu ñaïo. Qua vieäc thöïc hieän caùc kyõ thuaät moå khaùc<br /> theå nhö ruoät thöøa, nieäu quaûn, maïch maùu..(1,5,6,7,8,9,10).<br /> nhau vaø qua keát quaû moå thu ñöôïc, chuùng toâi nhaän<br /> Vôùi söï tieán boä cuûa gaây meâ -hoài söùc, caùc phöông<br /> thaáy caùc vaït coù cuoáng maïch hoaëc töï do ñeàu coù nhöõng<br /> tieän moå, caùc ñieàu kieän toát ñeå ñieàu trò sau moå vaø vôùi söï<br /> öu - nhöôïc ñieåm cuûa noù. Kyõ thuaät duøng vaït nieâm maïc<br /> tieán boä cuûa caùc kyõ thuaät moå maø töø khoaûng 30 naêm<br /> bao qui ñaàu töï do taïo hình nieäu ñaïo deã thöïc hieän vaø<br /> nay, caùc phöông phaùp moå moät thì ñaõ daàn thay theá caùc<br /> cuõng cho keát quaû töông ñöông nhö vaït nieâm maïc bao<br /> * Khoa Phaãu thuaät Nhi- Beänh vieän Vieät-Ñöùc<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> 343<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> qui ñaàu coù cuoáng maïch(2,3,4).<br /> Töø 1990 tôùi nay, song song vôùi söû duïng vaït danieâm maïc bao qui ñaàu coù cuoáng maïch, da döông vaät<br /> coù cuoáng maïch, vaït da töï do vaø vaït nieâm maïc baøng<br /> quang, chuùng toâi ñaõ söû duïng vaït nieâm maïc bao qui<br /> ñaàu töï do ñeå taïo hình nieäu ñaïo trong moå chöõa loã ñaùi<br /> leäch thaáp theå bìu, theå döông vaät vaø ñaõ coù ñaùnh giaù keát<br /> quaû sôùm(2) vaø laâu daøi cuûa kyõ thuaät naøy(4).<br /> Chuùng toâi xin baùo caùo laïi nhöõng kinh nghieäm caù<br /> nhaân thu ñöôïc trong vieäc thöïc hieän kyõ thuaät naøy taïi<br /> beänh vieän Vieät - Ñöùc trong ba naêm qua.<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU<br /> Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> Moâ taû<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> Laø nhöõng beänh nhaân tuoåi döôùi 17 tuoåi, bò LÑLT<br /> theå bìu- döông vaät, ñöôïc moå moät thì vaø duøng vaït<br /> nieâm maïc bao qui ñaàu töï do ñeå taïo hình nieäu ñaïo, vôùi<br /> theå LÑLT ôû bìu thì taïo theâm nieäu ñaïo bìu baèng vaït da<br /> bìu taïi choã. Caùc beänh nhaân naøy ñöôïc moå töø thaùng 62000 tôùi thaùng 8-2003 do moät phaãu thuaät vieân moå<br /> (Bs Traàn Ngoïc Bích)<br /> Caùc tieán haønh nghieân cöùu<br /> Xaùc ñònh theå beänh<br /> <br /> Sau khi caét xô, döïng thaúng döông vaät<br /> - Loã ñaùi leäch thaáp theå döông vaät laø : vò trí thaät cuûa<br /> loã ñaùi naèm ôû töø goác döông vaät tôùi saùt raõnh qui ñaàu.<br /> - Loã ñaùi leäch thaáp theå bìu laø: loã ñaùi ôû töø ngay döôùi<br /> goác döông vaät tôùi goác bìu.<br /> Caùch moå<br /> <br /> - Vôùi loã ñaùi leäch thaáp theå döông vaät:<br /> - Raïch quanh raõnh qui ñaàu, phaãu tích taùch da<br /> döông vaät vaø bao qui ñaàu khoûi caân döông vaät. Caét toå<br /> chöùc xô ôû maët buïng döông vaät töø raõnh qui ñaàu tôùi choã<br /> nieäu ñaïo coù vaät xoáp bao boïc. Gaây cöông döông vaät<br /> chuû ñoäng baèng garo ngay döôùi goác döông vaät roài bôm<br /> dung dòch Natriclorua 0,9 % vaøo vaät hang ñeå gaây<br /> cöông döông vaät, kieåm tra xem döông vaät ñaõ thaúng<br /> <br /> 344<br /> <br /> chöa. Neáu ñaõ caét heát toå chöùc xô maø döông vaät vaãn<br /> coøn cong gaäp veà phía buïng döông vaät (thöôøng ôû treû<br /> treân 10 tuoåi) thì laøm theâm kyõ thuaät Nesbit : Caét hình<br /> cheâm ôû maøng traéng maët treân cuûa 2 vaät hang taïi vò trí<br /> cong roài khaâu laïi theo chieàu ngang ñeå laøm ngaén maët<br /> vaät hang phía treân vaø laøm thaúng döông vaät.<br /> - Taïo ñöôøng haàm döôùi nieâm maïc qui ñaàu töø raõnh<br /> tôùi giöõa ñænh qui ñaàu,phaãu tích saùt 2 vaät hang ñeå baûo<br /> veä toái ña toå chöùc döôùi nieâm maïc qui ñaàu.<br /> - Ño kích thöôùc ñoaïn nieäu ñaïo thieáu roài phaãu tích<br /> laáy vaït nieâm maïc bao qui ñaàu töï do coù kích thöôùc phuø<br /> hôïp. Ñaët moät oáng thoâng Plastic coù kích thöôùc phuø<br /> hôïp vaøo vaø khaâu vaït nieâm maïc naøy thaønh moät oáng vôùi<br /> maët nieâm maïc ôû beân trong. Thöôøng ôû 2 ñaàu oáng<br /> chuùng toâi khaâu 2 muõi rôøi, coøn khaâu vaét ôû ñoaïn oáng<br /> coøn laïi. Khaâu baèng chæ töï tieâu PDS 6-0 hoaëc 5-0. Noái<br /> moät ñaàu oáng nieäu ñaïo môùi vôùi loã ñaùi thaáp, mieäng noái<br /> vaùt cheùo hình ovan, coøn ñaàu oáng kia ñöa ra ñænh qui<br /> ñaàu qua ñöôøng haàm döôùi nieâm maïc. khaâu coá ñònh<br /> ñaàu oáng vaøo nieâm maïc qui ñaàu. Coá ñònh oáng nieäu ñaïo<br /> môùi vaøo maët döôùi vaät hang theo ñuùng truïc nieäu ñaïo.<br /> - Chia ñoâi vaït da bao qui ñaàu coøn laïi ñeå chuyeån<br /> xuoáng maët buïng döông vaät khaâu che phuû oáng nieäu<br /> ñaïo môùi vaø phaàn thieáu da. Neáu da bao qui ñaàu vaãn<br /> khoâng ñuû che heát phaàn thieáu da thì phaãu tích laáy moät<br /> vaït da ôû bìu xoay leân che phuû phaàn khuyeát da. Khaâu<br /> da 2 lôùp : lôùp toå chöùc döôùi da vaø lôùp da. Khaâu da muõi<br /> rôøi. Duøng chæ PDS, Vicryl, Monocryl.<br /> - Ñaët sonde qua nieäu ñaïo vaøo baøng quang, coá<br /> ñònh sonde. Duøng môõ betadine 10% boâi quanh da<br /> döông vaät roài baêng eùp nheï.<br /> - Vôùi loã ñaùi leäch thaáp theå bìu:<br /> Kyõ thuaät phaãu tích cuõng nhö treân, nhöng ñoaïn<br /> nieäu ñaïo thieáu daøi hôn. Tuyø theo ñoä daøi cuûa ñoaïn nieäu<br /> ñaïo thieáu maø coù hai caùch taïo nieäu ñaïo:<br /> · Taïo nieäu ñaïo moät oáng: Neáu vò trí loã ñaùi thaáp ôû<br /> bìu nhöng gaàn vôùi goác döông vaät thì chuùng toâi phaãu<br /> tích laáy vaït nieâm maïc bao qui ñaàu ôû ñoä daøi toái ña ñeå<br /> oáng nieäu ñaïo môùi coù theå daøi xuoáng döôùi goác döông<br /> vaät ñoä 1-3 cm vaø noái ñöôïc vôùi loã ñaùi thaáp maø khoâng bò<br /> caêng. Thoâng thöôøng neáu vò trí loã ñaùi thaáp ôû phía treân<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> cuûa 1/3 tröôùc bìu thì coù theå aùp duïng kyõ thuaät naøy<br /> ñöôïc.<br /> · Taïo hai oáng nieäu ñaïo môùi: nieäu ñaïo bìu ñöôïc<br /> taïo baèng vaït da bìu taïi choã, nieäu ñaïo döông vaät ñöôïc<br /> taïo baèng vaït nieâm maïc bao qui ñaàu töï do nhö treân.<br /> Noái hai oáng nieäu ñaïo naøy taïi goác döông vaät. Mieäng noái<br /> nieäu ñaïo luoân coù hình ovan ñeå giaûm nguy cô heïp<br /> mieäng noái.<br /> Trong nhöõng tröôøng hôïp, neáu da ôû bìu töø loã ñaùi<br /> thaáp leân khoâng ñuû ñoä daøi ñeå taïo moät oáng töø loã ñaùi<br /> thaáp tôùi goác döông vaät thì phaãu tích laáy hai vaït da bìu<br /> ôû hai beân roài khaâu laïi ñeå taïo thaønh moät vaït. Nhö vaäy<br /> oáng nieäu ñaïo bìu seõ coù hai ñöôøng khaâu: moät ôû vò trí 6<br /> giôø vaø moät ôû vò trí 12 giôø.<br /> Sau khi ñaõ taïo ñöôïc oáng nieäu ñaïo thieáu thì vaán ñeà<br /> quan troïng khoâng keùm coøn laïi laø chuyeån vaït da ñeå<br /> che phuû oáng nieäu ñaïo môùi. Vôùi loã ñaùi thaáp theå bìu,<br /> thöôøng da ôû buïng döông vaät raát thieáu, sau khi ñaõ laáy<br /> vaït nieâm maïc- da bao qui ñaàu taïo nieäu ñaïo thì phaàn<br /> da bao qui ñaàu coøn laïi khoâng theå ñuû che phuû phaàn<br /> thieáu da ôû buïng döông vaät neân chuùng toâi thöôøng phaûi<br /> duøng vaït da bìu xoay leân ñeå che phuû phaàn thieáu da.<br /> Ñieàu trò sau moå<br /> <br /> .Khaùng sinh :<br /> Gentamicine hoaëc Amikacine keát hôïp Augmetin<br /> hay Zinnat uoáng.<br /> Thay baêng laàn ñaàu vaøo ngaøy thöù 5 sau moå.<br /> Ruùt sonde nieäu ñaïo vaøo ngaøy thöù 9,10 sau moå.<br /> Tröôùc khi ruùt sonde, coù caëp sonde ngaét quaõng. Ra<br /> vieän ngaøy 9-11 sau moå. Beänh nhaân ñöôïc heïn khaùm<br /> kieåm tra ñònh kyø.<br /> Ñaùnh giaù keát quaû<br /> <br /> Caùch ñaùnh giaù keát quaû:<br /> *Tröôùc moå: döông vaät cong, coù theå xoay truïc vaø<br /> thieáu nieäu ñaïo döông vaät. Muïc ñích moå moät thì laø laøm<br /> thaúng ñöïôcï truïc döông vaät, taïo hình theâm ñoaïn nieäu<br /> ñaïo thieáu vaø ñöa loã ñaùi ra ñuùng giöõa ñænh qui ñaàu,<br /> chuyeån vaït da ñeå coù da bao boïc ñeàu quanh döông vaät.<br /> Do vaäy tuyø theo phaàn keát quaû thu ñöôïc sau moät laàn<br /> moå maø chuùng toâi phaân loaïi keát quaû theo caùc möùc ñoä<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> sau :<br /> +Toát : caùc muïc tieâu moå ñeàu ñaït ñöôïc keát quaû toát.<br /> Khoâng phaûi moå laïi<br /> - Döông vaät thaúng khi cöông vaø khoâng ñau<br /> - Ñaùi ra loã ñaùi ôû ñænh qui ñaàu, ñaùi deã, tia to<br /> - Khoâng roø nieäu ñaïo, khoâng heïp nieäu ñaïo.<br /> - Da phaân phoái ñeàu quanh döông vaät.<br /> - Baûo toàn ñöôïc caûm giaùc cuûa qui ñaàu.<br /> +Trung bình : Ñaït ñöôïc phaàn lôùn muïc tieâu moå,<br /> coøn phaûi moå boå xung nhöng möùc ñoä moå nheï hôn so<br /> vôùi laàn moå ñaàu tieân.<br /> - Döông vaät thaúng khi cöông, khoâng ñau<br /> - Ñaùi ra loã ñaùi ôû ñænh qui ñaàu<br /> - Coù roø nieäu ñaïo hoaëc heïp mieäng noái nieäu ñaïo.<br /> +Xaáu : Khoâng ñaït ñöôïc muïc ñích moå, phaûi moå<br /> laïi töø ñaàu, möùc ñoä moå khoù gaàn baèng hoaëc töông<br /> ñöông hoaëc khoù hôn laàn moå ban ñaàu.<br /> - Döông vaät coøn cong, xoay truïc<br /> - Heïp nieäu ñaïo ñoaïn daøi, phaûi moå thay theá<br /> baèng moät ñoaïn nieäu ñaïo môùi.<br /> - Nieäu ñaïo taïo hình toaùc vaø döông vaät cong<br /> Keát quaû treân ñöôïc ñaùnh giaù baèng khaùm laâm<br /> saøng, nong nieäu ñaïo kieåm tra, chuïp nieäu ñaïo xuoâi<br /> doøng, ngöôïc doøng<br /> .-Thôøi gian theo doõi keát quaû :<br /> · Keát quaû sôùm : Ñaùnh giaù khi ra vieän vaø trong 6<br /> thaùng ñaàu sau moå<br /> · Keát quaû qua theo doõi : Töø 7 thaùng - 3 naêm.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU<br /> Soá beänh nhaân vaø löùa tuoåi : 64 BN<br /> ≤ 2 tuoåi<br /> <br /> : 3 BN (4,8 %)<br /> <br /> Töø 3-5 tuoåi<br /> <br /> : 28 BN (43,7 %)<br /> <br /> Töø 6-11 tuoåi<br /> <br /> : 17 BN (26,5 %)<br /> <br /> Töø 12-16 tuoåi<br /> <br /> : 16 BN (25 %)<br /> <br /> Nhieãm khuaån<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> 345<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> Coù 9 BN coù muû ræ ra ôû nieäu ñaïo khi ruùt oáng thoâng<br /> NÑ.<br /> <br /> (6,5 %)<br /> Qua theo doõi:<br /> <br /> Keát quaû sôùm ngay sau ra vieän vaø qua<br /> theo doõi<br /> <br /> - KQ toát: 56 BN (56/64 = 87,5%)<br /> <br /> Keát quaû ôû nhoùm beänh nhaân bò LÑLT theå<br /> döông vaät<br /> <br /> Nhaän xeùt keát quaû qua theo doõi<br /> <br /> Keát quaû<br /> Thôøi gian<br /> <br /> Toát<br /> <br /> Ra vieän<br /> <br /> 49 (91,3%)<br /> <br /> ≤ 6 thaùng<br /> <br /> 46 (88,5%)<br /> <br /> Trung bình<br /> Heïp<br /> Roø NÑ<br /> NÑ<br /> 3 (5,8%)<br /> 6<br /> (11,5%)<br /> 6<br /> (11,5%)<br /> <br /> 7thaùng-3 naêm 46(88,5%)<br /> <br /> Toång soá BN<br /> 52 (100%)<br /> <br /> 52 (100%)<br /> <br /> Trong soá 6 BN bò roø nieäu ñaïo treân, coù moät beänh<br /> nhaân vöøa bò roø nieäu ñaïo vöøa bò heïp NÑ qui ñaàu.<br /> Keát quaû ôû nhoùm beänh nhaân bò LÑLT<br /> theå bìu<br /> Keát quaû<br /> Thôøi gian<br /> <br /> Toát<br /> <br /> Ra vieän<br /> <br /> 11 (91,7%)<br /> <br /> 1 (8,3%)<br /> <br /> 12 (100%)<br /> <br /> ≤ 6 thaùng<br /> <br /> 10 (83,3%)<br /> <br /> 2<br /> (16,7%)<br /> 2<br /> (16,7%)<br /> <br /> 12 (100%)<br /> <br /> 7thaùng-3 naêm 10 (83,3%)<br /> <br /> Heïp<br /> NÑ<br /> <br /> Roø NÑ<br /> <br /> + Roø NÑ luùc ra vieän nhöng töï bòt kín sau naøy :<br /> 2BN<br /> + Roø NÑ xuaát hieän theâm : 6 BN<br /> -Thôøi gian xuaát hieän loã roø : töø 3 – 8tuaàn sau ra<br /> vieän, khi caùc nuùt chæ tieâu vaø ruïng.<br /> -Vò trí loã roø : Raõnh qui ñaàu: 3 BN, buïng döông<br /> vaät:1 BN, mieäng noái NÑ : 4 BN<br /> - Soá loã roø : 1 loã roø: 7 BN, 2 loã roø : 1 BN<br /> - Coù moät BN bò heïp NÑ qui ñaàu vaø roø NÑ ôû raõnh<br /> qui ñaàu.<br /> Ñieàu trò<br /> +Moå khaâu loã roø ñôn thuaàn: 3 BN, coøn 4 BN coù loã<br /> roø nhoû theo chaân chæ, roø nhoû gioït chaäm khi ñaùi neân<br /> chöa moå laïi, ñeå theo doõi theâm.<br /> <br /> Toång soá BN<br /> <br /> 12 (100%)<br /> <br /> Trong soá 12 BN treân, coù 3 BN coù LÑLT ôû 1/2 sau<br /> bìu vaø 9 BN coù LÑLT ôû 1/2 tröôùc bìu. Coù 6 BN khi moå<br /> phaûi taïo 2 oáng nieäu ñaïo vaø 6 BN chæ taïo moät oáng nieäu<br /> ñaïo. Coù 4 BN phaûi laøm theâm kyõ thuaät Nesbit. Taát caû<br /> caùc beänh nhaân ñeàu ñöôïc aùp duïng kyõ thuaät chuyeån da<br /> bìu leân ñeå che phuû phaàn thieáu da ôû buïng döông vaät.<br /> Roø nieäu ñaïo ôû 2 BN ñöôïc moå taïo 2 oáng nieäu ñaïo.<br /> Keát quaû chung cho caû hai theå beänh:<br /> Luùc ra vieän<br /> <br /> - KQ toát : 60 BN (60/64 = 93,7 %)<br /> - KQ trung bình : Roø nieäu ñaïo laø chuû yeáu : 4 BN<br /> <br /> 346<br /> <br /> Roø NÑ<br /> <br /> 52 (100%)<br /> <br /> Trong 52 BN treân, coù 5 BN phaûi laøm theâm kyõ<br /> thuaät Nesbit ñeå laøm thaúng döông vaät vaø chuyeån da<br /> bìu leân che phuû phaàn khuyeát da ôû buïng döông vaät laø 9<br /> BN<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> - KQ trung bình: 8 BN (8/64 = 12,5%)<br /> <br /> + Heïp NÑ keát hôïp roø NÑ : 1 BN<br /> Xöû trí : Moå khaâu roø NÑ vaø nong NÑ qui ñaàu : 1<br /> BN<br /> +Heïp loã ñaùi ôû ñænh qui ñaàu, nong deã, coù keát quaû<br /> toát: 4 BN<br /> Thôøi gian xuaát hieän heïp loã ñaùi : töø 4- 8 tuaàn sau<br /> ra vieän<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Vaït nieâm maïc bao qui ñaàu töï do ñöôïc Presman<br /> (1953) duøng ñeå taïo hình nieäu ñaïo laàn ñaàu tieân vaø<br /> ñöôïc Devine-Horton (1961)(6) phaùt trieån kyõ thuaät naøy.<br /> Chuùng toâi baét ñaàu duøng vaït nieâm maïc bao qui ñaàu töï<br /> do töø 1990(2). Qua 14 naêm moå vôùi chaát lieäu naøy,<br /> Chuùng toâi thaáy ñöôïc öu nhöôïc ñieåm cuûa kyõ thuaät vôùi<br /> keát quaû theo doõi sôùm vaø laâu daøi, chuùng toâi xin baøn<br /> luaän veà moät soá vaán ñeà sau;<br /> - Öu nhöïôc cuûa kyõ thuaät moå vaø cuûa vaït nieâm maïc<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> bao qui ñaàu töï do<br /> - Caùch ñaùnh giaù keát quaû moå<br /> - Keát quaû sôùm vaø xa cuûa kyõ thuaät naøy<br /> - Öu, nhöôïc ñieåm cuûa kyõ thuaät vaø khaû naêng öùng<br /> duïng trong taïo hình nieäu ñaïo noùi chung.<br /> Öu, nhöôïc ñieåm cuûa thöïc hieän kyõ<br /> thuaät moå vaø cuûa vaït gheùp<br /> Öu ñieåm<br /> <br /> Kyõ thuaät laáy vaït nieâm maïc bao qui ñaàu töï do<br /> thöïc hieän deã daøng, coù theå laáy ñöôïc chieàu daøi vaït toái ña<br /> cho neân chieàu daøi vaït gheùp luoân ñuû ñeå taïo nieäu ñaïo<br /> qui ñaàu,vaø coøn coù theå taïo theâm moät phaàn nieäu ñaïo<br /> bìu ôû 1/3 tröôùc bìu. Chuùng toâi ñaõ coù 6 BN coù LÑLT ôû<br /> bìu nhöng chæ caàn taïo moät oáng nieäu ñaïo gioáng nhö<br /> LÑLT ôû theå döông vaät.Vieäc phaãu tích toå chöùc döôùi da<br /> döông vaät ít, chæ caàn phaãu tích tôùi giöõa löng döông<br /> vaät neân ít gaây thöông toån maïch maùu. Vaït gheùp naøy<br /> khi ñöôïc khaâu taïo oáng nieäu ñaïo môùi khoâng gaây xoay<br /> truïc döông vaät. Ñieàu naøy khaùc vôùi phaãu tích laáy vaït<br /> nieâm maïc bao qui ñaàu hình ñaûo thì phaûi phaãu tích laáy<br /> cuoáng maïch daøi ñeå traùnh xoay truïc döông vaät. Vaït<br /> nieâm maïc bao qui ñaàu töï do laø nieâm maïc, trôn nhaün,<br /> khoâng moïc loâng, coù ñoä chun giaõn neân thích hôïp cho<br /> taïo nieäu ñaïo. Moät öu ñieåm nöõa cuûa nieâm maïc bao qui<br /> ñaàu laø khoâng coù tuyeán baõ beân trong.<br /> Sau taïo oáng nieäu ñaïo thì vieäc chuyeån ñuû da ñeå<br /> che phuû nieäu ñaïo taïo hình vaø phaàn thieáu da ôû buïng<br /> döông vaät laø raát quan troïng.<br /> Vaït da bao qui ñaàu ñöôïc chuyeån xuoáng che phuû<br /> oáng nieäu ñaïo môùi coøn nguyeân toå chöùc döôùi da giaøu<br /> maïch maùu neân vaït gheùp töï do naøy ñaõ ñöôïc nuoâi<br /> döôõng baèng thaåm thaáu vaø taùi laäp tuaàn hoaøn nhanh<br /> choùng ñaûm baûo söï soáng vaø söï phaùt trieån sau naøy.<br /> Tröôùc naêm 2000, chuùng toâi thöôøng chia vaït da bao<br /> qui ñaàu thaønh 2 vaït khoâng ñoái xöùng ñeå khi chuyeån<br /> xuoáng buïng döông vaät thì taïo ñöôøng khaâu khoâng<br /> naèm treân oáng nieäu ñaïo môùi.Töø naêm 2000, chuùng toâi<br /> chia bao qui ñaàu thaønh 2 vaït caân nhau ñeå ñöôøng khaâu<br /> da naèm ôû giöõa buïng döông vaät theo truïc nieäu ñaïo,<br /> nhöng chuùng toâi khaâu da 2 lôùp: lôùp toå chöùc döôùi da<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> giaøu maïch maùu töø löng döông vaät xuoáng aùp vaøo che<br /> phuû oáng nieäu ñaïo môùi, roài môùi khaâu lôùp da vôùi muïc<br /> ñích giaûm nguy cô roø nieäu ñaïo.<br /> Chuùng toâi cuõng caàn giaûi thích theâm: soá löôïng<br /> maïch maùu ôû toå chöùc döôùi da döông vaät vôùi moãi beänh<br /> nhaân laø coá ñònh. Neáu laáy cuoáng maïch maùu caáp cho<br /> vaït hình ñaûo thì vaït hình ñaûo ñöôïc caáp maùu toát<br /> nhöng vaït da bao qui ñaàu - döông vaät duøng ñeå che<br /> phuû oáng nieäu ñaïo môùi naøy coøn raát ít maïch maùu tôùi<br /> nuoâi döôõng vaø coù nguy cô bò hoaïi töû ôû phaàn cuoái vaït.<br /> Khi bò hoaïi töû thì gaây loä oáng nieäu ñaïo môùi taïo, gaây roø<br /> nieäu ñaïo.<br /> Trong nhöõng tröôøng hôïp thieáu da ôû buïng<br /> döông vaät, chuùng toâi phaûi chuyeån vaït da töø bìu leân<br /> ñeå che phuû.<br /> Chuùng toâi thaáy caùch taïo ñöôøng haàm döôùi nieâm<br /> maïc qui ñaàu roài luoàn oáng nieäu ñaïo qua laø hôïp lyù vì baûo<br /> veä nguyeân veïn ñöôïc nieâm maïc qui ñaàu, giaûm nguy cô<br /> roø heïp nieäu ñaïo qui ñaàu vaø giöõ ñöôïc caûm giaùc cuûa qui<br /> ñaàu. Khaùc vôùi kyõ thuaät Devine - Horton duøng vaït<br /> nieâm maïc qui ñaàu hình tam giaùc ñeå khaâu vôùi phaàn<br /> ñaàu vaùt cheùo cuûa oáng nieäu ñaïo môùi ñeå taïo nieäu ñaïo<br /> qui ñaàu roài di chuyeån 2 vaït nieâm maïc qui ñaàu 2 beân<br /> khaâu che phuû oáng nieäu ñaïo môùi.<br /> Nhöôïc ñieåm<br /> <br /> Vaït hay maûnh gheùp töï do seõ bò hoaïi töû neáu<br /> khoâng coù neàn nhaän coù caáp maùu toát, coù maùu tuï vaø<br /> nhieãm truøng.<br /> Ñeå traùnh nhöôïc ñieåm naøy, khi moå, chuùng toâi<br /> ñaûm baûo khoâng coù maùu tuï, moå voâ khuaån, heát söùc haïn<br /> cheá duøng ñoát ñieän caàm maùu vaø khaâu da thaønh 2 lôùp.<br /> Neáu toå chöùc döôùi da döông vaät thieáu thì chuùng toâi<br /> chuyeån moät vaït toå chöùc döôùi da bìu leân ñeå che<br /> phuûnieäu ñaïo môùi. Ñieàu naøy khaùc vôùi kyõ thuaät vaït<br /> nieâm maïc bao qui ñaàu hình ñaûo, chæ khaâu da ñöôïc<br /> moät lôùp maø da naøy ít maïch maùu. Sau moå, chuùng toâi<br /> ñaõ baêng eùp nheï döông vaät, vaø thay baêng laàn ñaàu ngaøy<br /> thöù 5 sau moå ñeå ñaûm baûo söï haøn gaén vaø taùi laäp tuaàn<br /> hoaøn môùi cho vaït gheùp töï do taïo oáng nieäu ñaïo. Chính<br /> vì vaäy, taát caû caùc vaït gheùp ñeàu soáng.<br /> Caùch ñaùnh giaù keát quaû moå<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> 347<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản