intTypePromotion=1

Chỉ thị 07/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
59
lượt xem
2
download

Chỉ thị 07/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 07/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 07/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  07/2003/CT­T T g   T t n g µ y  03 th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c t æ  c h ø c tri Ó n k hai  p h¸t h µ n h  C « n g  tr¸i  gi¸o d ô c  n¨ m  2003 Thùc hiÖn Ph¸p lÖnh ph¸t µnh c«ng tr¸ x©y  dùng Tæ  quèc sè    h i 12/1999/PL­ UBTVQH10   µy  th¸ng 04  ng 17    n¨m  1999  ña  û   c U ban  êng  ô  Th v Quèc  éi,®Ó   iÓn khaithùc hiÖn  ¾ng  î ®îtph¸thµnh  h  tr       th l      i C«ng      ôc  tr¸ gi¸od i n¨m  2003  theo NghÞ  Quy Õt  è  s 09/2002/QH11  µy  th¸ng 11  ng 28    n¨m  2002  cña  èc  éikho¸XI,kú  äp  2, nh»m   Qu h       h thø    huy  ng  ån  èn    ç  î   ®é ngu v ®Ó h tr  c¸c tØnh  Òn  ói,T ©y  mi n  Nguyªn  µ    v c¸c tØnh  ã  Òu  ã  c nhi kh kh¨n  ùc hiÖn  ôc   th   m tiªukh«ng    cßn  phßng  äc  ca; kh«ng  h 3    cßn  phßng  äc  h tranh,tre,nøa, l¸vµ        kiªncè    êng  äc.ChÝnh  ñ  ∙    ho¸ tr h  ph ® ban  µnh  Þ   nh  è  h Ngh ®Þ s 28/CP­   µy  N§ ng 31 th¸ng 3    n¨m  2003  "Quy  nh  Öc    µnh  ®Þ vi ph¸th c«ng  ¸x©y  ùng    èc    tr   i d Tæ qu n¨m 2003   ­C«ng      ôc".§ Ó   tph¸thµnh  tr¸gi¸od i   ®î     C«ng      ôc  tm ôc      tr¸gi¸od ®¹   i tiªuhuy ®éng  èn      ñ íng Ch Ýnh  ñ  v ®Ò ra.Th t   ph chØ  Þ: th 1.LÊy  Þp  û  Ö m   n¨m  µy    ãng  Òn    d k ni 28  ng gi¶iph mi Nam,  èng  Êt ®Êt  th nh   níc ®Ó     ph¸t®éng    ¹m    níc ®ît tuyªn truyÒn  Ën  ng    trªnph vic¶        v ®é mua  C«ng  tr¸gi¸odôc     i theo tinhthÇn  µn  ©n     to d ch¨m      iÓnsù  loph¸ttr   nghiÖp    ôc.Bé   gi¸od   Tµi chÝnh  Èn  ¬ng  µn  µnh  ètc¸c c«ng  Öc  Èn  Þ     iÓn khai   kh tr ho th t    vi chu b ®Ó tr     ph¸thµnh    C«ng      ôc  õngµy  th¸ng5  tr¸gi¸od t   i 05    n¨m 2003.  2. Trong  êigian    µnh    th   ph¸th c«ng  ic¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c c¬  tr¸    ,        quan,   ®¬n  Þ  µ    a  ¬ng  v v c¸c®Þ ph ph¶ix¸c®Þnh  â viÖc  Ën  ng  µ  ëng     r  v ®é v h øng mua   C«ng      ôc  µ m ét  Ö m   ô  äng  ©m,  t  Êt;coi viÖc  Ých  ùc  tr¸ gi¸o d l   i nhi v tr t ®é xu     t c tham    gia mua  c«ng    îcgiao lµ néidung  tr¸ ®   i      quan  äng ®Ó   ¸nh    Õt    tr   ® gi¸k qu¶ thùc  µnh  ÕtkiÖm,  Ó  Ön  ù  h ti   th hi s ch¨m    n   ù  lo ®Õ s nghiÖp    ôc  gi¸o d theo  êi l  d¹y cña    B¸c  å   Ýnh  Hk yªu  ×  î Ých  êi n¨m  ång c©y, v×  î Ých  “V l   i m  tr     l  i tr¨m    n¨m trångngêi”.     3. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸ch   nhiÖ m   chøc  tæ  chØ  o  µn  Ön, phèihîp  íiM Æt   Ën    èc    Êp  ®¹ to di     v  tr Tæ qu c¸c c thùc hiÖn  éc  Ën  ng    cu v ®é mua  C«ng      ôc    a   µn. C¨n  chØ   tr¸ gi¸od trªn®Þ b   i cø  tiªuvËn  ng    ®é mua  c«ng    îcgiao,Uû   tr¸®   i   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Çn  ©n  Ých,®¸nh      ¬c ph t   gi¸kh¶  n¨ng  ô  Ó    c th ®Ó giao chØ      tiªu vËn  ng  ®Õ n     i îng  µ c¬  ®é   c¸c ®è t l   quan; ®¬n  Þ; ®¬n  Þ   µnh  Ýnh  Êp    v  vh ch c huyÖn, cÊp    ô m   ©n  .   x∙;c d c 4. é    B Gi¸o  ôc  µ  µo  ¹o cïng    é,  µnh  ªnquan  d v§ t  c¸c B ng li   trong  ¹m    ph vi chøc n¨ng  ña  ×nh,  ùc hiÖn  µ  cm th   r so¸t, Óm     µ    á     ki trav b∙ib c¸c kho¶n      thu,c¸c kho¶n  ng  ãp  ©y  ùng  êng  äc    ®ã gxd tr h tr¸quy  nh. Ng ©n  µng  µ   ícViÖt i ®Þ   h Nh n     Nam   ã  c tr¸chnhiÖ m   Ën  ng    chøc  Ýn  ông  è  Ý nguån  èn, sö    v ®é c¸c tæ  td b tr   v  dông  èn  îp lý®Ó   v h    tham    gia mua   C«ng      ôc  tr¸ gi¸od theo  ng  i ®ó chØ    Ën  tiªuv ®éng  îcgiao. ®    5. C¸c  é,  ¬    B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph trong ph¹m      vi chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô  ña  × nh,  chøc    ¹t®éng    vc m tæ  c¸c ho   tuyªn truyÒn, vËn      ®éng  n     i t ng lµc¸n bé,c«ng  ®Õ c¸c®è  î         chøc,c«ng  ©n      nh viªnchøc  éc tr¸ch thu     nhiÖ m   ×nh  m qu¶n  ý;® Æc   Öt,ph¶ibè  Ý lµm  Öc  ô  Ó  íic¸c tæ  l  bi     tr   vi c th v     chøc  thuéc ph¹m    Ünh  ùc    vi,l v qu¶n  ýlµ c¸c Tæng  l      c«ng      ty,c¸c doanh  nghiÖp  µ   Nh níc,c¸c tæ      chøc  Ýn  ông, Quü   td   B¶o  Ó m     éi,c¸c tæ  hi x∙h     chøc  ù  s nghiÖp   ®Ó
  2. 2 chØ  o,®«n  c, kiÓm       n  Þ  µy  ®¹   ®è   trac¸c ®¬ v n trong viÖc  µn  µnh    ho th chØ    tiªu vËn  ng  ®é mua  c«ng    îcgiao. tr¸®   i   6. Th«ng  Ên    Öt Nam,  µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam,  µi TiÕng  ãi   t x∙ Vi   §  h Vi   §  n  ViÖtNam,    ¬    c¸cc quan th«ng  Ên,b¸o chÝ  ã  t   c tr¸chnhiÖ m:   ­  ©y   ùng  Õ   ¹ch, u    è   Ý  êil ng  X d k ho   tiªnb tr th  î ph¸t sãng, ® a    êng      tin th xuyªn,kÞp  êivÒ     Ên    ªnquan  í ®ît ph¸thµnh    th   c¸c v ®Ò li   ti       C«ng      ôc  tr¸ gi¸od i n¨m 2003  ã  Öu  c hi qu¶,gióp nh©n  ©n  Óu  â nghÜa  ô,quyÒn  îcña      d hi r   v  l i c«ng  d©n  i  íi®Êt  íc;®ång  êi®éng  ®è v   n  th   viªn,khuyÕn  Ých  äi  chøc, c¸   kh m tæ     nh©n, kÓ   tæ    c¶  chøc,c¸nh©n  ícngoµitham       n    giamua c«ng  i  tr¸  . ­ T¨ng  êng    c c«ng    t¸ctuyªn truyÒn, kÞp  êibiÓu  ¬ng    chøc, c¸     th   d c¸c tæ     nh©n  ã  µnh  Ých  c th t trong viÖc    tham    gia mua C«ng      ôc;th ng  tr¸ gi¸od   ê xuyªn i   th«ng      ò  µ  í thiÖu kÕt  tin, v v gi   cæ i   qu¶  iÓnkhaicuéc  Ën  ng  tr     v ®é mua  C«ng    tr¸i gi¸odôc        ë c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, t¹o®iÒu  Ön  Ën  î   ph tr     ¬    ki thu l   i cho c«ng      µnh  t¸cph¸th c«ng  i tr¸ . 7. Trong qu¸  ×nh  iÓn khai cuéc  Ën  ng  tr tr     v ®é mua  C«ng  i tr¸ gi¸o dôc,       cÇn  ó    ét  è  Ên    ch ý m s v ®Ò sau: ­ Thêng    xuyªn tranh thñ  ù    s chØ  o  ña    Êp  û  ®¹ c c¸c c u §¶ng, sù  èi hîp   ph     cña  y  ñ ban  Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam   µ  ña    oµn  Ó  Çn  óng  M tr   qu Vi   v c c¸c ® th qu ch c¸ccÊp.     ­ Tæ     chøc tuyªn truyÒn, vËn  ng  ã  äng t©m,  äng ®iÓ m           ®é c tr   tr   ®Ó b¶o ®¶m   µn  µnh  Õ   ¹ch vËn  ng  îcgiao.Kh«ng  Ën  ng  µ  ©n    ho th k ho   ®é ®     v ®é v ph bæ chØ    Ën  ng  tiªuv ®é mua  c«ng    ét  tr¸m c¸ch trµnlan.§Æc   Öt,kh«ng  i     bi   giao chØ     tiªukÕ   ¹ch  Ën  ng  i víic¸c tæ    ho v ®é ®è       chøc  ã  ã  c kh kh¨n vÒ   µichÝnh, c¸c x∙   t       nghÌo ® Æc   Ötkhã    bi   kh¨n,c¸c®èi t ng d©n    ã    Ëp  Êp.      î   c c thu nh th ­ Thñ  ëng  ¬    tr c quan,®¬n  Þ  ña    v c Trung  ng  µ  a  ¬ng  chøc    ¬ v ®Þ ph tæ  l∙nh ®¹o  ¬  c quan,®¬n  Þ  ×nh  ùc hiÖn  ñ  ¬ng    µnh    vm th   ch tr ph¸th C«ng      ôc  tr¸ gi¸od i vµ  ph¶ig¬ng  É u   ùc hµnh  ÕtkiÖm,    m th   ti   tham    Ých  ùc  giat c mua  c«ng  i tr¸ . ­ Trong    ×nh tæ    qu¸ tr   chøc  tvËn  ng  ®î   ®é ph¶itr¸nhph«  ¬ng  ×nh      tr h thøc,   chèng    Ý; kinh phÝ  ö  ông    iÓnkhaicuéc  Ën  ng  l∙ngph     sd ®Ó tr     v ®é ph¶ih Õt      søc tiÕtkiÖm   µ    v trong khu«n    khæ   ù    ©n  d to¸n ng s¸ch  îc giao  u   ®  ®Ç n¨m.  Kh«ng  ® Æt  Ên      v ®Ò bæ sung  ©n ng s¸ch cho    c«ng    µy      t¸cn ë c¸ctØnh,thµnh  è,c¸c   ph     Bé  µ    ¬  v c¸cc quan,®¬n  Þ  ã  ªnquan.   v c li   8. K Õt    qu¶  ph¸thµnh    C«ng      ôc  µ  Öc  tr¸ gi¸o d v vi qu¶n  ý,sö  ông  èn  i l  d v huy  ng  îctõ ph¸thµnh  ®é ®      c«ng    tr¸ph¶i® îcth«ng  c«ng  i    b¸o  khaitrªnc¸c ph­     ¬ng  Ön th«ng    ichóng.Nguån  èn  ti   tin®¹     v huy  ng  õ c«ng    ®é t  tr¸ ph¶i® îc®Ç u   i    t®óng  ôc    ∙  Æt    µ  îcqu¶n  ýchÆt  Ï;kh«ng    Êttho¸t l∙ng   m tiªu® ® ra v ®   l  ch   ®Ó th      , phÝ, sö  ông  Ð m   Öu   d k hi qu¶. 9. ViÖn    ua      Thi® ­ Khen  ëng  µ   ícphèihîp víi é  µichÝnh,ñy    th Nh n        T B   ban Trung  ng  Æt   Ën Tæ   èc  ÖtNam   ¬M tr   qu Vi   nghiªncøu    ã  ×nh    ®Ó c h thøc biÓu  ­   d ¬ng khen  ëng  Þp  êi®èi víic¸c c¸ nh©n, ®¬n  Þ, tæ  th k th             v   chøc  ã  µnh  Ých  c th t tèttrongviÖc  Ën  ng  µ      v ®é v mua  C«ng      ôc. tr¸gi¸od   i C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng  chøc, tr Ón khaithùc hiÖn  tæ   i       nghiªm  óc ChØ   Þ  µy  µ  nh  ú  öi t  th n v ®Þ kg  b¸o c¸o  Õt  k qu¶  mua   C«ng      ôc  Ò   é   µi chÝnh    tr¸ gi¸o d v B T   i ®Ó tæng  îp,b¸o h   c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.   t  ph
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2