intTypePromotion=1

Chỉ thị 08/CT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
101
lượt xem
9
download

Chỉ thị 08/CT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 08/CT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh hoạt động hùn vốn liên doanh, mua cổ phần của các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 08/CT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  08/CT­N H 5  n g µ y 23  T s th¸ng 7 n¨ m  1997 v Ò   Ö c ch Ê n  ch Ø n h  h o ¹t ® é n g  h ï n  è n liªn o a n h,  vi v  d m u a  c æ  p h Ç n  c ñ a  c¸c N g © n  h µ n g  T h ¬ n g   ¹ i  µ  N g © n  h µ n g  § Ç u  t v µ  m v P h¸t tri Ó n Vi Ö t N a m Thêigian võa      qua,ho¹t®éng  ïm  èn  ªndoanh,mua    Çn  ña       h v li     cæ ph c c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n  µng  Çu   Ph¸ttr Ón (Sau  y  äichung  µ h Th m  h § t&   i   ®© g   l  c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ­  Õt t¾t lµ NHTM)  ∙    h Th m   vi       ® thu  îc m ét  è  Õt    ®  s k qu¶ nhÊt  nh,  õa  a   ¹ng  ®Þ v®d ho¸  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña      c c¸c NHTM   õa  ãp  vg phÇn  ©ng  n cao      ñ  o  ña    ©n   µng  èc  vaitrßch ®¹ c c¸c Ng h qu doanh  Õtt¾t lµ  (Vi     NHQD)  trong h Ö   èng        th c¸cTæ chøc  Ýn  ông  Õtt¾tlµTCTD).Tuy  td (Vi         nhiªn,   bªn  ¹nh  ÷ng  Õt  c nh k qu¶  t® îc,ho¹t®éng  ïn vèn  ªndoanh,mua    Çn   ®¹      h  li     cæ ph cña    c¸cNHTM   cßn  ã  ét  è  ån t¹ cÇn  îckh ¾c  ôc    c m s t    i ®  ph nh sau: 1­  Òu  êng  îp hïn vèn,li   Nhi tr h      ªndoanh  mua     Çn  îtqu¸ tû lÖ  cæ ph v       10%   vèn  Doanh  nghiÖp  theo quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ©n   µng,Hîp    ®Þ ti§i 28  l Ng h   t¸c x∙ tÝn  ông  µ    d v C«ng    µichÝnh. M ét  è  ©n   µng  èc  ty t     s Ng h qu doanh  ïn  èn, hv  li   ªndoanh  mua    Çn  îtqu¸ 50%   èn  ù cã  cæ ph v    v t   theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   7  Quy  Õ   ch b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng     kinh doanh  Òn tÖ,tÝn  ông  i   ti     d ®è   víiTCTD     ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   ®Þ 107/Q§­ NH5   µy  ng 9/6/1992  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc(NHNN),m ét  è  ®è Ng h Nh n     s NHTM     Çn  ïn vèn,li   cæ ph h    ªn doanh, mua     Çn  îtqu¸    cæ ph v  20%   èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷bæ   v® l v qu d tr   sung  èn  v ®iÒu  Ö  l theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  34.2,§iÒu      34, Quy  Õ   Ò     «ng, cæ   ch v cæ ®   phÇn, cæ   Õu  µ  èn  iÒu  Ö  ña      phi v v ® l c c¸c TCTD     Çn  cæ ph ban  µnh  Ìm  h k theo   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 275/Q§­ NH5   µy  ng 7/11/1994 cña  èng  c    Th ®è NHNN. 2­  ét  è  êng  îp  ïn  èn, li   M s tr h h v   ªndoanh, mua     Çn  a  Êp  µnh    cæ ph ch ch h ®Çy       ñ  ôc vµ  å  ¬  ®ñ c¸c th t   h s ph¸p  ýtheo  l  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ëtli   lu   ªnquan  ®Õ n   Ünh  ùc  µy; V×   Ëy, cã  ÷ng  êng  îp  Én  n   ñiro,khã  håi l v n   v   nh tr hd ®Õ r     thu    vèn. 3­ ViÖc  ùa chän  i t¸c®Ó     l  ®è     tham    ïn vèn,li   gia h     ªndoanh,mua    Çn    cæ ph lµm  a  ètdÉn  n   Öu  ch t   ®Õ hi qu¶  u    Êp,cha  Ó  Ön  îctÝnh  Ých  ùc  ®Ç t th   th hi ®   t c cña  ¹  ×nh  ¹t®éng  lo ih ho   kinh doanh  íi nµy, thËm   Ý m ét  è  êng  îp  ã  m    tr   s tr hc nguy  ¬  ñiro,m Êt  èn. c r    v 4­  Öc  ïn  èn, li   Vi h v   ªndoanh, mua     Çn    cæ ph trong nhiÒu  êng  îp mang     tr h  tÝnh  Êt thô ®éng, nh»m   ö  ýc¸c kho¶n  î cña  êivay  èn  ch       x l    n  ng   v kh«ng    îc tr¶®   khi®Õ n   ¹n,v×  Ëy    h   v kh«ng  ph¶n ¸nh  ng  ùc chÊt nghiÖp  ô  ïn vèn,li   ®ó th     vh    ªn doanh,mua    Çn.   cæ ph 5­ ViÖc  ¹ch      h to¸ntheo  âivµ  c¸o vÒ   ïn vèn,li   d   b¸o    h     ªndoanh  µ  v mua    cæ phÇn  ùc  Ön  a  Ýnh    µ  y   ,  µm  th hi ch ch x¸c v ®Ç ®ñ l ¶nh  ëng  í  Öc  ¸nh    h ti vi ® gi¸ chÝnh    Êtl ng vµ  Öu  x¸cch  î   hi qu¶  ña  ¹t®éng  µy. c ho   n
  2. 2 6­  Öc  ö  êi cã  Vi c ng   n¨ng  ùc tham    µo  é  l  gia v b m¸y  qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h cña Doanh  nghiÖp  ã  èn  ãp  ùc  Ön  a  ètnªn  ∙  ¹n  Õ   Öu    c v g th hi ch t   ® h ch hi qu¶ theo dâiviÖc  ö  ông  èn  ãp.    sd vg Nh÷ng  ån  ¹    òng  µ nguyªn  ©n  t ti trªnc l  nh c¶n  ëviÖc  ùc hiÖn  µ  tr   th   v theo  dâi qu¶n  ý chÆt  Ï ho¹t®éng  ïn  èn, li     l  ch     h v   ªndoanh, mua     Çn  ña      cæ ph c c¸c NHTM.  Ó   ¾c  ôc  ×nh  ¹ng trªn®©y,  èng  c  ©n   µng  µ   íc § kh ph t tr     Th ®è Ng h Nh n   yªu  Çu  ñ   Þch  éi ®ång  c Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è NHTM,  ñ  ëng    Th tr c¸c Vô,  ôc  ã  ªnquan, Gi¸m  c    C c li     ®è chinh¸nh  NHNN   tØnh, thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  Èn  ¬ng  iÓn khaithùc hiÖn  ét  è  éidung  Ên  ¬ kh tr tr       m sn  ch chØnh  ¹t ho   ®éng  ©n  µng  Ng h tronglÜnh  ùc  ïn vèn,li     v h    ªndoanh,mua    Çn      cæ ph nh sau: I­ è i v íi  §  c¸c tr n g  h î p ® ∙ h ï n v è n, liªn o a n h, m u a  c æ  p h Ç n: ê  d C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹iph¶irµ so¸tl¹ toµn  é  ÷ng  êng  îp ®∙  ïn Ng h Th m         i b nh tr h h  vèn,li     ªndoanh,mua    Çn    ©n  ¹ xö  ýtheo híng sau:   cæ ph ®Ó ph lo i l         1. C¸c  êng  îp hïn vèn,li     tr h      ªndoanh,mua    Çn  a  ùc hiÖn  ng    cæ ph ch th   ®ó quy  nh: ®Þ 1.1­Nh÷ng  êng  îp  ïn  èn, li     tr h h v   ªndoanh, mua     Çn  îttû lÖ    cæ ph v     10%   vèn doanh  nghiÖp  õtr ng  îp gãp  èn  µnh  Ëp  ©n   µng  ªndoanh  íi (tr   ê h   v th l Ng h li   v  Ng ©n   µng  ícngoµi): Çn  h n   c ph¶it×m  äi  Ön    m bi ph¸p   ®Ó chuyÓn  îng phÇn  nh   vèn  ãp  ªndoanh  g li   hoÆc   chuyÓn  îng cæ   Çn    ¶m   nh   ph ®Ó ® b¶o  ûlÖ  ãp  èn  t  g v theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 1.2­ C¸c  ©n   µng  èc    Ng h qu doanh  ã  c tæng  è  s c¸c kho¶n  ïn  èn, li   h v   ªn doanh,mua    Çn  îtqu¸ møc  í h¹n    cæ ph v    gi   50%   èn  ù cã  µ  ü  ù  ÷vµ    i v t   v qu d tr   c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ã  h Th m  ph c tæng  è    s c¸c kho¶n  ïn  èn, li   h v   ªndoanh,   mua    Õu  îtqu¸ 20%   èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷bæ   cæ phi v     v® l v qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö: v® l  cÇn  ×m  Ön  t bi ph¸p  t¨ng vèn  ù  ã    t c hoÆc   chuyÓn  îng  Çn  èn  ãp  ªn nh ph vg li   doanh, chuyÓn  îng    Çn    ¶m     nh cæ ph ®Ó ® b¶o  Êp  µnh  ng  í h¹n    ch h ®ó gi i   quy ®Þnh.  Trong    a  ót® îc tû lÖ  èng  íimøc   khi ch r       xu d  quy  nh  ×  ®Þ th kh«ng  îc ®  tiÕp tôcthùc hiÖn       nghiÖp  ô  Çu   µy. vd tn 1.3­Nh÷ng  êng  îp hïn vèn,li     tr h      ªndoanh, mua     Çn  ña      cæ ph c c¸c NHQD   cha  ùc  Ön  y     ñ  ôc vµ  å  ¬  th hi ®Ç ®ñ th t   h s ph¸p  ý:cÇn  l  ph¶i cã    v¨n b¶n      xin ý kiÕn  Êp  Ën  ña  ch thu c NHNN,  ng  êib¸o  ®å th   c¸o  ¬  c quan  µichÝnh  µ   íc t  Nh n   theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu  cña  2, §i 10  Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  l    v h¹ch to¸nkinh doanh  i víi      ®è     Doanh nghiÖp  µ   ícban  µnh  Ìm  Nh n   h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 59/CP  µy  ng 3/10/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Nh÷ng  êng  îp  ïn  èn, li   tr h h v   ªndoanh, mua     Çn  ña      cæ ph c c¸c NHTM     cæ phÇn  a  ùc hiÖn  y    ñ tôc vµ  å  ¬  ch th   ®Ç ®ñ th     h s ph¸p  ýph¶ichÊp  µnh  l    h nghiªm  tóc c¸c quy  nh  ¹    Òu      vµ  cña     ®Þ t i §i 6, 7, 8  9  c¸c Quy  Õ     «ng, cæ   Çn, ch cæ ®   ph   cæ   Õu  µ  èn  iÒu  Ö  ña    phi v v ® l c c¸c TCTD     Çn  cæ ph ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 275/Q§­ NH5   µy  ng 7/11/1994 cña  èng  c    Th ®è NHNN. 1.4­ Nh÷ng  êng  îp h¹ch    tr h to¸n kh«ng  ng   Ýnh  Êt hïn  èn,  ªn   ®ó t ch v li   doanh, mua     Çn:  Çn  ¹ch    cæ ph c h to¸n l¹ ®Ó   ¶m    i   ® b¶o  ng  ùc chÊt vµ  ã  ®ó th    c biÖn  ph¸p xö  ýcho  ïhîp.   l  ph  
  3. 3 1.5­Nh÷ng  êng  îp hïn vèn,li     tr h      ªndoanh,mua    Çn  Ðt thÊy    cæ ph x  kh«ng  cã  Öu  hi qu¶:cÇn  ã  Ön    c bi ph¸p chuyÓn  îng phÇn  èn  ãp  ªndoanh    nh   v g li   hoÆc   chuyÓn  îng cæ   Èn      åivèn. nh   ph ®Ó thu h   1.6­Nh÷ng  êng  îp cha  ö  êi®¹idiÖn    «ng    tr h  c ng     cæ ® hoÆc   êitham    ng   gia qu¶n  ýDoanh  l  nghiÖp  ã  èn  ãp:cÇn  än  µ  ö  êicã    cv g   ch v c ng   ®ñ n¨ng  ùcqu¶n  l  lý®Ó     tham    µo    i t¸c®∙  ïn vèn,li   gia v c¸c®è     h     ªndoanh,mua    Çn; cã  Ön    cæ ph   bi ph¸p  ng  é    ñng  è,t¨ng cêng  ù  ®å b ®Ó c c    s gi¸m    s¸t,qu¶n  ýhoÆc   l  theo  âi®èi d    víi ¹t®éng  ña    n  Þ  µy.    ho c c¸c®¬ v n 2.  ÷ng  êng  îp  ïn  èn, li   Nh tr h h v   ªndoanh, mua     Çn   ∙  ùc  Ön    cæ ph ® th hi ®óng theo quy  nh  Ön  µnh:   ®Þ hi h C Ç n   Êp  µnh  ch h nghiªm  óc viÖc  ö  êi ®¹idiÖn    «ng  t  c ng     cæ ® hoÆc   êi ng   tham    giaqu¶n  ýphÇn  èn  ãp  µ  ã  Ön  l  v g v c bi ph¸p t¨ngcêng  ù     s gi¸m    s¸t,qu¶n  ý l  hoÆc  theo  âi ®èi  íiho¹t®éng  ña  n   Þ   ã  èn  ãp  d  v    c ®¬ v c v g nh»m   ©ng    n cao hiÖu  qu¶  ña  Çn  èn  ãp. c ph v g 3. C¸c    NHTM   Çn  c nghiªm  óc chÊp  µnh    Ön  t  h c¸c bi ph¸p  Ên  ch chØnh  ãi n  trªnvµ      Õt    b¸o c¸o k qu¶  ùc hiÖn  öiNg ©n  µng  µ   íctr cngµy  th   g  h Nh n   í   31/8/1997   (c¸cNHTM     Çn  öib¸o    Ò       cæ ph g   c¸o v chinh¸nh  NHNN     ïng ®Þa  µn  trªnc   b tØnh,   thµnh  è    ph ®Ó tæng  îp b¸o    Ò   h   c¸o v NHNN   Trung  ng. C¸c  ¬  NHQD   öib¸o    g   c¸o vÒ  NHNN   Trung  ng:  ¬ Thanh    tra NHNN   µ  ô   v V c¸c  Þnh  Õ   µi chÝnh). § ch t     Nh÷ng  êng  îp  ã  ã  tr h c kh kh¨n,víng  ¾ c   Çn    m c b¸o c¸o  ùc tr¹ng hïn  èn, li   th     v   ªn doanh, mua     Çn,  ÷ng    cæ ph nh c«ng  Öc  ∙  iÓn  vi ® tr khai chÊn    chØnh,  ý do  l  kh«ng  ö  ý® îc,c¸ckiÕn  Þ, ®Ò   Êt®Ó   x l      ngh   xu   NHNN   nghiªncøu,chØ  o  Õp      ®¹ ti tôcxö  ý.  l II­ è i v íi  §  c¸c h o ¹t ® é n g  h ï n v è n, liªn o a n h,    d m u a  c æ  p h Ç n  trong th êi  gian tíi Nh÷ng  êng  îp hïn vèn,li   tr h      ªndoanh,mua     Çn  ña    ©n   µng    cæ ph c c¸c Ng h th ng  ¹i ®Ò u   ¬ m  ph¶itu©n  ñ    th theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Ph¸p  luËt.§èivíic¸c Ng ©n   µng  èc         h qu doanh, Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng    h Nh n   khuyÕn  khÝch  Öc    ©n   µng  µy  ïn  èn, li   vi c¸c Ng h n h v   ªndoanh, mua     Çn  µo      cæ ph v c¸c Doanh  nghiÖp kh«ng  ph¶i TCTD;  êng  îp  ªndoanh, mua     Çn  µo    Tr h li     cæ ph v c¸cTCTD   × cÇn    th   xem   Ðt,u    ÷ng  êng  îp thùc hiÖn  x   tiªnnh tr h    theo  ù  s chØ  o ®¹ cña  NHNN.  Êt  c¸c tr ng  îp  ïn  èn, li   T c¶    ê h h v   ªndoanh, mua     Çn  ña      cæ ph c c¸c NHQD,  µiviÖc  Êp  µnh    ngo   ch h c¸cquy  nh  ®Þ chung  ña  c ph¸p luËtcßn     ph¶icã    ý  Õn  Êp  Ën  ki ch thu b»ng  v¨n b¶n  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ñ  ¬ng, c Ng h Nh n   ch tr   nguyªn  ¾c, ®iÒu  Ön  µ  i    t  ki v ®è t¸c tham   gia  ïn  èn, li   h v   ªndoanh, mua       cæ phÇn. III­§ è i v íi Ö c b¸o c¸o thê n g  k ú  v Ò  t × nh h × n h    vi s ö  d ô n g  v è n t ù c ã  ® Ó  h ï n v è n, liªn o a n h,  d m u a  c æ  p h Ç n
  4. 4 C¸c  ©n  µng  èc  Ng h qu doanh  ph¶ichÊp  µnh    h nghiªm  ócviÖc  öib¸o    t  g   c¸o vÒ   ×nh  ×nh  ïn  èn, li   t h h v   ªndoanh, mua     Çn    cæ ph theo  íng  Én  ña  ©n   h d c Ng hµng  µ   ícTrung  ng. Nh n   ¬ IV­ è i v íi « n g  t¸c  §  c  thanh tra,  gi¸ m s¸t o ¹t ® é n g  h ï n v è n, liªn  h     d o a n h, m u a  c æ  p h Ç n: Thanh    tra NHNN  Trung  ng  µ      ¬ v c¸c chi nh¸nh NHNN  tØnh, thµnh  è    ph cÇn    êng  t¨ngc c«ng    µnh    t¸cth tra,gi¸m    ¹t®éng  ïn vèn,li   s¸tho   h    ªndoanh,mua     cæ   Çn  ña    ph c c¸cNHTM   µ  ö  ýtheo híng sau: v x l      1. §èivíiviÖc  ö  ýc¸c tr ng  îp hïn vèn,li        x l    ê h       ªndoanh,mua     Çn  a    cæ ph ch thùc hiÖn  ng    ®ó quy  nh: ®Þ 1.1.Thanh      traNHNN   Trung  ng  Óm    Öc  ù xö  ýchÊn  Ýnh  ¹t ¬ ki travi t   l   ch ho   ®éng  ïn vèn,li   h    ªndoanh,mua    Çn  ña      cæ ph c c¸cNHQD   t¹ ®iÓ m     ôc   nªu  i   1, m I cña ChØ   Þ  µy  µ  th n v tæng  îp  ×nh  ×nh  Óm     ù xö  ýcña  µn  é  Ö   ht h ki tra t   l   to b h thèng NHTM   c¸o Ban    o  b¸o    l∙nh®¹ NHNN   ícngµy  tr   30/9/1997. 1.2. Thanh    ña    tra c c¸c    chi nh¸nh NHNN  tØnh, thµnh  è   ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Óm    Öc  ù xö  ý,chÊn  ¬ ki travi t   l   chØnh  ¹t®éng  ïn vèn,li   ho   h    ªndoanh,  mua    Çn  ña  cæ ph c NHTM     a  µn  Ó  c¸cchinh¸nh  trªn®Þ b (k c¶      NHQD     Õu  ã) ­n c  theo  éi dung  n  quy  nh  ¹  iÓ m   trªn®©y;  ®Þ ti ® 1.1    tæng  îp  h b¸o  t×nh  ×nh  c¸o  h kiÓm     ù xö  ýcña    trat   l   c¸c NHTM     a   µn    trªn®Þ b ®Ó b¸o  c¸o Thanh    traNHNN   Trung  ng,®ång  öiVô    Þnh  Õ   µi Ýnh  ícngµy  ¬  g   c¸c§ ch t   ch tr   15/9/1997. Nh÷ng  êng  îp  ã  ã  tr h c kh kh¨n  íng  ¾ c   Çn  v m c b¸o c¸o  ô  Ó  µ  Õn  c th v ki nghÞ  Ön  bi ph¸p  ö  ý®Ó   x l  Thanh    traNHNN  Trung  ng  ¬ xem   Ðt,chØ  o    x  ®¹ gi¶i quyÕt. 2. §èivíi Öc  Óm    êng  ú  ¹t®éng  ïn vèn,li        vi ki trath k ho   h    ªndoanh,mua      cæ phÇn  ña    c c¸cNHTM: Thanh    ©n   µng  µ   íc c¸c cÊp  ã  tra Ng h Nh n     c tr¸ch nhiÖm   Óm         ki tra,ph¸t hiÖn  µ  ö  ýc¸c tr ng  îp saiph¹m  v x l    ê h     trong ho¹t®éng  ïn vèn,li      h    ªndoanh  mua   cæ   Çn  ña    ph c c¸cNHTM   theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2