Chỉ thị số 01/2007/CT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
7
download

Chỉ thị số 01/2007/CT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2007/CT-BNV về việc triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Nội Vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2007/CT-BNV

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 01/2007/CT-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 129/2007/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC BỘ NỘI VỤ Ngày 02 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 129/2007/QĐ- TTg ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Để triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu: 1. Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Tạp chí Tổ chức nhà nước có kế hoạch khẩn trương phổ biến, tuyên truyền nội dung Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của cơ quan Bộ, của các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ rà soát các nội quy, quy chế có liên quan đã ban hành để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp và có kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công sở; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo chế độ báo cáo công tác định kỳ và coi đây là một trong các tiêu chí bình xét thi đua của đơn vị mình. 3. Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Nội vụ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; định kỳ báo cáo lãnh đạo Bộ Nội vụ theo chế độ báo cáo công tác thường xuyên. 4. Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp xây dựng trình Bộ trưởng ban hành quy chế thực hiện văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 5. Vụ Công chức - Viên chức nghiên cứu, hướng dẫn thống nhất mẫu thẻ và cách đeo thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức để trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.
  2. 6. Vụ Tổ chức - Biên chế nghiên cứu, hướng dẫn thống nhất cách thể hiện biển tên cơ quan để trình Bộ trưởng xem xét, ban hành. 7. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Nội vụ để giải quyết, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ./. BỘ TRƯỞNG Trần Văn Tuấn
Đồng bộ tài khoản