Chỉ Thị số 01/2007/CT-CA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
3
download

Chỉ Thị số 01/2007/CT-CA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ Thị số 01/2007/CT-CA về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Tòa án nhân dân năm 2007 do Toà Án Nhân Dân Tối Cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ Thị số 01/2007/CT-CA

  1. TÒA ÁN NHÂN DÂN T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2007/CT-CA Hà N i, ngày 01 tháng 03 năm 2007 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N CÁC NHI M V TR NG TÂM CÔNG TÁC C A NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2007 Th c hi n Ngh quy t i h i i bi u toàn qu c l n th X c a ng, các Ngh quy t c a B Chính tr v c i cách tư pháp, các Ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i liên quan t i t ch c và ho t ng c a ngành Tòa án nhân dân, Chương trình th c hi n c i cách tư pháp n năm 2010 c a Ban cán s ng Tòa án nhân dân t i cao, căn c vào phương hư ng nhi m v công tác c a ngành Tòa án nhân dân năm 2007, Chánh án Tòa án nhân dân t i cao yêu c u Th trư ng các ơn v thu c Tòa án nhân dân t i cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân s các c p trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình t ch c tri n khai th c hi n t t các nhi m v công tác c a ngành ã ư c xác nh t i H i ngh t ng k t công tác năm 2006 và tri n khai nhi m v công tác năm 2007 c a ngành Tòa án nhân dân, c bi t là m t s nhi m v tr ng tâm sau ây: 1. Ti p t c Ny nhanh ti n và nâng cao ch t lư ng gi i quy t, xét x các lo i v án; kh c ph c vi c m t s v án quá th i h n gi i quy t, xét x theo quy nh c a pháp lu t; th c hi n t t th t c xét h i và tranh lu n t i các phiên tòa xét x các lo i v án hình s , dân s và hành chính trên cơ s các quy nh c a pháp lu t t t ng và tinh th n c i cách tư pháp; ưa ra xét x k p th i và nghiêm minh các v án hình s l n, tr ng i m và làm t t công tác xét x lưu ng; ph n u không x y ra các trư ng h p k t án oan ngư i không có t i và b l t t i ph m; trong công tác gi i quy t các v vi c dân s c n chú tr ng và làm t t công tác hòa gi i, chú ý t i vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t s 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006 c a y ban Thư ng v Qu c h i v giao d ch dân s v nhà ư c xác l p trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991 có ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tham gia; khi gi i quy t khi u ki n v danh sách c tri b u c i bi u Qu c h i c n th c hi n úng các quy nh c a Lu t b u c i bi u Qu c h i, Pháp l nh th t c gi i quy t các v án hành chính và hư ng d n t i m c 20 Ngh quy t s 04/2006/NQ-H TP ngày 04/8/2006 c a H i ng ThNm phán Tòa án nhân dân t i cao; h n ch t i m c th p nh t các b n án, quy t nh b h y, s a do l i ch quan c a ThNm phán; m b o các quy t nh c a Tòa án ph i úng pháp lu t, y , rõ ràng, có tính kh thi; th c hi n nghiêm ch nh quy nh c a pháp lu t t t ng v th i h n phát hành b n án, quy t nh c a Tòa án. 2. Ti p t c nâng cao hi u qu và ch t lư ng công tác gi i quy t ơn ngh giám c thNm, tái thNm; gi i quy t k p th i, úng pháp lu t ơn khi u n i, t cáo, ơn ngh giám c thNm, tái thNm; t p trung gi i quy t các v vi c b c xúc, n i c m ho c các v vi c mà b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t nhưng s p h t th i h n kháng ngh theo th t c giám c thNm, tái thNm; h n ch n m c th p nh t các sai sót v
  2. nghi p v không làm phát sinh thêm khi u ki n m i; tăng cư ng công tác ki m tra, giám c vi c xét x c a Tòa án c p trên i v i các Tòa án c p dư i k p th i phát hi n và kh c ph c các sai sót trong công tác gi i quy t, xét x các lo i v án. 3. Nâng cao ch t lư ng công tác t ng k t th c ti n xét x , làm t t hơn n a công tác xây d ng và hư ng d n áp d ng th ng nh t pháp lu t. Ti p t c hoàn ch nh các D án Pháp l nh ư c giao ch trì so n th o m b o ti n và ch t lư ng trình y ban Thư ng v Qu c h i xem xét thông qua; k p th i so n th o, trình H i ng ThNm phán Tòa án nhân dân t i cao ho c các cơ quan có thNm quy n ban hành các văn b n hư ng d n thi hành, áp d ng th ng nh t các văn b n quy ph m pháp lu t m i ư c ban hành và các v n có nhi u vư ng m c trong th c ti n gi i quy t, xét x các lo i v án và công tác thi hành án hình s ; xây d ng chương trình, k ho ch hành ng c a ngành Tòa án nhân dân th c hi n Ngh quy t s 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 c a Qu c h i v phê chuNn Ngh nh thư gia nh p Hi p nh thành l p T ch c thương m i th gi i (WTO). 4. m b o ra quy t nh thi hành án trong th i h n lu t nh i v i 100% s ngư i b k t án mà b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t và có i u ki n thi hành án. Vi c ra quy t nh hoãn ho c t m ình ch thi hành án hình s ph i úng quy nh c a pháp lu t. 5. Ti p t c c ng c , ki n toàn t ch c b máy và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c c a Tòa án các c p. Th c hi n ngay các bi n pháp c th , h u hi u t ng bư c tuy n d ng và tuy n ch n cán b , ThNm phán v s lư ng và m b o tiêu chuNn theo quy nh, c bi t là i v i m t s Tòa án thu c khu v c mi n núi, mi n Trung, Tây Nguyên và Tây Nam B ; th c hi n t t công tác luân chuy n, i u ng, bi t phái cán b lãnh o, ThNm phán trong ngành Tòa án tăng cư ng cho công tác xét x , nh t là các ơn v có nhi u án ph i gi i quy t nhưng chưa có cán b , ThNm phán theo yêu c u; làm t t công tác t o ngu n b nhi m ThNm phán, ng th i i m i cơ ch tuy n ch n, gi i thi u ngư i b nhi m ThNm phán theo hư ng m r ng ngu n b nhi m ThNm phán c i v i nh ng ngư i ngoài ngành Tòa án mà có tiêu chuNn theo quy nh; tăng cư ng hơn n a công tác xây d ng i ngũ cán b , công ch c Tòa án trong s ch, v ng m nh, có phNm ch t o c t t, b n lĩnh chính tr v ng vàng, trình chuyên môn nghi p v gi i, nh t là i v i ThNm phán; ti p t c rà soát, phân lo i i ngũ cán b , công ch c th c hi n t t k ho ch ào t o, ào t o l i, b i dư ng và t p hu n nghi p v cho ThNm phán, Thư ký Tòa án, ThNm tra viên, Chuyên viên và H i thNm nh m nâng cao hơn n a năng l c, trình chuyên môn nghi p v và trình v lý lu n chính tr cho i ngũ này; chú tr ng công tác ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c ph c v cho công cu c h i nh p qu c t . T p trung nghiên c u mô hình t ch c Tòa án các c p theo tinh th n Ngh quy t s 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 c a B Chính tr v Chi n lư c c i cách tư pháp n năm 2020 s m xu t v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan t i t ch c và ho t ng c a ngành Tòa án nhân dân; khNn trương tri n khai th c hi n các quy trình thành l p m t s ơn v m i (trong ó có vi c thành l p Tòa hôn nhân và gia ình) Tòa án nhân dân t i cao và Tòa án nhân dân c p t nh sau khi y ban Thư ng v Qu c h i có quy t nh thành l p ho c phê chuNn.
  3. 6. Nâng cao o c, trách nhi m, ý th c ph c v c a cán b , công ch c Tòa án, trư c h t i v i ngư i ng u cơ quan, ơn v và ThNm phán. Ngư i ng u cơ quan, ơn v ph i ch u trách nhi m chính v qu n lý i v i các m t công tác, c bi t là ch t lư ng xét x , không ư c l m d ng vi c t ch c công tác xét x , trao i ý ki n v chuyên môn nghi p v hình thành ch duy t án, áp t quan i m cá nhân trái v i nguyên t c c l p xét x và ch tuân theo pháp lu t trong vi c gi i quy t các lo i v án; tăng cư ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng và qu n lý cán b , công ch c trong ngành; th c hi n t t công tác thanh tra, ki m tra phát hi n k p th i, x lý nghiêm minh i v i các t p th và cá nhân cán b , công ch c Tòa án có vi ph m. i v i các trư ng h p vi ph m pháp lu t, phNm ch t o c gây nh hư ng x u n uy tín c a ngư i cán b Tòa án thì kiên quy t lo i ra kh i ngành. i v i trư ng h p k t án oan ngư i không có t i ho c b l t t i ph m, nh ng trư ng h p có b n án, quy t nh b h y ho c b s a do có sai l m nghiêm tr ng, gây thi t h i l n n tài s n c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c và công dân thì ph i b ki m i m, ánh giá v năng l c, trình và tinh th n trách nhi m c a ThNm phán có bi n pháp x lý phù h p. Tòa án nào có vi c k t án oan ngư i không có t i ho c b l t t i ph m ho c có t l các b n án, quy t nh b h y, b s a cao ho c có nhi u v án quá th i h n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t ho c t p th ơn v m t oàn k t kéo dài thì lãnh o Tòa án, ơn v ó ph i ch u trách nhi m v m t qu n lý. 7. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan ti p t c l a ch n, trình y ban Thư ng v Qu c h i quy t nh danh sách các Tòa án c p huy n có i u ki n th c hi n thNm quy n xét x theo quy nh t i kho n 1 i u 170 B lu t t t ng hình s và quy nh t i i u 33 B lu t t t ng dân s theo l trình ã ra, ng th i ti p t c tăng cư ng năng l c xét x cho các Tòa án c p huy n ã ư c giao thNm quy n xét x m i. 8. Tri n khai th c hi n có hi u qu các quy nh c a pháp lu t v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, phòng ch ng tham nhũng. Ti p t c i m i th t c hành chính – tư pháp trong các Tòa án theo hư ng nhanh, g n, hi u qu và hi u l c; ti p t c phân công, phân c p qu n lý h p lý trong toàn ngành Tòa án và t ng ơn v ; công khai, minh b ch các ho t ng c a Tòa án theo quy nh c a pháp lu t; ban hành quy t c ng x c a ThNm phán, Thư ký và cán b , công ch c Tòa án theo úng quy nh c a Lu t phòng, ch ng tham nhũng. 9. B o m kinh phí ho t ng cho toàn ngành; ng th i xác nh tr ng i m u tư xây d ng m i và s a ch a, c i t o, m r ng tr s làm vi c cho Tòa án nhân dân các c p, c bi t là Tòa án c p huy n áp ng vi c tăng thNm quy n xét x và d ki n vi c thành l p Tòa án sơ thNm khu v c m t s a phương; qu n lý ch t ch v n u tư xây d ng cơ b n và s d ng kinh phí ư c c p úng quy nh: xây d ng và th c hi n úng, có hi u qu quy ch chi tiêu n i b trong toàn ngành Tòa án nhân dân; ti p t c Ny m nh vi c u tư, ng d ng công ngh thông tin vào công tác chuyên môn, nghi p v và ho t ng qu n lý c a ngành Tòa án nhân dân; tăng cư ng công tác i ngo i và h p tác qu c t c a ngành Tòa án. 10. Ny m nh phong trào thi ua yêu nư c c a cán b , công ch c trong toàn Tòa án nhân dân và ph i h p ch t ch v i các c p y ng, Chính quy n, các cơ quan ti n hành t t ng và các cơ quan h u quan khác Trung ương và a phương hoàn thành t t các công tác c a ngành Tòa án nhân dân năm 2007.
  4. Th trư ng các ơn v thu c Tòa án nhân dân t i cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân s các c p trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m quán tri t n i dung Ch th này n toàn th ThNm phán, cán b , công ch c thu c quy n qu n lý, ng th i ch o và t ch c th c hi n t t Ch th này./. CHÁNH ÁN Nguy n Văn Hi n
Đồng bộ tài khoản