Chỉ thị số 03/2004/CT-BGTVT

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 03/2004/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2004/CT-BGTVT về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2004/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 03/2004/CT-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 02 năm 2004 CH THN V VI C CH N CH NH CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH, K TOÁN VÀ QUY T TOÁN V N U TƯ D ÁN HOÀN THÀNH T I CÁC BAN QU N LÝ D ÁN, CÁC CH U TƯ Trong th i gian qua, công tác qu n lý tài chính, k toán và quy t toán v n u tư d án hoàn thành t i các Ban Qu n lý d án, các Ch u tư thu c B (sau ây g i t t là các Ch u tư) có nhi u ti n b , d n i vào n n p. Ngu n v n u tư d án ư c s d ng có hi u qu , góp ph n thúc Ny s phát tri n kinh t , xă h i c a t nư c. B trư ng B Giao thông v n t i ă ban hành các quy t nh, ch th , văn b n nh m tăng cư ng công tác quy t toán xây d ng cơ b n nói chung và quy t toán v n u tư các d án hoàn thành nói riêng (Quy t nh s 4160/2001/Q -BGTVT ngày 6/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh v công tác quy t toán v n u tư i v i các công trành giao thông; Ch th s 02/2003/CT-BGTVT ngày 13/1/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c Ny m nh công tác quy t toán v n u tư xây d ng; Ch th s 13/2003/CT-BGTVT ngày 29/5/2003 c a B trư ng B GTVT v vi c ch n ch nh và kh c ph c nh ng t n t i, vi ph m trong công tác qu n lý u tư và xây d ng các d án xây d ng giao thông thông qua k t qu thanh tra, ki m tra và ki m toán), nhưng qua công tác thanh tra, ki m tra, ki m toán c a các cơ quan có thNm quy n cho th y, nhi u Ch u tư càn buông l ng m t s m t qu n lý, vi ph m các ch qu n lý tài chính, k toán c a Nhà nư c. Tình tr ng thanh, quy t toán giá tr kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành chưa úng quy nh v ơn giá, nh m c c a nhà nư c, chưa th t c pháp lý, vư t d toán ư c duy t; l p và trình quy t toán ch m; chi tiêu, mua s m chưa tuân th úng các ch , nh m c nhà nư c và d toán ư c duy t; vi ph m quy nh v hóa ơn ch ng t càn x y ra t i m t s ơn v . kh c ph c k p th i tình tr ng nêu trên, b o m công tác qu n lý tài chính, k toán, công tác quy t toán v n u tư d án c a các Ch u tư ư c th c hi n nghiêm túc theo úng các quy nh c a nhà nư c, B trư ng B Giao thông v n t i yêu c u các Ch u tư thu c B Giao thông v n t i th c hi n m t s vi c sau ây: 1/ Ch n ch nh ngay công tác thanh, quy t toán giá tr kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành c a các d án ư c giao cho Ch u tư qu n lý. Vi c thanh, quy t toán giá tr kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành cho các Nhà th u ph i m b o y th t c pháp lý và tuân th các quy nh c a Nhà nư c. Ch m d t tình tr ng thanh, quy t toán vư t quá d toán ư c duy t.
  2. 2/ Ny nhanh công tác thanh, quy t toán kinh phí gi i phóng m t b ng v i các a phương, không dây dưa kéo dài, không tình tr ng khi các Ban gi i phóng m t b ng a phương ă gi i th ho c cán b làm công tác gi i phóng m t b ng ã thuyên chuy n làm công vi c khác, các Ch u tư m i th c hi n quy t toán kinh phí này v i a phương. 3/ Ny nhanh công tác l p và trình duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành m b o n i dung, ch t lư ng và th i h n theo quy nh. c bi t các Ch u tư ph i hoàn thành y các th t c qu n lý u tư và xây d ng (k c i u ch nh n u có) v : T ng m c u tư, t ng d toán, d toán, giá tr gói th u, giá tr h p ng, qu n lý chi phí phát sinh trong quá trình thi công theo úng quy nh, trình c p có thNm quy n phê duy t trư c th i h n ph i n p báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo quy nh. i v i các công trình do B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành, các Ch u tư thuê t ch c ki m toán c l p ho t ng h p pháp t i Vi t Nam th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán. Vi c l a ch n ơn v ki m toán th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính. i v i các d án ă hoàn thành, u tư nh ng năm trư c ây n nay chưa quy t toán ư c do h sơ th t l c, m t mát, v.v...các Ch u tư t ng h p và báo cáo B (có nêu rõ th c tr ng và nguyên nhân) B t ng h p ngh B Tài chính hư ng d n x lý theo tinh th n Quy t nh s 1218/Q -TTg ngày 19/12/2002 c a Th tư ng Chính ph . 4/ i v i các d án có tài s n thu h i, các Ch u tư ph i ti n hành thu h i k p th i, qu n lý ch t ch úng quy nh, ng th i l p ngay phương án x lý trình B B ngh B Tài chính gi i quy t. Nghiêm c m các Ch u tư t ý quy t nh vi c s d ng các tài s n này trái v i m c ích u tư ban u ( như cho ơn v khác mư n,v.v...) 5/ Ch p hành nghiêm túc nh ng quy nh v vi c n p Ngân sách Nhà nư c i v i ho t ng cho thuà tài s n c a Ban Qu n lý d án, kinh phí bán h sơ m i th u còn l i sau khi quy t toán các chi phí c n thi t cho t ch c u th u.v.v... 6/ Ch n ch nh công tác h ch toán k toán theo úng ch k toán áp d ng cho ơn v ch u tư ban hành theo Quy t nh s 214/2000/Q -BTC ngày 28/12/2000 c a B trư ng B Tài chính, trong ó chú tr ng: a-M y các tài kho n k toán, các lo i s k toán theo quy nh ghi chép, ph n ánh y , chính xác, trung th c các nghi p v kinh t phát sinh; l p và g i các báo cáo k toán theo úng ch quy nh hi n hành. Các ơn v n u ã th c hi n ghi s k toán b ng máy vi tính v n ph i th c hi n y các quy nh v m s , ghi s , khóa s k toán theo quy nh. Sau khi khóa s k toán trên máy vi tính ph i in s k toán ra gi y và óng thành quy n riêng cho t ng kỳ k toán theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. b-Tăng cư ng công tác qu n lý hóa ơn, ch ng t ; t t c các kho n thu, chi ph i có y hóa ơn, ch ng t theo quy nh; t t c các ch ng t g c ghi chép k toán ph i th c hi n theo m u bi u c a B Tài chính, có y ch ký và ư c óng d u. Th c hi n t t công tác quy t toán chi phí qu n lý d án hàng năm.
  3. c-Các ơn v ph i th c hi n y các quy nh c a pháp lu t v k toán. Nghiêm c m ơn v b trí ngư i không có nghi p v k toán m nh n công tác k toán. 7/ Qu n lý ch t ch các kho n chi tiêu, mua s m trang thi t b theo úng ch , nh m c c a Nhà nư c và d toán ư c duy t; ch p hành nghiêm Pháp l nh th c hành ti t ki m ch ng lãng phí. Ngư i ra quy t nh chi tiêu không úng ch ph i ch u trách nhi m b i hoàn cho công qu và b x lý k lu t theo quy nh. Các kho n t m ng ph i ư c chi úng i tư ng, n i dung và ph i ư c quy t toán k p th i. 8/ Các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành, các T ng công ty thu c B tăng cư ng công tác qu n lý vi c ch p hành ch qu n lý tài chính, k toán và quy t toán v n u tư d án hoàn thành i v i các ơn v tr c thu c và báo cáo k t qu v B theo quy nh. Yêu c u th trư ng các Ch u tư, các cơ quan, ơn v thu c B và các cá nhân có liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m t ch c th c hi n y , nghiêm túc Ch th này./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Nơi nh n: - Các /c Th trư ng - VP Chính ph - B Tài chính - Các C c qu n lý NN chuyên ngành - Các V , Thanh tra B - Các Ban Qu n lý d án ào ình Bình - Các Ch u tư, các S GTVT, GTCC - Các T ng công ty 91, 90, các DN thu c B - Công oàn ngành GTVT - Lưu: VP-TC.
Đồng bộ tài khoản