Chỉ thị số 06/2002/CT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 06/2002/CT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2002/CT-BXD về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà chung cư cao tầng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2002/CT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2002/CT-BXD Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2002 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ CH T LƯ NG CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ CHUNG CƯ CAO T NG Trong nh ng năm g n ây nhu c u xây d ng các nhà chung cư cao t ng ngày càng l n. Tuy nhiên, qua k t qu ki m tra vi c xây d ng và khai thác m t s công trình chung cư cao t ng (t 9 t ng tr lên) cho th y công tác qu n lý trong thi t k , thi công xây l p, giám sát qu n lý ch t lư ng trong xây l p, t ch c khai thác s d ng chưa th ng nh t. m b o hi u qu u tư, yêu c u ch t lư ng, m b o tu i th và áp ng nhu c u s d ng căn h ngày càng cao c a nhân dân, B trư ng B Xây d ng ch th : 1. Các B , Ngành và UBND các t nh thành ph tr c thu c Trung ương tăng cư ng công tác ki m tra Ch u tư các d án nhà cao t ng trong vi c tuân th n i dung trình t : "Quy nh Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng" ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2000/Q -BXD ngày 2/8/2000 và Thông tư s 05/2001/TT-BXD ngày 30/8/2001 v "Hư ng d n công tác b o trì công trình xây d ng" c a B trư ng B Xây d ng. 2. Các ch u tư các d án nhà cao t ng c n xây d ng k ho ch qu n lý ch t lư ng, ch t ch ngay t khi chuNn b u tư, th c hi n u tư, khai thác s d ng công trình, trong ó lưu ý: - V quy ho ch: Ch u tư yêu c u các ơn v tư v n thi t k tuân th quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng v không gian m b o h s s d ng t, di n tích cây xanh, bãi xe phù h p v i quy ho ch xây d ng c a các khu ô th trong giai o n 5 năm và 10-20 năm. - V ki n trúc: L a ch n các gi i pháp ki n trúc ngoài nhà phù h p v i quy nh c a thi t k ô th và quy ho ch không gian, trong ó có l a ch n các lo i v t li u bao che (c a, v t li u hoàn thi n ngoài nhà...) m b o các yêu c u v an toàn, công năng, kinh t , thNm m và b n lâu v tu i th , phù h p v i i u ki n khí h u t i Vi t Nam. Các thi t k i v i c a, lô gia ph i m b o an toàn trong s d ng. Trong các căn h ph i ư c b trí thu n ti n, gi i quy t t t nhu c u v thông thoáng và ánh sáng t nhiên. - V k t c u: c bi t coi tr ng công tác kh o sát a ch t l a ch n gi i pháp thi t k m b o các yêu c u tu i th s d ng, n nh, an toàn, hi u qu . Tính toán thi t k k t c u ph i c bi t quan tâm n tác ng c a các lo i t i tr ng ngang (gió, bão, ng t...), có tính n kh năng ch u t i c a công trình khi có s gia tăng thêm t i
  2. tr ng (nhi t, cháy n , c i t o nâng c p căn h ...), coi tr ng các gi i pháp c u t o áp ng có hi u qu yêu c u kháng ch n. Vi c l a ch n các v t li u s d ng trong k t c u như sàn, tư ng c n chú ý yêu c u ngăn cháy và cách âm. Công tác thi t k k t c u nh t thi t ph i do các ơn v tư v n có năng l c chuyên môn cao, trong ó ngư i ch trì k t c u ph i là ngư i k sư có nhi u kinh nghi m m trách. Ph i h t s c th n tr ng khi s d ng k t c u l p ghép; ph i có phương án so sánh trư c khi l a ch n sao cho m b o kh năng ch u các t i tr ng c bi t, tu i th các m i n i và hi u qu kinh t c a phương án ch n. - V thi t b cơ và i n: H th ng cơ i n trong công trình cao t ng là thành ph n quan tr ng òi h i m b o tin c y và an toàn cao. Ph i có ch d n s d ng và ư c ki m tra thư ng xuyên. H th ng v n chuy n theo phương th ng ng ph i áp ng t t các yêu c u s d ng, có ch b o trì nh kỳ; có chú ý n vi c ph c v các i tư ng như ngư i tàn t t, ngư i già và c n tính n nhu c u s d ng trong các trư ng h p s d ng c bi t (c p c u, v n chuy n băng ca...). H th ng i n ư c thi t k s d ng các lo i v t li u m b o t t yêu c u v n hành an toàn, có tính n kh năng gia tăng ph t i do nhu c u s d ng. - V phòng ch ng cháy n , ch ng sét: Các công trình chung cư cao t ng ph i tuân th nghiêm ng t quy nh v phòng ch ng cháy n . Ngoài các bi n pháp ch ng cháy s d ng bình b t, h th ng báo cháy; nh t thi t ph i có thang thoát hi m m b o các yêu c u k thu t. C n có n i quy s d ng khi un n u trong ó có lưu ý n bi n pháp v n chuy n, b o qu n và s d ng gaz an toàn. Ph i có thi t k ch ng sét và ư c các cơ quan có thNm quy n phê duy t, ch p thu n. - V môi trư ng: Ngoài vi c m b o ti n nghi v vi khí h u trong t ng căn h , t ng chung cư cao t ng ph i m b o nhu c u an toàn môi trư ng cho toàn khu v c. Các chung cư cao t ng c n có h th ng x lý nư c th i, thu gom và v n chuy n ch t th i r n. Ch u tư c n chú tr ng n môi trư ng c nh quan xung quanh công trình (vư n hoa, cây xanh...). 3. Các ch s h u và ch qu n lý s d ng nhà chung cư cao t ng c n tuyên truy n, ph bi n quy ch qu n lý ch t lư ng công trình cho t ng h , yêu c u t ng h có trách nhi m b o m an toàn chung và yêu c u có nghĩa v phát hi n các d u hi u m t an toàn công trình ngư i có trách nhi m gi i quy t. Các ch s h u ho c ch qu n lý s d ng nhà chung cư ph i ch ng ki m tra nh m phát hi n các vi ph m n an toàn công trình, x lý k p th i các hư h ng và nh ng hư h ng l n ph i thông báo k p th i cho cơ quan qu n lý có thNm quy n gi i quy t. 4. Giao C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng ch trì ph i h p v i C c Qu n lý nhà, V qu n lý Kh o sát thi t k và V Khoa h c Công ngh ch ng ki m tra, t ng h p và xu t các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch chính sách liên quan n ch t lư ng c a nhà chung cư cao t ng trình B trư ng B Xây d ng ban hành m i ho c b sung i u ch nh các quy nh hi n hành, nh m m b o an toàn trong quá trình khai thác s d ng nhà chung cư cao t ng. Nguy n Văn Liên
  3. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản