Chỉ thị số 09/2001/CT-TCBĐ

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 09/2001/CT-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 09/2001/ct-tcbđ', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2001/CT-TCBĐ

  1. T NG C C BƯU I N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2001/CT-TCB Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2001 CH THN V TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH S 158/2001/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH PHÊ DUY T CHI N LƯ C PHÁT TRI N BƯU CHÍNH- VI N THÔNG VI T NAM N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 Ngày 18 tháng 10 năm 2001, Th tư ng Chính ph ã có Quy t nh s 158/2001/Q -TTg phê duy t "Chi n lư c phát tri n bưu chính, vi n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020". Chi n lư c ã xác nh nh ng quan i m, m c tiêu, nh hư ng và gi i pháp cơ b phát tri n Bưu chính, vi n thông và Internet Vi t Nam trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i và h i nh p kinh t qu c t . M c tiêu cơ b n c a Chi n lư c là ph i phát tri n nhanh n năm 2010 cơ s h t ng thông tin qu c gia có công ngh hi n i, có bao ph r ng kh p trên c nư c v i thông lư ng l n, t c và ch t lư ng cao; m c ph c p d ch v bưu chính, vi n thông và Internet c a Vi t Nam t m c trung bình c a các nư c trong khu v c; xã h i, ngư i tiêu dùng ư c cung c p các d ch v hi n i, phong phú v i giá c th p hơn ho c tương ương các nư c trong khu v c; xây d ng bưu chính, vi n thông thành ngành kinh t mũi nh n ho t ng hi u qu , góp ph n phát tri n kinh t xã h i và m b o an ninh qu c phòng c a t nư c. t ư c các m c tiêu trên c n th c hi n ng b các bi n pháp ã nêu trong Chi n lư c, c bi t là các gi i pháp nh m phát huy m i ngu n l c c a t nư c, thúc Ny c nh tranh, ch ng h i nh p kinh t qu c t . Tri n khai th c hi n Quy t nh s 158/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n ch th các ơn v thu c T ng c c Bưu i n, các doanh nghi p bưu chính, vi n thông và Internet t p trung th c hi n các n i dung sau: 1. Xây d ng và th c hi n th ng l i Quy ho ch phát tri n bưu chính, vi n thông Vi t Nam n năm 2010; các k ho ch 5 năm và hàng năm; các d án u tư tr ng i m. T p trung xây d ng Quy ho ch phát tri n bưu chính, vi n thông Vi t Nam n năm 2010, các k ho ch 5 năm và hàng năm, theo các ch tiêu phát tri n sau: a) Hình thành xa l thông tin qu c gia có dung lư ng l n, t c cao, bao ph r ng kh p, n năm 2010, xa l thông tin qu c gia ư c n i t i t t c các huy n trong c nư c b ng các phương th c truy n d n băng r ng có công ngh hi n i như cáp quang, thông tin v tinh, viba, các h th ng truy c p h u tuy n và vô tuy n.
  2. b) Ny m nh t c phát tri n và a d ng hoá các d ch v bưu chính, vi n thông và Internet trên toàn qu c; năm 2010 m c ph c p bưu chính, vi n thông và Internet c a Vi t Nam t m c bình quân trong khu v c, v i giá cư c th p hơn ho c b ng các nư c trong khu v c: - n năm 2005 t 8 - 10 thuê bao i n tho i/100 dân (bao g m c máy c nh và di ng) và kho ng 10 - 12 thuê bao i n tho i/100 dân (n u tính c thuê bao tr trư c); n năm 2010 t 15 - 18 thuê bao i n tho i/100 dân (bao g m c máy c nh và di ng) và kho ng 20 - 25 thuê bao i n tho i/100 dân (n u tính c thuê bao tr trư c). - Th c hi n ph c p d ch v Internet t i t t c các trư ng i h c, cao ng, vi n nghiên c u, các b nh vi n l n v.v... trong toàn qu c. n năm 2005, t l ngư i s d ng Internet Vi t Nam t 4-5% v i m t t 1,3-1,5 thuê bao Internet/100 dân. - Phát tri n bưu chính ho t ng hi u qu , hi n i ngang t m các nư c tiên ti n trong khu v c. Năm 2010, m c ph c v bình quân dư i 7000 ngư i dân trên m t i m ph c v v i bán kính ph c v bình quân dư i 3 km; 100% s xã ng b ng và h u h t s xã mi n núi có báo n trong ngày. c) Khuy n khích m i thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia phát tri n công nghi p bưu chính, vi n thông, tin h c; tăng cư ng h p tác trao i tham gia th trư ng phân công lao ng qu c t , th c hi n s n xu t chuyên môn hoá m t s s n phNm t i Vi t Nam. Ph n u n năm 2005, hàm lư ng giá tr lao ng Vi t Nam t 30-40% trong các s n phNm; công nghi p trong nư c (k c các liên doanh) áp ng ư c kho ng t 50-60% và n năm 2010 là 80% nhu c u phát tri n c a m ng lư i. d) Tri n khai th c hi n vi c xây d ng và hoàn thành các công trình tr ng i m qu c gia: D án v tinh vi n thông VINASAT; D án cáp quang bi n n i a; D án cáp quang ư ng H Chí Minh; D án H th ng thông tin duyên h i; các h th ng thông tin di ng m i; Nâng c p, hi n i hoá các trung tâm khai thác bưu chính t i Hà N i, à N ng và TP.H Chí Minh. Quy ho ch và các k ho ch phát tri n là nh ng bư c i c th c a chi n lư c c n ph i làm ngay và làm t t, có ch t lư ng, phù h p v i tình hình phát tri n m i th i kỳ. V Kinh t k ho ch ch trì t ch c, t p trung xây d ng Quy ho ch phát tri n bưu chính, vi n thông Vi t Nam n năm 2010, các k ho ch 5 năm, ng th i có trách nhi m hư ng d n các ơn v , các doanh nghi p bưu cchính, vi n thông và Internet xây d ng chi n lư c kinh doanh, các k ho ch phát tri n 5 năm và hàng năm phù h p v i Chi n lư c và quy ho ch ngành. 2. Xây d ng và hoàn thi n môi trư ng pháp lý, các chính sách phát tri n: 2.1. T p trung xây d ng h th ng các văn b n qui ph m pháp lu t g m Pháp l nh, Ngh nh và các Thông tư hư ng d n t o cơ s pháp lý m i cho giai o n h i nh p và phát tri n. Ban so n th o hoàn thi n d th o Pháp l nh bưu chính, vi n thông trình Chính ph và U ban Thư ng v Qu c h i thông qua trong quý II năm 2002. 2.2. Xây d ng h th ng chính sách phù h p m b o th trư ng bưu chính, vi n thông và Internet phát tri n và v n hành có hi u qu .
  3. a) V m c a th trư ng, phát huy n i l c, thúc Ny c nh tranh, nâng cao năng l c c nh tranh c a các doanh nghi p bưu chính, vi n thông và Internet Vi t Nam. - M c a th trư ng ph i m b o phát huy t i a hi u qu s d ng cơ s h t ng thông tin qu c gia g m các m ng công c ng và m ng chuyên dùng. T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam c n t ch c qu n lý và khai thác có hi u qu m ng công c ng ã ư c Nhà nư c u tư xây d ng, ng th i có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p m i, các t ch c kinh t - xã h i trong vi c k t n i và s d ng chung cơ s h t ng m ng lư i. - i v i lĩnh v c xây d ng h t ng m ng lư i vi n thông, trong giai o n t nay n 2005, t p trung thúc Ny 5 doanh nghi p ã ư c c p phép nhanh chóng tri n khai m ng lư i và cung c p d ch v , ng th i h n ch xem xét vi c hình thành các doanh nghi p m i nh m s d ng hi u qu cơ s h t ng ã và s u tư và ti t ki m các ngu n tài nguyên vi n thông. Xem xét c p thêm gi y phép cho các doanh nghi p hi n có trong vi c xây d ng m ng lư i và cung c p d ch v vi n thông ư ng dài trong nư c và qu c t . - i v i lĩnh v c cung c p d ch v , tăng cư ng c p phép cho các doanh nghi p cung c p d ch v tham gia vào th trư ng, thúc Ny h p tác và c nh tranh lành m nh. n năm 2005, cơ b n th c hi n ư c vi c chuy n i t c quy n sang c nh tranh trong các lĩnh v c cung c p d ch v vi n thông và Internet; các doanh nghi p m i t ư c t 25-30% th ph n. Trong năm 2002, V Chính sách Bưu i n khNn trương xây d ng công b l trình m c a th trư ng d ch v bưu chính, vi n thông và Internet, c bi t là các chính sách c p phép, i u ki n c p phép cũng như s lư ng gi y phép cho các lo i hình d ch v t o i u ki n cho các doanh nghi p tham gia th trư ng. - Xây d ng và ban hành các quy nh k t n i: V Chính sách Bưu i n khNn trương hoàn thi n các quy nh v k t n i t o i u ki n cho các doanh nghi p m i có th t ch c hoà m ng cung c p d ch v . Th i gian th c hi n quý II/2002. - Qu n lý h u hi u ngu n tài nguyên qu c gia: Trong quý II/2002, V Chính sách Bưu i n hoàn thi n quy ho ch ánh s vi n thông qu c gia v i các chính sách qu n lý minh b ch, bình ng s d ng hi u qu kho s vi n thông. C c T n s vô tuy n i n, trong năm 2002 hoàn thành vi c ăng ký, ph i h p m b o có ư c v trí quĩ o v tinh cho d án VINASAT. Xây d ng quy ho ch chi ti t s d ng t n s và th c hi n c p phép s d ng t n s theo quy ho ch, t o i u ki n cho các doanh nghi p s d ng có hi u qu tài nguyên t n s trong phát tri n thông tin vô tuy n i n. Trung tâm thông tin m ng Internet VNNIC, trong quý I/2002 xây d ng và ban hành quy nh v qu n lý và s d ng ngu n tài nguyên Internet, ng th i nhanh chóng nâng c p hi n i hoá m ng qu n tr tài nguyên, h th ng máy ch qu n lý tên mi n qu c gia (DNS) theo án ã ư c phê duy t nh m nâng cao năng l c qu n lý ngu n
  4. tài nguyên tên mi n, a ch qu c gia t i môi trư ng bình d ng thúc Ny Internet Vi t Nam phát tri n. b) V chính sách ph c p d ch v và ho t ng công ích: - Chi n lư c chú tr ng phát tri n bưu chính, vi n thông và Internet cho nông thôn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa. - Các doanh nghi p bưu chính, vi n thông và Internet có trách nhi m th c hi n nghĩa v ph c p d ch v và ho t ng công ích theo quy nh c a Nhà nư c. V Kinh t k ho ch và V Chính sách Bưu i n hoàn thi n các cơ ch chính sách liên quan n ph c p d ch v và ho t ng công ích như các chính sách v thương quy n, cơ ch i u ti t, chính sách u tư và xây d ng qui ch qu ph c p d ch v . c) V Chính sách giá cư c: Có chính sách qu n lý giá cư c phù h p thúc Ny phát tri n bưu chính, vi n thông và Internet t m c tiêu n nâưm 2002 h u h t giá cư c các d ch v bưu chính, vi n thông Vi t Nam th p hơn ho c tương ương các nư c trong khu v c nh m thúc Ny ph c p các d ch v , nâng cao năng l c c nh tranh c a n n kinh t và c i thi n môi trư ng u tư. Các doanh nghi p bưu chính, vi n thông và Internet có trách nhi m nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu , gi m giá thành gi m giá cư c d ch v , c bi t là cư c vi n thông qu c t , cư c thuê kênh, cư c di ng và Internet. Tuỳ theo m c c nh tranh c a d ch v , Nhà nư c s có các chính sách qu n lý phù h p: qu n lý tr c ti p giá cư c c a các d ch v còn b nh hư ng b i y u t c quy n theo nguyên t c cư c d a trên giá thành; i v i các d ch v ã có c nh tranh th c s thì doanh nghi p ư c ch ng quy t nh giá cư c. V Kinh t k ho ch ch trì ph i h p v i Ban V t giá Chính ph nghiên c u các n i dung c n s a i, b sung Quy t nh s 99/1998/Q -TTg v qu n lý giá cư c bưu chính, vi n thông trình Th tư ng Chính ph vào quý II/2002. d) V qu n lý ch t lư ng bưu chính, vi n thông và Internet và b o v quy n l i ngư i tiêu dùng: V Khoa h c công ngh và H p tác qu c t ch trì ph i h p v i Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n s m hoàn thi n xây d ng và công b h th ng tiêu chuNn ch t lư ng và các cơ ch qu n lý phù h p i v i m ng lư i, d ch v , v t tư, thi t b , công trình nh m m b o ho t ng n nh c a m ng lư i, b o v l i ích ngư i tiêu dùng, nâng cao trách nhi m c a các doanh nghi p i v i m ng lư i, d ch v , hàng hoá do mình cung c p và tăng cư ng s giám sát c a xã h i i v i ch t lư ng bưu chính, vi n thông và Internet. Thanh tra T ng c c Bưu i n khNn trương xây d ng Thông tư hư ng d n Ngh nh s 69/2001/N -CP c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v quy n l i ngư i tiêu dùng trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông và Internet có th ban hành áp d ng trong năm 2002. 3. Th c thi pháp lu t bưu chính, vi n thông và Internet:
  5. - C c T n s vô tuy n i n, các C c Bưu i n khu v c, Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n, Trung tâm Thông tin m ng Internet Vi t Nam, Trung tâm Thông tin và Thanh tra T ng c c Bưu i n có trách nhi m tăng cư ng hư ng d n, ph bi n các vanư b n qui ph m pháp lu t và các chính sách c a Nhà nư c i v i xã h i, các doanh nghi p và ngư i tiêu dùng. Doanh nghi p bưu chính, vi n thông và Internet có trách nhi m nghiên c u, ch p hành, ng th i hư ng d n ngư i s d ng d ch v th c hi n các quy nh c a Nhà nư c. - Các C c Bưu i n khu v c tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng cung c p d ch v bưu chính, vi n thông và Internet trên a bàn; ph i h p v i chính quy n a phương trong xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n bưu chính, vi n thông trên a bàn. - C c t n s vô tuy n i n có trách nhi m tăng cư ng ki m tra, ki m soát mb o ho t ng thông tin vô tuy n an toàn, úng pháp lu t; ph i h p ch t ch v i các B , ngành trong U ban T n s vô tuy n i n, c bi t là v i B qu c phòng và B Công an trong vi c m b o ho t ng c a các h th ng thông tin vô tuy n i n c a dân s , quân s và công an, h n ch và có các bi n pháp ch ng can nhi u và vi ph m pháp lu t trong thông tin vô tuy n i n. Ph i h p t n s v i các nư c láng gi ng và các t ch c t n s qu c t , m b o l i ích và an ninh qu c gia. - Thanh tra có trách nhi m hư ng d n, ph i h p các ơn v trong vi c thanh ki m tra vi c th c thi pháp lu t các ho t ng bưu chính, vi n thông, Internet và t n s vô tuy n i n. 4. i m i t ch c qu n lý, t ch c s n xu t kinh doanh: 4.1. i v i các doanh nghi p bưu chính, vi n thông và Internet: a) T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam: - Ny m nh i m i t ch c s n xu t kinh doanh, nâng cao năng l c c nh tranh theo hư ng: - Tăng cư ng h ch toán c l p i v i các d ch v cơ b n và các ơn v thành viên, nh m nâng cao tính t ch , hi u qu ho t ng c a t ng ơn v thành viên cũng như trong toàn T ng công ty. Ny m nh vi c tri n khai phương án tách bưu chính, vi n thông ho t ng c l p, hi u qu vào năm 2003. - Hoàn thi n t ch c m ng lư i nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu ho t ng, kh c ph c h n ch v t ch c và qu n lý m ng lư i theo a gi i hành chính nâng cao hi u qu trong u tư và khai thác m ng lư i, ng th i ti t ki m các tài nguyên vi n thông và Internet. - Ny nhanh công tác c ph n hoá các doanh nghi p thành viên, k c các doanh nghi p cung c p d ch v . b) Các doanh nghi p bưu chính, vi n thông và Internet m i c n t p trung phát tri n và s d ng có hi u qu các ngu n l c nh m tri n khai các gi y phép ã ư c c p. u tư phát tri n cho bưu chính, vi n thông òi h i ph i có s chuNn b k các ngu n l c, c
  6. bi t là v tài chính và con ngư i. Các doanh nghi p c n ánh giá ư c nh ng l i th , cũng như nh ng i m y u c a doanh nghi p mình trong quá trình khai thác, cung c p các d ch v bưu chính, vi n thông, nhanh chóng áp d ng các bi n pháp phù h p i m i ho t ng s n xu t kinh doanh, nâng cao hi u qu ho t ng, óng góp tích c c vào vi c th c hi n các m c tiêu phát tri n c a Chi n lư c. 4.2. i m i t ch c qu n lý Nhà nư c: T p trung xây d ng b máy qu n lý Nhà nư c th ng nh t v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin phù h p v i xu hư ng h i t công ngh ; áp ng ư c yêu c u phát tri n nhanh theo m c tiêu chi n lư c, s c qu n lý có hi u qu th trư ng bưu chính, vi n thông và Internet chuy n t c quy n sang c nh tranh. V T ch c cán b ch trì ph i h p v i Ban T ch c cán b Chính ph và các B , ngành liên quan hoàn thi n án th ng nh t qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin (k c án thành l p B Bưu i n và Thông tin h c) trình Chính ph trong quý I/2002. 5. Phát tri n ngu n nhân l c: ào t o và phát tri n ngu n nhân l c có ki n th c v chuyên môn nghi p v và qu n lý kinh t là m t trong nh ng bi n pháp hàng u phát tri n. Nhà nư c cùng doanh nghi p t p trung u tư hi n i hoá các trung tâm ào t o chuyên ngành, nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b , i m i giáo trình c p nh t trình phát tri n c a m ng lư i, tăng cư ng ào t o và tái ào t o i ngũ lao ng hi n có, ào t o ón u thích h p v i các m c tiêu phát tri n, a d ng hoá lo i hình ào t o, b i dư ng. Có nh ng chính sách ãi ng h p lý, thu hút tài năng, ngu n ch t xám trong và ngoài nư c tham gia óng góp phát tri n Ngành. Vi c tri n khai th c hi n Quy t nh 158/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph có ý nghĩa quan tr ng, quy t nh s l n m nh và phát tri n b n v ng c a bưu chính, vi n thông và Internet Vi t Nam trong giai o n "H i nh p và phát tri n". Các ơn v trong toàn Ngành c n s m t ch c quán tri t n i dung và tinh th n c a Quy t nh s 158/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph t i t ng cán b công nhân viên trong ngành và ra xã h i. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n yêu c u th trư ng các ơn v thu c T ng c c Bưu i n, các doanh nghi p bưu chính, vi n thông và Internet nghiêm ch nh tri n khai th c hi n Ch th này. Mai Liêm Tr c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản