Chỉ thị số 06/CT-TCBĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 06/CT-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/CT-TCBĐ về việc triển khai kết quả Đại hội Toàn thể các nước Thành viên INTELSAT lần thứ 25 năm 2000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/CT-TCBĐ

  1. T NG C C BƯU I N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/CT-TCB Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2001 CH TH V VI C TRI N KHAI K T QU I H I TOÀN TH CÁC NƯ C THÀNH VIÊN INTELSAT L N TH 25 NĂM 2000 T ngày 13 - 17/11/2000, ư c s y quy n c a Th tư ng Chính ph , oàn i bi u Vi t Nam ã tham d i h i Toàn th các nư c Thành viên INTELSAT l n th 25 t i Washington D.C. (M ). i h i l n này ã thông qua các v n liên quan n vi c cơ c u l i t ch c c a INTELSAT, bao g m i m i mô hình t ch c, s a i và b sung các Hi p nh INTELSAT, chuy n giao t n s , qu o v tinh, và m t s v n khác t o i u ki n cho Intelsat m i ho t ng linh ho t hơn, nâng cao hi u qu kinh doanh, áp ng ư c môi trư ng c nh tranh và nhu c u s d ng d ch v qua v tinh. Nh m tri n khai các k t qu c a i h i Toàn th các nư c Thành viên INTELSAT l n th 25, trên tinh th n phát huy n i l c, tăng cư ng và hoàn thi n h th ng qu n lý nhà nư c v vi n thông và t n s vô tuy n i n, tích c c và ch ng h i nh p qu c t , T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n ch th các ơn v khNn trương tri n khai các n i dung sau: 1. Các ơn v tr c thu c T ng c c Bưu i n, T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ch ng nghiên c u tri n khai các quy t nh c a i h i toàn th các nư c Thành viên INTELSAT l n th 25 theo ch c năng, nhi m v c a ơn v mình; 2. V Khoa h c Công ngh và H p tác Qu c t là u m i tri n khai các th t c phê duy t và hư ng d n T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ti n hành phê duy t s a i, b sung các Hi p nh INTELSAT theo các quy nh t i Pháp l nh ký k t và th c hi n các i u ư c qu c t ban hành năm 1998; 3. V Chính sách Bưu i n ph i h p v i các ơn v ch c năng khNn trương xây d ng chính sách c p phép truy nh p cho các h th ng v tinh vi n thông tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng cung c p và s d ng các d ch v vi n thông qua v tinh; 4. C c T n s Vô tuy n i n nghiên c u và theo dõi các v n liên quan n vi c chuy n giao qu o v tinh và t n s c a INTELSAT cho Anh và M qu n lý m b o cho vi c ph i h p t n s , ăng ký qu o v tinh c a Vi t Nam v i các nư c khác;
  2. 5. T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ch ng nghiên c u các văn b n pháp lý và thương m i c a Intelsat khi chuy n sang tham gia v i tư cách c ông trong Công ty Intelsat tư nhân m b o quy n l i c a Vi t Nam và tuân th theo các quy nh c a Vi t Nam v tài chính, u tư ra nư c ngoài. 6. V Khoa h c Công ngh và H p tác Qu c t là u m i theo dõi và có trách nhi m ôn c các ơn v th c hi n ch th này. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n yêu c u các ơn v trong toàn Ngành t ch c th c hi n t t ch th này và báo cáo t ng h p lên T ng c c Bưu i n v ti n và k t qu tri n khai các ho t ng nêu trên. T NG C C TRƯ NG T NG C C BƯU ĐI N Nơi nh n: -Các ơn v thu c TCB -T ng công ty BCVT VN -Lưu VT, HTQT Mai Liêm Tr c
Đồng bộ tài khoản