intTypePromotion=1

Chỉ thị số 09/2008/CT-BXD

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 09/2008/CT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2008/CT-BXD về việc triển khai một số nhiệm vụ trước mắt thực hiện dự án xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2008/CT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 09/2008/CT-BXD Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2008 CH THN V VI C TRI N KHAI M T S NHI M V TRƯ C M T TH C HI N D ÁN XÂY D NG I H C QU C GIA HÀ N I T I HOÀ L C Th c hi n Quy t nh s 1404/Q -TTg ngày 30/9/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c chuy n ch u tư D án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hoà L c t i h c Qu c gia Hà N i sang B Xây d ng, công văn s 6685/VPCP-KGVX ngày 07/10/2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c tri n khai Quy t nh s 1404/Q -TTg ngày 30/9/2008 c a Th tư ng Chính ph , B Xây d ng ã ph i h p v i i h c Qu c gia Hà N i l p k ho ch và t ch c công tác ti p nh n bàn giao D án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hoà L c m b o ti n , úng quy nh theo ch o c a Th tư ng Chính ph . Ngày 20/11/2008, dư i s ch ng ki n c a Phó Th tư ng Chính ph Nguy n Thi n Nhân và i di n các B , cơ quan trung ương và Hà N i, B Xây d ng và i h c Qu c gia Hà N i ã ký Biên b n bàn giao D án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hoà L c. B t u t sau ngày 20/11/2008, B Xây d ng là ch u tư m i c a d án này. D án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hoà L c là m t d án có quy mô l n, ã ư c i h c Qu c gia Hà N i tri n khai trong nhi u năm nhưng n nay k t qu t ư c còn h n ch , trình t th t c v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và b máy qu n lý th c hi n d án còn nhi u b t c p. ti p t c tri n khai d án trong th i gian t i theo úng quy nh c a pháp lu t sau khi d án ư c chuy n sang B Xây d ng làm ch u tư, B trư ng B Xây d ng ch th Giám c Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c, lãnh o các Ban qu n lý d án thành ph n trư c ây và Th trư ng các C c, V thu c B Xây d ng trư c m t c n t p trung th c hi n nh ng nhi m v sau: 1. i v i Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c, lãnh o các Ban qu n lý d án thành ph n: - Ti p t c có trách nhi m b o qu n, lưu tr ch t ch các h sơ, tài li u, ch ng t tài chính, tài s n c a d án, ng th i ti p t c tri n khai các công vi c ang tri n khai trư c ây theo k ho ch cho n khi có b máy qu n lý m i. - K t sau ngày 20/11/2008, t t c các h sơ, tài li u, tài s n và các cán b , viên ch c c a các Ban qu n lý d án thành ph n n m trong danh sách chuy n v B Xây d ng s t m th i chuy n v a i m làm vi c m i t i Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c. Giám c Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c có trách nhi m b trí, s p x p t m ch làm vi c cho các Ban qu n lý và ph i h p v i các Ban qu n lý b trí phương ti n i l i cho các cán b , viên ch c, m b o cho công vi c, sinh ho t bình thư ng, ti t ki m. - Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c và các Ban qu n lý d án thành ph n làm vi c v i i h c Qu c gia Hà N i, Kho b c Nhà nư c hoàn thành th t c chuy n s dư kinh phí c a các d án thành ph n nêu t i Biên b n bàn giao D án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i ký ngày 20/11/2008 gi a B Xây d ng và i h c Qu c gia Hà N i, v Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c t m th i qu n lý theo quy nh c a B Xây d ng ch m nh t trư c ngày 15/12/2008. Th c hi n quy t toán chi phí các Ban qu n lý d án n th i i m ký biên b n bàn giao d án; ng th i ti p t c th c hi n quy n, nghĩa v , trách nhi m qu n lý các h p ng A-B ã ký v n ang còn th c hi n cho n khi có Ban qu n lý d án m i. - m b o qu n lý h sơ, tài li u c a d án ph c v t t cho công tác qu n lý d án t nay tr v sau, Giám c Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c và lãnh o các Ban qu n lý d
  2. án thành ph n trư c ây có trách nhi m ch o, t ch c s p x p l i các h sơ, tài li u liên quan n d án theo úng trình t , th t c v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và phân lo i theo t ng d án thành ph n. Tuy t i không ư c x y ra tình tr ng m t mát h sơ tài li u. - Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c có trách nhi m qu n lý, b o v nguyên tr ng các tài s n, v t ki n trúc, cây c i, di n tích t ai ã ư c giao, ư c quy ho ch, tuy t i không x y ra tình tr ng th t thoát tài s n, l n chi m t ai. - Giao Giám c Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c trong th i gian chuy n ti p, t m th i i u hành công vi c chung c a Trung tâm và các Ban qu n lý d án thành ph n trư c ây cho n khi có t ch c b máy m i. Ti p t c theo dõi, ch o các nhà th u tư v n, nhà th u thi công xây d ng th c hi n các công vi c theo h p ng ã ký, tuy t i không ư c làm gián o n công vi c v i b t c lý do gì. 2. i v i các C c, V thu c B Xây d ng: - V T ch c cán b : KhNn trương nghiên c u phương án t ch c b máy, cơ c u, ch c năng quy n h n c a Ban qu n lý d án trên cơ s t ch c l i Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c và các Ban qu n lý d án thành ph n trư c ây s m n nh t ch c và có b máy th ng nh t trong vi c qu n lý, i u hành d án. Trư c m t, t p trung ph i h p v i i h c Qu c gia Hà N i hoàn thi n th t c h sơ cán b cho s cán b , viên ch c c a i h c Qu c gia Hà N i chuy n v B Xây d ng. - V K ho ch - Tài chính: Hư ng d n Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c và các Ban qu n lý d án thành ph n trong vi c qu n lý ch t ch tài s n, tài chính. Ph i h p v i V T ch c cán b nghiên c u mô hình qu n lý d án. Ch trì, ph i h p v i V Pháp ch , V Qu n lý ho t ng xây d ng nghiên c u, xu t các cơ ch c thù trong vi c tri n khai d án trình B nghiên c u, báo cáo Th tư ng Chính ph . Ch trì, ph i h p v i V Ki n trúc- Quy ho ch và các V nghiên c u, xu t v i B B xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph cho i u ch nh quy ho ch chung, l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 và l p d án u tư xây d ng công trình. KhNn trương rà soát l i tình hình th c hi n k ho ch năm 2008 c a d án t ó xu t phương án gi i quy t; ng th i làm vi c v i B K ho ch và u tư, B Tài chính v k ho ch năm 2009 c a D án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hoà L c. T ng h p tình hình báo cáo lãnh o B k p th i ch o, i u hành d án. - V Ki n trúc- Quy ho ch: T p trung rà soát l i các h sơ tài li u liên quan n quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 c a d án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hoà L c và các d án thành ph n. Ph i h p v i V K ho ch Tài chính nghiên c u, xu t v i B B xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép i u ch nh l i quy ho ch chung c a d án trong tháng 11/2008. - C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng: rà soát l i t t c các tài li u qu n lý ch t lư ng, kh i lư ng công trình ã và ang ư c tri n khai c a d án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hoà L c t ó hư ng d n Trung tâm và các Ban qu n lý th c hi n t t công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 3. T ch c th c hi n : Giao V K ho ch - Tài chính là u m i giúp lãnh o B trong vi c ch o i u hành d án, ôn c vi c tri n khai th c hi n ch th này; Th trư ng các ơn v nói trên t p trung hoàn thành t t các công vi c ư c giao theo s phân công cho n khi có b máy qu n lý d án m i i vào ho t ng. Giám c Trung tâm Phát tri n và Qu n lý ô th i h c t i Hoà L c, lãnh o các Ban qu n lý d án thành ph n trư c ây, Chánh Văn phòng B và Th trư ng các ơn v thu c B Xây d ng ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này./. B TRƯ NG
  3. Nơi nh n: - TTg CP, Phó TTg Nguy n Thi n Nhân ( b/c); - B trư ng, các Th trư ng; - GS.TSKH Nguy n Văn Liên, Phó CT H NTNN; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n H ng Quân - Các B : KH T, TC; - HQG Hà N i ( ph i h p); - Các C c, V , Thanh tra B ; - Trung tâm PT&QL T i h c t i HL; - Các Ban QLDA thành ph n; - Công báo; - Lưu VP, KHTC.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản