Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

CHỌN HƯỚNG NHÀ VÀ BỐ CỤC NỘI THẤT THEO THUẬT PHONG THỦY

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

1.846
lượt xem
1.227
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như thế " khí" hầu như bao hàm tất cả các khí trong vũ trụ. Nếu tóm lại một câu thì " khí " chính là "lực khởi nguồn của vạn vật và mọi hiện tượng". Từ tâm tính, khí chất của con người cho đến các hiện tượng do khí trời tạo lên đều do nguồn lực này sinh ra. Thậm chí sức mạnh của " khí" còn có thể lan tỏa thành động lực sinh thành của vạn vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỌN HƯỚNG NHÀ VÀ BỐ CỤC NỘI THẤT THEO THUẬT PHONG THỦY

 1. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 1 CHOÏN HÖÔÙNG NHAØ VAØ BOÁ CUÏC NOÄI THAÁT THEO THUAÄT PHONG THUÛY Löôïc dòch: Nguyeãn Haø Löôïc dòch töø caùc cuoán: - ÑÒA LYÙ HOÄI TOÂN - THUAÄT PHONG THUÛY ÑAÕ THAØNH COÂNG CHÖÔNG I : THUAÄT PHONG THUÛY XEM DOØNG KHÍ ÑEÅ BIEÁT TÖÔNG LAI I. LAØM SAO ÑEÅ PHAÂN BIEÄT ÑÖÔÏC KHÍ VAÏN VAÄT TREÂN MAËT ÑAÁT. Toàn taïi moät naêng löôïng trong cô theå vaïn vaät Khoâng rieâng gì moân ñòa lyù phong thuûy, maø trong nguoàn goác hoïc vaán cuûa ngöôøi Trung Hoa coå, khaùi nieäm “khí” voâ cuøng quan troïng. Vaäy thöïc chaát “ khí” laø gì ? Noùi ñeán khí, nhieàu ngöôøi caûm thaáy hieåu, nhöng thöïc ra chöa hieåu roõ. Trong “Ñaïi Haùn hoøa töø ñieån “ giaûi thích raèng : “ khí “ laø chæ söï keùo daøi. 1) Khí laø maây, laø khoâng khí, khí trôøi, laø caùc hieän töôïng töï nhieân trong trôøi ñaát, laø aâm döông, laø möa gioù. 2) Laø khí thôû 3) Laø löïc hoaït ñoäng cuûa cô theå 4) Laø nguyeân khí, laø nguoàn ñoäng löïc sinh tröôûng cuûa vaïn vaät 5) Laø söùc maïnh, laø khí theá 6) Laø khí hoãn nhieân 7) Laø taâm khí 8) Laø khí töôïng 9) Laø naêng löôïng sinh ra vaïn vaät trong vuõ truï.
 2. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 2 Nhö theá “khí’ haàu nhö bao haøm taát caû caùc khí trong vuõ truï. Neáu toùm laïi moät caâu thì “khí” chính laø “löïc khôûi nguoàn cuûa vaïn vaät vaø moïi hieän töôïng “. Töø taâm tính, khí chaát cuûa con ngöôøi cho ñeán caùc hieän töôïng do khí trôøi taïo leân ñeàu do nguoàn löïc naøy sinh ra. Thaäm chí söùc maïnh cuûa “khí” coøn coù theå lan toûa thaønh ñoäng löïc sinh thaønh cuûa vaïn vaät. Duøng ngoân ngöõ hieän ñaïi ñeå noùi thì “khí” laø “naêng löôïng”. Khaùi nieäm “naêng löôïng” ngaøy naøy ñang duøng khaù gaàn vôùi nghóa ban ñaàu cuûa “khí”, töùc laø naêng löôïng coù khaép trong vaïn vaät. Coøn caùi goïi laø “ khí trôøi “ voán khoâng phaûi laø ñeå chæ “töôïng khí cuûa khoâng khí “ maø laø chæ “khí cuûa trôøi” .Noù laø naêng löôïng töø treân trôøi toûa xuoáng, noù aûnh höôûng ñeán moïi söï bieán hoùa cuûa khoâng khí, do ñoù daàn daàn goïi taét laø “khí trôøi” ! Khí taùn phaùt ra töø cô theå goïi laø “ khí cuûa ngöôøi” Ngöøôi maø khí vöôïng thì söùc maïnh töø ngöôøi ñoù phaùt ra seõ chuû ñaïo ñöôïc nhöõng ngöôøi vaø söï vaät chung quanh. Ngoân ngöõ cuûa khí löïc hoïc goïi ñoù laø “coâng” . Coøn nghóa cuûa chöõ “khí coâng” laø chæ “söï vaän ñoäng gaây ra taùc duïng “, töùc laø “ vaän coäng “. Khí thuoäc veà quaû ñaát goò laø “ñòa khí”. Danh töø naøy trong cuoäc soáng thöôøng ngaøy ít gaëp, song trong töø ñieån coù ghi “ñòa khí laø tính khí cuûa quaû ñaát “. Phong thuûy ñòa lyù raát coi troïng “ñòa khí “. Vì quaû ñaát coù moät töø tröôøng hình thaønh töø baéc ñeán nam. Do ñoù coù theå duøng nhöõng thieát bò vaät lyù ñeå ño naêng löôïng “ khí ñòa töø” vaø “doøng ñòa ñieän” cuûa quaû ñaát. Song “khí ñòa töø “ ôû töøng ñieåm cheânh leäch nhau raát lôùn, hôn nöõa noù cuõng khaùc vôùi töø tröôøng cuûa cuøng moät ñieåm, cho neân phaûi xaùc ñònh ñöôïc söï thay ñoåi töø ñaàu ñeán cuoái coù theå tính toaùn ñöôïc chính xaùc khí ñòa töø cuûa ñieåm ñoù. Veà “doøng ñòa ñieän “ , neáu duøng ñoàng hoà ño ñieän chính xaùc cuõng coù theå ño ñöôïc cöôøng ñoä doøng ñieän vaø ñieän aùp cuûa noù. Trong thuaät ngöõ ñòa lyù phong thuûy, ôû ñieåm “long huyeät” ngöôøi ta ñaõ duøng caùc thieát bò khoa hoïc ñeå kieåm nghieäm vaø thaáy “doøng ñòa ñieän” cuûa noù cao hôn nhieàu laàn so vôùi chung quanh. Song nhöõng ngöôøi laøm thuaät phong thuûy thöôøng chæ duøng la baøn ñeå xaùc ñònh chöù chöa duøng ñeán caùc thieát bò khoa hoïc ñeå ño doøng ñieän. Döïa vaøo kinh nghieäm coù theå duøng phöông phaùp quan saùt ñòa lyù phong thuûy ñeå phaùt hieän ra huyeät. Tuy chæ döïa vaøo kinh nghieäm nhöng keát quaû tìm ra laïi khaù khôùp vôùi ño löôøng baèng duïng cuï khoa hoïc. Trong ñòa lyù phong thuûy ngöôøi ta quan nieäm “khí taïo ra hình theá, hình theá laïi daãn khí chaûy theo. “ Töùc laø noùi, ñòa hình ñöôïc hình thaønh do khí töï nhieân , ñeán löôït khí laïi theo ñòa hình ñoù maø löu ñoäng. Do ñoù ngoaøi bieát “xem khí” ra coøn caàn phaûi bieát “xem ñòa hình”. Caùc nhaø phong thuûy, vì danh döï rieâng neân luoân daáu cho mình nhöõng thuaït phong thuûy rieâng. Vì moät nhaø phong thuûy baûn lónh thì khoâng chæ döïa vaøo caùc keát quaû duøng la baøn hoaëc caùc maùy ño vaät lyù ñeå xaùc ñònh, maø coøn phaûi xaùc ñònh ñöôïc “ long huyeät”, choã ñoäc ñaùo cuûa khí. Cho neân muoán coù ñöôïc “thuaät phong thuûy” thì khoâng chæ laø mua maáy cuoán saùch veà ñoïc laø xong maø coøn phaûi bieát vaän duïng, maát nhieàu thôøi gian taàm sö hoïc ñaïo, phaûi töï mình treøo ñeøo vöôït suoái, qua thöïc teá maø so saùnh, phaân tích môùi taïo leân baûn lónh ñoù. Noùi nhö theá khoâng coù nghóa laø coi thöôøng ñoïc saùch. Quyeån saùch naøy tuy khoâng daïy ñoäc giaû caùch xem “phong thuûy” ra sao, nhöng seõ caên cöù vaøo nhu caàu thöïc teá cuûa cuoäc soáng, ñi thaúng vaøo vaán ñeà phong thuûy nhaø ñeå laøm roõ yù nghóa thöïc teá cuûa noù. II. VAÄN DUÏNG DOØNG KHÍ CHAÛY NHÖ THEÁ NAØO ÑEÅ ÑEM ÑEÁN VAÄN TOÁT
 3. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 3 1. Vaän toát , vaän xaáu, ñieàm toát, ñieåm xaáu : Veà cô baûn khoâng neân chia thaønh vaän toát, vaän xaáu, ñieåm toát, ñieàm xaáu. Toâi cuõng khoâng ñoàng yù raèng, noùi vaän khí moät ngöôøi cuï theå naøo ñoù toát hay xaáu, hoaëc phaùn ñoaùn choã ôû cuûa hoï hay phaãn noä toå tieân hoï toát hay xaáu. Toâi cho raèng maáu choát cuûa vaán ñeà laø ôû choã, moãi ngöôøi sinh ra ñaõ coù moät naêng löôïng rieâng, gioáng nhö coâng suaát ñaàu maùy oâ toâ, moãi ngöôøi coù moät naêng löôïng rieâng khaùc nhau, nhö ta hay goïi ñaàu maùy coù bao nhieâu phaân khoái chaúng haïn. Ví duï coù ngöôøi coâng suaát laø 3000 CC, nhöng coù ngöôøi coâng suaát chæ 600 CC. Ta ví cuoäc ñôøi con ngöôøi cuoäc haønh trình daøi. Treân con ñöôøng ñoù ngöôøi löõ khaùch 3000 CC vaø ngöôøi 600 CC taát nhieân gaëp thuaän lôïi seõ khaùc nhau. Khi vöôït doác, ngöôøi coù coâng suaát 600 CC taát seõ gaëp khoù khaên hôn, coøn ngöôøi coù coâng suaát 3000 CC seõ vöôït qua deã daøng. Trong ví duï naøy coù theå ñaõ naûy ra ñieàu maø ngöôøi ta hay goïi laø “ vaän toác” ñoái vôùi ngöôøi coù coâng suaát 3000 CC , coøn vaän xaáu ñoái vôùi ngöôøi 600 CC. Noùi theá thì hoùa ra ngöôøi sinh ra chæ coù naêng löôïng 600 CC bao giôø cuõng bò thua ngöôøi naêng löïôïng 3000 CC chaêng ? Ñöông nhieân khoâng coù chuyeän ñoù. Vì trong vuõ truï, naêng löôïng cuûa moät ngöôøi khoâng phaûi laø caùi gì coá ñònh, maø noù cuõng coù theå lôùn voâ cuøng. Moät boä phaän naêng löôïng naøy coù khaép treân traùi ñaát. Söùc aûnh höôûng cuûa noù thaäm chí lan toûa khaép moïi vaät ôû maët ñaát. Söùc aûnh höôûng cuûa noù thaäm chí lan toûa khaép moïi vaät ôû maët ñaát, xuoáng saâu taän ñaùy bieån. Cho neân ngöôøi coù naêng löôïng 600 CC trong ví duï treân khi gaëp phaûi khoù khaên hoaëc moät gaùnh naëng kham khoâng noåi, neáu bieát vaän duïng toát söùc maïnh trong thieân nhieân thì phaùt huy söùc maïnh voán coù cuûa mình ñeå maïnh leân gaáp nhieàu laàn, ngang vôùi ngöôøi coù naêng löôïng 3000 CC. Ñieàu naøy trong “ñòa lyù phong thuûy” thöôøng nhaán maïnh laø : “ aâm döông neáu döõ ñöôïc ñieàu hoøa thì coù theå hôïp laøm moät, ñaëng ñaït ñöôïc moät moâi tröôøng voâ cuøng hoaøn haûo.” Do ñoù “ ñòa lyù phong thuûy “ chính laø thuaät vaän duïng naêng löôïng treân traùi ñaát hay trong vuõ truï ñoù. Quaû ñaát töï quay neân môùi coù ngaøy ñeâm. Ngaøy laø döông, ñeâm laø aâm. Ngaøy ñeâm, ñeâm ngaøy hôïp thaønh moät ngaøy. Do ñoù ngaøy vaø ñeâm, aâm döông khoâng coù caùi goïi laø toát hay xaáu. Bieån meânh moâng, trieàu leân trieàu xuoáng laëp ñi laëp laïi theo Bieån meânh moâng, trieàu leân trieàu xuoáng laëp ñi laëp laïi theo Bieån meânh moâng, trieàu leân trieàu xuoáng laëp ñi laëp laïi theo chu kyø. Trieàu leân gaây soùng, trieàu xuoáng cuõng coù soùng. Ñoù laø hieän töôïng hai maët cuûa moät söï vaät Do ñoù caùc quy luaät trong töï nhieân nhö : AÂm döông, trong ngoaøi, naêng löôïng cao vaø naêng löôïng thaáp ñeàu hôïp vôùi nhau laøm moät. Trong xaõ hoäi loaøi ngöôøi cuõng coù quy luaät töông töï . Coù moät soá söï vieäc vôùi ngöôøi khaùc laïi laø khoâng may, laø traéc trôû. 2.Ñòa khí ñoái vôùi moïi ngöôøi laø bình ñaúng : Trong thuaät phong thuûy khoâng coù quan nieäm caùt, hung cuõng khoâng coù queû ñoaùn caùt hung. Thuaät phong thuûy chæ coù moät muïc ñích ñoù laø laøm sao vaän duïng ñöôïc söùc maïnh cuûa ñòa khí ñeå taêng theâm naêng löôïng cho con ngöôøi. Choã ñaát coù ñòa khí cao, neáu xaây nhaø ôû ñoù thì ñòa khí coù theå boå sung cho nhöõng choã coøn khieám khuyeát cuûa nhaân khí laøm cho ngöôøi soáng ôû ñoù ít beänh taät, ít tai naïn, ñaàu oùc tænh taùo. Khí trong cuoäc soáng, phaûi ñöùng tröôùc moät söï phaùn ñoaùn hay löïa choïn thì ngöôøi ñoù seõ löïa
 4. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 4 choïn ñöôïc nhöõng bieän phaùp chính xaùc. Nhö theá töï nhieân haønh ñoäng cuûa ngöôøi ñoù seõ thuaän lôïi nhö yù. Toâi nghó raèng ñoù coù theå laø ñieàu maø moïi ngöôøi tröôùc ñaây hay goïi laø gaëp “vaän toát”. Ngöôïc laïi, neáu khoâng bieát ñöôïc höôùng doøng chaûy cuûa ñòa khí maø haønh ñoäng ngöôïc vôùi quy luaät cuûa noù, hoaëc xaây nhaø vaøo choã ñòa khí löu taùn, thì ngöôøi ñoù trôû thaønh yeáu ñuoái, söùc soáng vaø naêng löïc phaùn ñoaùn cuõng vì theá maø keùm coûi, thaân theå yeáu, nhieàu beänh taät. Ñoù laø ñieàu maø coù theå maø moïi ngöôøi thöôøng goïi laø ngöôøi ñoù gaëp “aùc vaän”. Do ñoù, trong quy luaät töï nhieân khoâng coù söï phaân chia goïi laø caùt hay hung, maø chæ coù söï phaân bieät nôi naøo naêng löôïng cao hay naêng löôïng thaáp vaø phaân chia thaønh aâm döông. Caùi goïi laø caùt hay hung chaúng qua cuõng chæ laø muoán noùi khi ngöôøi ta gaëp khoù khaên thì ñaõ bieát duøng bieän phaùp gì ñeå ñoái phoù. Ví duï : nhö trôøi möa, nöôùc möa töôøi khaép cho moïi ngöôøi chöù chaúng rieâng ai. Nhöng nhaân dòp möa coù ngöôøi baùn ñöôïc nhieàu aùo möa ! Coù ngöôøi laïi tích tröõ ñöôïc nhieàu nöôùc möa trong ao hoà ñeå nuoâi caù vaø troàng troït. Ngöôïc laïi, coù ngöôøi vì nhaø doät khoâng ñeå phoøng, do ñoù bò möa öôùt laøm toån thaát ñeán taøi saûn. Ñòa khí cuõng gioáng nhö trôøi möa, thöïc ra noù khoâng phaûi chæ laøm sinh lôïi hay giuùp ñôõ ngöôøi naøy, haøy laøm haïi ngöôøi khaùc, maø cô baûn ñòa khí ñoái vôùi moïi ngöôøi ñeàu bình ñaúng nhö nhau. Ñieàu chuû yeáu nhaát laø phaûi xem ngöôøi coù bieát vaän duïng noù hay khoâng. Ñeå trình baøy vaán ñeà ñöôïc ñôn giaûn vaø deã hieåu, saùch naøy chæ duøng hai chöõ : Caùt hay hung ñeå dieãn ñaït. Noùi caùt töùc laø chæ veà ngöôøi hieåu vaø vaän duïng ñöôïc ñòa khí, coøn hung laø noù ñoái vôùi ngöøôøi khoâng hieåu vaø khoâng vaän duïng ñöôïc ñòa khí, ngöôïc laïi coøn ñeå cho ñòa khí daàn daàn löu taùn maát. III. CAÊN CÖÙ ÑÒA HÌNH ÑEÅ PHAÙN ÑOAÙN CAÙT HUNG 1. Ñòa hình tuï khí deã daøng, taùn khí khoù goïi laø töôïng caùt. Ai cuõng muoán ôû vaøo nôi caûm giaùc thoaûi maùi vaø sinh hoaït thuaän tieän. Song neáu nhö theá, thì ôû nhöõng vuøng nuùi khoâng coù ñieän, khoâng coù nöôùc, giao thoâng khoù khaên seõ khoâng coù ngöôøi ôû chaêng ? Hôn nöõa, coù ngöôøi duø muoán ôû beân caïnh choã coù nöôùc thì cuõng khoâng phaûi deã daøng xaây döïng ñöôïc nhaø beân bôø soâng hay baõi bieån. Moïi ngöôøi ñeàu bieát coù nhöõng vuøng ñaát thích hôïp vôùi ngöôøi ôû, vaø cuõng coù nhöõng vuøng ñaát khoâng thích hôïp. Neáu moät choã naøo ñoù khi ôû luoân gaëp ñieàu khoâng may, hoaëc muoán ôû laâu cuõng khoâng ôû ñöôïc thì ta goïi choã ñoù thuoäc ñaát hung töôùng. Hoaëc coù choã naøo ñoù moïi ngöôøi ñeàu thích ôû khoâng nhöõng gì giao thoâng tieän lôïi maø saùng suûa, quang ñaõng, khoâng khí saïch seõ vaø yeân tónh, phong caûnh deã chòu, gaàn ñoù coù chôï buùa cöûa haøng, coù khu sinh hoaït vaên hoùa. Moïi ngöôøi ai cuõng bieát ñaây laø choã toát, töùc goïi laø vuøng caùt töôùng. Do ñoù vieäc quan saùt caùt hung cuûa ñaát ôû, noùi chung moïi ngöôøi ñeàu coù moät khaû naêng nhaát ñònh. 2. Ñöôøng ñi quanh co, doøng khí khoâng oån ñònh thì choã ñoù deã phaùt sinh nhöõng söï coá baát ngôø. Phong thuûy laø moân hoïc nghieân cöùu ñòa hình vaø phöông vò töùc laø nghieân cöùu choã ôû naøo toát, choã naøo xaáu. Nhö treân ñaõ noùi thuaät phong thuûy voán khoâng coù quan nieäm caùt hung. Vaán ñeà laø ñòa khí ôû ñoù nhö theá naøo vaø coù bieát vaän duïng ñòa khí ñoù khoâng ?
 5. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 5 Vuøng ñaát caùt töôùng maø trong saùch naøy ñeà caäp laø muoán noùi ôû choã coù ñòa khí coù ngöng tuï hay khoâng. Ngöôïc laïi vuøng ñaát hung töôùng laø muoán chæ ñòa khí ôû ñoù khoâng ngöng tuï maø deã löu taùn. Xaây nhaø ôû ñoù deã gaëp ñieàu traéc trôû, khoâng hay. Thuaät quan saùt cuûa ñòa lyù phong thuûy cô baûn nhaát laø phaùn ñoaùn ñöôïc choã ñoù coù ñòa khí hay khoâng, neáu coù thì höôùng cuûa doøng chaûy ra sao vaø ñòa hình maët ñaát nhö theá naøo. Döôùi ñaây giôùi thieäu nhöõng phöông phaùp chính quan saùt ñòa hình cuûa phong thuûy. Ñöôøng löôïn cong laø choã deã phaùt sinh söï coá giao thoâng. Choã ñöôøng löôïn cong laø choã deã phaùt sinh ra tai naïn xe coä, nhaát laø choã ñöôøng gaëp maïch nöôùc ngaàm. Ôû quanh ñoù vì doøng khí khoâng oån ñònh, neân töø tröôøng cuõng bieán ñoåi khoâng chuaån. Do ñoù, men theo höôùng doøng nöôùc ngaàm raát deã phaùt sinh hieän töôïng khoâng ñieàu khieån ñöôïc toác ñoä xe coä ( töùc ngöôøi laùi khoâng laøm chuû ñöôïc toác ñoä). 3. Hình daïng maûnh ñaát xaây döïng toát nhaát laø vuoâng vöùc. Hình daïng maûnh ñaát xaây döïng vuoâng vöùc laø toát. Hình tam giaùc vaø hình troøn khoâng thích hôïp cho vieäc xaây nhaø ôû , ñaëc bieät laø ôû treân ñaát hình tam giaùc deã coù caûm giaùc meät moûi, deã maéc beänh ñau daï daøy. Cho neân ñaát xaây döïng hình tam giaùc thöôøng giaù reû hôn ñaát hình vuoâng vöùc raát nhieàu. Trong thöïc teá moïi ngöôøi cuøng ñeàu bieát ñaát hình tam giaùc raát khoù vaän duïng, ñaát ñoù thuoäc hung töôùng. Ñoái vôùi maûnh ñaát hình thang, neáu kích thöôùc maët giaùp ñöôøng heïp , coøn kích thöôùc phía sau roäng daàn thì ôû ñoù ñòa khí deã ngöng tuï cho neân ñoù laø ñaát caùt töôùng . Ngöôïc laïi neáu phía giaùp ñöôøng roäng, coøn maët sau heïp daàn, choã ñòa hình nhö theá ñòa khí deã löu taùn, thaäm chí soáng ôû choã nhö theá thì naêng löôïng vaø sinh meänh cuûa ngöôøi chuû seõ keùm daàn . Choã ñoù goïi laø ñaát hung töôùng. Ngöôøi soáng treân maûnh ñaát naøy gaëp nhieàu ñieàu khoâng may. IV. CAÙCH QUAN SAÙT SÔ BOÄ ÑÒA THEÁ : Döôùi ñaây giôùi thieäu caùch quan saùt sô boä ñòa theá theo ñòa lyù phong thuûy. Nhöõng ñieàu naøy ñeàu do caùc nhaø phong thuûy noåi tieáng truyeàn laïi coù keát hôïp vôùi ñieàu kieän ñoâ thò hieän ñaïi ñeå ñieàu chænh thaønh nhöõng thuaät quan saùt cuï theå. Ñòa lyù phong thuûy nghieân cöùu söï nhaáp nhoâ cuûa maïch nuùi. Höùông doøng chaûy cuûa caùc con soâng vaø cuûa ñòa khí. Nhöng ñoái vôùi choã khoâng coù nuùi, khoâng coù nöôùc , nhö thaønh phoá chæ coù nhöõng ngoâi nhaø beâ toâng coát theùp choïc trôøi vaø nhöõng con ñöôøng nhöïa thì khi ñoù phaûi xem nhöõng nhaø laàu nhö laø nuùi ñöôøng ñi nhö laø soâng, naém chaéc höôùng chuyeån ñoäng cuûa doøng nöôùc quan saùt. Song neáu coi con ñöôøng nhö doøng soâng thì khoâng theå phaùn ñoùan ñöôïc ñaâu laø thöôïng löu ñaâu laø haï löu . Luùc ñoù phaûi chôø luùc trôøi möa, caên cöù höôùng doøng nöôùc tieâu chaûy deã xaùc ñònh haï löu. 1. Nhöõng ñòa hình toát -Daïng “Cöï moân thoå tinh” : loaïi ñòa hình naøy coù theå giöõ ñöôïc tieàn cuûa , töùc laø khí quanh nhaø ôû coù ñöôøng ñi hay doøng soâng bao boïc. Cöï moân laø teân cuûa thaàn taøi vaän, soáng laâu choã ñaát naøy ñòa khí seõ giöõ ñöôïc tieàn cuûa, laøm cho tieàn cuûa tích luõy ngaøy caøng nhieàu.
 6. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 6 - Nöôùc cong chín khuùc (daïng A) : ñaây laø ñòa hình ñòa khí khoù löu taùn. Nhö hình veõ bieåu thò, choã doøng soâng uoán löïôïn quanh co, goïi laø nöôùc cong chín khuùc. Neáu xem doøng soâng chaûy nhö ñöôøng ñi cuõng ñöôïc. Vì doøng nöôùc coù theå löu giöõ ñòa khí treân choã soâng uoán khuùc ñòa khí khoù löu taùn. Trong hình veõ daïng A vaø B ñeàu ñöôïc xem laø ñaát caùt töôùng.
 7. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 7
 8. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 8 - Nöôùc bao kheùp ôû phía tröôùc (daïng A) : ñoù laø ñòa theá sinh ra cuûa caûi. Gaëp loaïi ñòa theá naøy thì khoâng neân hoaøi nghi maø neân choïn ngay. Neáu xem ñöôøng ñi nhö laø caùc doøng soâng thì cuõng khoâng coù gì khaùc bieät maáy. Hai daïng ñòa hình nhö hình veõ ñeàu laø daïng ñòa hình toát.
 9. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 9
 10. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 10 -Daïng nöôùc bao ñôn phía tröôùc : ñòa hình naøy deã tuï ñòa khí. Nghóa cuûa daïng nöôùc bao ñôn phía tröôùc laø moät doøng soâng bao moät phía quanh nhaø. Loaïi hình naøy cuõng coù theå xem doøng soâng nhö laø ñöôøng ñi. Vì chæ coù moät caùi ao, hoaëc moät khoaûng ñaát khoâng neân ñòa khí raát deã tích tuï ôû ñoù. -Daïng nöôùc bao voøng : ñòa theá naøy ñòa khí deã ngöng tuï, khoù löu taùn. Cöûa tröôùc cuûa nhaø ôû neáu coù moät doøng soâng hay ñöôøng ñi bao quanh laø thuoäc daïng nöôùc löôïn quanh chín khuùc. Loaïi ñiaï hình naøy trong ñòa lyù phong thuûy laø loaïi ñòa hình lyù töôûng nhaát. Vì daïng nöôùc bao quanh laø choã ñòa khí deã hoäi tuï nhaát.
 11. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 11 -Daïng “Vaên Khuùc Thoå Tinh” : ñaây laø loaïi ñòa hình maø khi toát seõ chaûy vaøo töø cöûa chính phía tröôùc. Nhö hình veõ seõ bieåu thò ñaây laø loaïi ñòa hình toát thöôøng hay gaëp . Nhöng neáu khoâng phaûi laø soâng maø laø con ñöøong thì phaûi laáy höôùng chaûy cuûa nöôùc khi trôøi möa ñeå phaùn ñoaùn. Vì nöôùc möa laø saûn vaät bieán hoùa cuûa khí trôøi neân phaùn ñoaùn theo höôùng chaûy cuûa nöôùc möa cuõg raát quan troïng. Höôùng chaûy theo ñöôøng A laø thuûy khí ñi vaøo nhaø töø phía cöûa tröôùc. 2. Nhöõng ñòa (theá ) hình khoâng toát : - Daïng “daét traâu” : daïng ñòa hình naøy taùn taøi, taùn khí. Nöôùc soâng hoaëc ñöôøng ñi töø hai beân nhaø ôû hôïp tuï laïi phía tröôùc cöûa roài sau ñoù chaûy ñi, loaïi ñòa hình naøy goïi laø daïng “daét traâu”, thuoäc ñòa hình aùc töùôùng.
 12. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 12 - Daïng chöõ baùt : daïng ñòa hình naøy deã gaây cho gia ñình khoâng hoøa thuaän, deã bò beänh ñau maét . Daïng ñòa hình naøy ngöôïc vôùi daïng “daét traâu” .Neáu coù moät doøng soâng hay ñöôøng ñi choïc thaúng vaøo cöûa chính , sau ñoù phaân laøm hai nhaùnh ñi sang hai beân thì ñoù goïi laø daïng chöõ baùt. Nhaø ôû trong ñòa hình naøy thöôøng coù söï baát hoøa hay bò beänh ñau maét. - Daïng cung ngöôïc : daïng ñòa hình naøy hao toån taøi vaø trong hoân nhaân hay coù söï thay ñoåi. Löng hình cung cuûa con soâng hay ñöôøng ñi naèm ôû phía tröôùc nhaø, trong phong thuûy goïi ñòa hình naøy laø ñòa hình cung ngöôïc, khoâng toát , khoâng nhöõng hao taøi toán cuûa, maø trong gia toäc hay gia ñình thöôøng baát hoøa, thaäm chí trong hoân nhaân coøn hay traéc trôû. - Daïng nhaûy ngöôïc : ñaây laø loaïi hình nhaø ñoái dieän vôùi hình cung ngöôïc. Gioáng nhö loaïi ñòa hình cung ngöôïc ñaõ noùi ôû treân, ñòa hình naøy cuõng laø ñaát hung töôùng. Trong thöïc teá cho duø nhaø ôû phía beân traùi, beân phaûi , phía tröôùc, phía sau ñeàu laø khoâng toát.
 13. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 13 - Daïng löôõi nhoâ : Neáu vò trí nhaø ôû ñoái vôùi soâng ngoøi hoaëc con ñöôøng gioáng nhö hình veõ, choã con ñöôøng hoaëc doøng soâng ñi qua phía sau nhaø nhoâ leân hình löôõi thì chuû nhaân deã chuoác laáy ñieàu thò phi hoaëc bò loâi cuoán vaøo nhöõng cuoäc tranh chaáp.
 14. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 14 V-ÑÒA HÌNH DEÃ PHAÙT SINH NHÖÕNG ÑIEÀU XAÁU BAÁT NGÔØ - Daïng bò xoùi : Ñòa hình naøy chuû nhaân deã bò laøm laïi Phía sau nhaø ôû neáu coù moät con ñöôøng ( hoaëc doøng soâng) chaûy thaúng vaøo sau nhaø, hoaëc nhö hình veõ bieåu dieãn doøng soâng sau khi chaûy ñeán gaàn nhaø thì löôïn cong chaûy veà höôùng khaùc, daïng ñòa hình nhö theá goïi laø daïng bò nöôùc xoùi. Thuûy khí cuûa noù ñaâm thaúng vaøo sau nhaø gioáng nhö ñöôøng bò söï coá laøm haïi baát ngôø. Con ñöôøng hoaëc doøng soâng caøng heïp thì “saùt khí” caøng maïnh.
 15. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 15 - Daïng “ chöõ ñinh “ ngöôïc : ñöôøng caùi hoaëc doøng soâng cong ngöôïc vaø ñaâm vaøo sau nhaø cuõng goïi laø ñaát hung töôùng. Gioáng nhö daïng bò nöôùc xung, theá ñaát naøy cuõng xaáu. Tuy nhieân daïng bò nöôùc xung laø daïng chính xung, coøn daïng chöõ ñinh ngöïôïc thì ñoä löôïn cong khoâng gaáp baèng neân saùt khí nheï hôn. Nhöng noùi chung vaãn khoâng toát. - Daïng caàu baïch hoå : Do vò trí cuûa caàu töông quan leäch vôùi nhaø ôû neân cuõng daãn ñeán khoâng toát. Daïng naøy thöôøng ít gaëp. Khi caàu ôû phía beân phaûi cuûa nhaø ôû thì raát deã phaùt sinh tai naïn giao thoâng.
 16. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 16
 17. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 17 - Daïng nöôùc cong ngöôïc, vaø daïng baïch hoå quay ñaàu : Ñòa hình gaëp daïng naøy thì gia chuû thöôøng baát hoøa, hay gaëp söï coá hoaëc gaëp daïng naøy thì gia chuû thöôøng baát hoøa, hay gaëp söï coá hoaëc beänh taät. Töø beân caïnh nhaø ôû coù moät doøng soâng hoaëc con ñöôøng chaïy qua, khi ñi ñeán tröôùc cöûa nhaø boãng nhieân doøng soâng löôïn vaøo tröôùc nhaø, thì goïi laø daïng nöôùc cong ngöôïc. Hoaëc treân doøng chaûy hình thaønh moät cung löôïn thì goïi laø daïng baïch hoå quay ñaàu. Taát caû nhöõng ñòa hình naøy trong phong thuûy ñeàu raát kieâng kî caû hai daïng ñeàu raát deã daãn ñeán khoâng hoøa thuaän trong gia ñình hoaëc laùng gieàng, hoaëc boãng nhieân phaùt sinh nhöõng tai naïn baát ngôø hay beänh taät.
 18. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 18 CHÖÔNG 2 : THAØNH COÂNG NHÔØ SÖÙC MAÏNH PHONG THUÛY I. Long Huyeát treân maët ñaát : Treân maët ñaát traøo leân nhieàu ñòa khí. Ngoaøi nhöõng ñòa khí ñaëc bieät ra, coøn coù nhöõng ñòa khí chaûy thaønh luoàng, ta goïi laø long hoaëc ñòa long. Ñòa khí laø chæ naêng löôïng cuûa quaû ñaát . Do ñoù naém chaéc daáu veát ñöôøng ñi vaø phöông höôùng cuûa ñòa khí laø nhieäm vuï quan troïng nhaát cuûa caùc nhaø phong thuûy. Song hoïc ñöôïc caùch quan saùt caùc daáu veát cuûa ñòa long khoâng deã. Neáu chæ hoïc trong moät vaøi naêm hoaëc hoïc ñoïc ít cuoán saùch thì khoâng laøm noåi. Cho neân muoán naém ñöôïc söï saâu saéc bí aûo cuûa thuaät phong thuûy caàn phaûi tìm ñeán nhöõng nhaø phong thuûy hoïc daøy kinh nghieäm ñeå hoïc hoûi, ñoàng thôøi phaûi treøo non vöôït suoái, quan saùt tæ mæ söï bieán hoùa huyeàn dieäu cuûa caùc ñòa hình. Chæ coù theá môùi mong hieåu ñöôïc. Nhöõng böôùc ñaàu tieân cuûa thuaät phong thuûy laø phaûi hoïc quan saùt ñöôïc caùc daáu veát ñöôøng ñi cuûa ñòa long. Cho neân saùch naøy tuy khoâng theå duøng lôøi ñeå noùi heát thuaät phong thuûy, nhöng coù theå giaûi thích ñöôïc yù nghóa cuûa phöông höôùng vaø ñöôøng ñi cuûa ñòa long. Ñòa long phaùt nguoàn töø nuùi Coân Loân cuûa daõy Himalaya, sau ñoù chaûy ñi khaép moïi nôi treân theá giôùi. Coù moät soá ñòa long phaùt tích ôû moät vuøng ñaát naøo ñoù, hoaëc caïnh nhöõng hoøn nuùi khaù cao. Sau ñoù chaûy theo soùng nhaáp nhoâ cuûa caùc maïch nuùi ñeå ñeán vuøng ñoàng baèng. Treân kia ñaõ noùi ñeán huyeät. Huyeät laø ñieåm ngöng tuï naêng löôïng cuûa quaû ñaát. Vì vaäy neáu xaây nhaø ñuùng choã huyeät thì ngöôøi chuû nhaát ñònh tinh thaàn saûng khoaùi, söùc soáng doài daøo .Neáu naêng löôïng ñòa khí vaø ñòa long raát maïnh thì ngöôøi ôû ñoù khoâng nhöõng thöôøng gaëp vaän may, maø söùc khoûe raát toát, taøi vaän hanh thoâng, thaäm chí coøn coù theå coù quyeàn cao, chöùc troïng. Neáu ví naêng löôïng cuûa ñòa khí laø roàng thì nôi ñòa khí ngöng laïi seõ coù linh khí ngöng tuï. Choã ñoù chính laø boä phaän ñaàu roàng. Noùi chung ñöôøng kính cuûa long huyeät khoaûng töø 1 ñeán 2 meùt. Nôi ñòa long coù linh khí maïnh nhaát ñöôøng kính cuõng chæ khoaûng 20 ñeán 30 meùt. Song noùi chung long huyeät raát nhoû. Naêng löôïng traøo ra töø trong huyeät neáu gaëp ñöôïc choã ñieàu kieän chung quanh töông ñoái thì naêng löôïng ñoù seõ khuyeách taùn ra xung quanh. II. GOØ, LUØM, COÀN CAÙT LAØ VAÄT BAO CHUNG QUANH ÑÒA HÌNH CUÛA HUYEÄT Thoâng thöôøng choã naêng löôïng cuûa ñòa long maïnh, coøn keát hôïp ñöôïc vôùi caû huyeät thì ôû ñoù linh tuù khí seõ nhieàu, nhöng neáu huyeät loä ra beân ngoâi ñòa khí seõ löu taùn raát nhanh chöù khoâng löu tuï laïi trong huyeät. Cho neân naêng löôïng ñòa long muoán coù taùc duïng thì nhaát ñònh khoâng ñöôïc loä ra treân maët ñaát ñeå traùnh ñòa khí löu raùn, maø phaûi baûo veä ñòa hình cuûa ñòa huyeät. Goø, luøm, coàn caùt ñöông nhieân laø vaät baûo veä ñòa hình cuûa huyeät, do ñoù phöông vò vaø hình daïng cuûa goø, luøm, coàn caùt bao quanh huyeät laø raát quan troïng. Vì neáu khoâng naém ñuùng phöông höôùng hoaëc hieåu sai thì khí ôû trong huyeät seõ bò hoãn loaïn maø maát. Ngoaøi ra goø, luøm
 19. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 19 cuõng khoâng theå laø moät ñoáng goø nhoû troïc trôn hoaëc laø goø ñaù laø lyù töôûng nhaát phaûi laø moät luøm caây töôi toát. Caên cöù nguyeân lyù cuûa phong thuûy, khi laäp thò traán hoaëc thoân xoùm neáu hai beân phaûi traùi cuûa vò trí töôûng khoâng coù goã, luøm thì coù theå lôïi duïng söùc ngöôøi ñeå taïo neân sa baøn nhö theá. Neáu vieäc xaây döïng sa baøn gaëp khoù khaên cuõng coù theå troàng nhöõng khoùm thoâng ñeå thay theá. Nhöõng khoùm caày ñeå thay theá coàn caùt ñoù seõ laø thaàn moäc ñeå baûo veä thò traán hoaëc xoùm laøng. Vì vaäy, nhöõng vuøng caây naøy neân ñöôïc moïi ngöôøi toân troïng vaø baûo veä, kieâng kî khoâng ñöôïc chaët caây laøm cuûi. Chæ coù theå môùi giöõ ñöôïc cho caây xanh toát ñeå baûo veä thò traán xoùm laøng, duy trì ñöôïc moâi tröôøng thoaûi maùi trong saïch. Hai beân coù maïch nuùi bao boïc, neáu phía tröôùc coøn coù nuùi aùn ngöï thì ñoù laø ñòa hình lyù töôûng ñeå baûo veä ñòa huyeät. III. Trong huyeät coù nöôùc tích tuï laø ñieàu quan troïng : Ñòa hình lyù töôûng nhaát ñònh phaûi coù nöôùc. Cho ñeán ñaây ñaõ bieát qua söï quan troïng cuûa long, huyeät, sa baøn. Thöïc ra ñòa lyù phong thuûy ngoaøi ba vaán ñeà naøy thì nöôùc cuõng coù moät ñòa vò quan troïng. Vì cuøng vôùi teân goïi ñòa long coøn coù teân thuûy long cho neân thuûy long laø moät trong nhöõng yeáu toá raát quan troïng. Baát keå laø nöôùc ao, nöôùc soâng, nöôùc hoà, nöôùc bieån ñeàu goïi chung laø thuûy. Ngöôøi Trung Quoác coå ñaõ töøng coù caùch noùi. Thuûy laø huyeät cuûa trôøi ñaát . Taát caû sinh vaät neáu khoâng coù nöôùc thì khoâng theå toàn taïi. Long huyeät cuõng gioáng theá. Cho duø laø ñòa long coù söùc cuûa khí maïnh bao nhieâu hoaëc trong ñòa huyeät taøng chöùa raát nhieàu linh khí, hoaëc ñòa hình coù öu vieät ñeán bao nhieâu nhöng thieáu nöôùc thì cuõng chaúng khaùc gì moät ngaân phieáu giaù trò raát to nhöng chæ in moät maët. Khoâng coù giaù trò söû duïng. YÙ nghóa maø phong thuûy muoán noùi ñeán chính laø caùi trong huyeät phaûi tích nöôùc. Neáu trong huyeät khoâng coù nöôùc thì khoâng theå naøo sinh saûn ra ñöôïc linh khí thuaàn khieát cuûa töï nhieân. Do ñoù trong huyeät tuyeät ñoái khoâng theå thieáu nöôùc. Trong muïc quan saùt sô boä ñòa theá cuûa chöông I tuy ñeà caäp ñeán vò trí töông ñoái giöõa nhaø ôû vaø doøng soâng ( hoaëc ñöôøng ñi) ñeå phaùn ñoaùn caùt hung, nhöng ôû ñaây ñeàu muoán noùi ñeán laø coøn coù moät khaùi nieäm cô baûn hôn, ñoù laø loaïi “nöôùc “ laøm chuû cuûa caûi vaø loaïi “long” laøm chuû ñòa vò. Vieäc “ tìm long ñieåm huyeät” cô baûn nhaát laø tìm boán yeáu toá : long, huyeät, sa thuûy. Vì vaäy nhieäm vuï chuû yeáu cuûa nhaø phong thuûy chính laø tìm cho ra choã ñaát coù chöùa boán yeáu toá cô baûn treân. Vò trí cuûa nöôùc toát nhaát laø ôû khoâng xa quaù cuõng khoâng gaàn quaù, vì neáu caùch soâng gaàn theá cuûa khí seõ maïnh quaù phaù hoaïi maát linh khí trong huyeät, taïo neân hieäu quaû ngöôïc laïi. V. SÖÙC MAÏNH PHONG THUÛY THAÄT KHOÂN LÖÔØNG : 1. Naêm loaïi naêng löôïng trong vuõ truï tieâu giaûm vaø taêng tröôûng laãn nhau : Thuyeát nguõ haønh cuõng laø moät trung taâm tö töôûng trong thuaät phong thuûy. Tö töôûng cuûa noù vaãn laø tö töôûng trieát hoïc huyeàn aûo cuûa Trung Quoác. Song trong caùch naøy taùc giaû goïi nguõ haønh laø naêm loaïi naêng löôïng lôùn. Naêm loaïi naêng löôïng naøy coù ñaày trong trôøi ñaát, goïi laø :”
 20. Choïn höôùng nhaø vaø boá trí noäi thaát – Löôïc dòch Nguyeãn Haø www.tuviglobal.com 20 moäc, hoûa, thoå, kim, thuûy- Naêm ñaïi nguyeân khí . Nghóa cuûa nguyeân khí laø söï sinh toàn cuûa sinh vaät höõu cô vaø voâ cô trong töï nhieân. Trong vuõ truï naêm loaïi naêng löôïng naøy tieâu giaûm vaø taêng tröôûng laãn nhau. Neáu coù moät loaïi naêng löôïng naøo ñoù chieám öu theá hoaëc yeáu ñi thì söï caân baèng cuûa vuõ truï seõ bò phaù hoaïi . Xaõ hoäi loaøi ngöôøi luùc ñoù seõ chòu aûnh höôûng raát lôùn. Quan heä hoã trôï cho nhau giöõa 5 loaïi naêng löôïng laø : moäc sinh hoûa, haûo sinh thoå, thoå sinh kim, kim sinh thuûy, thuûy sinh moäc. Naêm loaïi naêng löôïng coù theå boå trôï cho nhau , cuõng coù theå baøi tröø nhau. Moäc laø chæ khí cuûa caây coû . Hoûa laø khí do thieâu ñoát caây coû maø sinh ra. Sau khi hoûa thieâu ñoát sinh ra tro goïi laø thoå. Thoå traûi qua naêm thaùng tích laïi saûn sinh ra caùi goïi laø kim. Khí cuûa kim sau sau khi bieán hoùa thaønh thuûy. Coøn thuûy laïi laø chaát nuoâi döôõng moäc. Cöù nhö theá moäc, hoûa, thoå, kim, thuûy tuaàn hoaøn sinh ra nhau lieân tuïc. Ñieàu naøy goïi laø quan heä töông trôï cuûa naêm loaïi naêng löôïng. Quan heä baøi tröø cuûa naêm loaïi naêng löôïng laø : thuûy khaéc hoûa, hoûa khaéc kim, kim khaéc moäc, moäc khaéc thoå, thoå khaéc thuûy. Moäc nhôø thuûy nuoâi döôõng, cho neân deã cuûa noù sau khi huùt nhöõng thaønh phaàn nuoâi döôõng cuûa ñaát beøn laøm cho naêng löôïng cuûa ñaát yeáu ñi, taïo neân moäc khaéc thoå. Coøn thoå thì cheá ngöï theá cuûa thuûy. Do ñoù thoå khaéc thuûy. Tieáp theo thuûy laïi tieâu dieät hoûa cho neân thuûy hoûa khoâng dung hoøa nhau. Hoûa laøm chaûy kim loaïi cho neân goïi laø hoûa khaéc kim. Ngoaøi ra kim laïi ñöôïc ñuùc thaønh duïng cuï ñeå chaët, cöa goã neân goïi laø kim khaéc moäc . Moái quan heä : moäc khaéc thoå , thoå khaéc thuûy. Moäc nhôø thuûy nuoâi döôõng, cho neân deã cuûa noù sau khi huùt nhöõng thaønh phaàn nuoâi döôõng cuûa ñaát beøn laøm cho naêng löôïng cuûa ñaát yeáu ñi, taïo neân moäc khaéc thoå. Coøn thoå thì cheá ngöï theá cuûa thuûy. Do ñoù thoå khaéc thuûy. Tieáp theo thuûy laïi tieâu dieät hoûa cho neân thuûy hoûa khoâng dung hoøa nhau. Hoûa laøm chaûy kim loaïi cho neân goïi laø hoûa khaéc kim. Ngoaøi ra kim loaïi ñöôïc ñuùc thaønh duïng cuï ñeå chaët, cöa goã neân goïi laø kim khaéc moäc. Moái quan heä : moäc khaéc thoå,
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2