intTypePromotion=1

Chuẩn bị xét xử vụ án hình sự

Chia sẻ: Hoàng Thị Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
248
lượt xem
61
download

Chuẩn bị xét xử vụ án hình sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về chuẩn bị xét xử vụ án hình sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuẩn bị xét xử vụ án hình sự

 1. CHUẨN BỊ XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ NỘI DUNG CƠ BẢN 1. Một số vấn đề chung về chuẩn bị xét xử vụ án hình sự 2. Kỹ năng của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 3. Kỹ năng của Kiểm sát viên trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 1
 2. 1. Một số vấn đề chung về chuẩn bị xét xử vụ án hình sự { Thời hạn chuẩn bị xét xử - Trường hợp có một bị can hoặc nhiều bị can bị truy tố về nhiều tội thuộc các loại tội phạm khác nhau - Trường hợp “Vụ án phức tạp” 1. Một số vấn đề chung về chuẩn bị xét xử vụ án hình sự { Các quyết định của Tòa án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử - Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; - Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung; - Quyết định tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án; - Quyết định đưa vụ án ra xét xử. 2
 3. 2. Kỹ năng của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 2.1 Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ - Khái niệm hồ sơ VAHS - Mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp nghiên cứu hồ sơ. - Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ Mục đích nghiên cứu hồ sơ { Hiểu và nắm vững bản chất, diễn biến của vụ án; { Xác định sự thật của vụ án; { Xác định việc truy tố của VKS có đúng hay không; { Các hoạt động tố tụng có đúng quy định pháp luật hay không. 3
 4. Yêu cầu nghiên cứu hồ sơ { Nghiên cứu một cách toàn diện; { Nghiên cứu một cách đầy đủ; { Nghiên cứu theo một trình tự hợp lý. Nội dung nghiên cứu hồ sơ { Thẩm quyền xét xử; { Thủ tục tố tụng; { Việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; { Đã đầy đủ chứng cứ để xét xử chưa; { Việc định tội danh và điều khoản BLHS mà VKS viện dẫn có đúng không; { Việc xử lý vật chứng; { Các căn cứ để ra quyết định phù hợp trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. 4
 5. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ { Nghiên cứu hồ sơ theo trình tự tố tụng { Nghiên cứu hồ sơ không theo trình tự tố tụng Các bước nghiên cứu hồ sơ KIỂM TRA HỒ SƠ NGHIÊN CỨU CÁC TÀI LIỆU TRO NG HỒ SƠ TRÍCH HỒ SƠ 5
 6. Kiểm tra hồ sơ { Đối chiếu các tài liệu có trong hồ sơ với danh mục thống kê tài liệu kèm theo hồ sơ; { Kiểm tra các tài liệu về thủ tục tố tụng Nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ Nghiªn Nghiªncøu cøu b¶n b¶nc¸o c¸otr¹ng tr¹ng Hµnh Hµnhviviph¹m ph¹m téi téicña cñabÞ bÞc¸o c¸o Néi Néi (Ghi (Ghi tãm t¾t theo m« t¶ cñac¸o tãm t¾t theo m« t¶ cña c¸otr¹ng tr¹ng Môc Môc dung dung Truy Truy ®Ých ®Ých BÞ BÞc¸o c¸o nhËn nhËntéi téihay hay tè tè kh«ng kh«ng nhËntéi nhËn téi Rót Rótra ranh÷ng nh÷ng®iÓm ®iÓmcÇn cÇntËp tËptrung trung lµm lµm râ khi nghiªn cøuhå râ khi nghiªn cøu hås¬ s¬ 6
 7. Nghiªn cøu b¶n kÕt luËn ®iÒu tra DiÔn biÕn Quan ®iÓm cña hµnh vi ph¹m téi gi¶i quyÕt Môc (ghi l¹i nh÷ng VA cña ®iÓm m©u thuÉn gi÷a c¬ quan ®Ých kÕt luËn ®iÒu ®iÒu tra tra vµ b¶n c¸o tr¹ng) Nghiªn cøu c¸c chøng cø, tμi liÖu Biªn b¶n ghi lêi Biªn b¶n hái khai cña nh÷ng cung bÞ can Ng−êi tham gia tè tông KiÓm tra c¸c Biªn b¶n giÊy tê vÒ lý lÞch cña bÞ can ®èi chÊt 7
 8. Nghiªn cøu c¸c tμi liÖu kh¸c Biªn b¶n vÒ ho¹t ®éng ®iÒu tra: C¸c 9 Biªn b¶n kh¸m xÐt; kh¸m nghiÖm hiÖn tr−êng tµi 9 Biªn b¶n nhËn d¹ng. 9 Biªn b¶n thùc nghiÖm ®iÒu liÖu Tra. 9 KÕt luËn gi¸m ®Þnh. kh¸c (Nªu c¸c chó ý khi ®äc tõng biªn b¶n) Trích hồ sơ Ghi chép các nội dung sau đây: - Tên vụ án và các bị cáo trong vụ án; - Những vấn đề về thủ tục tố tụng cần chú ý; - Trích các chứng cứ của vụ án; 8
 9. 2.2 Kỹ năng ra các quyết định trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm { Căn cứ ra quyết định; { Kỹ năng ra quyết định 2.3 Lập kế hoạch xét hỏi { Mục đích, yêu cầu - Đảm bảo cho việc xét xử được đầy đủ, chính xác, nhanh chóng - Giúp Thẩm phán chủ động điều khiển quá trình xét hỏi, xử lý đúng và kịp thời các tình huống. 9
 10. { Hỏi từng người tham gia tố tụng Hái ng−êi TGTT kh¸c Dù kiÕn - Ng−êi lµm chøng - Ng−êi bÞ h¹i c«ng bè Hái vËt chøng - Ng−êi G§ - Ng®¬n, bÞ ®¬n DS vµ lêi khai bÞ c¸o -Ng−êi cã QL, NV cña ng−êi liªn quan TGTT 9Nªu tõng c©u hái 9 VÒ tõng sù viÖc, vÒ tõng téi 9Dù kiÕn t×nh huèng x¶y ra 2.4 Những công việc cần thiết khác cho việc mở phiên tòa { Giải quyết các yêu cầu của người tham gia tố tụng { Dự thảo bản án { Trao đổi với VKS trước khi xét xử (nếu thấy cần thiết) { Mời HTND tham gia xét xử { Triệu tập thành phần tham gia phiên tòa 10
 11. 3. Kỹ năng của KSV trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 3.1 Kiểm sát việc chuẩn bị xét xử o Kiểm sát việc chuyển vụ án o Kiểm sát thời hạn chuẩn bị xét xử o Kiểm sát việc ra các quyết định { Kiểm sát việc chuyển vụ án - Kiểm tra các căn cứ xác định thẩm quyền xét xử; - Kiểm sát việc giao quyết định chuyển vụ án cho những người có liên quan. 11
 12. { Kiểm sát thời hạn chuẩn bị xét xử - Xác định thời điểm bắt đầu thời hạn chuẩn bị xét xử; - Đôn đốc Thẩm phán tuân thủ thời hạn xét xử. { Kiểm sát việc ra các quyết định - QĐ áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; - QĐ trả hồ sơ để điều tra bổ sung; - QĐ tạm đình chỉ vụ án; - QĐ đình chỉ vụ án; - QĐ đưa vụ án ra xét xử. 12
 13. 3.2 Thực hành quyền công tố trong giai đoạn chuẩn bị xét xử { Xem xét vật chứng, xem xét tại chỗ và gặp bị can, bị cáo; { Thay đổi nội dung truy tố, rút quyết định truy tố; { Giải quyết việc TA trả hồ sơ để điều tra bổ sung Giải quyết việc TA trả hồ sơ để điều tra bổ sung KiÓm KiÓmtra tratμi tμiliÖu liÖucã cãtrong tronghå hås¬ s¬ X¸c X¸c®Þnh ®Þnhc¸c c¸cyªu yªucÇu cÇu®iÒu ®iÒutra trabæ bæsung sung TiÕn Tr¶ Tr¶hå hås¬ s¬cho choCQ§T TiÕnhµnh hµnh§TBS §TBS CQ§T B¸o B¸o c¸o c¸ol·nh l·nh®¹o ®¹o VKS VKS quyÕt quyÕt®Þnh ®Þnhc¸ch c¸chgi¶I gi¶IquyÕt quyÕtphï phïhîp hîp 13
 14. 3.3 Các công việc chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa { Lập kế hoạch xét hỏi - Mục đích lập kế hoạch xét hỏi; - Nội dung kế hoạch xét hỏi; - Kỹ năng xét hỏi { Báo cáo duyệt án chuẩn bị thực hành quyền công tố và kiểm sát việc xét xử sơ thẩm - Chuẩn bị báo cáo duyệt án; - Báo cáo án, giải thích về các vấn đề còn vướng mắc; - Tiếp thu ý kiến để bổ sung cáo trạng, chỉnh sửa kế hoạch xét hỏi, đề cương luận tội. 14
 15. KẾT LUẬN - Tầm quan trọng của việc chuẩn bị xét xử; - Một số sai sót cần tránh. 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản