intTypePromotion=1

Chương 4: Môi trường truyền dẫn

Chia sẻ: Nguyễn Trung Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
251
lượt xem
101
download

Chương 4: Môi trường truyền dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về môi trường truyền dẫn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Môi trường truyền dẫn

 1. Chöông 4 MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN DAÃN
 2. NvHien - PTITHCM Transmission media Guided (Conducted) Unguided (Wireless) Twisted-pair Coaxial Fiber-optic cable cable cable
 3. NvHien - PTITHCM 1. Caùp kim loaïi xoaén ñoâi Caáu taïo
 4. NvHien - PTITHCM 1. Caùp kim loaïi xoaén ñoâi Caáu taïo
 5. NvHien - PTITHCM 1. Caùp kim loaïi xoaén ñoâi Côõ daây daãn
 6. NvHien - PTITHCM 1. Caùp kim loaïi xoaén ñoâi Ñaëc tính
 7. NvHien - PTITHCM 4.1. Caùp kim loaïi xoaén ñoâi Ñaëc tính
 8. NvHien - PTITHCM 1. Caùp kim loaïi xoaén ñoâi Ñaëc tính Doøng ñieän toång hôïp Doøng ñieän xoaùy Doøng ñieän chính
 9. NvHien - PTITHCM 2. Caùp ñoàng truïc Caáu taïo
 10. NvHien - PTITHCM 3. Caùp quang Caáu taïo plastic jacket glass or plastic cladding fiber core
 11. NvHien - PTITHCM 3. Caùp quang Caáu taïo
 12. NvHien - PTITHCM 3. Caùp quang Phaân loaïi sôïi
 13. NvHien - PTITHCM 4. voâ tuyeán Phoå soùng voâ tuyeán
 14. NvHien - PTITHCM 4. voâ tuyeán Truyeàn daãn veä tinh satellite transponder dish dish 22,300 miles uplink station downlink station
 15. NvHien - PTITHCM 4. voâ tuyeán Suy hao khoâng gian töï do
 16. NvHien - PTITHCM 4. voâ tuyeán Coâng suaát böùc xaï ñaúng höôùng - EIRP (effective isotropically radiated power)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2