intTypePromotion=1

CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

Chia sẻ: Phạm Thị Lánh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

1
1.166
lượt xem
178
download

CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền a. Nguyên nhân kinh tế: - Nguồn lực phân bổ không đều giữa các vùng - Giảm phí sản xuất theo quy mô b. Nguyên nhân kỹ thuật: - Độc quyền sở hữu nguồn nguyên liệu - Phát minh, sáng chế c. Nguyên nhân pháp lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

 1. CHƯƠNG 6. THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN 1
 2. I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM 1. Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền a. Nguyên nhân kinh tế: - Nguồn lực phân bổ không đều giữa các vùng - Giảm phí sản xuất theo quy mô b. Nguyên nhân kỹ thuật: - Độc quyền sở hữu nguồn nguyên liệu - Phát minh, sáng chế c. Nguyên nhân pháp lý 2
 3. Độc quyền tự nhiên P LAC Q 3
 4. P, MR |ED | 2. Đường >1 cầu và |ED | =1 doanh |ED |
 5. Mối quan hệ giữa MR, P và ED dTR d(P.Q) dQ.P + dP.Q MR = = = dQ dQ dQ P.dP.Q 1 =P+ = P(1 + ) P.dQ dQ P x 1 dP Q MR = P(1 + ) ED 5
 6. II. PHÂN TÍCH NGẮN HẠN 1. MỤC TIÊU TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận: MR = MC (với MC↑) 6
 7. a. Xác định mức sản lượng tối ưu TR, TC TC TR QE QM Q P, chi TP phí MC AC PE TPmax AC D E 7 QE QM Q MR
 8. Nhận xét 1- Doanh nghiệp độc quyền là người ấn định giá 2- Tại QE: MR = MC MR > 0 → |ED| > 1 MC > 0 3- Tại QE: MR = MC P > MC MR < P P - MC Chỉ số Lerner: L = (0 ≤ L < 1) P 4- Không có đường cung trong độc quyền 8
 9. Cùng một mức sản lượng có thể được bán với các mức giá khác nhau P, chi phí MC P1 P2 D2 D1 MR2 Q1 = Q 9 Q2 MR1
 10. Các mức sản lượng khác nhau có thể được bán với cùng mức giá P, chi phí MC P1 = P2 ●E2 ●E1 D2 D1 Q1 Q2 Q 10 MR1 MR2
 11. b. Hệ số định giá • Tại QE: MR = MC • Mặt khác: 1 MR = P(1 + ) ED Suy ra: tại QE ta có ED P= MC( ) ED +1 1 Chỉ số Lerner: L = - ED 11
 12. c. Phân chia sản lượng trong trường hợp doanh nghiệp độc quyền có nhiều cơ sở • MC1 = MC2 = …= MCn = MC = MR (1) • Q1 + Q2 + … + Qn = QE (2) 12
 13. P MC1 P MC2 MCt Pe MC1=MC2 MC D MR q2 q1 Q Qe=q1 +q2 Q 13
 14. 2. Các chiến thuật khác của doanh nghiệp độc quyền a. Mục tiêu tối đa hóa doanh thu • TR → max : MR = 0 14
 15.      Ñeå ñaït  b. Tối đa hóa sản lượngmuïc tieâu  với điều kiện không bị lỗnaøy, doanh  nghieäp seõ  xaùc ñònh giaù  P, chi phí caû vaø saûn  P1 löôïng thoûa 2  P1 ñk: P2 ACQ ­> max vaø P  P2 = AC Q1 Q D1 2 Q1 Q2 Q • Caên cöù vaøo ñieàu kieän treân, möùc saûn löôïng vaø giaù caû ñöôïc 15
 16. c. Đạt tỷ lệ lợi nhuận định mức trên chi phí trung bình       oï   l tyû   eä  ôï   h u aän   òn h       G i a  aø  l l in ñ m öù c  treân   i p h í tru n g   ì h :            ch     b n     P =   +  P A C (1  a)  A A (1 + a ) AC P1 P 1 AC B B PP 2 2 DD Q1 Q2 Q 1 1 16
 17. III. PHÂN TÍCH DÀI HẠN P LM C LA SMC C P1 1 SAC TPmax 1 AC 1 DD Q Q1 17 LMR
 18. IV. THIỆT HẠI XÃ HỘI VÀ ĐIỀU P, chi TIẾT ĐỘC QUYỀN phí MC 1. Thiệt hại xã PE hội do A ∆WL = - (B+C) PC B độc C quyền D QE QC Q 18 MR
 19. 2. Các chính sách của chính phủ đối với độc quyền a. Quy định giá: Pmax < PE Mức giá lý tưởng cho xã hội là mức: Pmax = PC = MC 19
 20. b. Tác động của thuế 1- Thuế theo sản lượng: TCt = TC + Q.t MCt = MC + t ACt = AC + t 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2