Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chuyển động và giao thức định tuyến trong MANET

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
48
lượt xem
11
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chuyển động và giao thức định tuyến trong MANET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề "Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chuyển động và giao thức định tuyến trong MANET" trình bày nội dung tổng quan về MANET, định tuyến trong MANET, thông số đánh giá và mô hình chuyển động trong mô phỏng MANET, mô phỏng và đánh giá thông lượng của OLSR, AODV, DSR và DYMO bằng OMNET++. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chuyển động và giao thức định tuyến trong MANET

BO GIAO DVC VA DAO TAO<br /> TRlioNG 141 HQC THANG LONG<br /> —o0o-<br /> <br /> CHUYEN DE TOT NGHIEP<br /> <br /> NGHIEN CiJ'U S1 ANH HUtING CUA<br /> CHUAN HANG VA GIAO THit DiNH TUYEN<br /> TRONG MANET<br /> <br /> Gilo vien htrang din<br /> Sinh vien thvc hien<br /> Ma sinh vien<br /> Chuyen nganh<br /> <br /> : ThS. Hosing Thong Minh<br /> : Trio Van Tuin<br /> : A14325<br /> : Tin vien thong<br /> <br /> HA NOI — 2013<br /> <br /> BANG THUAT Naos WET TAT<br /> <br /> •<br /> <br /> Chit tieng Viet<br /> <br /> Chit dAy di<br /> <br /> Chit vitt<br /> tit<br /> ABR<br /> <br /> Associativity-Based Routing<br /> <br /> Djnh tuyen theo lien ket<br /> <br /> ACK<br /> <br /> Acknowledgement<br /> <br /> Bao then<br /> <br /> AODV<br /> <br /> MANET On-Demand Distance Vector<br /> <br /> giao thirc dinh tuyen vector<br /> khoang each theo yeu ciu<br /> MANET<br /> <br /> AP<br /> <br /> Access point<br /> <br /> Diem truy c#p<br /> <br /> BS<br /> <br /> Base station<br /> <br /> Trim g6c<br /> <br /> CBR<br /> <br /> Constant Bit Rate<br /> <br /> T6c dO bit c6 dinh<br /> <br /> DEST<br /> <br /> Destination<br /> <br /> Dich<br /> <br /> DHCP<br /> <br /> Dynamic host configuration protocol<br /> <br /> Giao thtic ciu hinh host gong<br /> <br /> DSDV<br /> <br /> Destination sequenced distance vector<br /> <br /> Djnh tuyen vector khoang ach<br /> tan tu den dich<br /> <br /> DSR<br /> <br /> Dynamic source routing<br /> <br /> Dinh tuyen nguen gong<br /> <br /> DYMO<br /> <br /> Dynamic MANET On-demand<br /> <br /> FDMA<br /> <br /> Frequency division multiple access<br /> <br /> Da truy cop phin chia theo<br /> song<br /> <br /> Id<br /> <br /> Identifcation<br /> <br /> NhOn ding<br /> <br /> IEEE<br /> <br /> Institute of electrical and electronics Hec vien Id su dien va dien ter<br /> engineers<br /> <br /> IN<br /> <br /> Intermediate<br /> <br /> IP<br /> <br /> Internet protocol<br /> <br /> LAN<br /> <br /> Local area network<br /> <br /> Ming cyc be<br /> <br /> MAC<br /> <br /> Media access control<br /> <br /> Dieu khien truy c$p dtemg<br /> tuyen<br /> <br /> MANET<br /> <br /> Mobile MANET network<br /> <br /> Ming di dOng khong dAy dry<br /> <br /> Trion Van Tuan A14325<br /> -<br /> <br /> Trung gian<br /> <br /> Eden<br /> MIP<br /> <br /> Mobile IP<br /> <br /> OLSR<br /> <br /> Optimized Link State Routing<br /> <br /> PDA<br /> <br /> Personal digital assistant<br /> <br /> May trq ljr ca Sian dung kr<br /> di* so<br /> <br /> QoS<br /> <br /> Quality of service<br /> <br /> Chat luqng djch Ai<br /> <br /> RPC<br /> <br /> Remote Procedure Call<br /> <br /> SRC<br /> <br /> Source<br /> <br /> Nguton<br /> I<br /> <br /> TCP<br /> <br /> Transmission power control<br /> <br /> Dieu khiin ding suit truyen<br /> <br /> TTL<br /> <br /> Time to Live<br /> <br /> Thai gian sting<br /> <br /> VANET<br /> <br /> Vehicular MANET Network<br /> <br /> Mang xe cer MANET<br /> <br /> WLAN<br /> <br /> Wireless local area network<br /> <br /> Mang khong day cyc 130<br /> <br /> Tr/dn Van Tuan-A14325<br /> <br /> .<br /> <br /> Dinh tuyin bang thai lien kit<br /> eel uu<br /> <br /> MUC LV C<br /> TONG QUAN VE MANET<br /> <br /> CHIJONG 1.<br /> 1.1 Mir dAu<br /> <br /> 3<br /> 3<br /> <br /> 1.2 !Choi niem<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.3 DSc Sin<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.4 frog dyng<br /> Dich Vi4 khan cap<br /> 1.4.1<br /> <br /> 5<br /> 5<br /> <br /> 1.4.2<br /> <br /> Hof nghi<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.4.3<br /> <br /> Home Networking<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.4.4<br /> <br /> Mang ca nhan (PAN)<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.4.5<br /> <br /> He Mang nhang (embeded system)<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.4.6<br /> <br /> Mpg xe ca (vehicular network)<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.4.7<br /> <br /> Mang cam &in (sensor network)<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.5 Nhftng thich thtc dti voi MANET<br /> Chi phi cho viec su dung tan so<br /> 1.5.1<br /> <br /> 9<br /> 9<br /> <br /> 1.5.2<br /> <br /> Ca chi truy Map<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.5.3<br /> <br /> Dinh tuyin va chuyin Hip gal tin trong MANET<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.5.4<br /> <br /> Hieu quci sti dyng nguan nu&<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.5.5<br /> <br /> Ric tinh TCP<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.5.6<br /> <br /> Chat lticmg dich vy (QoS)<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.5.7<br /> <br /> Tinh an toan va bao mdt<br /> <br /> 11<br /> <br /> DJNH TUYEN TRONG MANET<br /> CHUOrNG 2.<br /> diin<br /> 2.1 Giao they dinh tuytn<br /> Dinh tuyin clya tren trong dull lien kit<br /> 2.1.1<br /> <br /> a<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Dinh tuyin dya tren vector lchoang each<br /> <br /> 2.2 Giao that dinh tuytn cho MANET<br /> Cac yeu cats chung<br /> 2.2.1<br /> <br /> 13<br /> 13<br /> 13<br /> 14<br /> 14<br /> 14<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Phan logi<br /> <br /> 17<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Dinh tuyin theo bang, dinh tuyin theo yeu cau va dinh tuyin lai<br /> <br /> 17<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Cau true va phan ba tten trinh dinh tuyin<br /> <br /> 19<br /> <br /> Trdn Van Tuan-A 14325<br /> <br /> 2.3 Optimized link state routing (OLSR)<br /> Bdu chpn Multipoint relay<br /> 2.3.1<br /> <br /> 21<br /> 21<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> J'u<br /> Truytin ba ban tin di* khan topo (Topology control)<br /> <br /> 23<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> Tinh toem tuyin<br /> <br /> 23<br /> <br /> 2.4 Dynamic source routing (DSR)<br /> Dinh tuyin ngudn<br /> 2.4.1<br /> <br /> 23<br /> 23<br /> <br /> 2.4.2<br /> <br /> Khom pha tuyin<br /> <br /> 24<br /> <br /> 2.4.3<br /> <br /> Duy tri tuyin<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2.5 Ad hoc on- demand distance vector routing (AODV)<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2.5.1<br /> <br /> Kham pha tuyin<br /> <br /> 29<br /> <br /> 2.5.2<br /> <br /> Thiit lap tuyin during ngwac<br /> <br /> 30<br /> <br /> 2.5.3<br /> <br /> Thiit lap tuyezn dyeing thuan<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2.5.4<br /> <br /> Quin 13i bang dinh tuyin<br /> <br /> 32<br /> <br /> 2.5.5<br /> <br /> Cap nhat during &It tuyin<br /> <br /> 33<br /> <br /> 33<br /> 2.6 Dynamic manet on- demand (DYMO)<br /> THONG SO DANH GIA VA MO HINH CHUYEN BONG<br /> CHUONG 3.<br /> 37<br /> TRONG MO PRONG M3NG MANET<br /> 37<br /> 3.1 Thong só Minh gill giao they MANET<br /> 37<br /> Thong so dank gia chit luring<br /> 3.1.1<br /> Thong so ;rich ban<br /> <br /> 38<br /> <br /> 3.2 Mo hinh di chuyin ma phong MANET<br /> Mo hinh di chuyin ngeru nhien<br /> 3.2.1<br /> <br /> 39<br /> 40<br /> <br /> 11.2<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> MO hinh di chuyin Throng ngifu nhien vol von tac khong dal<br /> <br /> 40<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> MO hinh di chuyin Random Waypoint<br /> <br /> 40<br /> <br /> 3.2.4<br /> <br /> MO hinh di chuyin Throng ngeiu nhien<br /> <br /> 41<br /> <br /> MO PHONG VA DANH GIA THONG LUVNG CiJA<br /> CHUONG 4.<br /> 44<br /> AODV, OLSR, DSR VA DYMO BANG OMNET++<br /> 44<br /> 4.1 GM thitu chung omnet++<br /> 44<br /> fling quern v*J Omnet++<br /> 4.1.1<br /> 47<br /> Sa dung OMNeT++<br /> 4.1.2<br /> 4.2 M6 phi:mg<br /> Khai tgo mo phong<br /> 4.2.1<br /> 4.2.2<br /> <br /> Mat so hinh anh mO phang<br /> <br /> Tran Van Tuin-A14325<br /> <br /> 51<br /> 51<br /> 52<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản