intTypePromotion=1

Công văn 1070/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
4
download

Công văn 1070/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1070/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai một số nội dung liên quan đến việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1070/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  n h µ  n íc s è  1070/N H N N­T D   N h n g µ y  03 th¸ng 10 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c tri Ó n k hai  é t s è   v m n é i d u n g  liªn u a n  ® Õ n  vi Ö c th µ nh l Ë p Q u ü  b ¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g   h o   q c c¸c d o a n h  n g hi Ö p  n h á   µ  v õ a v K Ý nh  göi: ­ Chi nh¸nh NHNN  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung  ng, ¬ ­C¸c  chøc  Ýn  ông   tæ  td Ngµy  20/12/2001  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Th t   ph ban  µnh  h Quy  Õ   µnh  Ëp,tæ   ch th l  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   v ho   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d cho    c¸c doanh nghiÖp  á  µ   nh v võa (sau  y   äi t¾t lµ Quü   ®© g       b¶o    Ýn  ông) kÌm  l∙nh t d   theo Quy Õt  nh  è   ®Þ s 193/2001/Q§­ TTg  (sau  y   äi t¾t lµ Quy Õt  nh   è  ®© g       ®Þ s 193/2001/Q§­ TTg);  Ngµy 7/5/2002 Bé  tr ng Bé  Tµi chÝnh ban hµnh Th«ng t íng dÉn  sè  ë  h 42/2002/TT­ BTC  (sau  y   äit¾t lµ Th«ng   è  ®© g       ts 42/2002/TT­ BTC). § Ó   iÓn    tr khai chñ  ¬ng  ña  Ýnh  ñ    tr c Ch ph nh»m   ¹o ®iÒu  Ön  t  ki cho   c¸c doanh  nghiÖp  nhá  µ  õa    iÓn,Thèng  c  ©n  µng  µ   ícyªu cÇu  v v ph¸ttr   ®è Ng h Nh n     Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n       ph tr   Trung  ng, Chñ   ¬  tÞch  éi ®ång  H  Qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông,  ®è c¸c tæ  td tr Ónkhaingay  ét  è  Öc  i    m s vi sau: 1. Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícc¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung     Ng h Nh n       ph tr     ­ ¬ng: Trªn  ¬  ë  c s tæng  Õt  ¸nh    ùc  ¹ng ho¹t®éng  ña  k® gi¸th tr     c doanh  nghiÖp  võa  µ  á  ¹ ®Þa  ¬ng,Gi¸m  c    v nh t i   ph   ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícc¸ctØnh, Ng h Nh n       thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm   èi hîp  íic¸c ban, ngµnh,   ph   v         ®Þa  ¬ng  ph tham  u  m cho  ñ  Þch  Ch t UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng trong viÖc  µnh  Ëp Quü     th l  b¶o    Ýn  ông  ¹ ®Þa  ¬ng. l∙nht d t i ph Khi cã  cÇu  ña  ñ   Þch    yªu  c Ch t UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng,Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íccö  idiÖn  Ng h Nh n   ®¹   tham    gia Ban  ï Þ  tr b thµnh  Ëp  ü  l qu b¶o    Ýn  ông  µ  éi ®ång  l∙nht d vH  qu¶n  ýQuü   l  b¶o    Ýn  ông  l∙nht d cña tØnh,thµnh  è.   ph 2.C¸c  chøc  Ýn  ông:   tæ  td 2.1.C¨n  vµo  èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷, ×nh  ×nh  ö  ông  èn  iÒu    cø  v® l v qu d tr   t h sd v® lÖ  µ  ü  ù  ÷ cho  ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  v qu d tr   ho   c tæ  td theo quy  nh  ña  ®Þ c LuËt c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  µ  ×nh  ×nh    iÓn c¸c doanh  td vt h ph¸ttr     nghiÖp  á  µ  nh v võa    a  ¬ng    Õt  nh  Öc  ë ®Þ ph ®Ó quy ®Þ vi tham    ng  ãp  èn  µo  ü     gia ®ã g v v Qu b¶o l∙nhtÝn  ông  UBND    d do  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µnh  Ëp.   ph tr     ¬ th l ­ Møc   ãp  èn  ña  ét  chøc  Ýn  ông    g v c m tæ  td trong m ét  ü    qu b¶o    Ýn  l∙nh t dông  víivèn  iÒu  Ö  ña  ü  so    ® l c qu b¶o    Ýn  ông    èi®a   l∙nht d ®ã t   kh«ng  îc vît ®   qu¸ tûlÖ      sau: +  ©n  µng:6% Ng h   +    Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h (C«ng    µi Ýnh):10% tyt   ch  
  2. 2 ­ Tæng     møc   ãp  èn, mua     Çn  ña  ét  chøc  Ýn  ông  gv  cæ ph c m tæ  td trong  tÊtc¶      c¸cdoanh  nghiÖp,c¸cquü     b¶o    Ýn  ông  víi èn  iÒu  Ö  µ  ü  l∙nht d so    v® l v qu dù  ÷cña  chøc  Ýn  ông    èi a  tr   tæ  td ®ã t   kh«ng  îcvîtqu¸ tûlÖ  ® ®         sau: +  ©n  µng:30% Ng h   +    Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h (C«ng    µi Ýnh):40% tyt   ch   2.2.Cö   idiÖn    ®¹   tham    gia Ban  ïbÞ   µnh  Ëp  ü   tr  th l Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d theo yªu  Çu  ña  ñ   Þch  c c Ch t UBND  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ¬v tham    éi  ng  gia H ®å qu¶n  ý Quü   l  b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d trong  êng  îp  ãp  èn  tr hgv vµo  ü   Qu b¶o    Ýn  ông  îcthµnh  Ëp t¹ ®Þa  ¬ng. l∙nht d ®  l    i ph 2.3.H íng  Én      d c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa  ã  nh v v c nhu  Çu  îc Quü     c ®  b¶o l∙nhtÝn  ông    d b¶o      l∙nhkhivay  èn  ¹ tæ  v t i chøc  Ýn  ông    td theo  ng  ®ó quy  nh   ®Þ t¹ Quy Õt  nh  è    i ®Þ s 193/2001/Q§­ TTg, Th«ng   è    ts 42/2002/TT­BTC   µ      v c¸cquy ®Þnh  Ön  µnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  hi h c Th ®è Ng h Nh n   vi cho  vay  i víi ®è     kh¸ch hµng.   2.4.Phèi hîp  íiQuü       v  b¶o    Ýn  ông  Óm     l∙nht d ki tra,gi¸m      ×nh  ö  s¸tqu¸ tr s dông  èn  v vay  µ  µn    îcña  v ho tr¶n   kh¸ch hµng,®¶m       b¶o  toµn  èn. an  v Trªn  y   µ m ét  è  éi dung  iÓn khai li   ®© l   sn  tr     ªnquan  n   Öc  µnh  Ëp  ®Õ vi th l Quü  b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d cho    c¸c doanh nhgiÖp  á  µ  õa. Trong  nh v v   qu¸  ×nh tr   tr Ón khaithùc hiÖn, c¸c chinh¸nh  i          NHNN   tØnh, thµnh  è; c¸c tæ    ph     chøc  Ýn t dông, n Õu  ã  íng  ¾ c,    cv m b¸o  vÒ   ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ô  Ýn  c¸o  Ng h Nh n     (V t dông)®Ó   îcgi¶i   ®     Õt kÞp  êi quy   th .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2