intTypePromotion=1

Công văn 108/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
136
lượt xem
7
download

Công văn 108/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 108/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện dự án 2 thuộc Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 108/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số : 108 /BXD-HĐXD ------------------------- V/v: Triển khai thực hiện Dự án 2 thuộc Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009 Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ. năm 2009 Kính gửi : Thực hiện nhiệm vụ Dự án 2 thuộc Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trong năm 2009, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-BXD ngày 20/7/2009 về việc phân bổ dự toán chi ngân sấch nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Dự án 2 thuộc Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trong năm 2009. Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị được giao kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của Dự án 2 "Cải thiện điều kiện lao động, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng" lập kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao theo Quyết định trên gửi về thường trực Tiểu ban quản lý dự án của Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý Hoạt đông xây dựng), 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 10/8/2009 để ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ triển khai phần công việc của Dự án 2 thuộc "Chương trình Quốc gia Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động" năm 2009. Chi tiết, đề nghị quý cơ quan liên hệ với Tiểu ban Quản lý Dự án. ĐT 0439860271 máy lẻ 355 hoặc di động 0912054520./. Nơi nhận : TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; TRƯỞNG TIỂU BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN - TT Bùi Phạm Khánh (để b/c); PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ QLHĐXD - Lưu VP, Tiểu ban QLDA, HĐXD. Đã ký Lê Xuân Trường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2