intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 136-TC/QLCS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

99
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 136-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước của các tổ chức tín dụng khi chuyển sang thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 136-TC/QLCS của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  136  C/ Q L C S  n g µ y  15 th¸ng 01 n¨ m  1998 c T v Ò   Ö c h o µ n  tr¶ ti Ò n s ö   ô n g  ® Ê t ® ∙ n é p  v µ o  n g © n  s¸ch vi d N h µ  n íc c ñ a c¸c  æ  ch øc  khi ch uy Ó n   n g   t sa thuª ® Ê t KÝnh  öi: g  UBND     c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW   ph tr     Võa  qua,m ét  è  a  ¬ng  ∙  ã      s ®Þ ph ® c v¨n b¶n    Þ  é  µichÝnh  íng  ®Ò ngh B T   h dÉn  Öc  vi tho¸ttr¶tiÒn  ö  ông  t  i  íic¸c tæ     sd ®Ê ®è v     chøc  kinh tÕ  îc Nhµ   íc  ®  n  giao ®Êt  ícngµy    tr   9/9/1996 (ngµy    Ph¸p  Önh  öa  æi,bæ   l s®   sung  ét  è  iÒu   m s® cña Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña    chøc  l v quy v ngh v c c¸ctæ  trong níc® îcNhµ   íc     n  giao ®Êt,cho    t  ã  Öu  ùcthi µnh) m µ   ∙    Òn sö  ông  t      thuª®Ê c hi l     h   ® tr¶ti   d ®Ê b»ng   tiÒn kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch Nhµ   íc,nay    n  ph¶ichuyÓn    sang thuª  ®Êt.V Ò   Ên    µy,Bé  µichÝnh  ã    Õn      v ®Ò n   T   c ý ki nh sau: Theo  quy ®Þnh  t¹ kho¶n 2  §iÒu 31  NghÞ  ®Þnh  sè  85/CP  ngµy  i 17/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     Ph¸p  Önh  Ò   Òn  l v quy vµ  Üa  ô  ña    chøc  ngh v c c¸c tæ  trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho  Õ  t,     n      thu ®Ê   th×    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ    trong níc ® îc Nhµ   íc giao  t  Õu  ∙    Òn  ö      n  ®Ê "n ® tr¶ti s dông  t  µ   Òn    ®Ê m ti ®ã kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch Nhµ   íc,nay  éc   n  thu   ®èi  îng  t thuª ®Êt, th×  è  Òn  ö  ông  t  ∙  ép  îc tÝnh  µo  Òn      s ti s d ®Ê ® n ®  v ti thuª   ®Êt".V Ên       ®Ò tho¸itr¶ tiÒn  ö  ông  t  ∙  ép  a  îc Ch Ýnh  ñ       sd ®Ê ® n ch ®   ph quy ®Þnh  é  µichÝnh  ∙  c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Ên    µy  ¹ C«ng  (B T   ® b¸o    t  ph v v ®Ò n t i   v¨n sè    782  TC/QLCS   µy  ng 11/3/1997). Trong    ê    Õn  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ, c¸c tæ  khi ch ý ki c Th t Ch ph     chøc  ph¶i nép    tiÒn thuª®Êt     theo Th«ng   è  TC/QLCS  µy    ts 70  ng 7/10/1997 cña  é  µichÝnh    BT  híng  Én  Öc  ép  Òn  d vi n ti thuª®Êt, gãp  èn  ªndoanh      v li   b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t  ña    chøc  ®Ê c c¸c tæ  trong níctheo     quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 85/CP  ngµy  17/12/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph § Ò   Þ  ngh UBND    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    vµo  ­   ph tr       c¨n cø  h íng  Én  ¹  ôc    ôc    ôc    ôc  Ph Çn     d ti m 1, m 2, m 3, m 4  V Th«ng   sè  TC/QLCS   t 70  ngµy  7/10/1997  ña  é   µi chÝnh  c BT  chØ  o    µnh  ®¹ c¸c ng tæng  îp tÊtc¶    ­ h     c¸c tr êng  îp  ∙  ép  Òn  ö  ông  t  íc ngµy  h ® n ti s d ®Ê tr   9/9/1996,nay    ph¶ichuyÓn    sang  thuª®Êt  c¸o vÒ   é   µi chÝnh  ôc    b¸o    B T   (C Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n) ®Ó   µm  ¬  ë      l c s b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.   t  ph quy  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2