intTypePromotion=1

Công văn 13838/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
192
lượt xem
4
download

Công văn 13838/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13838/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13838/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña Bé Tµi chÝnh Sè 13838 TC/NSNN Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 VÒ viÖc ®Ýnh chÝnh  Q§ sè 130/2003/Q§­BTC ngµy 18/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh KÝnh   göi:   ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc ChÝnh phñ,                    C¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ trung ­ ¬ng ­   V¨n   phßng  Quèc   héi,   V¨n   phßng  Chñ  tÞch  níc,     ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Tßa ¸n  nh©n d©n tèi cao ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc TW ­ Së tµi chÝnh, Côc thuÕ, Côc h¶i quan,    Kho b¹c Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung ¬ng Do   s¬   suÊt   trong   kh©u   in   Ên   QuyÕt   ®Þnh   sè  130/2003/Q§­BTC   ngµy   18/8/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   ban  hµnh chÕ ®é kÕ to¸n ng©n s¸ch nhµ níc vµ ho¹t ®éng nghiÖp  vô  kho b¹c nhµ  níc, Bé  Tµi chÝnh xin  ®Ýnh chÝnh l¹i mÉu  lÖnh chi C2–01/NS (cã 04 liªn) theo mÉu ®Ýnh kÌm.
  2. 2 Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc …..Tµi chÝnh LÖnh chi tiÒn MÉu sè: C2­ 01/NS (Lu t¹i KBNN) Niªn ®é:….. Sè:…… C¨n cø Th«ng tri duyÖt y dù to¸n sè…. Ngµy….   K B N N   g h i   PhÇn do Yªu cÇu Kho b¹c Nhµ níc …………………. Chi Ng©n s¸ch …………Tµi kho¶n:………………. Nî TK………….. §¬n vÞ hëng …… Ch¬ng ……. M∙ ®Þa bµn:…. Cã TK………….. M∙ sè §VSDNS ……………..Tµi kho¶n ………… T¹i kho b¹c Nhµ níc (Ng©n hµng) ……………… Tªn CTMT ……………… M∙ CTMT: ……………. Néi dung  M∙  Lo¹i Kho¶n Môc TiÓu  Sè  chi nguån môc tiÒn     Céng Tæng sè tiÒn ghi b»ng ch÷:…………………………………………..   C¬ quan Tµi chÝnh Kho B¹c Nhµ níc Ngµy … th¸ng …. N¨m……. Ngµy … th¸ng …. N¨m ……. KÕ to¸n trëng  KÕ to¸n          KÕ to¸n tr­ Thñ trëng ëng    Gi¸m ®èc MÉu sè: C2­ …..Tµi chÝnh giÊy b¸o nî 01/NS (C¬ quan tµi chÝnh) Niªn ®é:….. Sè:…… C¨n cø Th«ng tri duyÖt y dù to¸n sè ……………… Ngµy ………. Yªu cÇu Kho b¹c Nhµ níc……………………………………….. Chi Ng©n s¸ch ……………………………Tµi kho¶n:……………..
  3. 3 §¬n vÞ hëng …………..Ch¬ng………….M∙ ®Þa bµn………….. M∙ sè §VSDNS………………………………Tµi kho¶n…………. T¹i kho b¹c Nhµ níc (Ng©n hµng)………………………………… Tªn CTMT …………………… M∙ CTMT……………………….. Néi dung  M∙  Lo¹i Kho¶n Môc TiÓu  Sè  chi nguån môc tiÒn     Céng Tæng sè tiÒn ghi b»ng ch÷ ………………………………………… Ngµy….. th¸ng…. N¨m KÕ to¸n trëng KBNN Gi¸m ®èc KBNN MÉu sè: C2­ …..Tµi chÝnh ñy nhiÖm chi ChuyÓn kho¶n, chuyÓn tiÒn  01/NS Niªn ®é:….. th ­ §iÖn Sè:…… C¨n cø Th«ng tri duyÖt y dù to¸n sè ……………… Ngµy …………… Yªu cÇu Kho b¹c Nhµ níc …………………………………………… Chi Ng©n s¸ch …………………………………. Tµi Kho¶n …………. §¬n vÞ hëng………………… Ch¬ng………… M∙ ®Þa bµn:………. M∙ sè §VSDNS ………………………………………………………. T¹i Kho b¹c Nhµ níc (Ng©n hµng) ………………………………….. Tªn CTMT ………………….M∙CTMT……………………………… Néi dung  M∙  Lo¹i Kho¶n Môc TiÓu  Sè  chi nguån môc tiÒn     Céng Tæng sè tiÒn ghi b»ng ch÷ ……………………………………………….. Kho B¹c nhµ níc A Kho B¹c Nhµ níc (NH) B Ngµy … th¸ng … n¨m Ngµy … th¸ng …. N¨m ….. KÕ to¸n    KÕ to¸n trëng  KÕ to¸n   KÕ to¸n trëng  Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc
  4. 4 MÉu sè: C2­ …..Tµi chÝnh giÊy b¸o cã 01/NS (§¬n vÞ sö dông NSNN) Niªn ®é:….. Sè:…… C¨n cø Th«ng tri duyÖt y dù to¸n sè……………… Ngµy …………… Yªu cÇu Kho b¹c Nhµ níc …………………………………………… Chi Ng©n s¸ch …………………………………. Tµi Kho¶n …………. §¬n vÞ hëng………………… Ch¬ng………… M∙ ®Þa bµn:………. M∙ sè §VSDNS …………………………Tµi kho¶n…………………. T¹i Kho b¹c Nhµ níc (Ng©n hµng) ………………………………….. Tªn CTMT ………………….M∙ CTMT……………………………… Néi dung  M∙  Lo¹i Kho¶n Môc TiÓu  Sè  chi nguån môc tiÒn     Céng Tæng sè tiÒn ghi b»ng ch÷ ……………………………………………….. Ngµy … th¸ng …. N¨m  KÕ to¸n trëng KBNN (NH) ….. Gi¸m ®èc KBNN (NH)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2