intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 1483-TC/QLCS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

105
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1483-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc mua xe ô tô sử dụng trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1483-TC/QLCS của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  1483 T C/ Q L C S   g µ y  9 th¸ng 5 n¨ m  1997 c n v Ò  vi Ö c m u a   xe «t«  ö  d ô n g  trong c¸c c ¬  q u a n s h µ n h   h Ý n h  s ù  n g hi Ö p c K Ý nh   öi: g  ­C¸c  é,  ¬    B c quan ngang  é,  ¬   B C quan  ùc thuéc  tr   CP, ­C¸c  chøc,§oµn  Ó    tæ    th Trung  ng, ¬ ­C¸c    tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, ¬ Thùc hiÖn sù  chØ  ®¹o cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  t¹ C«ng  v¨n sè  í i 1407/KTTK  µy  ng 25/3/1997  Ò   Öc  v vi mua   µ  ö  ông  «t«  vsd xe  trong c¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp,Bé  µichÝnh    Þ    é, c¬    T  ®Ò ngh c¸cB   quan  ngang   Bé,  ¬  c quan  ùcthuéc  Ýnh  ñ, c¸c tæ  tr   Ch ph     chøc  Ýnh  Þ,chÝnh  Þ x∙ héi ch tr   tr       Trung  ng  µ    ¬ v c¸c tØnh  µnh  è  ùc thuéc  th ph tr   Trung  ng    ¬ khixem   Ðt  µ    x v ®Ò nghÞ  é   µi chÝnh    Õt  Öc  BT  gi¶iquy vi mua   «t« cho    n  Þ  µnh  Ýnh   xe    c¸c ®¬ v h ch sù nghiÖp  ùcthuéc ph¹m    tr     viqu¶n  ýcña  µnh,®Þa  ¬ng  × nh  l  ng   ph m ph¶ithùc    hiÖn  y      ®Ç ®ñ c¸cc«ng  Öc  vi sau: 1.Yªu  Çu    ¬    c c¸cc quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  éc ngµnh,®Þa  ¬ng  thu     ph m × nh qu¶n  ýb¸o  ph¬ng  Ön  i  ¹ ®Õ n   l  c¸o  ti ® l i   31/12/1996  µ  v tæng  îp  öi vÒ   h g  Bé   µi chÝnh  T  theo C«ng  sè  v¨n  391  TC/QLCS   µy  ng 31/01/1997  ña  é   µi c BT  chÝnh. 2.  ¾ p   Õp,  iÒu  µ  è  «t«  Ön  ã  S x ® ho s xe  hi c trong  éi bé  ña  õng  é, n  c t B  ngµnh, ®Þa   ¬ng, nh»m   ö  ông  îp lý,tiÕtkiÖm   ã  Öu    ph   sd h     c hi qu¶, theo  ng    ®ó ChØ   Þ  è  th s 368/TTg  µy  ng 22/6/1995  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   ùc hµnh  c Th t   ph v th   tiÕtkiÖm.   3. Trong  êigian  Ýnh  ñ  a    th   Ch ph ch ban  µnh  Ýnh  h ch thøc quy  nh  Ò   ®Þ v ®Þnh  møc   ö  ông  «t«  sd xe  trong c¸c c¬      quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  i  íi ®è v   tõng cÊp,chØ      xem   Ðt vµ  x   tæng  îp nhu  Çu  h  c mua  «t« ®Ó     Þ  é  µi xe    ®Ò ngh B T   chÝnh    Õt  i víi   n  Þ  µnh  Ýnh  ù  gi¶iquy ®è     ®¬ v h c¸c ch s nghiÖp  íi® îcthµnh  Ëp m    l  cha  ã  «t«,hoÆc     n  Þ  ∙  ã    ng  h  áng  c xe    c¸c®¬ v ® c xe,nh xe  h kh«ng  ö  ông  îc sd ®  cÇn  thay  Õ  µ  ∙  îc bè  Ý nguån  th v ® ®   tr   kinh phÝ     mua   «t«  xe  cho    n  Þ  c¸c ®¬ v nµy trong dù    ©n    to¸nng s¸ch n¨m    1997  îccÊp  Èm  Òn  Öt. ®  th quy duy 4. ViÖc    Þ     ®Ò ngh mua   «t«  íi cho  ¬  xe  m  c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  cña  ét  µnh, hoÆc   a   ¬ng  öivÒ   é   µi chÝnh  m ng   ®Þ ph g  BT  ph¶icã  y         ®Ç ®ñ c¸c giÊy têsau:    a. C«ng  cña  é,  µnh, ®Þa   ¬ng    Þ     v¨n  B ng   ph ®Ò ngh xem   Ðt,gi¶iquyÕt  x   cho  n  Þ  µnh  Ýnh  ù  ®¬ v h ch s nghiÖp  éc  µnh  thu ng hoÆc   a   ¬ng  ®Þ ph qu¶n  ý l  mua  «t«,trong ®ã   xe      nªu  â nhu  Çu  Çn  ÕtvÒ   è îng,gi¸trÞ lo¹  cÇn  r  c c thi   s l       i xe  mua,  ån  ngu kinhphÝ  ùc hiÖn.   th   b. Quy Õt  nh  µnh  Ëp  n  Þ  µnh  Ýnh  ù    ®Þ th l ®¬ v h ch s nghiÖp  ña  ¬  c c quan  cã  Èm  Òn  th quy (b¶n  photocopy)®èi víi n  Þ  íithµnh  Ëp.      ®¬ v m   l c.B¶n    Þ    ®Ò ngh mua  «t« cña    n  Þ  ùctiÕp ®Ò   Þ  xe    c¸c ®¬ v tr     ngh mua    xe (theophô  ôc®Ýnh  Ìm).   l  k
  2. 2 5. Bé   µi chÝnh    T  chØ xem   Ðt  µ  ö  ýc¸c tr ng  îp    Þ    x v x l     ê h ®Ò ngh xin mua   xe  cho    ¬  «t«  c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  ña    é,  µnh, ®Þa   ­ c c¸c B ng   ph ¬ng    ∙  ùc hiÖn  y      cÇu  khi® th   ®Ç ®ñ c¸c yªu  nªu trªn,  Kho  ¹c Nhµ   ícsÏkh«ng  b  n    thùc hiÖn    thanh    i víic¸c tr ng  îp c¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù  to¸n®è       ê h     vh ch s nghiÖp  tùmua  vµ    xe  kh«ng  ã    Õn  ng    ña  é  µichÝnh  c ý ki ®å ý c B T   b»ng    v¨n b¶n. Ph ô   ôc l ® Ý n h   Ì m  C « n g  v¨n s è  1483 T C/ Q L C S   g µ y  9 th¸ng 5 n¨ m  1997 c ñ a B é   k n T µi ch Ý n h  v Ò   Ö c m u a  xe «t« trong vi c¸c c ¬  q u a n  H C S N B ¶ n  ® Ò  n g h Þ  m u a  xe «t« trong n¨ m  1997 (Dïng cho  n  Þ  ùctiÕp sö  ông  «t«)   ®¬ v tr    d xe  ­Tªn  n  Þ  µnh  Ýnh  ù    ®¬ v h ch s nghiÖp:. . .............. . . ............. ­Tªn  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n  Êp    c trªn(thuécBé, ngµnh,tØnh,thµnh  è         ph trùcthuéc Trung  ng):. . .................      ¬ . . .................. . ­Tæng  è    ng  Ön  ã  ña  n  Þ:.. . .......ngêi;   s lao®é hi c c ®¬ v . . ......  ..   Chia ra:     ­Lao  ng    ®é trong biªnchÕ:.. . .......  êi;    . . .......ng   . . ­Lao  ng  îp ®ång:.. . ..........  êi.   ®é h   . . ..........ng . . Sè  «t« hiÖn  ã  ña  n  Þ    xe    c c ®¬ v nh sau: Lo¹ixe  t«   «  N íc   Sè ­ N¨m   N¨m   Tû  Ö  Gi¸trÞtheo dâi l l       s¶n  îng  s¶n  sö  %  trªnsæ     s¸ch   xuÊt (xe) xuÊt dôn cßn  (1000®) g l¹i Nguyªn  Gi¸trÞ    gi¸ cßn  ¹ li A. Tæng   è  «    s xe  t« hiÖn  ã  c (A+B) ­ ­ ­ .. . ... . . .. B.  è   «  kh«ng  S xe  t«  cßn  ö  ông  îc: sd ® ­ ­
  3. 3 ­ .. . ... . . .. ­Sè  «        xe  t«xinmua  n¨m  1997: Lo¹ixe  t«   «  Sè îng l  §¬n    gi¸ Tæng    Þ gi¸tr   (xe) (1000®/xe) (1000®) Céng ­ Kinh  Ý     ph mua   «    ña  n  Þ  ∙  îc bè  Ý trong dù  xe  t« c ®¬ v ® ®   tr     to¸n ng©n    s¸ch n¨m    1997:.. . ..Ngµn  ng. . .. . . ®å X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  Êp  c ..   µy.. th¸ng..n¨m  .ng ,   .   . 1997 ph¸tng©n    s¸ch hoÆc   Êp      c ph¸t Thñ  tr ng  ®¬n   ë vÞ  kinh phÝ    cho  n  Þ  ®¬ v HCSN     (1) (Ký   tªn   ®ãng  dÊu) (1)   ­ Së   µi chÝnh    Ët      Ën    T  ­ V gi¸x¸c nh cho    ¬  c¸c c quan  µnh  Ýnh   h ch sù  nghiÖp  ®Þa  ¬ng  do  ph qu¶n  ý. l ­ Bé,  µnh    Ën    ng x¸c nh cho    n  Þ  µnh  Ýnh  ù  c¸c ®¬ v h ch s nghiÖp  thuéc Trung    ¬ng  qu¶n  ý. l
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2