intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 186/TTr của Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

102
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 186/TTr của Tổng cục Địa chính về công tác thanh tra pháp chế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 186/TTr của Tổng cục Địa chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a T æ n g  C ô c  ® Þ a  ch Ý n h  s è  186/TTg n g µ y 18 th¸ng  n¨ m  1997 v Ò   2  c« n g  t¸c T h a n h  tra p h¸p ch Õ   K Ý nh   öi:Gi¸m  c  ë  Þa  Ýnh    g  ®è S § ch c¸c TØnh,            µnh  è  ùc thuéc           Th ph tr   Trung  ng. ¬ T¹iHéi nghÞ  µnh  a  Ýnh    èc     ng ®Þ ch to¸nqu th¸ng1    n¨m 1997  ∙  ¬  Õt    ®sk 3 n¨m    µnh  Ët ®Êt  ai nh»m   ¸nh    ÷ng  Öc  ∙  µm  îc,cha  µm  ­ thih Lu   ®  ® gi¸nh vi ® l ®   l® îc,tõ ®ã     kÕ   ¹ch,ph¸thuy  ÷ng  Õt      ®Ò ra  ho     nh k qu¶  ∙  t ® îc,kh ¾c  ôc  ® ®¹     ph nh÷ng  ån t¹   Õu  Ð m   t   iy, k trongc«ng      t¸cqu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai. l  s d ®Ê ® Sau  n¨m    µnh,luËt®Êt  ai ®∙  ã    ông  Ých  ùc    Õt kÞp   3  thih    ®   c t¸cd t c gi¶i quy   thêi® îc nhiÒu  Ên    Õtthùc trong lÜnh  ùc     v ®Ò thi       v qu¶n  ý,sö  ông  t  ai, l  d ®Ê ®   gãp  Çn  ¸ng  Ó   µo  Öc    nh  µ    iÓn kinh tÕ    éicña  t  ­ ph ® k v vi æn ®Þ v ph¸ttr     x∙h   ®Ê n íc.Tuy    nhiªn,kÕt    qu¶  t® îccßn  Êp  víiyªu  Çu  Æt    ®¹     th so    c ® ra trong c«ng      t¸c qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai,nguyªn  ©n  ñ  Õu  µ do  Öc  chøc  ùc  l  s d ®Ê ®   nh ch y l   vi tæ  th hiÖn  Ët,cã  ¬i,cã  óc,cã  Öc  a  èt, Æc   lu   n   l   vi ch t   m kh¸c Ph¸p  Ët®Êt  ai  òng    lu   ®c cßn  Õu  ÷ng  thi nh quy  nh      Õt  ÷ng  Ên    ô  Ó  µ   éc  ®Þ ®Ó gi¶iquy nh v ®Ò c th m cu sèng  ang  Æt  ® ® ra. Kh ¾c  ôc  ÷ng  Ên    ãitrªncã  ªnquan  ÊtchÆt  Ï®Õ n   ph nh v ®Ò n     li   r  ch   c«ng  t¸ccña  µnh  a   Ýnh    ng ®Þ ch trong n¨m    1997, còng    ÷ng    nh nh n¨m  í   t iRiªng ®èi  .   víic«ng      t¸cthanh    tra,ph¸p  Õ   ×  ÷ng  ån t¹  ch th nh t  i næi    Çn  îckh ¾c  ôc  lªnc ®  ph lµ: ­ViÖc    Õt ®¬n    Õu  èvÒ   t  ai cßn  Êt cËp,®¬n    gi¶i quy   thkhi t   ®Ê ®   b    chuyÓn   "vßng  Ìo",tr¸chnhiÖ m     Õt  ña    ¬  v    gi¶iquy c c¸c c quan  kh«ng  â  µng,hiÖu  ùc  rr   l thÊp,th ng  Ðo  µi,nhiÒu  ô  ö  ýkh«ng    iÓ m   µm   ê k d  v x l  døt ® l cho  ¬ng  ù  ê  ® s ch ®îi, n  öivît Êp  Ò     ¬   ®¬ g     c v c¸cc quan  Trung  ng  ã  Òu  íng t¨ng. ¬ c chi h   ­ VÊn    ang  µm  Òu  êilong¹ilµxung    ®Ò ® l nhi ng         quanh  Öc:xö  ý®èi víi vi   l       m ét  è  êng  îp ® ßi  ¹ "®Êt cò","®Êt «ng  s tr h  l  i      cha";viÖc  åith ng  Öth¹icho    b   ê thi     ngêicã  t  Þ    åivµ  Öc    ®Ê b thu h   vi b¶o  ¶m   ® cho  ä    ¹o® îccuéc  èng. h t¸ t     i s ­ M ét  è  ¬i do    s n   bu«ng  áng  l qu¶n  ýtrong lÜnh  ùc  l    v giao  t, cho  ®Ê   thuª  ®Êt, chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t    nh quy sd ®Ê nªn  ∙  Én  n   ét  è  ®d ®Õ m s n«ng  ©n   d kh«ng  cßn  éng  t  ru ®Ê s¶n  Êt,m ét  è  êilîdông  xu   s ng     i trong viÖc    chuyÓn  Þch  d ®Êt  ai ®Ó   µm  µu,thu lîbÊt chÝnh,g©y  Êtthu cho  ©n  ®   l gi         i   th     ng s¸ch Nhµ   íc.   n ­ ViÖc    ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n  ph¸p quy    ùc hiÖn  Ët ®Êt  ai ë    ®Ó th   Lu   ®   c¸c ®Þa   ¬ng  a  ng  é, nhiÒu  ph ch ®å b  v¨n b¶n cßn  © u   Én, chång  Ðo  Én  m thu   ch l nhau. § Ó   ¾c  ôc  ét  íc nh÷ng  ån  ¹  ãi trªn,Tæng   ôc  kh ph m b   t ti  n   c yªu  Çu  c Gi¸m   ®èc  ë   Þa  Ýnh    S§ ch c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ùc hiÖn  èt ¬ th   t  m ét  è  Öc  s vi sau  y:®© 1.§èivíi Öc  ö  ý®¬n    Õu  ¹i, èc¸o vµ  Õp d©n:      vi x l   thkhi n       ti   t
  2. 2 ­  íc h Õt  Tr   ph¶i ph©n   ¹  n       lo i®¬ ®Ó x¸c  nh   â  Ò   Èm   ®Þ r v th quyÒn     gi¶i quyÕt  ña  õng  Êp, trªnc¬  ë    ct c     s c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët®Êt  ai vµ  lu   ®   Ph¸p  luËtkhiÕu  ¹itè c¸o  õ ®ã     n     t   b¶o  ¶m   ng  ×nh tù tè tông,®óng  ® ®ó tr         chøc tr¸ch   gi¶i   Õt theo luËt®Þnh. quy      ­Xem   Ðt tÝnh  îp ph¸p cña    å  ¬  Õu  ¹i  èc¸o,c¸ctµiliÖu,giÊy   x  h    c¸ch s khi n ,         t     tê hå  ¬  µy  Õu  µb¶n    sn n l  ph«    × ph¶icã  t« th     C«ng chøng,nh÷ng  ¬ikh«ng  ã    n  c C«ng  chøng  × ph¶icã    Ën  ña  Ýnh  Òn  a  ¬ng  ¬i® ¬ng  ù  th     x¸c nh c ch quy ®Þ ph n  s c  ó. tr Quan  iÓ m   ö  ýph¶ixuÊt ph¸ttõ nguyªn t¾c  ¬  ® x l           c b¶n  µ"®Êt ®ai thuéc  l     së  ÷u  µn  ©n","Nhµ  ícthèng  Êt qu¶n  ý®èi víi t  ai". Ën  ông    h to d   n  nh   l      ®Ê ®   V d c¸c quy  nh   ña  ®Þ c Ph¸p  Ët ®Ó   ö  ý,trªn c¬  ë  lu   x l     s b¶o  Ö   îc thµnh  v®  qu¶  C¸ch  m¹ng, b¶o  ¶m     ® c«ng b»ng    éi,æn   nh  Ýnh  Þ,x∙héi,s¶n  Êt;xö  ý x∙h   ®Þ ch tr       xu   l   tõng  êng  îp  ô  Ó  tr h c th ph¶i ® Æt     trong  èi  m quan  Ö   h chung  íic¸c tr ng  îp v   ê h   kh¸c trong ®Þa   µn    ¬  ë      b trªnc s b¶o  ¶m   ng  íng xö  ýtheo  Ët®Þnh,  ¹n  ® ®ó h   l  lu   h chÕ   Öc  ©y  vi g "ph¶n øng  ©y  d chuyÒn","®Îsè" g©y  Êt lîcho      b    i c«ng    t¸cqu¶n  lý®Êt  ai nãichung.   ®   ­ V Ò   Öc  Õp d©n: C¸c  ë    vi ti     S ph¶ibè  Ýphßng  Õp d©n  µ  ö    é  ã    tr   ti   v c c¸n b c n¨ng  ùc,phÈ m   Êt tèt®Ó   µm  l  ch     l c«ng    µy. Phßng  Õp  ©n  Çn  ã  éi t¸cn   ti d c cn  quy  Õp  µ  Þch  Õp  ©n  ô  Ó    ti v l ti d c th ®Ó tr¸nh t×nh  ¹ngd©n    tr   ph¶i®i  ¹ nhiÒu    li   lÇn. 2.Gi¶iquyÕt tranhchÊp  t  ai        ®Ê ® Khi gi¶iquyÕt    ¹nh     c¸c c tranh chÊp  t  ai tr ch Õt  Çn  ©n  â c¸c lo¹   ®Ê ®   í   c ph r    i   nh: tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông  t  µ  bªn  u   ∙  ã  Êy  ê quyÒn       v quy sd ®Ê (m 2  ®Ò ® c gi t   sö  ông  t);tranh  Êp  µis¶n  ¾n   Òn  íiviÖc  ù  ông  t  ;  d ®Ê   ch t  g li v   sd ®Ê ®ã tranh   chÊp  Òn  ö  ông  t  ã  ªnquan  n   a   í hµnh  Ýnh. Trong    quy sd ®Ê c li   ®Õ ®Þ gi i   ch   c¸c tranh chÊp  ãi trªncÇn    n    ph¶ilµm  â  i îng,ph¹m    Ýnh  Êt tranh chÊp    r ®è t   vi,t ch     ®Ó     nh  Èm  Òn    Õt  x¸c ®Þ th quy gi¶iquy theo  quy  nh  ¹    Òu        ®Þ t i §i 38, 39, 40 c¸c cña  Ët ®Êt  ai. Lu   ® Trong  qu¸  ×nh  ö  ý cÇn  ã  ù  Õt  îp,phèi hîp  tr x l  csk h     chÆt  Ï víic¸c c¬  ch       quan  chøc n¨ng  ã  ªnquan    ¹osù  èng  Êt vÒ   c li   ®Ó t   th nh   quan  iÓ m   ö  ý(trc ® x l  í  h Õt  µ nh÷ng  ô  Öc  ã  ÷ng  ×nh  Õtphøc  ¹p)khicã  ÷ng    Õn  l  v vi c nh t ti   t     nh ý ki kh¸c   nhau  ×  Çn  Ó  Ön  â  th c th hi r b»ng  v¨n b¶n    ¬  ®Ó c quan  ã  Èm   Òn  ©n   c th quy c nh ¾c  quyÕt  nh.  Õ u   ®Þ N quyÕt  nh     ®Þ ®ã kh«ng  ï hîp  íiquy  nh   ña  ph   v  ®Þ c ph¸p  Ëtth×  lu   Gi¸m  c  ë  c¸o râ ®Ó   ®è s b¸o      Tæng  ôc  ã    Õn  íi®Þa   ¬ng  c c ý ki v   ph hoÆc   ö  ýtiÕp theo thÈm  Òn. x l      quy 3. §èivíinh÷ng  n    ßi  ¹ ®Êt  µ   µ   íc®∙       ®¬ th ® l   i m Nh n   giao cho  êikh¸c sö    ng     dông  ×    ö  ýph¶iqu¸n  iÖt®Çy     éi dung  th khix l     tr   ®ñ n   quy  nh  ña  Ët ®Êt  ®Þ c Lu   ®ai (cô thÓ  µ kho¶n    §iÒu       l  2, 3  2) quan  iÓ m   ö  ýtr ch Õt  µ ph¶ib¶o  ¶m   ® x l  í   l    ® quyÒn  îvµ    Çu  Ýnh  ¸ng  ña  êi®ang  ùctiÕp sö  ông  t  . l   yªu c ch i ® c ng   tr    d ®Ê ®ã 4. Gióp  Ýnh  Òn  a  ¬ng    ch quy ®Þ ph qu¶n  ýchÆt  ÏviÖc  l  ch   chuyÓn  Òn  quy sö  ông  t  d ®Ê theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët ®Êt  ai:®èi víihé    nh, c¸ ®Þ c Lu   ®       gia ®×    nh©n  theo  ng  ®ó quy  nh  ¹    Òu            i  íitæ  ®Þ ti c¸c §i 74, 75, 76, 77, 78; ®è v   chøc  trong nícph¶itheo  ng       ®ó quy  nh  ¹ Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña  ®Þ ti  l v quy v ngh v c
  3. 3 tæ chøc trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho  Õ  t  µ      n      thu ®Ê v NghÞ   nh  ®Þ 85/CP  ngµy 17/12/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph § Ó  b¶o ®¶m  cho n«ng d©n  cã  ®Êt ®Ó  s¶n xuÊt, Öc cho phÐp   vi chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê n«ng  nghiÖp, l©m    nghiÖp  chØ   îc tiÕn ®    hµnh trong c¸c tr ng  îp:ngêisö  ông     ê h    d chuyÓn  i  ¬ikh¸c,chuyÓn  ®n    sang  µm  l ngµnh  Ò   ngh kh¸choÆc     kh«ng cßn kh¶  n¨ng  ùctiÕp lao®éng. tr      5. ViÖc    åi®Êt    thu h   ph¶ib¶o  ¶m   ng  Èm  Òn  µ    ® ®ó th quy v theo  quy  ¹ch ho   ®∙  îc c¬  ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy phª  Öt.Tríc khithu  åi ph¶icã  duy       h    ph¬ng    Ëtcô  Ó  Ò   n   ïthiÖth¹icho  êicã  t  Þ    åivµ  ¸n th   th v ®Ò b      ng   ®Ê b thu h   trong   tr ng  îp  ê h ph¶idi chuyÓn  ç    ×     ch ë th ph¶itæ    chøc  ËttètviÖc  i nh    µ  th     t¸ ®Þ cv t¹olËp cuéc  èng     s cho  ä.ChØ   h  sau    ∙  ùc hiÖn  ètc¸cc«ng  Öc  ãitrªn khi® th   t    vi n     vµ  ∙  µm  ® l c«ng    Ën  ng    ôc  t¸cv ®é gi¸od thuyÕt phôc  ng    nh kh«ng  ã  Öu    c hi qu¶ th×  íi ® Æt   Ên    ìng  Õ   m  v ®Ò c ch b»ng  Ön  bi ph¸p  µnh  Ýnh. ViÖc  ìng  Õ   h ch   c ch còng ph¶ib¶o  ¶m   ng  ×nh tùph¸p luËtquy  nh.   ® ®ó tr        ®Þ 6. Khi Tæng   ôc  ã  cÇu  ë   Þa  Ýnh     c c yªu  S§ ch b¸o    Ò   ÷ng  c¸o v nh th«ng    tin cÇn  Õt®Ó   ö  ýnh÷ng  n    Õu  èm µ   ¬ng  ù  öivÒ   thi   x l   ®¬ thkhi t   ® s g   Tæng  ôc  c theo  thÈm  Òn  ∙  îc ph©n  Êp, th×  ë   quy ®®  c   S ph¶ib¸o  thËtrâ    c¸o    theo  éidung  µ  n  v thêigian  µ     m Tæng   ôc  c yªu  Çu, ®ång  êinãi râ  c  th     quan  iÓ m   ña  × nh  Ò   ® cm v viÖc  ö  ývô  Öc  . x l   vi ®ã 7. C¸c  ë   Þa  Ýnh  S§ ch ph¶i b¸o    c¸o  Þp  êi  Ýnh    Ò   k th ,ch x¸c v Tæng   ôc  c nh÷ng  ô  v tranh chÊp  t  ai  ã  Ýnh  Êt gay  ¾t  ©y    ®Ê ® c t ch   gg xung  t  ®é b»ng  ò  v lùc®∙  ra ë  a  ¬ng  ×nh.   x¶y    ®Þ ph m 8. H Ö   èng    th ho¸  µ  µ    ¹ c¸c v¨n  v r so¸tl i   b¶n  µ   a   ¬ng  ∙    m ®Þ ph ® ban  µnh  h vÒ  qu¶n  ý vµ  ö  ông  t  l  s d ®Ê hoÆc   ã  ªnquan  n   Öc  c li   ®Õ vi qu¶n  ý,sö  ông  l  d ®Êt,trªnc¬  ë      Þ  ¬      s ®ã ®Ò ngh c quan  ã  Èm  Òn  û  á  c th quy hu b hoÆc   öa  æi, s®   bæ  sung      c¸c v¨n b¶n  cho  ïhîp víi ph      quy  nh  ®Þ chung  ña  µ   ícvÒ   c Nh n   qu¶n  ý l  vµ  ö  ông  t  ai. sd ®Ê ® Trªn ®©y   µ m ét  è  Ên      l  s v ®Ò næi    ñ  Õu  lªnch y qua  Öc  ùc hiÖn  Ët  vi th   Lu ®Êt  ai cã  ªnquan  n   ®   li   ®Õ c«ng   t¸cthanh    tra,ph¸p chÕ   µ     m Tæng  ôc  Êy    c th c¸c Së   Þa  Ýnh  Çn  § ch c ph¶il ý. Trong   u    qu¸  ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ×  ëng¹i, tr     n c g tr     yªu  Çu    ë   c c¸c S ph¶n  ¸nh  Þp  êi®Ó   k th   Tæng   ôc  ã  Ön  c c bi ph¸p  ¾c  ôc  kh ph trongc«ng      t¸cchØ  o. ®¹
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2