intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 1931/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

98
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1931/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do UNDP tài trợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1931/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1931/TTg-QHQT V/v Phê duyệt danh mục Dự Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 án do UNDP tài trợ Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu gửi: tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tư pháp; - Văn phòng Quốc hội. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7721/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường năng lực các cơ quan đại diện ở Việt Nam giai đoạn III", do Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ cho Văn phòng Quốc hội, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 7.265.000 USD, trong đó vốn tài trợ của UNDP là 1,8 triệu USD, vốn đồng tài trợ là 5.465.000 USD; vốn đối ứng cho Dự án là 320.400 USD được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 2. Trên cơ sở đề cương Dự án, Văn phòng Quốc hội xây dựng, phê duyệt, ký và triển khai Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) theo quy trình hài hòa quản lý và triển khai Kế hoạch chung và các dự án hợp tác với các tổ chức Liên Hợp Quốc khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UBDP biết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn việc triển khai, thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c); - PTTg Phạm Gia Khiêm; - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, (Đã ký) các Vụ: TH, III, Website CP; - Lưu: VT, QHQT (3). 17 Phạm Gia Khiêm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2