intTypePromotion=1
ADSENSE

Phê duyệt danh mục

Xem 1-20 trên 549 kết quả Phê duyệt danh mục
 • Quyết định số 1854/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt bổ sung Danh mục 800 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế.

  doc26p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 2083/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Bệnh viện Mắt Hồng Sơn. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

  doc15p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 2087/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn bổ sung đối với Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 4256/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 chương trình KHCN lĩnh vực nghiên cứu trang thiết bị y tế. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 201 7 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 4413/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 chương trình KHCN lĩnh vực dược liệu. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

  doc10p hoalanvender 25-02-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 4414/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực ứng dụng hệ ngoại khoa. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 4554/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực thuốc từ dược liệu. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc9p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 4558/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực nghiên cứu công nghệ sinh học ứng dụng trong dự phòng. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 4559/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực nghiên cứu công nghệ dược. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 4565/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực ứng dụng hệ nội khoa. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 4605/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực nghiên cứu công nghệ sinh học ứng dụng trong lâm sàng. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 4642/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực nghiên cứu công nghệ sinh học ứng dụng sản xuất vắc xin, sinh phẩm. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 798/2021/QĐ-BNV ban hành về việc phê duyệt danh mục Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 566/2021/QĐ-BTP ban hành về việc phê duyệt danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 959/2021/QĐ-BTP ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

  doc9p hoadaquy852 16-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 438/2022/QĐ-BGDĐT ban hành về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 441/2022/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ Luật Giáo dục ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 442/2022/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc11p hoadaquy852 16-02-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 709/2021/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

  doc5p hoadaquy852 16-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 718/2021/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc7p hoadaquy852 16-02-2022 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phê duyệt danh mục
p_strCode=pheduyetdanhmuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2