intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 2338-TC/TCT của Bộ tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

101
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2338-TC/TCT của Bộ tài chính về việc chỉ đạo thu nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đồng xuân năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2338-TC/TCT của Bộ tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  2338 T C/T C T   g µ y  12 th¸ng 7 n¨ m  1997 c n v Ò   Ö c ch Ø  ®¹ o  vi thu n é p   thu Õ  s ö  d ô n g  ® Ê t n« n g  n g hi Ö p v ô  §«n g  X u © n   m  1997 n¨ K Ý nh   öi:UBND     g  c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, ¬ Theo b¸o c¸o  ña  ôc  Õ    cC thu c¸c tØnh, thµnh  è,  c thu  Õ  ö  ông    ph í   thu s d ®Êt n«ng nghiÖp (SD§NN)  n   µy  ®Õ ng 30/6/1997  níc® îc780  û ®ång, ®¹t c¶      t     42,2%  Õ   ¹ch Ph¸p  Önh  k ho   l n¨m 1997  µ  v chØ  b»ng  72,8%  víicïng kú  so      n¨m   1996. HiÖn nay    c¸c tØnh  µnh  è  th ph trong c¶  íc ®∙    n   thu  ¹ch  ho xong  ô  v §«ng  xu©n, viÖc  iÓn khaithu thuÕ  ô    tr      v §«ng  ©n  xu n¨m  nay  Ë m   µ  óng tóng    ch vl   do ¶nh  ëng  Õn  ng    thÞ  êng ¬ng  ùc;kÕt  h bi ®é gi¸c¶  tr l th   qu¶  thu  Õ  thu SD§NN   thÊp  víi Õ   ¹ch n¨m  so    ho   k 1997  µ  víi ïng kú  v so    c   n¨m  1996.M ét  è    s tØnh  ã  è   cs thu  Õ  thu SD§NN   ín,kÕt  l  qu¶ thu    ng  víicïng  ú  kh¸ nh so    k n¨m  íc vÉn  t tr   ®¹   thÊp  : nh TØnh   Giang: ®¹t 73,7%     An     KH b»ng  82,8%   víicïng  ú  so    k n¨m  1996  TØnh  ång  § Th¸p:®¹t 87,0%       KH b»ng 82,9%  víicïng  ú  so    k n¨m 1996 TØnh   Kiªn Giang: ®¹t 75,3%         KH b»ng 76,9%  víicïng  ú  so    k n¨m 1996 TØnh  Ç n   C Th¬:®¹t59,0%       KH b»ng 65,0%  víi ïng kú  so   c   n¨m  1996 ViÖc    Õ  thu thu SD§NN   tthÊp  ã  ®¹   c nguyªn nh©n  µdo    ãc thuÕ  îc   l   gi¸th   ®  quyÕt  nh  õ ®Ç u   ô,vµo  ô    ¹ch gi¸thãc trªnthÞ  êng  ªntôc gi¶m   ®Þ t  v  v thu ho        tr li     xuèng, ë  ång   § b»ng s«ng  öu  C Long  ã  ¬i gi¸thãc  èng  cn   xu cßn 1.000®/kg    ­ 1.100®/kg, trng khi ®ã  gi¸ ãc thu thuÕ  vÉn  gi÷ ë  møc  1.300®/kg ­   th 1.500®/kg,cã  a  ¬ng  ∙  Õt  nh    ãc thuÕ  èng    ®Þ ph ® quy ®Þ gi¸th   xu 1.100  /kg.ë   ®   c¸c tØnh  Ýa  ¾ c     ãc thu  Õ    ph B gi¸th   thu SD§NN   phæ   Õn    bi ë møc   1.600  /kg, ®   nhng  ã  ¬il¹quy  nh    ãc qu¸ thÊp,chØ  ã  c n    i ®Þ gi¸th       c 1.300®  n   ®Õ 1.400  /kg. ® NhiÒu  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Òn kÒ   ¬ li   nhau, cã    ãc    gi¸th t¹ thÞ  êng      i tr nh nhau  ng      Õ  nh gi¸thu thu SD§NN   cßn chªnh  Öch  ín, ©y    ù  l l  g ra s bÊt  îp  ý,kh«ng  ¶m   h l  ® b¶o  ù  s c«ng b»ng  Ò   Üa  ô  ép  Õ  ña  v ngh v n thu c n«ng   d©n  ÷a c¸c®Þa  ¬ng  µy. gi     ph n T¹i kho¶n 1, §iÒu 12, NghÞ  ®Þnh  sè  74/CP ngµy 25/10/1993 cña  ChÝnh  ñ  ph quy  nh     Õtthihµnh  Ët  Õ   ®Þ chi ti     Lu thu SD§NN   quy  nh:  ®Þ "Gi¸  thãc thu  Õ   Chñ   Þch  thu do  t UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  nh      Þ  êng  µ  ®Þ s¸tgi¸th tr v kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h 10%   víigi¸thÞ  êng  so      tr ®Þa   ¬ng". Nh ng  ét  è  a   ¬ng  a  iÒu  ph   m s ®Þ ph ch ® chØnh    ãc  gi¸th thu  Õ   thu SD§NN   cho  ï hîp;Cã   a   ¬ng  Én    ph     ®Þ ph v ®Ó møc       gi¸qu¸ cao    ò, cã  a   nh c   ®Þ ph¬ng  iÒu  ® chØnh    èng  gi¸xu qu¸  Êp, cã    ng  Êu  n   Õt  th   t¸c®é x ®Õ k qu¶    thu thuÕ SD§NN. § Ó   y  ¹nh  Õn ®é     Õ  ®È m ti   thu thu SD§NN   µ  ¾c  ôc  ån t¹  Ò       v kh ph t   i gi¸thu v thuÕ SD§NN   ∙  ® nªu trªn, é   µichÝnh    Þ    T  B ®Ò ngh UBND     c¸c tØnh,thµnh  è     ph trùcthuéc Tr¬ng  ng  Ëp      ¬ t trung chØ  o  ùc hiÖn    éidung    ®¹ th   c¸cn   sau:
  2. 2 1. Tham   kh¶o    ãc    Þ  êng  µ    ãc  gi¸th ë th tr v gi¸th thu  Õ   thu SD§NN       ë c¸c ®Þa   ¬ng  Òn c¹nh    ã  Õt  nh    ãc thu thuÕ  ph li   ®Ó c quy ®Þ gi¸th     SD§NN   Þp  êi  k th , hîp  ý,tr¸nhg©y  sù  l    ra  suy  ×  Ò     ãc thuÕ    a   ¬ng, g©y  b v gi¸th   ë ®Þ ph   ¶nh  ëng  h ®Õ n   Õn ®é   ti   thu. Th«ng  c«ng  b¸o  khaigi¸thãc thu thuÕ    ®µi  a   ¬ng  µ            trªnb¸o  ®Þ ph v ë c¸c ®iÓ m     Õ, nh»m   ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  Öc  chøc    ép  Õ  thu thu   t  ki thu l   i vi tæ  thu n thu SD§NN. 2.ChØ   o  ¬    ®¹ c quan  Õ  èihîp víi   µnh  thu ph       ng c¸c chøc  n¨ng    a  ¬ng  ë ®Þ ph tæ chøc  èt c«ng    t  t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, ®éng          viªn n«ng  ©n   µm  èt   d l t  nghÜa  ô    ép  Õ  ô  v thu n thu v §«ng  ©n  xu n¨m  1997,®¶m     b¶o    ng, thu ®ñ,  thu ®ó     thu døt  iÓ m   è  Õ   ép  µo  ©n  ® s thu n v ng s¸ch  µ   íc phï hîp  íithêivô    Nh n     v     thu ho¹ch.C Ç n   ã    Ön    c c¸cbi ph¸p h÷u  Öu    hi trong viÖc    îthuÕ    thu n   SD§NN  cßn  ån t  ®äng  õ c¸c n¨m  t    1996  ë vÒ   íc,rµ    õng  i îng  ép  Õ, xö  ýkiªn tr   tr   so¸tt ®è t n thu   l     quyÕt døt ®iÓ m     é  ©y  a,ch©y  ,chèng  i nép  Õ.    c¸ch d d   ×  ®è   thu Nh÷ng  ¬ix¶y    n  ra thiªntaitrong vô       §«ng  ©n  xu n¨m 1997,viÖc  Ðt gi¶m    x  miÔn  Õ  thu SD§NN   theo  ô  v ph¶i® îcthùc hiÖn  Þp  êi       k th , chÆt  Ï,®óng    ch   quy ®Þnh  ña  Ýnh  c ch s¸ch,cã    th«ng  b¸o  Õt  nh  quy ®Þ gi¶m  Ôn  Õ  n   õng mi thu ®Õ t   hé  ép  Òn thuÕ. n ti   3. Ngay    trong vô    Õ  êng    thu thu th xuyªn t¨ngcêng  Öc  Óm       vi ki tra,gi¸m    s¸t viÖc thanh    nép, kÞp  êinép  Òn  Õ  µo  to¸n thu    th   ti thu v Kho  ¹c Nhµ   íc.Xö   ý b  n   l  nghiªm    êng  îp viph¹m  û  Ëtthu nép  Òn thuÕ. c¸ctr h    k lu     ti   4.§èivíi è  Õ        thu n«ng  s nghiÖp cßn  ån ®äng  õn¨m  t  t  1993  ëvÒ   íc® îc tr   tr     xö  ý theo  l  C«ng  v¨n  è  TC/TCT  µy  s 75  ng 08/01/1997  ña  é   µi chÝnh  Ò   c BT  v viÖc  ©n  ¹  ö  ýnî thuÕ  ph lo i l     x n«ng nghiÖp  µ  c¸o vÒ   é   µichÝnh  v b¸o    B T   (Tæng   côc  Õ)    ã  ¬  ë  Thu ®Ó c c s tæng  îp b¸o c¸o chung. h      Bé   µi chÝnh    Þ   T  ®Ò ngh UBND    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng quan  ©m   t chØ   o  µ  chøc  ùc  Ön  Öc  ®¹ v tæ  th hi vi thu  Õ  thu SD§NN   nh»m   b¶o  ¶m   ím  µn  µnh  ® s ho th chØ      Õ  tiªuthu thu SD§NN   n¨m 1997.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2