intTypePromotion=1

Công văn 656-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Công văn 656-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 656-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu đối với cụm chức năng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 656-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  656  C/T C T  n g µy  19 th¸ng 1 n¨ m  2001 c T v Ò  viÖc T h u Õ   h Ë p  kh È u  ® èi víi c ô m  ch øc  n¨ng n   KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan  ­C«ng      ty§iÖn    Néi töHµ  Bé    TµichÝnh  nhËn  îcC«ng    08/XNK  ®   v¨n sè  ngµy 04/01/2001 cña    C«ng  ty§iÖn    Néi vµ    tö Hµ    C«ng    156/BKHCNMT­T§C   v¨n sè  ngµy  12/01/2001  cña  Bé  Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  viÖc  vµ  tr vÒ  xem       xÐt l«hµng  linhkiÖn  bé    m¸y  ®äc ®Üa   h×nh  VCD   C«ng    do  ty§iÖn    Néi nhËp  tö Hµ    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt  l¾p    r¸ptrong níc,theo      Hîp  ®ång  01/HN­SW/00  sè  ngµy  12/09/2000  bao gåm   c¸clinhkiÖn          rêir¹ctheo ®óng    tiªuchuÈn  quy ®Þnh  mét  côm   vµ  sè  chøc  n¨ng  ®∙ ® îc quy  ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè  1194/1998/Q§­ i BKHCN MT  ngµy  13/08/1998 cña  tr   Bé  ëng  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr C¨n  c¸c QuyÕt  cø    ®Þnh   848  sè  TC/Q§­ BTC  ngµy 01/11/1997; QuyÕt    ®Þnh  383/1998/Q§/BTC  sè  ngµy  30/03/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh;C¨n  Bé      cø  thÈm  quyÒn  quy  ®Þnh  t¹  NghÞ  ®Þnh  sè  94/1998/N§­  ngµy  i CP 17/11/1998 cña ChÝnh  phñ; tiÕp theo c«ng v¨n sè 5916 TC/TCT  ngµy  24/11/1999 cña  TµichÝnh;   Bé    Bé    Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  chØ  d¹o thùc hiÖn    viÖc    ¸p m∙  vµ  sè  thuÕ  suÊtc¸ccôm       chøc  n¨ng trongbé      linhkiÖn  CKD,  IKD        ®èi víic¸c m Æt  hµng ®iÖn  ®∙  îc quy  tö  ®   ®Þnh  Danh  môc  c¸c côm  chøc  n¨ng  hoµn  chØnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  1194/1998/Q§­ sè  BKHCN MT   ngµy  13/08/1998 cña    Bé  tr ëng  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng, ®∙  îc nhËp  vµ  tr   ®   khÈu  íc ngµy  tr   01/01/2001  theo  ®óng  quy  ®Þnh  t¹  §iÒu  2  QuyÕt  ®Þnh  sè  i 383/1998/Q§/BTC  ngµy 30/03/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    Riªng  côm  chøc  n¨ng  Karaoke, sau      khi xem  xÐt  kiÕn  ý  cña  Khoa  Bé  häc, C«ng  nghÖ  vµ M«i tr êng t¹ c«ng v¨n sè 156/BKHCN MT­T§C  ngµy  i 12/01/2001, Bé      Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ  Tæng  côc  H¶i  quan  chØ  ®¹o côc    H¶i quan  thµnh phè    H¶i Phßng  kiÓm    trathùc tÕ      l«hµng  cña  C«ng    ty§iÖn    tõ Hµ  Néi,nhËp    khÈu  theo    tê khaiH¶i quan  12084      sè  N/KD  ngµy  29/12/2000 cña  H¶i quan      H¶i phßng; nÕu:    C¸c      khÝ  chitiÕtc¬  ®¶m  b¶o  møc         ®é rêir¹ctheo   quy ®Þnh;  C¸c côm   chøc  n¨ng    (trõCôm   Karaoke) ®óng      víiDanh  môc  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   1194/1998/Q§­ sè  BKHCN MT   ngµy  13/08/1998  cña Bé  trëng Bé  Khoa  häc, C«ng  nghÖ  vµ M«i tr êng; Côm  chøc n¨ng  Karaoke  c«ng  cã  nghÖ  ®¬n  gi¶n,sè      linhkiÖn   Ýt,kh«ng   tèn nhiÒu  c«ng l¾p  r¸p,gi¸thµnh      thÊp ®óng  ý  nh  kiÕn  cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ   M«i  ­ vµ  tr êng  i t¹ c«ng  v¨n  156/BKHCNMT­T§C   sè  ngµy  12/01/2001,vµ      lµ nhËp  khÈu  lÇn ®Çu   cho  th×  phÐp  thùc hiÖn    tÝnh thuÕ  theo  møc         nh  ®é rêir¹ccña   c¸c chitiÕtc¬      khÝ.Yªu   cÇu  C«ng    tycam  kÕt kh«ng  tiÕp tôcviph¹m.      Bé    TµichÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2