intTypePromotion=1

Công văn 950/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
113
lượt xem
5
download

Công văn 950/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 950/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về chuyển nợ quá hạn đối với trường hợp chậm trả nợ gốc, lãi vốn vay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 950/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t na m  s è  950/N H N N­C S T T   n n g µ y  03 th¸ng 9 n¨ m  2002 v Ò   h uy Ó n  n î q u¸ h ¹ n  è i víi ê n g  h î p  c ®  tr c h Ë m  tr¶ n î g è c, l∙i è n vay  v K Ýnh  öi: g  C¸c  chøc  Ýn  ông tæ  td § Ó  t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn quy ®Þnh     chuyÓn  î qu¸  ¹n  n  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 688/2002/Q§­ NHNN   µy  ng 1/7/2002  vµ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1627/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 31/12/2001  ña  èng  c   c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícphïhîp víi h Nh n         quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ  iÒu  Ön  ùc tÕ      ® ki th   cña  ¹t®éng  Ýn  ông; trong nh÷ng  ho   td     th¸ng ®Ç u     n¨m 2002, Ng ©n   µng  µ     h Nh nícViÖtNam   ∙      ® ban  µnh  ét  è    h m s v¨n b¶n  íng dÉn  Ò   h  v chuyÓn  îqu¸ h¹n. n    §èivíi êng  îp kh¸ch hµng     tr h    vay  ã  c kh¶  n¨ng  Ë m     î gèc  ch tr¶n   hoÆc   î l∙ n  i  vèn vay  víikú  ¹n    î ®∙  so    h tr¶n   tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång  Ýn  ông, th×  Öc     td   vi chuyÓn  îqu¸ h¹n ® îcthùc hiÖn    n          nh sau: 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  h vay  ã  Ó  c th tho¶  Ën  thu trong  îp  h ®ång  Ýn  ông  µtrong kho¶ng  êigian vît   ú  ¹n tr¶nîtèi a  µ10  µy  td l    th       k h         l   ng qu¸ ® lµm  Öc  µ   vi m kh¸ch hµng    vay kh«ng    Õt  î gèc  tr¶h n   hoÆc   î l∙vèn  n    i vay  ña  ú  ck h¹n    µ  ®ã v kh«ng  ã  b¶n    Þ  iÒu  c v¨n  ®Ò ngh ® chØnh  ú  ¹n    î,gia h¹n  î, k h tr¶n     n  th×  chøc  Ýn  ông  tæ  td chuyÓn  è    î gèc  s dn  cßn  ¹ cña  îp ®ång  Ýn  ông    l i h  td ®ã sang  îqu¸ h¹n. n    2. Trêng  îp trong hîp ®ång  Ýn  ông  a  ã    h     td ch c tho¶ thuËn    iÓ m   trªn   nh ® 1    ®©y,  ×  chøc  Ýn  ông  îc xem   Ðt  Õt  nh  th tæ  td ®  x quy ®Þ chuyÓn  è  ù  î gèc  s d n  cßn  ¹ cña  îp ®ång  Ýn  ông    l i h  td ®ã sang  î qu¸ h¹n  n    trong kho¶ng  êigian  ît   th   v  qu¸ kú  ¹n    î tèi®a   µ 10  µy  µm  Öc,n Õu    h tr¶n     l   ng l vi   kh¸ch hµng    vay kh«ng    tr¶ h Õt  îgèc  n  hoÆc   î l∙vèn  n    i vay  µ  v kh«ng  ã    c v¨n b¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  ú  k h¹n nî,giah¹n nî.      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2