intTypePromotion=1

Công văn về việc thu, nộp phí, lệ phí

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
200
lượt xem
23
download

Công văn về việc thu, nộp phí, lệ phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thu, nộp phí, lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thu, nộp phí, lệ phí

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   è  384 T C/T C T  n g µ y 31  B T S th¸ng 1 n¨ m  2000  v Ò  viÖc thu, n é p  p h Ý, lÖ  h Ý p       KÝnh   ­C¸c    quan  göi:     Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ             ­Uû               ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng     TriÓn khai NghÞ     ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    TµichÝnh  cã    níc,Bé    ®∙  Th«ng  tsè  54/1999/TT/BTC  ngµy 10/5/1999 híng dÉn      thùc hiÖn.   §Õn   nay, nhiÒu    Bé,  ngµnh  Uû   vµ  ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè  ®∙  thùc hiÖn    viÖc  so¸t, rµ   ®¸nh    gi¸t×nh  h×nh    thu phÝ, lÖ    phÝ  Bé, ngµnh  do    vµ  ®Þa  ph¬ng  m×nh  chøc    chñ  tæ  thu,®∙  ®éng  xem     xÐt,quyÕt  ®Þnh  ®×nh  chØ  thu c¸c lo¹      i phÝ, lÖ    phÝ  ban hµnh   tr¸quy  i ®Þnh  cña  ph¸p luËt; phèihîp víi       Bé  TµichÝnh    nghiªncøu,x©y      dùng  møc    qu¶n    thu vµ  lýnguån          i thu ®èi víi lo¹ c¸c   phÝ, lÖ    phÝ      phï hîp.Tuy  nhiªn,do    tÝnh  chÊt phøc      t¹pcña  kho¶n    thu phÝ, lÖ    phÝ  nªn kÕt  qu¶  cßn h¹n  chÕ,  nhiÒu  ilo¹ phÝ, lÖ    phÝ  cha  îc xem   ®   xÐt,quy    ®Þnh,  híng  dÉn  theo  ®óng    néi dung  cña  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP vµ  Th«ng  sè  t 54/1999/TT­ BTC  híng  dÉn    thihµnh. V×    vËy, Bé      Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ      quan  c¸c Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ  Uû  vµ  ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng chØ   ®¹o    quan  c¸c c¬  chøc  n¨ng  li   ªnquan  c¸c®¬n  thu phÝ, lÖ  vµ    vÞ      phÝ  tiÕp tôctr       iÓnkhai: 1. Tæ     chøc  so¸t,kiÓm     rµ    traviÖc chÊp  hµnh  quy  ®Þnh  cña ph¸p    luËt vÒ phÝ, lÖ    phÝ  c¨n  ban  vÒ  cø  hµnh, thÈm    quyÒn  ban hµnh, møc       thu,viÖc  tæ chøc    thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  nguån   thu ®èi    víitõng  i lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  hiÖn  Bé, ngµnh,®Þa  do      ph¬ng  chøc    tæ  thu trong n¨m    1999  xö    sau: vµ  lýnh    a) Song  song    víiviÖc  xem  xÐt,huû  c¸c quy    bá    ®Þnh  thu phÝ,  phÝ  lÖ  kh«ng        phïhîp,®Ò nghÞ  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng khÈn  ¬ng  tr quy ®Þnh  møc    tûlÖ  thu vµ    trÝch tr¶thïlao cho          viÖc  chøc  tæ  thu ®èi víi i         lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  thuéc thÈm    quyÒn ban hµnh  cña ®Þa   ph¬ng  quy  ®Þnh   ibiÓu  t¹  danh  môc  phÝ,  phÝ  lÖ  ban hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  sè  04/1999/N§­   CP cña  ChÝnh  phñ. b) QuyÕt      to¸nchøng          tõ,biªnlai phÝ, lÖ  thu   phÝ, sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  ®∙  thu,nép  sö    vµ  dông  trong n¨m    1999    quan  víic¬  ThuÕ   c¬  vµ  quan   Tµi chÝnh  cïng cÊp    theo  ®óng  chÕ  quy  ®é  ®Þnh  i t¹ Th«ng   54/1999/TT­   tsè  BTC   c¸c vµ    v¨n b¶n  quy ®Þnh  theo ®óng  thÈm  quyÒn  dông  thÓ  ¸p  cô  ®èi    víitõng  i lo¹  phÝ, lÖ    phÝ. tr   êng      sö  hîp thu vµ  dông  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    saichÕ  th×  ®é  ph¶i   xö    hµnh      lývÒ  viviph¹m  quy  ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña  ChÝnh  phñ. c)Thu,nép      ngay vµo  ng©n s¸ch sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  ph¶inép    (bao  gåm   c¶  tiÒn        sè  thu,chisaichÕ  ph¶ixuÊt to¸n)cßn  ®é        ®äng, cha    nép ng©n  s¸ch  nhµ níc. d) Tæng    c¸o ChÝnh    hîp b¸o    phñ  Bé    vµ  TµichÝnh  t×nh  h×nh  kÕt  vµ  qu¶  rµ so¸t,  kiÓm     traviÖc  thùc hiÖn      c¸c c«ng viÖc    trªn®©y   nh÷ng  vµ  víng m ¾c    
  2. 2 trong qu¸ tr×nh  iÓn khai thihµnh  tr       NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­     sè  CP ®Ó tiÕp  tôchíng dÉn  rótkinh nghiÖm      vµ      trong viÖc    ®Þnh híng nghiªncøu,so¹n th¶o,           hoµn  chØnh  ¸n  dù  Ph¸p  lÖnh  PhÝ,  phÝ  tr×nh Uû  lÖ      ban  êng  Quèc    th vô  héi ban  hµnh trongthêigian tí .       i 2) Phèi hîp víiBé          Tµi chÝnh    x¸c ®Þnh  møc     thu ®èi    i víilo¹ phÝ, lÖ    phÝ  li   ªnquan thuéc thÈm    quyÒn  ban hµnh  cña ChÝnh  phñ  Bé    vµ  Tµi chÝnh  quy  ®Þnh   ibiÓu  t¹  danh  môc  phÝ,  phÝ  lÖ  ban  hµnh  kÌm theo NghÞ   ®Þnh   sè  04/1999/N§­     TµichÝnh  CP ®Ó Bé    tæng    hîp tr×nh ChÝnh    phñ ban  hµnh hoÆc   ban  hµnh  theo thÈm  quyÒn, b¶o  ®¶m     ngµy  kÓ tõ  1/7/2000    c¸c  i tÊt c¶  lo¹  phÝ, lÖ    phÝ  ® îcxem     ®∙    xÐt,®iÒu  chØnh  møc    chÕ  sö  thu vµ  ®é  dông  nguån  thu phÝ, lÖ      phÝ        phïhîp víiquy ®Þnh  cña ph¸p luËt.   Trong    khicha ban hµnh   c¸cquy ®Þnh      míith× nh÷ng  i lo¹ phÝ, lÖ      phÝ  cã  tªntrong danh      môc  phÝ, lÖ    phÝ  ban  hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh  04/1999/ sè  N§­CP     mµ ChÝnh  phñ, Bé      Tµi chÝnh  hoÆc     Uû ban nh©n d©n  tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  quy  ®∙  ®Þnh møc    tû lÖ  thu vµ    trÝch tr¶tiÒn thïlao           cho tæ chøc thu (kÓ c¶ ban hµnh tr íc hoÆc  sau ngµy NghÞ  ®Þnh  sè  04/1999/N§­   hiÖu      CP cã  lùcthihµnh) ® îct¹m        thêitiÕp tôcthùc hiÖn        cho ®Õn   khicã    quy  ®Þnh  míi. Sau ngµy  1/7/2000, Bé     Tµi  chÝnh  tæng  sÏ  hîp  b¸o c¸o cña  c¸c Bé,  ngµnh, ®Þa     ph¬ng  kÕt  vµ  qu¶  c«ng    iÓn  t¸c tr khai ban    hµnh  v¨n b¶n  quy  ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ   ®Ó c«ng  danh  bè  môc    i c¸c lo¹  phÝ, lÖ    phÝ  ® îcban  ®∙    hµnh  ®óng ph¸p    luËt®ang  tiÕp    dông; lo¹  tôc ¸p    i phÝ,  phÝ  lÖ  kh«ng      phï hîp ph¶i®iÒu    chØnh  hoÆc  ®×nh  chØ     thihµnh   ®Ó thùc hiÖn    thèng  nhÊt trong  c¶  níc. Trong    qu¸ tr×nh tr     iÓn khai,  nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ      quan  c¸cBé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ,Uû    ban  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè vµ  c¸c ®¬n  thu    vÞ  phÝ, lÖ   phÝ  ph¶n ¶nh kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh    ®Ó nghiªn   cøu,híng dÉn        bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2