intTypePromotion=1

Công văn về việc thủ tục hồ sơ xử lý thuế gía trị gia tăng.

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
140
lượt xem
8
download

Công văn về việc thủ tục hồ sơ xử lý thuế gía trị gia tăng.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thủ tục hồ sơ xử lý thuế gía trị gia tăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thủ tục hồ sơ xử lý thuế gía trị gia tăng.

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 4449 TC/TCT ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2000 vÒ viÖc thñ tôc hå s¬ xö lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Kinh göi: Tæng côc H¶i quan Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 2838/TCHQ-GSQL ngµy 20/6/2000 cña Tæng côc H¶i quan vÒ thñ tôc ®a vËt liÖu x©y dùng vµo khu chÕ xuÊt; Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Ngµy 10/5/2000, Bé Tµi chÝnh ®· cã c«ng v¨n sè 1807 TC/TCT híng dÉn xö lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt. ViÖc xö lý thuÕ GTGT ®èi víi vËt t, nguyªn liÖu sö dông ®Ó x©y dùng cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 1807/TC/TCT ngµy 10/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh nªu trªn. Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Tæng côc H¶i quan biÕt vµ híng dÉn H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng thùc hiÖn thèng nhÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2