intTypePromotion=1

Công văn về việc thuế gía trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
128
lượt xem
6
download

Công văn về việc thuế gía trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thuế gía trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thuế gía trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 1807 TC/TCT ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2000 vÒ viÖc thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc ý kiÕn ph¶n ¸nh cña Tæng côc H¶i quan, Ban qu¶n lý KCX vµ KCN thµnh phè HCM vµ mét sè doanh nghiÖp vÒ nh÷ng v- íng m¾c trong viÖc ¸p dông thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1- §èi víi c¸c Hîp ®ång x©y dùng c«ng tr×nh cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®· hoµn thµnh, nghiÖm thu bµn giao thanh to¸n trong n¨m 1999; C¨n cø vµo Hîp ®ång x©y dùng; Biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh; B¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t. Doanh nghiÖp x¸c ®Þnh lîng vËt t nguyªn liÖu thùc tÕ sö dông ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt lµm c¨n cø x¸c ®Þnh thuÕ GTGT 0%. Doanh nghiÖp tù chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi sè liÖu kª khai. Trêng hîp Doanh nghiÖp ®· thu thuÕ GTGT cña doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®èi víi khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh bµn giao trong n¨m 1999 th× doanh nghiÖp ph¶i cïng víi doanh nghiÖp chÕ xuÊt lËp biªn b¶n ghi râ ho¸ ®¬n ®îc ®iÒu chØnh, sè, ngµy th¸ng cña hãa ®¬n, néi dung ®iÒu chØnh. Biªn b¶n nµy ®îc mçi bªn ®Ýnh kÌm ho¸ ®¬n lµm chøng tõ ®iÒu chØnh ho¸ ®¬n ®· lËp. Doanh nghiÖp kh«ng tù söa ch÷a thay ®æi néi dung trªn ho¸ ®¬n ®· lËp hoÆc huû bá ho¸ ®¬n. 2- §èi víi Hîp ®ång x©y dùng tõ 1/1/2000 trë ®i: C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0% ®èi víi vËt t nguyªn liÖu dïng ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt bao gåm nh÷ng chøng tõ sau ®©y: - Hîp ®ång x©y dùng ghi râ ph¬ng thøc nhËn thÇu x©y dùng sè lîng gi¶m vËt t nguyªn liÖu mua tõ thÞ trêng néi ®Þa. - ThiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t. - B¶ng kª ho¸ ®¬n mua (hoÆc phiÕu xuÊt kho) vËt t nguyªn liÖu xuÊt dông ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt. - Ho¸ ®¬n thanh to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoÆc gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt. Doanh nghiÖp thùc hiÖn kª khai nép thuÕ GTGT theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. Khi hoµn thµnh nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh, Doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh vµ nghÜa vô thuÕ theo qui ®Þnh. Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn kª khai nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ híng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy.
  2. 2 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2