intTypePromotion=1

Công văn về việc thuế nhập khẩu thiết bị điện

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
202
lượt xem
19
download

Công văn về việc thuế nhập khẩu thiết bị điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thuế nhập khẩu thiết bị điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thuế nhập khẩu thiết bị điện

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 4413  C H Q ­ K T T T   q T n g µy  05 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc thu Õ  n h Ë p   h È u   v k thiÕt b Þ  ®i Ö n KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy  20/9/2001,Bé      Tµi chÝnh  C«ng  cã  v¨n  8880  sè  TC/TCT    vÒ viÖc  ph©n   ic¸c  Æt   lo¹  m hµng  thiÕt bÞ     ®iÖn  nhËp khÈu  theo BiÓu thuÕ hiÖn  hµnh. §Ó     thùc  hiÖn thèng nhÊt,Tæng     côc H¶i quan híng dÉn    c¸c ®¬n  vÞ  thùc hiÖn  sau:   nh  ­ C¨n  BiÓu    cø  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­BTC   ngµy 11/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    ­ C¨n cø  c¸c QuyÕt ®Þnh  sè 38/1999/Q§­BTC  ngµy 3/4/1999 vµ  193/2000/Q§­BTC   ngµy  5/12/2000 cña  TµichÝnh.   Bé    ­C¨n  Th«ng   37/1999/TT­   cø  tsè  BTC   ngµy  7/4/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    C¸c  Æt   m hµng: 1. M Æt     hµng  ®iÖn, lo¹  ®iÖn  110  c¸p    i cã  ¸p  KV, c¸ch ®iÖn    b»ng  XLPE,  tiÕtdiÖn    400mm2,  thuéc nhãm     8544,m∙  85446019,thuÕ    sè    suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i1%   u    (métphÇn   tr¨m),  thuÕ suÊtthuÕ    GTGT     5% (n¨m phÇn  tr¨m). 2. M Æt     hµng hép ®Çu     c¸p 110 KV: nÕu  chøc  cã  n¨ng tiÕp nèivµ      trong   hép  cã    ®∙  c¸cd©y  tiÕp nèith× thuéc nhãm           8535,m∙  85359000,thuÕ    sè    suÊt  thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i0%   u    (kh«ng  phÇn tr¨m),  thuÕ suÊtthuÕ    GTGT     5% (n¨m  phÇn  tr¨m). Trêng  hîp trong hép kh«ng  c¸c d©y  cã    tiÕp    nèi,chØ  dïng    ®Ó b¶o  vÖ  hoÆc  duy    tr×mét  kÕt cÊu  c¸ch ®iÖn  ph©n  i   th×  lo¹ theo    vËt liÖu cÊu    thµnh.  Ch¼ng  nÕu  îclµm    h¹n  ®   tõ nhùa  thuéc m∙  39269090,thuÕ  th×    sè    suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i30%   u    (ba  ¬i phÇn  m   tr¨m),thuÕ    suÊt thuÕ    GTGT   10%  (mêi  phÇn tr¨m). 3.M Æt     hµng  thiÕtbÞ    chèng  sÐt: ­ NÕu     i   lµlo¹ thiÕtbÞ      ®Ó b¶o  c¸c d©y    vÖ    c¸p ®iÖn cao  thÕ hoÆc  thiÕt   bÞ ®iÖn  kháisÐt    ®¸nh, víinguyªn lý:thiÕtbÞ            trong lóc b×nh  êng  c¸ch     th th×    ®iÖn  nhng    êng  khi ® d©y  hoÆc   thiÕtbÞ  ®e     bÞ  do¹    bëi ®iÖn  ® Æc   ¸p  biÖt   cao, sÏ cho      phÐp  nguån  ®iÖn  chuyÓn  mét phÇn  xuèng  ®Êt, thuéc    nhãm   8535,  thuÕ suÊt thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i 85354000, thuÕ  u      suÊt thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i 0%   u    (kh«ng phÇn  tr¨m),thuÕ    suÊt thuÕ  GTGT     5% (n¨m  phÇn  tr¨m). ­ NÕu     i   lµlo¹ thiÕtbÞ      ®Ó b¶o  c¸c d©y    vÖ    c¸p ®iÖn  cao  thÕ  hoÆc   thiÕt   bÞ kháisÐt ®¸nh,dùa          trªnnguyªn lýtÝnh      phãng    thuéc nhãm   x¹ th×    9022,m∙    sè 90229000, thuÕ    suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i0%,  u    thuÕ suÊt thuÕ    GTGT   5%   (n¨m  phÇn tr¨m). Yªu cÇu Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè kiÓm     s¬  trahå  gèc,c¨n cø      hµng  thùc nhËp    khÈu    ®Ó tÝnh  thuÕ theo ®óng    quy ®Þnh.
  2. 2 Tæng  côc    H¶iquan  th«ng      b¸o c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2